Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Čas jazdy v sektore cestnej dopravy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Čas jazdy v sektore cestnej dopravy

V nariadení (ES) č. 561/2006 sa stanovujú predpisy upravujúce časy jazdy, prestávky a doby odpočinku pre vodičov nákladných vozidiel a autobusov s cieľom zlepšiť pracovné podmienky a bezpečnosť cestnej premávky.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85

SÚHRN

Nariadenie sa vzťahuje na cestnú prepravu tovaru vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony a na cestnú prepravu osôb vozidlami, ktoré sú vhodné na prepravu viac ako deviatich osôb (vrátane vodiča).

Bez ohľadu na krajinu registrácie vozidla sa vzťahuje na cestnú dopravu v EÚ a medzi členskými štátmi EÚ, Švajčiarskom a krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru.

Minimálny vek

Vodiči a spolujazdci vodiča musia mať minimálne 18 rokov, s určitými výnimkami pre spolujazdcov vodiča vo výcviku, pre ktorých platí minimálna veková hranica 16 rokov (podrobnejšie informácie sa uvádzajú v článku 5).

Pravidlá týkajúce sa časov jazdy, prestávok a dôb odpočinku

Podrobné pravidlá upravujúce tieto oblasti sú stanovené v článkoch 6, 7, 8 a 9. Patria k nim aj tieto predpisy:

  • maximálna dĺžka denného času jazdy 9 hodín, ktorú možno predĺžiť na 10 hodín maximálne dvakrát týždenne;
  • maximálny týždenný čas jazdy 56 hodín;
  • maximálny celkový súhrnný čas jazdy počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňov 90 hodín;
  • po 4,5 hodine jazdy musí mať vodič neprerušovanú prestávku trvajúcu aspoň 45 minút, ak nezačína čerpať čas odpočinku;
  • minimálny denný odpočinok v trvaní 11 hodín, ktorý sa môže skrátiť na 9 hodín maximálne trikrát týždenne;
  • pravidelné týždenné odpočinky trvajúce najmenej 45 hodín a jeden skrátený týždenný odpočinok trvajúci najmenej 24 hodín.

Tachograf

Nariadenie (ES) č. 561/2006 sa mení novým právnym predpisom, nariadením (EÚ) č. 165/2014. Stanovujú sa v ňom požiadavky týkajúce sa konštrukcie, inštalácie a používania záznamového zariadenia (tachografu), ktoré musí byť nainštalované vo vozidlách, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia.

Tachograf je zariadenie, ktoré zaznamenáva dobu jazdy, prestávky a odpočinky, ako aj dobu dostupnosti a ostatných prác vykonávaných vodičom. Cieľom tachografu je:

  • kontrolovať dodržiavanie platných predpisov zo strany vodiča;
  • sledovať časy jazdy u profesionálnych vodičov s cieľom zabrániť únave;
  • zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a bezpečnosť cestnej premávky.

V novom právnom predpise sa zavádza inteligentný tachograf, ktorý hneď po uvedení do prevádzky poskytne automatizované zaznamenávanie pomocou satelitného určovania polohy. Mal by zlepšiť dodržiavanie predpisov a umožniť včasné odhalenie možného podvodu alebo zneužitia.

Digitálny tachograf je povinné nainštalovať do nových vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 tony (v nákladnej doprave) a do vozidiel používaných na prepravu viac ako 9 osôb vrátane vodiča (v osobnej doprave).

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 561/2006

11. apríla 2007, okrem článku 10 ods. 5, článku 26 ods. 3 a 4 a článku 27, ktoré nadobudli účinnosť 1. mája 2006

-

Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

4. decembra 2009, okrem čiastočného uplatňovania, pozri článok 31

-

Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

1. marca 2014, s výnimkami uvedenými v článku 48

-

Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014

Posledná aktualizácia: 10.06.2014

Top