Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

 

SÚHRN

ČO ROBÍ VYSOKÝ PREDSTAVITEĽ ÚNIE PRE ZAHRANIČNÉ VECI A BEZPEČNOSTNÚ POLITIKU?

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (vysoký predstaviteľ) zodpovedá za koordináciu a vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ (SZBP), ako aj spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Vysoký predstaviteľ je zároveň jedným z podpredsedov Európskej komisie a ako taký zabezpečuje jednotnosť celkovej vonkajšej činnosti EÚ.

HLAVNÉ BODY

Menovanie

Vysokého predstaviteľa menuje Európska rada na päťročné obdobie prostredníctvom hlasovania kvalifikovanou väčšinou (so súhlasom predsedu Európskej komisie). Vymenovanie vysokého predstaviteľa podlieha schváleniu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 17 Zmluvy o Európskej únii. Dôvodom je to, že vysoký predstaviteľ je tiež jedným z podpredsedov Európskej komisie a na vymenovanie Európskej komisie ako celku je potrebné schválenie Európskeho parlamentu.

Povinnosti

Vysoký predstaviteľ prispieva k rozvoju SZBP predkladaním návrhov Rade EÚ a Európskej rade.

Vysoký predstaviteľ následne zabezpečuje výkon prijatých rozhodnutí.

Ako podpredseda Komisie zabezpečuje, aby celková vonkajšia činnosť EÚ v oblasti rozvojovej pomoci, obchodu, humanitárnej pomoci a krízovej reakcie bola jednotná a účinná.

Vysoký predstaviteľ predsedá zasadnutiam ministrov zahraničných vecí v rámci Rady EÚ.

Zároveň zastupuje EÚ v záležitostiach týkajúcich sa SZBP.

K jeho ďalším povinnostiam patrí funkcia predsedu Európskej obrannej agentúry a Inštitútu EÚ pre bezpečnostné štúdie.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Vysokému predstaviteľovi pri plnení jeho povinností pomáha Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). ESVČ bola zriadená Lisabonskou zmluvou a vychádza z článku 27 Zmluvy o Európskej únii. Tvoria ju zamestnanci Generálneho sekretariátu Rady a Komisie, ako aj personál vyslaný z diplomatických služieb krajín EÚ.

KONTEXT

Pozícia vysokého predstaviteľa vychádza z článkov 18 a 27 Zmluvy o Európskej únii. Táto pozícia bola vytvorená v Amsterdamskej zmluve z roku 1999, no povinnosti vo veciach vonkajších politík boli v spoločnej zodpovednosti vysokého predstaviteľa a európskeho komisára pre vonkajšie vzťahy. V Lisabonskej zmluve z roku 2009 sa rozšírila zodpovednosť vysokého predstaviteľa. Osoba zastávajúca túto funkciu sa zároveň stala podpredsedom Komisie, aby vysoký predstaviteľ mohol lepšie zastupovať EÚ v súvislosti s dosahovaním cieľov v oblasti zahraničnej politiky.

Posledná aktualizácia 24.11.2015

Top