Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Iniciatíva občanov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Iniciatíva občanov

Občania Európskej únie (EÚ) majú právo na iniciatívu, podľa ktorého môžu vyzvať Európsku komisiu, aby v akejkoľvek oblasti svojej pôsobnosti navrhla právny akt. Ide o prvý príklad nadnárodnej participatívnej demokracie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov.

SÚHRN

Občania Európskej únie (EÚ) majú právo na iniciatívu, podľa ktorého môžu vyzvať Európsku komisiu, aby v akejkoľvek oblasti svojej pôsobnosti navrhla právny akt. Ide o prvý príklad nadnárodnej participatívnej demokracie.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú pravidlá a postupy, ktorými sa riadi iniciatíva občanov.

HLAVNÉ BODY

S cieľom zabezpečiť dostatočne širokú podporu musí iniciatívu podporiť 1 milión občanov z najmenej jednej štvrtiny krajín EÚ, čo v súčasnosti znamená sedem krajín. Zároveň sa uplatňuje požiadavka na minimálny počet signatárov z každej z týchto krajín, ktorý má byť zhruba primeraný počtu obyvateľov týchto krajín (zostupne proporčný).

Usporiadanie iniciatívy občanov

Na uskutočnenie iniciatívy je potrebné, aby občania vytvorili občiansky výbor pozostávajúci zo siedmich členov z minimálne siedmich krajín EÚ. Všetci musia byť vo veku, keď sú oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. Iniciatíva musí byť zaregistrovaná na webovej lokalite Európskej komisie. Ak sú splnené kritériá registrácie stanovené v nariadení, Komisia potvrdí registráciu a organizátori majú jeden rok na vyzbieranie podpisov (vyhlásení o podpore).

Podpísanie iniciatívy občanov

Na osoby podpisujúce vyhlásenia o podpore sa vzťahujú rovnaké požiadavky na vek. Vyhlásenia možno vyplniť v papierovej podobe alebo online, ak organizátori vytvorili elektronický systém zberu.

Milión podpisov. Čo ďalej?

Komisia má tri mesiace na preskúmanie iniciatívy. Počas tohto obdobia sa stretáva s organizátormi, ktorí zároveň majú možnosť predstaviť iniciatívu na verejnom vypočutí v Európskom parlamente. Komisia predloží formálnu odpoveď, v ktorej vysvetlí, aké opatrenia má v úmysle prijať, ako aj dôvody tohto rozhodnutia. Nemá povinnosť predstaviť návrh právneho predpisu.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. apríla 2012.

Ďalšie informácie sú dostupné na webovej lokalite Európskej komisie pre iniciatívu občanov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 211/2011

31. marca 2011

1. apríla 2012

Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1 - 22

SÚVISIACE AKTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 268/2012 z 25. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 89, 27. 3.2012, s. 1 - 2).

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 887/2013 z 11. júla 2013, ktorým sa nahrádzajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 247, 18.9.2013, s. 11 - 19).

Oznámenie Komisie o európskej iniciatíve občanov: „Voda a sanitácia sú ľudským právom! Voda je verejným statkom, nie komoditou!“ [COM(2014) 177 final z 19. marca 2014].

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 531/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 52 - 53).

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 887/2013 z 11. júla 2013, ktorým sa nahrádzajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 235, 8.8.2014, s. 19 - 19).

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/1070 z 31. marca 2015, ktorým sa menia prílohy III, V a VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 178, 8.7.2015, s. 1 - 11).

Oznámenie Komisie o európskej iniciatíve občanov: „Jeden z nás“ [COM(2014) 355 final z 28. mája 2014].

Posledná aktualizácia 08.07.2015

Top