Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pracovný čas námorníkov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pracovný čas námorníkov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 1999/63/ES – dohoda o organizácii pracovného času námorníkov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Zahŕňa do právnych predpisov dohodu o pracovnom čase námorníkov*, ktorá bola uzatvorená medzi Združením majiteľov lodí* Európskeho spoločenstva a Federáciou odborových združení pracovníkov dopravy dňa 30. septembra 1998.
 • Zohľadňuje sa v nej Dohovor o pracovných normách v námornej doprave Medzinárodnej organizácie práce, pokiaľ ide o pracovný čas námorníkov.

HLAVNÉ BODY

 • Každá námorná loď vo verejnom alebo súkromnom vlastníctve zaregistrovaná v krajine Európskej únie (EÚ), ktorá vykonáva komerčné námorné činnosti, musí dodržiavať tieto právne predpisy.
 • V smernici sa spresňuje maximálny počet hodín pracovného času* či minimálny čas odpočinku* za dané obdobie.
 • Pri pracovnom čase sa musí dodržiavať, že:
  • štandardný pracovný deň má osem hodín s jedným voľným dňom a odpočinkom počas štátnych sviatkov;
  • maximálny pracovný čas nesmie presiahnuť 14 hodín počas akéhokoľvek obdobia 24 hodín alebo 72 hodín za 7 dní.
 • Čas odpočinku:
  • nesmie byť kratší než 10 hodín počas akéhokoľvek obdobia 24 hodín alebo 77 hodín za 7 dní;
  • môže byť rozdelený na maximálne dve časti, pričom jedna z nich musí trvať najmenej šesť hodín;
  • musí sa uskutočniť v intervale najmenej 14 hodín medzi dvoma obdobiami;
  • musí byť čo najmenej rušený bezpečnostnými cvičeniami, ako je výcvik týkajúci sa nástupu, protipožiarnej ochrany a použitia záchranných člnov;
  • musí zahŕňať primeranú kompenzáciu pre odpočívajúcich námorníkov privolaných do práce.
 • Kapitáni lode majú právo požiadať posádku, aby pracovala v záujme okamžitej bezpečnosti lode, osôb, nákladu alebo iných osôb v núdzovej situácii.
 • Podrobné informácie o organizácii práce na palube a právnych predpisoch musia byť prístupné a zobrazené.
 • Musia sa viesť záznamy o odpracovanom čase a čase odpočinku námorníkov.
 • Početným stavom posádky sa musí predchádzať nadmernému pracovnému času alebo sa taký čas musí minimalizovať s cieľom zabezpečiť dostatočný odpočinok a obmedziť únavu.
 • Námorník mladší ako 18 rokov nemôže pracovať v noci*, hoci niektoré výnimky sú povolené.
 • Na lodi nemôže pracovať žiadna osoba mladšia ako 16 rokov.
 • Každý námorník:
  • musí mať zdravotný certifikát dosvedčujúci, že je zdravotne schopný pracovať na mori. Niektoré výnimky sú povolené.
  • má nárok na platenú ročnú dovolenku. Vychádza z minimálne 2,5 dňa na odpracovaný mesiac a v prípade nekompletných mesiacov sa použije pomerný základ.
 • Krajiny EÚ môžu:
  • povoliť výnimky z vymedzeného pracovného času a času odpočinku za určitých podmienok;
  • uplatniť viac, no nie menej podmienok priaznivých pre námorníkov v porovnaní s podmienkami uvedenými v smernici.

Pravidlami sa dopĺňa osobitný právny predpis o pracovnom čase na palube lodí, ktoré sa plavia do prístavov EÚ

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 22. júla 1999. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 30. júna 2002.

KONTEXT

Osobitná povaha námorného sektora znamená, že sa naň nevzťahuje smernica 2003/88/ES o organizácii pracovného času, a preto si vyžaduje vlastné pravidlá.

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Námorník: osoba, ktorá je zamestnaná v akomkoľvek pracovnom zaradení na námornej lodi

Majiteľ lode: majiteľ lode alebo akákoľvek iná organizácia alebo osoba, ktorá prevzala túto zodpovednosť

Pracovný čas: čas, počas ktorého námorník vykonáva prácu na lodi

Čas odpočinku: čas mimo pracovného času, ale bez započítania krátkych prestávok

Noc: najmenej deväť hodín vrátane od polnoci do piatej hodiny rannej

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999, ktorá sa týka Dohody o organizácii pracovného času námorníkov, uzavretej Združením majiteľov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Odborovou federáciou pracovníkov dopravy v Európskej únii (FST) – Príloha: Európska dohoda o organizácii pracovného času námorníkov (Ú. v. ES L 167, 2.7.1999, s. 33 – 37)

Následné zmeny smernice 1999/63/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 06.09.2016

Top