Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Flexiistota – základný prvok modernizácie pracovného trhu EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Flexiistota – základný prvok modernizácie pracovného trhu EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Spoločné zásady flexiistoty: Flexibilitou a istotou k zvýšeniu počtu pracovných miest a zlepšeniu ich kvality – KOM(2007) 359 v konečnom znení

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Poukazuje na štyri oblasti politiky, v ktorých by zamestnávatelia aj zamestnanci mohli mať prínos z flexiistoty*. Pre prvú skupinu znamená pružnú pracovnú silu. Druhej skupine poskytuje určitú ochranu pred dlhodobou nezamestnanosťou.

V oznámení sú predstavené usmernenia o tom, ako možno dosiahnuť tieto dva ciele.

HLAVNÉ BODY

Politiku flexiistoty možno uplatniť prostredníctvom:

spoľahlivých a flexibilných zmlúv s uplatnením moderných pracovnoprávnych postupov a kolektívnych zmlúv;

možností celoživotného vzdelávania pre zamestnancov s cieľom umožniť im rekvalifikovať sa a byť vhodnými kandidátmi na nové pracovné miesta, ktoré sú k dispozícii;

vnútroštátnych politík na pomoc osobám, ktoré sú dočasne bez práce, opätovne získať pracovné miesto;

moderných systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré poskytujú vhodnú podporu príjmov a povzbudzujú k pracovnej mobilite.

Flexiistota by mala:

vyvažovať práva a povinnosti zamestnávateľov, pracovníkov, uchádzačov o zamestnanie a verejných orgánov;

byť prispôsobená vnútroštátnej situácii, najmä trhom práce a pracovnoprávnym vzťahom;

znižovať rozdiely medzi insidermi a outsidermi;

uplatňovať sa na nábor a prepúšťanie v spoločnosti a pomáhať pri presune z jedného pracovného miesta na iné;

podporovať rovnaký prístup k zamestnaniu pre mužov aj ženy;

podporovať dôveru a spoluprácu medzi verejnými orgánmi a sociálnymi partnermi;

zabezpečovať, aby príslušné finančné náklady a zisky boli spravodlivo rozdelené medzi podniky, jednotlivcov a verejný rozpočet.

KONTEXT

Flexiistota sa považuje za kľúčovú zložku vykonávania stratégie EÚ na zabezpečenie rastu a pracovných miest, pretože pomáha podnikom a zamestnávateľom prispôsobiť sa výzvam a príležitostiam globalizácie.

HLAVNÉ POJMY

*Flexiistota – integrovaná stratégia na kombinovanie pružnosti trhu práce a zabezpečenia. Jej cieľom je zohľadňovať potreby zamestnávateľov aj zamestnancov.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – K spoločným zásadám flexiistoty: Flexibilitou a istotou k zvýšeniu počtu pracovných miest a zlepšeniu ich kvality [KOM(2007) 359 v konečnom znení z 27. júna 2007]

Posledná aktualizácia 28.10.2015

Top