Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poradné orgány EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poradné orgány EÚ

 

SÚHRN

HLAVNÉ BODY

EÚ má sedem inštitúcií zodpovedných za jednotlivé oblasti tvorby práva a tvorbu politík.

Okrem toho má dva poradné orgány zastupujúce rozličné skupiny spoločnosti EÚ, ktoré poskytujú stanoviská o politikách a právnych predpisoch, tie však nie sú právne záväzné.

Úloha

EHSV má tri hlavné povinnosti:

Zloženie

 • EHSV tvorí 350 členov. O rozložení miest na jednu krajinu EÚ rozhoduje Rada.
 • Členovia zastupujú organizácie zamestnancov a zamestnávateľov, ako aj záujmové skupiny z občianskej spoločnosti, najmä v sociálno-hospodárskej, občianskej, profesionálnej a kultúrnej oblasti.
 • Členov nominujú vlády jednotlivých štátov a menuje ich Rada na 5-ročné obnoviteľné obdobie.

Činnosť

 • EHSV má deväť plenárnych zasadnutí ročne.
 • EHSV vedie s Európskym parlamentom, Radou alebo Komisiou konzultácie na rozličné témy.
 • Takisto vydáva stanoviská z vlastnej iniciatívy.

Úloha

VR dáva regiónom a mestám formálnu možnosť vyjadriť sa v rozhodovacom procese EÚ a vyjadruje postoje a potreby regionálnych a miestnych orgánov v stanoviskách, ktoré predkladá inštitúciám EÚ.

Zloženie

 • VR tvorí 350 členov. O rozložení miest na jednu krajinu EÚ rozhoduje Rada.
 • Členovia sú zvolení zástupcovia miestnych a regionálnych orgánov.
 • Členov nominujú vlády jednotlivých štátov a menuje ich Rada na 5-ročné obnoviteľné obdobie.

Činnosť

VR má šesť plenárnych zasadnutí ročne.

VR povinne vedie s Komisiou, Radou alebo Európskym parlamentom konzultácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú oblastí politiky, ako je napríklad:

 • zdravie;
 • vzdelávanie;
 • zamestnanosť;
 • sociálna politika;
 • doprava;
 • energetika.

VR môže tiež viesť s Európskym parlamentom, Radou alebo Komisiou konzultácie na inú problematiku mimo týchto oblastí. Takisto môže vydávať stanoviská z vlastnej iniciatívy.

VR po prijatí návrhu právneho predpisu vydá stanovisko, ktoré sa zasiela príslušným inštitúciám.

VR môže na Súdny dvor EÚ podať dva druhy žaloby:

Posledná aktualizácia 20.01.2016

Top