Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posilnenie presadzovania právnych predpisov EÚ v oblasti vysielania pracovníkov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posilnenie presadzovania právnych predpisov EÚ v oblasti vysielania pracovníkov

Cieľom smernice o posilňovaní (smernica 2014/67/EÚ) je zlepšovať vykonávanie a praktické uplatňovanie smernice o vysielaní pracovníkov (smernica 96/71/ES), a zabezpečiť tak lepšiu ochranu vyslaných pracovníkov a transparentnejší a predvídateľnejší právny rámec pre poskytovateľov služieb.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014).

SÚHRN

Smernica 96/71/ES sa vzťahuje na podniky, ktoré v súvislosti s nadnárodným poskytovaním služieb vysielajú pracovníkov na územie členského štátu EÚ za predpokladu, že medzi vysielajúcim podnikom a pracovníkom je počas doby vyslania pracovno-právny vzťah. Vyslaný pracovník je pracovník, ktorý po obmedzený čas pracuje na území iného členského štátu EÚ, ako je členský štát, v ktorom zvyčajne pracuje.

S cieľom chrániť sociálne práva vyslaných pracovníkov, keď spoločnosti využívajú slobodu poskytovať služby, a umožniť vykonávanie tejto slobody sa v smernici 96/71/ES nachádzajú hlavné podmienky zamestnávania, ktoré sa musia uplatňovať na vyslaných pracovníkov v hostiteľskej krajine, ako sú:

  • maximálna dĺžka pracovného času a minimálna doba odpočinku;
  • minimálna ročná dovolenka;
  • uplatniteľná minimálna mzda vrátane sadzieb za nadčasy;
  • zdravie, bezpečnosť a hygiena pri práci.

Lepšie predchádzanie a udeľovanie sankcií za akékoľvek zneužívanie uplatniteľných pravidiel

S cieľom bojovať proti zneužívaniu a obchádzaniu pravidiel (napr. prostredníctvom spoločností fungujúcich len prostredníctvom poštovej schránky) sa v smernici 2014/67/EÚ nachádza zoznam skutkových okolností, na základe ktorých bude možné posúdiť, či danú situáciu možno považovať za skutočné vyslanie (článok 4).

Na zaistenie väčšej právnej istoty sa v smernici ustanovuje zoznam vnútroštátnych opatrení, ktoré sa považujú za odôvodnené a primerané a ktoré sa môžu uplatňovať s cieľom monitorovať súlad so smernicou 96/71/ES a samotnou smernicou o presadzovaní (článok 9).

S cieľom zvyšovať ochranu práv pracovníkov v subdodávateľských reťazcoch musia členské štáty EÚ zabezpečiť, aby vyslaní pracovníci v stavebníctve mohli brať na zodpovednosť okrem zamestnávateľa alebo namiesto zamestnávateľa aj dodávateľa v priamom subdodávateľskom vzťahu za akúkoľvek čistú nevyplatenú odmenu zodpovedajúcu minimálnej mzde (článok 12). Namiesto takýchto pravidiel o zodpovednosti môžu členské štáty prijať iné primerané opatrenia na presadzovanie práva.

Zlepšenie prístupu k informáciám

S cieľom zvyšovať informovanosť a transparentnosť sú členské štáty EÚ povinné zverejňovať informácie o podmienkach zamestnania a kolektívnych dohodách uplatniteľných na vyslaných pracovníkov bezplatne na jednotnej oficiálnej vnútroštátnej webovej lokalite (článok 5). Informácie sa musia zverejňovať v úradnom jazyku (úradných jazykoch) hostiteľskej krajiny a v najvýznamnejších jazykoch, pri zohľadnení požiadaviek na danom pracovnom trhu.

Posilnená administratívna spolupráca

V smernici 2014/67/EÚ sa takisto nachádzajú jasnejšie pravidlá s cieľom zlepšiť administratívnu spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za monitorovanie súladu vrátane časových lehôt na dodanie informácií (článok 6). V prípade akýchkoľvek pretrvávajúcich problémov v oblasti výmeny informácií alebo trvalého odmietania poskytovať informácie sa môže informovať Komisia prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI). Nariadenie o IMI tu zohráva svoju úlohu. Systém IMI je viacjazyčný elektronický nástroj, ktorý umožňuje vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom rýchlo a jednoducho komunikovať o práve vnútorného trhu EÚ s orgánmi v EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. V smernici sa takisto zabezpečuje, že administratívne sankcie a pokuty uložené poskytovateľom služieb za nesplnenie povinnosti dodržiavať uplatniteľné pravidlá v jednom členskom štáte EÚ sa môžu presadzovať a vymáhať v inom členskom štáte (kapitola VI).

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 96/71/ES

10. februára 1997

16. decembra 1999

Ú. v. ES L 18, 21.1.1997

Smernica 2014/67/EÚ

17. júna 2014

18. júna 2016

Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012).

Posledná aktualizácia: 09.08.2014

Top