Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitárna potravinová pomoc

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Humanitárna potravinová pomoc

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Európskej komisie KOM(2010) 126 v konečnom znení – Humanitárna potravinová pomoc

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

V tomto oznámení Európskej komisie sa vymedzuje strategický rámec, v ktorom EÚ poskytuje potravinovú pomoc v prípade humanitárnej krízy*.

Toto oznámenie sa predkladá spolu s ďalším oznámením Komisie o potravinovej bezpečnosti a rozvoji.

HLAVNÉ BODY

HLAVNÉ CIELE

Cieľom humanitárnej potravinovej pomoci EÚ* je zaistiť, aby sa pred humanitárnou krízou, počas nej a po jej skončení skonzumovalo dostatočné množstvo bezpečných a výživných potravín, s cieľom zabrániť úmrtnosti, akútnej podvýžive alebo škodlivým mechanizmom vyrovnávania sa so vzniknutou situáciou (napríklad, ak zraniteľné osoby predávajú svoj majetok alebo sa zadlžia).

Konkrétne ciele predstavujú:

 • 1.

  zaistiť dostupnosť vyhovujúcich, bezpečných a výživných potravín, prístup k nim a ich konzumáciu pre obyvateľstvo postihnuté humanitárnymi krízami;

 • 2.

  chrániť a obnovovať zdroje živobytia a pomáhať pri zlepšovaní odolnosti zraniteľných skupín voči budúcim otrasom a

 • 3.

  posilniť kapacity systému medzinárodnej humanitárnej pomoci pri poskytovaní potravinovej pomoci.

Patria sem:

 • poskytovanie potravinovej pomoci vo forme hotovosti, poukazov, potravinových výrobkov a ostatných komodít alebo služieb, zručností a znalostí;
 • doplnkové zásahy, ako napríklad prístup k palivu, vode a hygiene;
 • obnova základných zdrojov živobytia, napríklad umožnenie poľnohospodárom získať prístup k semenám;
 • pomoc pri predchádzaní podvýžive a boj proti nej a
 • posilňovanie kapacít pomocou zlepšených a inovatívnych prístupov, nástrojov a odbornej prípravy.

Pri výbere najvhodnejšej reakcie vrátane prostriedkov prevodu (napríklad hotovosť alebo podobne) sa vychádza z konkrétnych okolností a tento výber sa pravidelne skúma.

ZÁSADY

V súlade s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci sa pri zásahoch v rámci operácií humanitárnej potravinovej pomoci:

 • musia rešpektovať základné humanitárne zásady:
  • ľudskosti,
  • neutrality,
  • nestrannosti a
  • nezávislosti;
 • musia sa zakladať na potrebách a výsledkoch, musia byť flexibilné, účinné a neškodné;
 • mali by sa koordinovať s ostatnými darcami a zásahmi zameranými na rozvoj potravinovej bezpečnosti s cieľom:
  • zaistiť optimálne uspokojenie núdzových a rozvojových potrieb a
  • maximalizovať príležitosti na trvalo udržateľný vplyv, ako aj odolnosť obetí potravinovej krízy.

Operácie pomoci

Humanitárna potravinová pomoc EÚ sa obvykle používa, keď:

 • bola alebo podľa prognóz bude dosiahnutá mimoriadna miera výskytu úmrtnosti alebo akútnej podvýživy v dôsledku nedostatku potravín;
 • existujú vážne ohrozenia pre obyvateľstvo alebo riziká nesmierneho utrpenia v dôsledku nedostatku zdrojov živobytia alebo zlých stratégií na vyrovnanie sa s krízou (napríklad predaj produktívneho majetku, migrácia alebo nebezpečné spôsoby prežitia).

Potravinová pomoc sa napriek tomu môže poskytnúť ihneď po začatí krízy a nielen pri výskyte mimoriadnych rizík.

Bežne sa humanitárna potravinová pomoc nemá používať na riešenie chronickej potravinovej neistoty*, pokiaľ:

 • daná situácia nebude predstavovať bezprostredné a veľmi vážne humanitárne riziko;
 • ostatní aktéri nedokážu konať;
 • môže mať opatrenie pozitívny vplyv v krátkej lehote.

Bezpečné, dostatočné a miestne potraviny

Ľudia by mali mať prístup k bezpečným a vyváženým potravinám v dostatočnom množstve a kvalite. Druh navrhovaných potravín by mal podľa možnosti zodpovedať miestnym stravovacím preferenciám.

KONTEXT

Podľa najnovšej správy OSN o hlade (Situácia v oblasti potravinovej neistoty vo svete v roku 2015) trpí hladom približne 795 miliónov ľudí na svete – alebo približne jedna z deviatich osôb. Počet afrických krajín, ktoré čelia potravinovým krízam, sa zdvojnásobil z 12 v roku 1990 na 24 v roku 2015. V roku 2014 len samotná Komisia poskytla 349 miliónov EUR ako humanitárne prostriedky pre potravinovú pomoc.

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Humanitárna kríza: udalosť, ktorá predstavuje kritické ohrozenie zdravia, bezpečnosti, ochrany alebo dobrých životných podmienok ľudí. K humanitárnej kríze môže dôjsť v dôsledku prírodných alebo človekom spôsobených katastrof, môže mať rýchly alebo pomalý nástup a môže mať krátke alebo dlhé trvanie

Humanitárna potravinová pomoc: potravinová pomoc poskytnutá obetiam humanitárnych kríz

Chronická potravinová neistota: pretrvávajúca neschopnosť mať prístup k primeranému príjmu živín, buď neustále alebo na pravidelnom sezónnom základe

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Humanitárna potravinová pomoc [KOM(2010)126 v konečnom znení z 31. marca 2010]

SÚVISIACE AKTY

Pracovný dokument útvarov Komisie – sprievodný dokument k oznámeniu Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Humanitárna potravinová pomoc [SEK(2010) 374 v konečnom znení z 31. marca 2010]

Posledná aktualizácia 18.07.2016

Top