Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hromadné prepúšťanie: informovanie zamestnancov a rokovanie so zamestnancami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hromadné prepúšťanie: informovanie zamestnancov a rokovanie so zamestnancami

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 98/59/ES o aproximácii právnych predpisov krajín EÚ o hromadnom prepúšťaní

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Na základe tejto smernice sa vyžaduje, aby zamestnávatelia v prípade hromadného prepúšťania* informovali zástupcov zamestnancov a rokovali s nimi.
 • Uvádzajú sa v nej podrobné body, ktoré tieto rokovania musia zahŕňať, ako aj informácie, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť.
 • Okrem toho sa v nej stanovujú procesnoprávne pravidlá pri hromadnom prepúšťaní.

HLAVNÉ BODY

Táto smernica sa nevzťahuje na:

 • hromadné prepúšťanie vyplývajúce zo zmlúv o dočasnom pracovnoprávnom vzťahu a zo zmlúv pre špecifické úlohy s výnimkou toho, ak sa takéto prepustenie uskutoční pred dátumom vypršania alebo ukončenia týchto zmlúv;
 • zamestnancov verejných správnych orgánov alebo zariadení spravovaných verejným právom.

Okrem toho sa na práva zamestnancov pri zmene vlastníctva podniku alebo v prípade, že sa podnik dostane do platobnej neschopnosti, vzťahujú iné právne predpisy EÚ.

Porady

Každý zamestnávateľ, ktorý uvažuje o hromadnom prepúšťaní, musí viesť so zástupcami zamestnancov porady včas, aby sa mohla dosiahnuť dohoda. Porady musia obsiahnuť aspoň spôsoby a prostriedky:

 • ako zabrániť hromadnému prepúšťaniu alebo zníženiu počtu postihnutých pracujúcich a
 • ako zmierniť následky prostredníctvom sprievodných sociálnych opatrení zameraných najmä na pomoc pre opätovné zamestnanie alebo rekvalifikáciu prepustených pracujúcich.

Európska zamestnanecká radaposilňuje práva zamestnancov na informácie a medzinárodné porady v spoločnostiach pôsobiacich v celej EÚ.

Informácie, ktoré má poskytnúť zamestnávateľ

Krajiny EÚ môžu zaviesť opatrenia, ktoré umožnia zástupcom zamestnancov využívať služby odborníkov v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Zamestnávateľ musí poskytnúť zástupcom zamestnancov všetky príslušné informácie v priebehu porád a písomne im musí poskytnúť aj tieto informácie:

 • dôvody prepúšťania;
 • obdobie, v ktorom sa prepúšťanie uskutoční;
 • počet a kategórie bežne zamestnaných pracovníkov;
 • počet a kategórie pracovníkov, ktorí majú byť prepustení;
 • kritériá použité na výber pracovníkov, ktorí majú byť prepustení;
 • metóda použitá na výpočet náhrady (ak sa uplatňuje).

Postup hromadného prepúšťania

Zamestnávateľ musí dodržiavať nasledujúci postup:

 • Písomne upovedomiť príslušný verejný orgán o každom plánovanom hromadnom prepúšťaní. Toto oznámenie musí obsahovať všetky dôležité informácie, ktoré sa týkajú plánovaného hromadného prepúšťania a uskutočnených porád, okrem metódy použitej na výpočet náhrad.
 • Ak sú zamestnanci členmi posádky námorného plavidla, zamestnávateľ je povinný upovedomiť orgány krajiny, v ktorej je plavidlo registrované.
 • Poskytnúť kópiu tohto oznámenia zástupcom zamestnancov, ktorí môžu príslušnému verejnému orgánu predložiť pripomienky.
 • K hromadnému prepúšťaniu môže dôjsť najskôr 30 dní po oznámení; príslušný verejný orgán využije túto lehotu na hľadanie riešení.
 • Krajiny EÚ môžu udeliť verejnému orgánu právomoc skrátiť túto lehotu alebo ju predĺžiť na 60 dní po oznámení v prípadoch, keď sa problémy nedajú vyriešiť v počiatočnom období. Môžu sa udeliť aj väčšie právomoci týkajúce sa predĺženia.
 • Zamestnávateľ musí byť informovaný o akomkoľvek predĺžení a dôvodoch, ktoré k nemu viedli, pred uplynutím počiatočnej lehoty.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. septembra 1998.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Hromadné prepúšťanie: situácia, keď zamestnávateľ prijme rozhodnutie prepustiť skupinu zamestnancov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania (Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 16 – 21)

Následné zmeny smernice 98/59/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 04.12.2016

Top