Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Komisie [KOM(2007) 424 v konečnom znení] – spôsoby riešenia rozdielov v odmeňovaní založených na rodovej príslušnosti

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

V tomto oznámení sa skúmajú dôvody, prečo ženy zvyknú neustále dostávať nižšie odmeny než muži a uvádzajú sa možné spôsoby riešenia tejto diskriminácie.

HLAVNÉ BODY

 • Rozdiely v odmeňovaní môžu odrážať objektívne rozdiely, ako sú napr. vek a skúsenosti. Spájajú sa tiež s rôznymi skutočnosťami právneho, sociálneho alebo hospodárskeho charakteru, napr. s otázkou týkajúcou sa spôsobu ocenenia práce.
 • Rozdiely v odmeňovaní nad úrovňou priemeru sa vyskytujú v podnikoch súkromného sektora. Zväčšujú sa s veľkosťou podniku a vekom, úrovňou vzdelania a dĺžkou zamestnania.
 • V oznámení sa vymedzujú štyri spôsoby znižovania rozdielov v odmeňovaní:
  • zlepšením uplatňovania existujúcich európskych právnych predpisov a využívaním informačných kampaní s cieľom zdôrazniť dodržiavanie zásady rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty;
  • plnohodnotným využitím stratégie Európa 2020 pre rast a zamestnanosť, ktorá sa v rámci svojich cieľov zameriava na znižovanie rozdielov v odmeňovaní;
  • presadzovaním rovnosti v odmeňovaní u zamestnávateľov vo verejnom a súkromnom sektore;
  • výmenou osvedčených postupov na všetkých úrovniach štátnej správy.
 • V smernici 2006/54/ES sa zabezpečujú rovnaké pracovné podmienky pre mužov a ženy vrátane odmeny.
 • V odporúčaní 2014/124/EÚ sa národným vládam odporúča, ako lepšie vykonávať zásadu rovnakej odmeny. Tieto usmernenie zahŕňajú:
  • právo zamestnancov na získanie informácií o odmeňovaní;
  • pravidelné správy o priemernom odmeňovaní v rámci spoločností s viac ako 50 zamestnancami;
  • audit odmeňovania organizovaný na národnej úrovni a určený pre spoločnosti a organizácie s viac ako 250 zamestnancami;
  • aktuálne údaje o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov.

KONTEXT

Základná zásada rovnosti zaobchádzania so ženami a mužmi sa zrodila už pri vzniku Európskej únie. Je zakotvená v Zmluve o Európskej únii (článok 2 a 3 ods. 3), Zmluve o fungovaní Európskej únie (článok 8, 10 a 157 ods. 1), Charte základných práv Európskej únie (článok 23) a je jednou z piatich priorít v charte žien.

HLAVNÉ POJMY

* Rozdiely v odmeňovaní: vyjadrujú relatívny rozdiel v priemernom hrubom hodinovom zárobku žien a mužov v celom hospodárstve.

AKT

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Boj proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov [KOM(2007) 424 v konečnom znení z 18. júla 2007]

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23 – 36)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Stratégia rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 [KOM(2010) 491 v konečnom znení z 21. septembra 2010]

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Správa o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) [COM(2013) 861 final zo 6. decembra 2013]

Odporúčanie Komisie 2014/124/EÚ zo 7. marca 2014 týkajúce sa posilnenia zásady rovnakej odmeny pre ženy a mužov prostredníctvom transparentnosti (Ú. v. EÚ L 69, 8.3.2014, s. 112 – 116)

Posledná aktualizácia 27.01.2016

Top