Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pracovný čas na lodiach využívajúcich prístavy EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pracovný čas na lodiach využívajúcich prístavy EÚ

SÚHRN

Cieľom tejto smernice je bojovať proti narušeniam hospodárskej súťaže zo strany majiteľov lodí z krajín mimo EÚ a chrániť zdravie a bezpečnosť námorníkov na palubách lodí využívajúcich prístavy EÚ.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom je poskytnúť postupy na preverovanie a uplatňovanie súladu na lodiach kotviacich v prístavoch krajín EÚ so smernicou 1999/63/ES (následne zmenenou smernicou 2009/13/ES), v ktorej sa vymedzujú pravidlá pracovného času námorníkov vrátane hodín práce, odpočinku, platenej dovolenky a spôsobilosti na vykonávanie práce.

HLAVNÉ BODY

Krajiny EÚ prostredníctvom vymenovaných prístavných inšpektorov štátnej kontroly vykonávajú kontroly na palubách plavidiel kotviacich v ich prístavoch, a to bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú registrované. Smernica sa nevzťahuje na rybárske lode.

Kontroly sa uskutočňujú najmä po získaní sťažnosti od kapitána, člena posádky alebo akejkoľvek osoby, alebo organizácie s oprávneným záujmom na bezpečnosti prevádzky na lodi, životných a pracovných podmienkach na palube lode alebo na predchádzaní znečisteniu.

Pri vykonávaní kontroly sa zisťuje:

či bola vystavená tabuľa s organizáciou práce na palube lode na ľahko dostupnom mieste;

či sa na palube zaviedli záznamy pracovnom čase a o čase odpočinku a či ich schválil príslušný orgán štátu, v ktorom je loď zaregistrovaná.

Ak vyplynie, že by námorníci sú príliš vyčerpaní, vykoná sa podrobnejšia kontrola s cieľom zistiť, či je zaznamenaný pracovný čas v súlade s nariadeniami a či sa riadne dodržiava.

Na nápravu akýchkoľvek podmienok na lodi, ktoré sú jednoznačne riskantné pre bezpečnosť alebo zdravie, môže krajina EÚ udeliť zákaz opustenia prístavu až dovtedy, kým sa napravia zistené nedostatky alebo kým si posádka oddýchne.

V prípade, že sa lodi zakáže opustiť prístav, kapitán, majiteľ alebo prevádzkovateľ vlajkovej krajiny či krajiny, v ktorej je loď zaregistrovaná alebo diplomatického zástupcu bude informovaný o tomto rozhodnutí a o akýchkoľvek požadovaných nápravných opatreniach.

V prípade prílišného zdržania lode má majiteľ právo na náhradu akejkoľvek straty alebo škody, ktorú utrpel, pričom dôkazné bremeno je na majiteľovi lode, ktorý má tiež právo odvolať sa proti zadržaniu.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 20. januára 2000.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Medzinárodnej organizácie práce o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/95/ES z 13. decembra 1999, ktorá sa týka uplatňovania ustanovení pokiaľ ide o pracovný čas námorníkov na lodiach kotviacich v prístavoch spoločenstva

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 1999/95/ES

20. januára 2000

30. júna 2002

Ú. v. ES L 14, 20.1.2000, s. 29 - 35

SÚVISIACE AKTY

Smernica Rady 2009/13/ES zo 16. februára 2009, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2009, s. 30 - 50)

Posledná aktualizácia 06.10.2015

Top