Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pružnosť rozhodovania EÚ – premosťovacie doložky, brzdiace doložky a urýchľovacie doložky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pružnosť rozhodovania EÚ – premosťovacie doložky, brzdiace doložky a urýchľovacie doložky

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Článok 48 Zmluvy o Európskej únii.

ÚVOD

V Lisabonskej zmluve sa riadny legislatívny postup a systém kvalifikovanej väčšiny rozširuje na veľký počet oblastí politiky. Cieľom je prispievať k integrácii EÚ prostredníctvom zefektívnenia rozhodovacieho postupu. V rámci riadneho legislatívneho postupu krajiny EÚ nemajú právo veta a je niekoľko spôsobov, ako dospieť k dohode.

Krajiny EÚ však nie sú vždy ochotné vzdať sa svojej právomoci na nesúhlas v určitých oblastiach politiky. Ide o oblasti, ktoré sa považujú za „najcitlivejšie“, v ktorých má vnútroštátna suverenita veľkú dôležitosť, ako je napr. zahraničná politika, prisťahovalectvo a spravodlivosť. V týchto oblastiach sa zvyčajne uplatňuje mimoriadny legislatívny postup a systém hlasovania na základe jednomyseľnosti.

V Lisabonskej zmluve sa zavádza niekoľko typov inštitucionálnych doložiek ponúkajúcich inštitucionálne mechanizmy, ktoré sú odlišné, ale sledujú spoločný cieľ. Zámerom je uľahčiť integráciu EÚ v „citlivých“ oblastiach, ak si to krajiny EÚ želajú.

V Lisabonskej zmluve sa tak zavádzajú tri typy doložiek:

 • premosťovacie doložky,
 • brzdiace doložky,
 • urýchľovacie doložky.

PREMOSŤOVACIE DOLOŽKY

Premosťovacie doložky umožňujú urobiť výnimku z legislatívneho postupu, ktorý bol pôvodne zavedený v zmluvách. Konkrétne za určitých podmienok umožňujú:

 • vymeniť mimoriadny legislatívny postup za riadny legislatívny postup s cieľom prijať akt v danej oblasti politiky;
 • vymeniť jednomyseľné hlasovanie za hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v danej oblasti politiky.

Aktiváciu premosťovacej doložky však stále musí jednomyseľne schváliť Rada alebo Európska rada. V každom prípade teda všetky krajiny EÚ musia súhlasiť pred tým, ako môže byť aktivovaná takáto doložka.

V článku 48Zmluvy o Európskej únii sa ďalej zavádza všeobecná premosťovacia doložka platná pre všetky európske politiky (pozri súhrn o revíziách zmlúv). Okrem toho existuje ďalších šesť premosťovacích doložiek pre určité európske politiky, ktoré sa vyznačujú istými procesnými zvláštnosťami (pozri súhrn o legislatívnych postupoch).

BRZDIACE DOLOŽKY

Brzdiace doložky sa týkajú troch oblastí:

 • opatrenia na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia migrujúcich pracovníkov (článok 48 Zmluvy o fungovaní EÚ – ZFEÚ);
 • justičná spolupráca v trestných veciach (článok 82 ZFEÚ);
 • zavedenie spoločných pravidiel pre určité trestné činy (článok 83 ZFEÚ).

Brzdiace doložky boli vytvorené s cieľom umožniť uplatnenie riadneho legislatívneho postupu na tieto tri oblasti politiky. Riadny legislatívny postup je obmedzený brzdiacim mechanizmom – krajina EÚ môže podať odvolanie Európskej rade, ak sa domnieva že návrhom právnych predpisov, ktoré sa prijímajú, sú ohrozené základné zásady jej systému sociálneho zabezpečenia alebo jej trestnoprávneho systému. V takom prípade sa postup preruší a Európska rada môže:

 • poslať návrh späť Rade, ktorá pokračuje v postupe so zohľadnením predložených pripomienok; alebo
 • natrvalo zastaviť postup a požiadať Európsku komisiu o nový návrh, ak je to vhodné.

Význam brzdiacich doložiek nespočíva len v mechanizme, ktorý ponúkajú, ale aj v skutočnosti, že umožňujú rozšírenie riadneho legislatívneho postupu na príslušné oblasti politiky. Zavedenie tohto mechanizmu do rozhodovacieho procesu presvedčilo najrezervovanejšie krajiny EÚ, aby uplatnili riadny legislatívny postup na určité oblasti politiky, na ktoré predtým uplatňovali pravidlo jednomyseľného hlasovania.

URÝCHĽOVACIE DOLOŽKY

Urýchľovacie doložky zrýchľujú integráciu medzi určitými krajinami EÚ tak, že uľahčujú zavedenie posilnenej spolupráce v určitých oblastiach.

Tieto doložky umožňujú urobiť výnimku z postupu prijímania posilnenej spolupráce. V dôsledku týchto doložiek sa posilnená spolupráca považuje za uzatvorenú, ak zahŕňa najmenej deväť krajín EÚ. Rada, Parlament a Komisia sú len jednoducho informované o želaní zúčastnených krajín zriadiť posilnenú spoluprácu.

Tieto doložky sa týkajú štyroch oblastí:

 • justičná spolupráca v trestných veciach (článok 82 ZFEÚ);
 • zavedenie spoločných pravidiel pre určité trestné činy (článok 83 ZFEÚ);
 • zriadenie úradu Európskeho prokurátora (článok 86 ZFEÚ);
 • policajná spolupráca (článok 87 ZFEÚ).

Je vhodné poznamenať, že urýchľovacia doložka týkajúca sa spolupráce a trestných činov priamo vyplýva z aktivácie existujúcich brzdiacich doložiek v týchto dvoch oblastiach. Keď sa tak stane a dôjde k zastaveniu legislatívneho postupu, krajiny môžu využiť urýchľovaciu doložku a potom pokračovať v uzatváraní legislatívneho postupu medzi sebou v rámci posilnenej spolupráce.

HLAVNÝ DOKUMENT

Článok 48 Zmluvy o Európskej únii

Posledná aktualizácia 25.07.2016

Top