Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní

Smernicou sa ustanovuje všeobecný rámec na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s osobami v Európskej únii (EÚ) na pracovisku bez ohľadu na ich náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.

AKT

Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní.

SÚHRN

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby osoby s určitým náboženským vyznaním alebo vierou, zdravotným postihnutím, vekom alebo sexuálnou orientáciou neboli vystavení diskriminácii a využívali rovnaké zaobchádzanie na pracovisku.

Na aké formy diskriminácie sa smernica vzťahuje?

Je zameraná proti priamej diskriminácii (rozdiel v zaobchádzaní s osobou na základe konkrétnej črty), ako aj proti nepriamej diskriminácii (zdanlivo neutrálne ustanovenie, kritérium alebo prax, ktoré by mohli uviesť osoby z uvedených kategórií do nevýhodného postavenia v porovnaní s ostatnými). Obťažovanie, ktoré vytvára nepriateľské prostredie, sa považuje za diskrimináciu.

Na koho sa smernica vzťahuje a na koho sa nevzťahuje?

Smernica sa vzťahuje na všetky osoby, či už pracujú vo verejnom alebo súkromnom sektore, a na tieto oblasti:

  • podmienky prístupu k zamestnaniu alebo samostatnej zárobkovej činnosti vrátane kritérií výberu a podmienok náboru a postupu v zamestnaní;
  • odborná príprava;
  • podmienky zamestnania a pracovné podmienky (vrátane podmienok prepúšťania a odmeňovania);
  • členstvo a činnosť v organizácii zamestnancov alebo zamestnávateľov alebo akejkoľvek organizácii, ktorej členovia vykonávajú určitú profesiu.

Táto smernica sa nevzťahuje na rozdiely v zaobchádzaní na základe štátnej príslušnosti alebo dávky akejkoľvek povahy poskytované štátnymi systémami vrátane štátneho systému sociálneho zabezpečenia alebo sociálnej ochrany.

Ako zastaviť diskrimináciu?

Členské štáty EÚ sú povinné zabezpečiť, aby súdne a/alebo správne konania boli dostupné pre všetky osoby, ktoré sa cítia poškodené z dôvodu opomenutia uplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania. To platí aj vtedy, keď sa už skončil vzťah, v ktorom sa napadnutá diskriminácia vyskytla. Ďalšie podrobnosti o opravných prostriedkoch a vynútení práva nájdete v kapitole II smernice.

Ako sa môže situácia zlepšiť?

Podľa správy (COM(2014) 2 final) k tejto smernici a k smernici o rasovej rovnosti je hlavnou výzvou zvyšovať povedomie o existujúcej ochrane a zabezpečovať lepšie praktické vykonávanie týchto smerníc.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2000/78/ES

2.12.2000

2.12.2003

Ú. v. EÚ L 303, 2.12.2000

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Spoločná správa o uplatňovaní smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (smernica o rasovej rovnosti) a smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní) (COM(2014) 2 final zo 17.1.2014 - nezverejnená v úradnom vestníku).

Posledná aktualizácia: 27.06.2014

Top