Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tripartitný sociálny samit pre rast a zamestnanosť

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tripartitný sociálny samit pre rast a zamestnanosť

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2003/174/ES – tripartitný sociálny samit

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Rozhodnutím sa zriaďuje sociálny samit, priestor na diskusiu medzi inštitúciami EÚ a zástupcami zamestnávateľov a pracovníkov („sociálni partneri“).

HLAVNÉ BODY

Úloha

Samit je súčasťou medziodvetvového dialógu. Je určený na poskytovanie neustálej výmeny medzi sociálnymi partnermi a inštitúciami EÚ a na zaistenie prispievania sociálnych partnerov k hospodárskej a sociálnej stratégii EÚ.

Títo sociálni partneri v tejto súvislosti zároveň úzko spolupracujú s Výborom pre zamestnanosť, ktorý informuje Komisiu, a najmä národných ministrov o Rade pre zamestnanosť a sociálne záležitosti.

Program

Program:

spoločne stanovujú zástupcovia inštitúcií a sociálnych partnerov;

zahŕňa otázky týkajúce sa všetkých sektorov hospodárstva a pracovníkov v EÚ.

Účastníci

Inštitúcie EÚ zastupujú:

Komisia.

Sociálni partneri sú rozdelení do dvoch delegácií, z ktorých každá pozostáva z:

10 zástupcov pracovníkov a

10 zástupcov zamestnávateľov.

Spoločne jej predsedá predseda Rady a predseda Komisie.

Harmonogram

Koná sa aspoň raz ročne, a to pred jarnou Európskou radou.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Od 6. marca 2003.

AKT

Rozhodnutie Rady 2003/174/ES zo 6. marca 2003, ktorým sa ustanovuje Tripartitný sociálny summit pre rast a zamestnanosť

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 2003/174/ES

6. marca 2003

Ú. v. EÚ L 70, 14.3.2003, s. 31 – 33

Posledná aktualizácia 12.10.2015

Top