Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rozdelenie právomocí v rámci Európskej únie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rozdelenie právomocí v rámci Európskej únie

 

SÚHRN

EÚ má len tie právomoci, ktoré boli na ňu prenesené v zmluvách (zásada prenesenia právomocí). Podľa tejto zásady môže EÚ konať len v medziach právomocí, ktoré na ňu preniesli krajiny EÚ v zmluvách na dosiahnutie cieľov, ktoré sú v nich vymedzené. Právomoci, ktoré na EÚ neboli v zmluvách prenesené, zostávajú právomocami krajín EÚ. V Lisabonskej zmluve sa spresňuje rozdelenie právomocí medzi EÚ a krajinami EÚ. Tieto právomoci sa rozdeľujú do troch hlavných kategórií:

 • výlučné právomoci;
 • spoločné právomoci a
 • podporné právomoci.

Tri hlavné typy právomocí

 • 1.

  Výlučné právomoci (článok 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – ZFEÚ) sa týkajú oblastí, v ktorých EÚ môže vykonávať len legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty. Krajiny EÚ môžu konať len vtedy, keď ich EÚ splnomocní na vykonávanie týchto aktov. EÚ má výlučnú právomoc v týchto oblastiach:

 • 3.

  Podporné právomoci (článok 6 ZFEÚ) – EÚ môže zasiahnuť prostredníctvom činností na podporu, koordináciu alebo doplnenie činnosti krajín EÚ. V právne záväzných aktoch EÚ sa nesmie vyžadovať harmonizácia právnych predpisov alebo nariadení krajín EÚ. Podporné právomoci sa vzťahujú na tieto oblasti politiky:

Osobitné právomoci

EÚ môže prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby krajiny EÚ koordinovali svoju hospodársku, sociálnu politiku a politiku zamestnanosti na úrovni EÚ.

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika sa vyznačuje osobitnými inštitucionálnymi prvkami, ako je obmedzená účasť Európskej komisie a Európskeho parlamentu v rozhodovacom procese a vylúčenie akejkoľvek legislatívnej činnosti. Politiku vymedzuje a vykonáva Európska rada (ktorá pozostáva z hláv štátov a vlád krajín EÚ) a Rada (ktorá pozostáva zo zástupcov jednotlivých krajín EÚ na ministerskej úrovni). Predseda Európskej rady a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku zastupujú EÚ vo veciach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Výkon právomoci

Výkon právomocí EÚ podlieha dvom základným zásadám stanoveným v článku 5 Zmluvy o Európskej únii:

 • proporcionalita – obsah a rozsah činnosti EÚ nesmie prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv;
 • subsidiarita – v oblasti nevýlučných právomocí môže EÚ konať len v takom rozsahu a vtedy, ak cieľ navrhovanej činnosti nemôžu krajiny EÚ uspokojivo dosiahnuť, alebo ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni EÚ.

Posledná aktualizácia 26.01.2016

Top