Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oblasti, v ktorých môže EÚ podporovať tvorbu politiky v krajinách EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oblasti, v ktorých môže EÚ podporovať tvorbu politiky v krajinách EÚ

 

SÚHRN

Úvod

V Lisabonskej zmluve sa zaviedli štyri nové oblasti politiky, v ktorých môže Európska únia zasahovať:

  • civilná ochrana;
  • administratívna spolupráca;
  • cestovný ruch a
  • šport.

V týchto oblastiach má EÚ podporné právomoci. EÚ nenadobúda žiadne dodatočné legislatívne právomoci, keďže môže konať len prostredníctvom podpory opatrení krajín EÚ a nemôže harmonizovať vnútroštátne právo.

EÚ už navyše zasahuje v týchto oblastiach pomocou prierezových politík. V Lisabonskej zmluve sa spresňujú ciele a opatrenia EÚ tak, že sa vytvárajú konkrétne právne základy v týchto štyroch oblastiach.

Civilná ochrana

Zámerom Lisabonskej zmluvy je zlepšiť schopnosť EÚ riešiť prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobených ľudskou činnosťou. V článku 196 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa EÚ umožňuje prijímať opatrenia, ktoré sa týkajú:

Tieto pojmy v oblasti civilnej ochrany sa majú ďalej prepojiť s doložkou o solidarite v článku 222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Táto doložka umožňuje EÚ pomôcť členskému štátu, ktorý sa stal obeťou teroristického útoku alebo prírodnej katastrofy či katastrofy spôsobenej ľudskou činnosťou.

Administratívna spolupráca

Administratívna spolupráca medzi členskými štátmi sa stala jednou z právomocí EÚ (článok 197 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Cieľom je zaručiť účinné vykonávanie európskeho práva, najmä prostredníctvom zlepšovania efektívnosti orgánov verejnej správy krajín EÚ (napr. v oblasti spotrebnej dane). EÚ teda môže prijímať nové opatrenia zamerané na uľahčenie výmeny osvedčených postupov medzi krajinami EÚ, ako aj zavádzania programov odborného vzdelávania.

V Zmluve o fungovaní Európskej únie sa však stanovujú dve obmedzenia týkajúce sa výkonu tejto novej právomoci:

  • krajina EÚ nesmie za žiadnych okolností byť nútená využívať podporu EÚ;
  • EÚ nesmie prijať opatrenia týkajúce sa harmonizácie zákonov a predpisov krajín EÚ.

Cestovný ruch

Cestovný ruch bol už začlenený do niekoľkých oblastí politiky EÚ, ako je regionálna politika alebo politika zamestnanosti. V zmluve sa teraz vytvoril konkrétny právny základ, ktorý umožňuje EÚ zasahovať v tejto oblasti (článok 195 Zmluvy o fungovaní EÚ).

Opatrenia EÚ môžu mať dva ciele:

  • vytvárať priaznivé prostredie na rozvoj činností v odvetví cestovného ruchu;
  • podporovať spoluprácu medzi krajinami EÚ, najmä prostredníctvom výmeny osvedčených postupov.

Šport

V Lisabonskej zmluve sa potvrdzuje právomoc EÚ v oblasti športu. Nevytvára sa však konkrétny článok. Právny základ týkajúci sa športu je začlenený do časti zmlúv, ktoré sú venované vzdelávaniu, odbornej príprave a mladým ľuďom.

V článku 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že cieľom EÚ je podporovať európske záležitosti týkajúce sa športu. EÚ bude konkrétne môcť napríklad podporovať opatrenia krajín EÚ zamerané na ochranu fyzickej a morálnej integrity športovcov alebo na boj proti dopingu v športe.

EÚ bude zároveň môcť rozvíjať spoluprácu s medzinárodnými orgánmi v oblasti športu.

Posledná aktualizácia 15.02.2016

Top