Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poradný výbor pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poradný výbor pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Zriadenie Poradného výboru pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov – rozhodnutie 2008/590/ES

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Zriaďuje sa ním výbor na zabezpečenie pravidelných porád a výmen medzi orgánmi a inštitúciami, ktoré presadzujú rovnosť príležitostí pre ženy a mužov v krajinách EÚ.

HLAVNÉ BODY

Poradný výbor pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov má pomáhať Európskej komisii pri formulovaní a vykonávaní opatrení na presadzovanie rovnakých príležitostí pre ženy a mužov. Tento cieľ napĺňa presadzovaním vzájomnej výmeny príslušných skúseností, opatrení a postupov medzi krajinami EÚ a rôznymi zúčastnenými aktérmi.

Výbor má 70 členov s funkčným obdobím tri roky, ktoré je možné predĺžiť, a má takéto zloženie:

jeden zástupca z každej krajiny EÚ, ktorého menuje vláda spomedzi úradníkov z ministerstiev alebo vládnych odborov zodpovedných za presadzovanie rovnakých príležitostí;

jeden zástupca z každej krajiny EÚ, ktorého menuje Komisia spomedzi členov vnútroštátnych výborov alebo orgánov zodpovedných za rovnaké príležitosti na návrh dotknutej organizácie;

sedem členov zastupujúcich zamestnávateľské organizácie na úrovni EÚ a

sedem členov zastupujúcich organizácie zamestnancov na úrovni EÚ.

Európska ženská loby je na schôdzach výboru zastúpená dvomi členmi, ktorí vystupujú ako pozorovatelia. Zástupcovia medzinárodných, profesijných a členských organizácií môžu byť takisto prijatí za pozorovateľov na základe odôvodnených žiadostí predložených Komisii.

Výbor vymenúva predsedu a dvoch podpredsedov spomedzi svojich členov na obdobie jedného roka.

Predseda môže pozvať akúkoľvek osobu, ktorá je osobitne kvalifikovaná v príslušnom predmete programu rokovania, aby sa podieľala na jej práci ako expert.

Výbor zvoláva Komisia a schádza sa v priestoroch Komisie aspoň dvakrát do roka. Diskusie výboru vychádzajú zo žiadostí o stanoviská predkladaných Komisiou alebo zo stanovísk, ktoré výbor poskytuje z vlastného podnetu. O stanoviskách sa nehlasuje.

KONTEXT

Rozhodnutím Komisie 2008/590/ES sa kodifikuje a zrušuje rozhodnutie 82/43/EHS, v ktorom sa pôvodne zriadil Poradný výbor pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov, a ktoré bolo niekoľkokrát zmenené.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o rodovej rovnosti na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Rozhodnutie Komisie 2008/590/ES zo 16. júna 2008 o zriadení Poradného výboru pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 190, 18.7.2008, s. 17 – 21)

Následné zmeny smernice 2008/590/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 18.01.2016

Top