Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky sociálny dialóg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky sociálny dialóg

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Komisie – Európsky sociálny dialóg, sila na inováciu a zmenu

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Ustanovujú sa ním usmernenia, ktorých cieľom je posilniť prispievanie zástupcov zamestnávateľov a pracovníkov („sociálni partneri“) k práci verejných inštitúcií s cieľom zlepšiť verejnú správu a hospodárske a sociálne reformy v EÚ.

HLAVNÉ BODY

Hlavnými cieľmi oznámenia sú:

zvyšovať konzultácie sociálnych partnerov pri príprave právnych predpisov EÚ s cieľom začleniť do nich všetky iniciatívy, ktoré majú sociálne dôsledky;

zlepšovať postupy a pravidlá konzultácie;

posilňovať spoluprácu medzi vnútroštátnymi organizáciami a zlepšovať ich vnútornú správu;

podporovať sociálnych partnerov, aby rozširovali a posilňovali sociálny dialóg, a to uzatváraním väčšieho počtu dohôd, ktoré sa majú začleniť do právnych predpisov EÚ a rozvíjaním postupov na rozvoj dialógu v rámci rozličných odvetví a medzi nimi;

zvyšovať profil výsledkov európskeho sociálneho dialógu;

zlepšovať odbornú prípravu európskych sociálnych partnerov a zástupcov vnútroštátnych orgánov a podporovať miestny sociálny dialóg a sociálnu zodpovednosť podnikov.

Formy dialógu

Konzultácie so sociálnymi partnermi majú dve hlavné formy:

dvojstranný dialóg medzi európskymi zamestnávateľmi a odborovými organizáciami, ktorý sa uskutočňuje na medziodvetvovej úrovni a v rámci odvetvových výborov;

trojstranný dialóg zahŕňajúci verejné orgány.

Odvetvový sociálny dialóg

Do roku 2015 bolo zriadených 43 odvetvových výborov pre sociálny dialóg. Tieto výbory predstavujú fórum na diskusiu a konzultácie o návrhoch v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky v niektorých špecifických odvetviach. Často ich tvorí niekoľko pracovných skupín a výborov.

Medziodvetvový sociálny dialóg

Bolo zriadených niekoľko fór s cieľom umožniť sociálny dialóg medzi odvetviami, napríklad:

Výbor pre sociálny dialóg, hlavné fórum EÚ pre dvojstranný sociálny dialóg na medziodvetvovej úrovni;

Tripartitný sociálny summit pre rast a zamestnanosť, navrhnutý v tomto oznámení, ktorý sa koná dvakrát do roka. Spája zástupcov Rady a Európskej komisie spolu s delegáciou sociálnych partnerov.

Makroekonomický dialóg, fórum na vysokej úrovni (ministerskej úrovni) na výmenu názorov medzi Radou, Komisiou, Európskou centrálnou bankou a sociálnymi partnermi sa koná dvakrát ročne a má dvojúrovňovú štruktúru, politickú a technickú.

kontaktné fórum na výmenu informácií medzi všetkými sociálnymi partnerskými organizáciami EÚ a Komisiou;

poradné výbory;

semináre, spoločné projekty sociálnych partnerov.

Konzultácia

Pri posudzovaní právnych predpisov Komisia vedie so sociálnymi partnermi konzultácie o možnom smerovaní iniciatívy v prvej fáze a o obsahu iniciatívy v druhej fáze.

Podľa správy z roku 2010 sa v rámci odvetvového sociálneho dialógu:

prispelo k viac ako 500 textom s rozličnou právnou váhou, od spoločných stanovísk až po reakcie na dohody, ktoré boli vykonané ako právne predpisy EÚ;

dohodlo päť právne záväzných textov vo výboroch pre sociálny dialóg, ktoré boli vykonané prostredníctvom smerníc.

V rámci medziodvetvového sociálneho dialógu sa vypracovalo niekoľko dohôd:

štyri dohody, ktoré podpísali európski sociálni partneri, sa pretvorili na smernice v rámci postupu sociálneho dialógu ustanoveného v článkoch 154 a 155 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

štyri medziodvetvové dohody takisto uzavreli sociálni partneri na základe svojho vlastného pracovného programu.

KONTEXT

Sociálny dialóg

AKT

Oznámenie Komisie – Európsky sociálny dialóg, sila na inováciu a zmenu [KOM(2002) 341 v konečnom znení z 26. júna 2002]

SÚVISIACE AKTY

Pracovný dokument útvarov Komisie o fungovaní a potenciáli európskeho odvetvového sociálneho dialógu [SEK(2010) 964 v konečnom znení z 22. júla 2010]

Posledná aktualizácia 06.10.2015

Top