Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organizácia pracovného času

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Organizácia pracovného času

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2003/88/ES – niektoré aspekty organizácie pracovného času

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pre organizáciu pracovného času pracovníkov. Pokryté oblasti:

 • minimálny denný a týždenný čas odpočinku, ročná dovolenka, prestávky a maximálny týždenný pracovný čas;
 • aspekty nočnej práce a práce na zmeny.

HLAVNÉ BODY

Krajiny EÚ

 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby všetci pracovníci mali nárok na:
  • minimálny denný odpočinok trvajúci 11 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín;
  • prestávku na odpočinok počas akékoľvek pracovného dňa, ktorý je dlhší ako šesť hodín;
  • minimálny neprerušovaný odpočinok v trvaní aspoň 24 hodín plus jedenásťhodinový denný odpočinok za každé obdobie siedmich dní;
  • platenú ročnú dovolenku v trvaní najmenej štyroch týždňov;
  • maximálny priemerný pracovný týždeň vrátane nadčasov za každé obdobie siedmich dní v dĺžke 48 hodín.
 • Normálny pracovný čas v noci by nemal presiahnuť v priemere osem hodín v každom období 24 hodín.
 • Pracovníci v noci majú nárok na bezplatnú lekársku prehliadku v pravidelných intervaloch.

Vnútroštátne orgány

 • Vnútroštátne orgány môžu:
  • využívať referenčné obdobia v dĺžke 14 dní až 4 mesiacov pri výpočte týždenného času odpočinku a maximálneho týždenného pracovného času;
  • oslobodiť od právnych predpisov vrcholových riadiacich pracovníkov, iných príjemcov rozhodnutí na vysokej úrovni, rodinných pracovníkov a náboženských duchovných.
 • Výnimky z určitých ustanovení sa môžu uplatniť aj na ktorúkoľvek z týchto kategórií:
  • bezpečnostné a dozorné činnosti, ktoré si vyžadujú trvalú prítomnosť s cieľom ochrany majetku a osôb;
  • nepretržitá služba alebo výroba v oblastiach, ako sú nemocnice, prístavy, letiská, médiá a poľnohospodárstvo;
  • predpoklad vyššieho pracovného nasadenia (najmä v poľnohospodárstve, cestovnom ruchu, poštových službách, železničnej doprave, v prípade nehôd);
  • výnimky schválené v kolektívnych zmluvách medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.
 • Právne predpisy sa neuplatňujú na námorníkov ani na pracovníkov, na ktorých sa vzťahujú osobitné pravidlá (ako napríklad mobilní pracovníci v odvetví cestnej dopravy, civilného letectva, cezhraničnej železničnej dopravy alebo vnútrozemskej vodnej dopravy).
 • Krajiny EÚ môžu uplatňovať priaznivejšie ustanovenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ak si to želajú.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 2. augusta 2004.

KONTEXT

Pracovné podmienky – smernica o pracovnom čase

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9 – 19)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Preskúmanie smernice o pracovnom čase (prvá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi na úrovni Európskej únie podľa článku 154 ZFEÚ) [KOM(2010) 106 v konečnom znení z 24. marca 2010]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Preskúmanie smernice o pracovnom čase (druhá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi na úrovni Európskej únie podľa článku 154 ZFEÚ) [KOM(2010) 801 v konečnom znení z 21. decembra 2010]

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o vykonávaní smernice 2003/88/ES členskými štátmi („smernica o pracovnom čase“) [KOM(2010) 802 v konečnom znení z 21. decembra 2010]

Posledná aktualizácia 01.12.2016

Top