Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Starostlivosť o deti - vyváženie súkromného a pracovného života mužov a žien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Starostlivosť o deti - vyváženie súkromného a pracovného života mužov a žien

Odporúčanie 92/241/EHS k starostlivosti o deti

AKT

Odporúčanie Rady 92/241/EHS z 31. marca 1992 k starostlivosti o deti (Ú. v. ES L 123, 8.5.1992, s. 16 - 18)

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ODPORÚČANIA?

Presadzujú sa v ňom rovnaké možnosti pre matky a otcov na vyváženie pracovného a rodinného života, pričom sa nalieha na krajiny EÚ, aby prijali a/alebo podporovali iniciatívy, ktoré pomáhajú rodičom zvládať povinnosti súvisiace so starostlivosťou o deti.

HLAVNÉ BODY

Odporúčanie sa zameriava na tieto oblasti:

poskytovanie služieb starostlivosti o deti, zatiaľ čo rodičia pracujú, študujú alebo sa odborne vzdelávajú, alebo si aktívne hľadajú prácu;

osobitná dovolenka pre pracujúcich rodičov, ktorí majú deti, o ktoré sa treba starať;

zaistenie väčšej reaktívnosti pracovného prostredia na potreby pracovníkov s deťmi;

opatrenia, ktoré pomáhajú obidvom rodičom rozdeliť si pracovné povinnosti a povinnosti súvisiace so starostlivosťou o deti.

Odporúča sa, aby služby starostlivosti o deti:

boli rozumne ocenené;

kombinovali spoľahlivú starostlivosť (zdravú a bezpečnú) s rozvojovými/vzdelávacími príspevkami;

boli schopné prijať deti s osobitnými potrebami (napr. jazykové požiadavky) a deti pochádzajúce z rodín s jedným rodičom.

Osobitná dovolenka

S cieľom priviesť viac žien na pracovný trh by krajiny EÚ mali podporovať iniciatívy, ako je napr. osobitná dovolenka pre matky aj otcov.

Pracovné prostredie

Krajiny EÚ by mali prijať a/alebo podporovať iniciatívy zamerané na:

väčšiu orientáciu práce na starostlivosť o deti najmä prostredníctvom kolektívnych zmlúv medzi zamestnávateľmi a odbormi;

zabezpečenie prijateľných miezd a pracovných podmienok pre personál, ktorý pracuje v oblasti služieb starostlivosti o deti;

prijímanie opatrení vo verejnom sektore, ktoré môžu slúžiť ako vzor pre ostatné hospodárstvo.

Delenie povinností

Krajiny EÚ by mali podporovať väčšiu účasť mužov na povinnostiach súvisiacich so starostlivosťou o deti s cieľom dosiahnuť rovnocennejšie delenie rodičovských povinností a umožniť ženám zohrávať účinnejšiu úlohu na pracovnom trhu.

Ďalšie informácie o cieľoch EÚ v oblasti starostlivosti o deti.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Barcelonské ciele - Rozvoj služieb starostlivosti o deti v Európe na zabezpečenie udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2013) 322 final z 29. mája 2013)

Posledná aktualizácia 14.09.2015

Top