Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podniková sociálna zodpovednosť v EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Podniková sociálna zodpovednosť v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Európa ako pilier najvyššej kvality v oblasti podnikovej sociálnej zodpovednosti – KOM(2006) 136 v konečnom znení

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Ustanovujú sa ním priority a opatrenia v oblasti podnikovej sociálnej zodpovednosti* (PSZ) s cieľom lepšie využiť potenciál podnikov, pokiaľ ide o ich prispievanie k trvalo udržateľnému rozvoju a cieľom stratégie rastu a rozvoja.

Tento prístup bude prínosný pre podniky, hospodárstvo EÚ a spoločnosť ako celok.

HLAVNÉ BODY

Rozvíjanie postupov PSZ zahŕňa mnohé subjekty (napr. odbory, investorov, spotrebiteľov a mimovládne organizácie).

S cieľom podporovať PSZ sa Európska komisia zameriava na:

podporu viacstranných iniciatív;

spoluprácu s krajinami EÚ v rámci skupiny národných predstaviteľov na najvyššej úrovni pre PSZ s cieľom mobilizovať vnútroštátne a regionálne nástroje;

zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o vplyve ich rozhodnutí;

presadzovanie PSZ medzi malými a strednými podnikmi (MSP).

V oblasti PSZ došlo k pokroku, a to vďaka politike rozvíjanej Európskou komisiou. V oznámení z roku 2011 sa predstavuje moderná koncepcia SZP podľa vymedzení Komisie a opatrenia, ktoré treba v tejto oblasti prijať počas obdobia 2011 – 2014.

Stratégia EÚ v oblasti PSZ zahŕňa:

posilňovanie viditeľnosti PSZ a šírenie osvedčených postupov PSZ;

zlepšovanie a monitorovanie úrovní dôvery v podnikanie;

zlepšovanie trhových odmien za PSZ;

zlepšovanie transparentnosti sociálnych a environmentálnych informácií podnikov;

začleňovanie PSZ do vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu;

zdôrazňovanie významu verejných politík v oblasti PSZ;

lepšie zosúladenie európskych a globálnych prístupov k PSZ.

S cieľom zhodnotiť stratégiu PSZ Komisia otvorila verejnú konzultáciu o PSZ na obdobie 2011 – 2014, ktorej cieľom bolo identifikovať úspechy, nedostatky a budúce výzvy.

KONTEXT

Európska komisia od zverejnenia zelenej knihy o sociálnej zodpovednosti podnikov v roku 2001 zohráva priekopnícku úlohu pri rozvoji verejnej politiky v prospech PSZ.

HLAVNÉ POJMY

* Podniková sociálna zodpovednosť (PSZ) – koncepcia, v rámci ktorej spoločnosti na dobrovoľnom základe začleňujú do svojich podnikových operácií, ako aj do interakcií so zúčastnenými stranami, sociálne a environmentálne aspekty. Hoci by PSZ mala byť vytváraná podnikmi, aj vlády môžu zohrávať podpornú úlohu prostredníctvom politických opatrení a nariadení.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, ktorým sa implementuje partnerstvo pre rast a zamestnanosť: Európa ako pilier najvyššej kvality v oblasti podnikovej a sociálnej zodpovednosti [KOM(2006) 136 v konečnom znení z 22. marca 2006]

SÚVISIACE AKTY

Pracovný dokument útvarov Komisie o vykonávaní hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv – súčasný stav [SWD(2015) 144 final zo 14. júla 2015]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014 [KOM(2011) 681 v konečnom znení z 25. októbra 2011]

Verejná konzultácia o sociálnej zodpovednosti podnikov, 2014

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23 – 34)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 1 – 9)

Posledná aktualizácia 09.11.2015

Top