Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cestná doprava - pravidlá EÚ o čase jazdy, prestávkach a čase odpočinku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cestná doprava - pravidlá EÚ o čase jazdy, prestávkach a čase odpočinku

Organizácia pracovného času vodičov, ktorí v EÚ vykonávajú činnosti v cestnej doprave, môže pomôcť pri zlepšovaní bezpečnosti cestnej premávky a zdravia a bezpečnosti vodičov, a takisto aj pri zaisťovaní spravodlivej hospodárskej súťaže.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave

SÚHRN

Organizácia pracovného času vodičov, ktorí v EÚ vykonávajú činnosti v cestnej doprave, môže pomôcť pri zlepšovaní bezpečnosti cestnej premávky a zdravia a bezpečnosti vodičov, a takisto aj pri zaisťovaní spravodlivej hospodárskej súťaže.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej minimálne pravidlá organizácie pracovného času vodičov, pričom sa dopĺňajú ustanovenia nariadenia (ES) 561/2006, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá o čase jazdy a čase odpočinku vodičov.

HLAVNÉ BODY

Ustanovenia smernice sa uplatňujú na všetkých „mobilných pracovníkov“ v službe podniku zriadeného v krajine EÚ s cieľom vykonávať činnosti v cestnej doprave. Vzťahuje sa aj na samostatne zárobkovo činných vodičov.

„Pracovný čas“ zahŕňa:

  • jazdu;
  • nakladanie a vykladanie;
  • pomoc cestujúcim pri nastupovaní a vystupovaní z vozidla;
  • čistenie a technickú údržbu;
  • každú inú prácu vykonávanú v záujme bezpečnosti vozidla, cestujúcich alebo nákladu, alebo v záujme plnenia určitých právnych povinností priamo spojených so špecifickou dopravnou činnosťou (ako sú colné formality);
  • každý iný čas, počas ktorého je vodič v službe.

Maximálny týždenný pracovný čas je stanovený na 48 hodín. Môže sa však predĺžiť na 60 hodín, pokiaľ sa počas štvormesačného obdobia neprekročí priemer 48 hodín za týždeň.

Vodiči nesmú pracovať viac ako šesť hodín bez prestávky. Tieto prestávky nesmú trvať menej ako 30 minút, keď vodič pracuje šesť až deväť hodín denne. Týmto pravidlom sa dopĺňajú ustanovenia nariadenia (ES) 561/2006, v ktorom sa stanovuje maximálny čas jazdy 4,5 hodiny bez prestávky alebo odpočinku.

Ustanovenia nariadenia (ES) 561/2006 sa v tejto smernici zachovávajú. Vodiči musia zachovávať denný a týždenný čas odpočinku.

Ak vodič pracuje počas noci, za akékoľvek 24-hodinové obdobie môže odpracovať najviac 10 hodín.

V správe Komisiez roku 2014 bolo analyzované vykonávanie smernice a nariadenia v rokoch 2011 - 2012. Zistili sa určité zlepšenia pri uplatňovaní právnych predpisov. Neúplnosť a nejednotnosť príspevkov krajín EÚ však znemožnili hĺbkovú analýzu vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky či na zdravie a bezpečnosť vodičov. Komisia poznamenala, že začne komplexné hodnotenie fungovania sociálnych právnych predpisov v oblasti cestnej dopravy.

KONTEXT

Európsky parlament zamietol návrh Komisie z roku 2008 na úpravu smernice s cieľom vylúčiť samostatne zárobkovo činných vodičov a posilniť jej presadzovanie. Smernica sa pôvodne vzťahovala len na mobilných pracovníkov zamestnaných v dopravnej spoločnosti. Od marca 2009 sa začala vzťahovať na všetkých vodičov, ktorí patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia o čase jazdy, prestávkach a čase odpočinku.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2002/15/ES

23. marca 2002

23. marca 2005

Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35 - 39

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 - Vyhlásenie (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1 - 14)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní nariadenia (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a smernice 2002/15 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave v rokoch 2011 - 2012 (27. správa Komisie o vykonávaní sociálnych predpisov týkajúcich sa cestnej dopravy) [COM(2014) 709 final z 21. novembra 2014]

Posledná aktualizácia 30.09.2015

Top