Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informovanie zamestnancov o pracovných podmienkach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informovanie zamestnancov o pracovných podmienkach

V Európskej únii (EÚ) platí všeobecná požiadavka, podľa ktorej každý zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi dokument obsahujúci základné prvky pracovnej zmluvy alebo pracovno-právneho vzťahu.

AKT

Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah.

SÚHRN

V Európskej únii (EÚ) platí všeobecná požiadavka, podľa ktorej každý zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi dokument obsahujúci základné prvky pracovnej zmluvy alebo pracovno-právneho vzťahu.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa zabezpečuje, aby zamestnávatelia poskytovali zamestnancom určité základné informácie, ako sú:

  • označenie strán a miesto výkonu práce;
  • povaha práce;
  • dátum začiatku zmluvy a jej doba trvania;
  • výška platu;
  • normálny pracovný čas;
  • kolektívne zmluvy upravujúce pracovné podmienky zamestnanca.

Smernica sa neuplatňuje na zamestnancov, ktorí majú zmluvu na dobu menej ako jeden mesiac alebo ktorých pracovný týždeň trvá menej ako osem hodín.

HLAVNÉ BODY

Zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť dokument obsahujúci požadované informácie do dvoch mesiacov od začiatku zamestnania.

Vnútroštátne právne predpisy jednotlivých krajín EÚ rozhodujú o tom, či existuje pracovná zmluva, a ak existuje, aké sú podmienky tejto zmluvy. Vymedzenie pojmov „zamestnanec“, „zmluva“ a „pracovno-právny vzťah“ je teda v právomoci vnútroštátnych právnych predpisov.

Ak zamestnávateľ vyžaduje od zamestnanca, aby pracoval v inej krajine EÚ („zamestnanec vyslaný do cudziny“), musí tomuto zamestnancovi poskytnúť dokument s požadovanými informáciami pred jeho odchodom. V tomto dokumente sa musia stanoviť určité dodatočné informácie, ako je mena výplaty a dĺžka zamestnania. Tieto ustanovenia sa neuplatňujú, ak doba zamestnania v cudzine nepresiahne jeden mesiac.

Ak dôjde k akejkoľvek zmene okolností, zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť písomný dokument do jedného mesiaca.

Smernica nebráni krajinám EÚ, aby zaviedli zákony, ktoré sú priaznivejšie pre zamestnanca.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 30. júna 1993.

KONTEXT

Nové formy práce viedli k zvýšeniu počtu typov pracovno-právneho vzťahu. Cieľom smernice je poskytnúť zamestnancom lepšiu ochranu s cieľom vyhnúť sa neistote o podmienkach pracovno-právneho vzťahu a vytvoriť väčšiu transparentnosť na pracovnom trhu.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie Pracovné podmienky - jednotlivé podmienky zamestnanosti.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 91/533/EHS

28. októbra 1991

30. júna 1993

Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32 - 35.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady 2014/51/EÚ z 28. januára 2014, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti z roku 2011 (dohovor č. 189) (Ú. v. EÚ L 32, 1.2.2014, s. 32).

Posledná aktualizácia 23.07.2015

Top