Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Všeobecné predpisy EÚ v oblasti informovania a porady so zamestnancami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Všeobecné predpisy EÚ v oblasti informovania a porady so zamestnancami

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2002/14/ES – všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sú stanovené všeobecné zásady týkajúce sa minimálnych práv na informovanie* a porady* so zamestnancami v spoločnostiach so sídlom v Európskej únii (EÚ). Spôsob uplatňovania týchto zásad sa určuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch a postupoch v oblasti vzťahov medzi sociálnymi partnermi.

HLAVNÉ BODY

 • Krajiny EÚ môžu:
  • vybrať si, či sa budú právne predpisy vzťahovať na spoločnosti, ktoré majú aspoň 50 zamestnancov alebo na prevádzky, ktoré majú aspoň 20 zamestnancov;
  • stanoviť osobitné pravidlá pre spoločnosti, ktoré plnia zásadne politické, profesionálne organizačné, náboženské, charitatívne, vzdelávacie, vedecké alebo umelecké ciele;
  • určiť, že zamestnávatelia nebudú musieť informovať zástupcov zamestnancov alebo viesť s nimi poradu v prípade, ak by to malo závažne poškodiť fungovanie spoločnosti.
 • K informovaniu a poradám patria údaje o spoločnosti týkajúce sa:
  • aktuálneho a pravdepodobného vývoja činností a ekonomickej situácie;
  • štruktúry zamestnancov a pravdepodobného vývoja, najmä ak sú ohrozené pracovné miesta;
  • rozhodnutí, ktorých výsledkom by mohli byť zásadné zmeny v spôsobe organizácie práce alebo v zmluvných podmienkach.
 • Porady sa musia uskutočňovať:
  • vo vhodnom čase, vhodným spôsobom a s primeraným obsahom;
  • na príslušnej úrovni zastupovania zamestnávateľov a zamestnancov, v závislosti od predmetu diskusie;
  • na základe informácií poskytnutých zamestnávateľom a stanoviska zástupcov zamestnancov;
  • takým spôsobom, ktorý umožní zástupcom zamestnancov stretnúť sa so svojim zamestnávateľom a získať odpoveď na akékoľvek stanovisko, ktoré predložili;
  • s ohľadom na dosiahnutie dohody pri rozhodovaní, ktoré povedú k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach.
 • Zástupcovia zamestnancov a ich poradcovia nesmú zverejňovať žiadne dôverné informácie.
 • V pôvodných právnych predpisoch mali krajiny EÚ možnosť vylúčiť posádky lodí, ktoré sa plavia po otvorenom mori. Táto výnimka bola odstránená pozmenením z roku 2015.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 23. marca 2002. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 23. marca 2005.

KONTEXT

 • Európska komisia sa na začiatku roka 2015 radila so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov, či sa majú zlúčiť uvedené tri smernice do jedného legislatívneho textu: všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami, kolektívne prepúšťanie a prevod podnikov.
 • V rámci tohto postupu sa zvažuje aj možné lepšie zosúladenie pojmov „informovanie“ a „porada“.
 • Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Informovanie: údaje, ktoré poskytuje zamestnávateľ, aby sa mohli zástupcovia zamestnancov s príslušnou vecou oboznámiť a prehodnotiť ju.

Porada: výmena názorov a dialóg medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve – spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o zastupovaní zamestnancov (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29 – 34)

Následné zmeny a opravy smernice 2002/14/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Konzultačný dokument: Prvá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi podľa článku 154 ZFEÚ o konsolidácii smerníc EÚ o informovaní a porade s pracovníkmi [C(2015) 2303 final z 10. apríla 2015]

Posledná aktualizácia 04.12.2016

Top