Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výbor pre zamestnanosť

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výbor pre zamestnanosť

Výbor pre zamestnanosť radí Európskej komisii a Rade Európskej únie o tom, ako presadzovať koordináciu medzi krajinami Európskej únie (EÚ), pokiaľ ide o politiku zamestnanosti a trhu práce.

AKT

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/772 z 11. mája 2015, ktorým sa zriaďuje Výbor pre zamestnanosť a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2000/98/ES

SÚHRN

Výbor pre zamestnanosť radí Európskej komisii a Rade Európskej únie o tom, ako presadzovať koordináciu medzi krajinami Európskej únie (EÚ), pokiaľ ide o politiku zamestnanosti a trhu práce.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Stanovujú sa v ňom úlohy Výboru pre zamestnanosť, ktorý musí prispievať do postupu vedúceho k prijatiu hlavných smerov hospodárskych politík s cieľom zabezpečiť súlad týchto smerov s usmerneniami politík zamestnanosti.

Výbor musí zároveň prispievať k synergii medzi európskou stratégiou zamestnanosti, makroekonomickou koordináciou politiky a postupom hospodárskych reforiem s uplatnením vzájomnej podpory.

Stanovuje tiež pravidlá týkajúce sa členov, fungovania a pracovných skupín výboru.

HLAVNÉ BODY

Medzi úlohy výboru patrí:

  • monitorovať situáciu v oblasti zamestnanosti a politiky zamestnanosti v krajinách EÚ;
  • prispievať k príprave postupu Rady v súvislosti navrhovaním usmernení, ktoré musia krajiny EÚ zohľadňovať vo svojich politikách zamestnanosti;
  • formulovať stanoviská na žiadosť Rady, Komisie alebo z vlastného podnetu.

Pri výkone týchto úloh musí výbor pamätať na cieľ vysokej miery zamestnanosti pri formulácii politík EÚ. Takisto sa musí snažiť:

  • prispievať k všetkým hľadiskám európskeho semestra v rámci svojich funkcií a podávať o nich správy Rade;
  • zabezpečovať výmenu informácií a skúseností medzi krajinami EÚ a Komisiou.

Každý rok prijíma pracovný program a posiela kópiu Komisii.

Každá krajina EÚ a Komisia vymenuje dvoch členov výboru. Títo členovia budú zvolení z osôb, ktoré sa vyznačujú výnimočnými schopnosťami v oblasti politiky zamestnanosti a trhu práce. Členovia volia predsedu a štyroch podpredsedov.

Komisia poskytuje výboru analytickú a organizačnú pomoc. Určí svojho zamestnanca, ktorý pôsobí ako sekretár.

Pri výkone svojich funkcií musí výbor konzultovať s riadením a pracovníkmi. V tejto súvislosti nadväzuje kontakty so sociálnymi partnermi zastúpenými na tripartitnom sociálnom samite pre rast a zamestnanosť.

Výbor úzko spolupracuje s Výborom pre sociálnu ochranu, Hospodárskym a finančným výborom a s Výborom pre hospodársku politiku. Táto spolupráca môže zahŕňať organizovania spoločných zasadnutí v kontexte európskeho semestra.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Od 15. mája 2015.

KONTEXT

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (hlava IX) sa stanovujú postupy, podľa ktorých musia krajiny EÚ spolupracovať na rozvoji koordinovanej stratégie zamestnanosti, a najmä na podpore pracovnej sily, ktorá je zručná, má odborné vzdelanie a je schopná sa prispôsobiť, a reagovať tak na hospodársku zmenu. Zriadenie poradného Výboru pre zamestnanosť je súčasťou tohto úsilia.

Týmto rozhodnutím sa nahrádza predchádzajúce rozhodnutie 2000/98/ES, ktorým sa zriaďuje Výbor pre zamestnanosť, s cieľom reagovať na vývoj európskeho semestra a úlohu výboru v tomto postupe.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o Výbore pre zamestnanosť na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie (EÚ) 2015/772

15. mája 2015

-

Ú. v. EÚ L 121, 14.5.2015, s. 12 - 15

SÚVISIACE AKTY

Odporúčanie o odporúčaní Rady o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Únie [COM(2015) 99 final z 2. marca 2015]

Posledná aktualizácia 12.08.2015

Top