Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Práca na kratší pracovný čas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Práca na kratší pracovný čas

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 97/81/ES – rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC (odborové zväzy)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

  • Smernicou sa vykonáva rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas, ktorá bola uzatvorená medzi zamestnávateľmi Európskej únie (EÚ) a odbormi (sociálni partneri).
  • Cieľom dohody je zabezpečiť odstránenie neodôvodnenej diskriminácie pracovníkov na kratší pracovný čas a zlepšiť kvalitu práce na kratší pracovný čas. Ďalším cieľom je umožniť rozvoj práce na kratší pracovný čas na základe dobrovoľnosti a umožniť zamestnancom a zamestnávateľom zorganizovať pracovný čas spôsobom, ktorý zohľadní potreby oboch strán.

HLAVNÉ BODY

Na koho sa vzťahuje?

Vzťahuje sa na pracovníkov na kratší pracovný čas, ktorí majú pracovnú zmluvu alebo pracovnoprávny vzťah podľa vymedzení dane krajiny EÚ. Tí, ktorí pracujú len ako príležitostní pracovníci, môžu byť z objektívnych dôvodov vylúčení po porade s krajinou EÚ a sociálnymi partnermi.

Nediskriminácia

S pracovníkmi na kratší pracovný čas sa nemôže zaobchádzať nevýhodnejším spôsobom ako s porovnateľnými pracovníkmi na plný úväzok len preto, že pracujú na kratší pracovný čas, pokiaľ to nie je odôvodnené objektívnymi dôvodmi. Po porade s krajinami EÚ a sociálnymi partnermi môžu byť zvláštne podmienky zamestnania podmienené služobnej dobe, odpracovanému času alebo na základe úrovne príjmov.

Prístup k práci na kratší pracovný čas

Krajiny EÚ a sociálni partneri by mali identifikovať, preskúmať a podľa možnosti odstraňovať akékoľvek prekážky právnej alebo správnej povahy, ktoré môžu obmedzovať príležitosti na prácu na kratší pracovný čas. Ak pracovník odmietne prechod z práce na plný úväzok na prácu na kratší pracovný čas alebo naopak, nie je to dostatočný dôvod na jeho prepustenie.

Úloha zamestnávateľov

Zamestnávatelia by mali v plnej miere venovať pozornosť:

  • žiadostiam o prechod z práce na plný úväzok na prácu na kratší pracovný čas, ktorá je k dispozícii;
  • žiadostiam o prechod z práce na kratší pracovný čas na prácu na plný úväzok alebo predĺženie pracovného času, ak na to vznikne príležitosť;
  • poskytovaniu včasných informácií o dostupnosti miest na kratší pracovný čas a na plný úväzok;
  • opatreniam na podporu práce na kratší pracovný čas na všetkých úrovniach podniku;
  • poskytovaniu príslušných informácií zastupujúcim pracovníkom o práci na kratší pracovný čas.

Vykonávanie

Krajiny EÚ alebo sociálni partneri môžu zaviesť priaznivejšie pravidlá, ako tie, ktoré sú stanovené v dohode. Vykonávanie dohody však netvorí platný dôvod na zníženie všeobecnej úrovne ochrany poskytovanej pracovníkov na kratší pracovný čas.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. januára 1998. Krajiny EÚ ju mali začleniť do vnútroštátneho práva do 20. januára 2000.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o pracovných podmienkach – práci na kratší pracovný čas.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúca sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC – Príloha: Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas (Ú. v. ES L 14, 20.1.1998, s. 9 – 14)

Následné zmeny smernice 97/81/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vnútroštátne vykonávacie opatrenia

Správa útvarov Komisie o vykonávaní smernice Rady 97/81/ES zo 17. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC, 21.1.2003

Táto správa je doplnená dvoma štúdiami:

Správa Komisie – vykonávanie smernice 97/81/ES týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC (Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko) (2007)

Správy (zhrnutia) o vykonávaní smernice 1997/81/ES v Bulharsku a Rumunsku (2009)

Posledná aktualizácia 04.12.2016

Top