Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EURES - portál EÚ pre pracovnú mobilitu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EURES — portál EÚ pre pracovnú mobilitu

EURES - Európske služby zamestnanosti, je sieť spolupráce, ktorá slúži na vyhľadávanie pracovných príležitostí a uľahčovanie voľného pohybu pracovníkov v krajinách EHP (krajiny EÚ, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) a Švajčiarsku.

AKT

2003/8/ES: Rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68, pokiaľ ide o obsadzovanie voľných pracovných miest a žiadosti o zamestnanie

SÚHRN

EURES - Európske služby zamestnanosti, je sieť spolupráce, ktorá slúži na vyhľadávanie pracovných príležitostí a uľahčovanie voľného pohybu pracovníkov v krajinách EHP (krajiny EÚ, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) a Švajčiarsku.

Medzi partnerov siete patria verejné služby zamestnanosti, odborové zväzy a organizácie zamestnávateľov. Sieť koordinuje Európska komisia.

AKÝ JE CIEĽ EURES?

Hlavnými cieľmi EURES sú:

informovať, usmerňovať a poskytovať poradenstvo potenciálne mobilným pracovníkom v súvislosti s pracovnými príležitosťami, ako aj so životnými a pracovnými podmienkami v EHP;

pomáhať zamestnávateľom, ktorí chcú zamestnať pracovníkov z iných krajín;

poskytovať poradenstvo a usmernenie pracovníkom a zamestnávateľom v cezhraničných regiónoch.

HLAVNÉ BODY

Zlepšenie pracovného trhu EÚ

V záujme ľudí, ktorí si hľadajú prácu, pracovníkov a zamestnávateľov EURES podporuje:

vytvorenie otvoreného pracovného trhu Európskej únie (EÚ), ktorý bude dostupný pre všetkých;

pracovné umiestňovanie na nadnárodnej, medziregionálnej a cezhraničnej úrovni prostredníctvom výmeny informácií o voľných pracovných miestach a žiadostiach o zamestnanie;

výmenu informácií o pracovných príležitostiach, nadobúdaní zručností a o stážach, učňovskej príprave, prípadne o pracovnom umiestňovaní stážistov a učňov;

informácie o mobilite mladých pracovníkov.

Členovia a partneri EURES

Spoločné zdroje členských a partnerských organizácií EURES poskytujú pevný základ s cieľom ponúkať vysokokvalitné služby pre pracovníkov aj zamestnávateľov.

Členmi a partnermi EURES sú:

vnútroštátne a miestne služby zamestnanosti;

služby zamestnanosti zodpovedné za cezhraničné regióny;

iné špecializované služby zamestnanosti oznámené Komisii;

organizácie sociálnych partnerov vymenované členmi;

iné organizácie, ktoré presadzujú sociálne a súvisiace záujmy.

Činnosti

vytváranie služieb pracovného umiestnenia pre ľudí, ktorí si hľadajú prácu, priraďovanie voľných pracovných miest pre pracovníkov k vhodným žiadostiam zamestnávateľov a podporné služby pre zamestnávateľov, ktorí si želajú najať personál z inej krajiny EÚ pomocou internetových služieb EURES;

šírenie aktuálnych informácií o životných a pracovných podmienkach a trendoch na pracovnom trhu;

činnosti spolupráce medzi členmi a partnermi;

dohľad a hodnotenie prekážok, ktoré bránia mobilite, vrátane rozdielnych právnych predpisov a správnych postupov.

V rámci pomoci pri hľadaní pracovných príležitostí v iných krajinách EÚ sa každý deň aktualizuje databáza voľných pracovných miest EURES, ktorá je dostupná na portáli EURES v 26 jazykoch EÚ/EHP.

Ďalšie informácie nájdete na Európskom portáli pre pracovnú mobilitu - EURES.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 2003/8/ES

1. marca 2003

-

Ú. v. EÚ L 5, 10.1.2003, s. 16 - 19

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1 - 12)

2012/733/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011, pokiaľ ide o obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie a opätovné zriadenie siete EURES (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 21 - 26)

Posledná aktualizácia 31.08.2015

Top