Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Príjmy a činnosť poľnohospodárskych podnikov - štatistika EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Príjmy a činnosť poľnohospodárskych podnikov - štatistika EÚ

Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva (ďalej len „informačná sieť“) umožňuje Európskej komisii (EK) zhromažďovať údaje o príjmoch a obchodnej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (EÚ) s cieľom prijímať uvedomelé rozhodnutia v súvislosti s tvorbou budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 z 30. novembra 2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve

SÚHRN

Na zabezpečenie jednoduchého a praktického prístupu ostatných inštitúcií a verejnosti k výročným analytickým správam, ktoré vychádzajú z informačnej siete, sa správy o vybraných odvetviach zverejňujú na vyhradenej webovej lokalite.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom pravidlá zhromažďovania porovnateľných účtovných údajov o poľnohospodárskych podnikoch v celej EÚ. Tieto údaje sa využívajú pri určovaní ročných príjmov poľnohospodárskych podnikov a na obchodnú analýzu ich činností. Údaje sa zhromažďujú každý rok na základe vzorky, ktorá zahŕňa viac ako 80 000 poľnohospodárskych podnikov.

Postup zhromažďovania účtovných údajov

Krajiny EÚ zodpovedajú za prieskumy na svojom území a každá krajina musí vymenovať styčnú kanceláriu, ktorá organizuje zhromažďovanie údajov z rôznych zdrojov (ako sú poľnohospodárske podniky a účtovnícke kancelárie) a elektronicky zasiela údaje Komisii.

Národná komisia zodpovedá za výber podnikov poskytujúcich údaje (t. j. podniky, ktoré sa zúčastňujú prieskumu). Ak má krajina EÚ viacero územných jednotiek, národná komisia sa môže opierať o regionálne výbory.

Výkaz poľnohospodárskeho podniku

Každý poľnohospodársky podnik zapojený do prieskumu vypĺňa výkaz vo forme dotazníka. Všetky krajiny EÚ musia zhromažďovať a posielať EK rovnaké údaje, bez ohľadu na svoje účtovné metódy a na spôsob organizácie postupu zhromažďovania údajov.

HLAVNÉ BODY

Nariadením (EÚ) č. 1318/2013 sa pozmeňuje nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 (základný akt o informačnej sieti) a zavádzajú sa určité zmeny pravidiel informačnej siete.

EK sa ním udeľuje právomoc prijímať delegované a vykonávacie akty. Tieto delegované právomoci sa okrem iného vzťahujú na:

  • zostavenie zoznamu územných jednotiek informačnej siete (niektoré krajiny EÚ predstavujú jednu oblasť, zatiaľ čo iné, a predovšetkým väčšie krajiny, sú rozdelené na menšie územné celky, ako sú regióny alebo provincie);
  • pravidlá určovania ekonomickej veľkosti podnikov poskytujúcich údaje, ktoré sú zahrnuté do vzorky, a pravidlá plánovania výberu podnikov poskytujúcich údaje;
  • klasifikáciu hlavných typológií poľnohospodárskych podnikov EÚ;
  • hlavné skupiny účtovných údajov, ktoré sa majú zhromažďovať a všeobecné pravidlá zhromažďovania údajov.

V nadväznosti na tieto delegované právomoci sa v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1198/2014 stanovujú pravidlá, ktorými sa nahrádzajú určité prvky nariadenia (ES) č. 1217/2009 (napr. vzťahy medzi typmi výrobného zamerania alebo zoznam hlavných skupín účtovných údajov, ktoré sa majú zhromažďovať).

V rámci vykonávacích právomocí sa vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/220 stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1217/2009. Medzi tieto pravidlá patrí podrobný opis skupiny účtovných údajov, ktoré sa majú zhromažďovať v každom výkaze poľnohospodárskeho podniku a ekonomické medzné hodnoty uplatňované v jednotlivých krajinách.

Podľa nariadenia (ES) č. 1217/2009 sa na údaje vzťahujú prísne pravidlá zachovania dôvernosti a môžu sa použiť len na uspokojenie potrieb spoločnej poľnohospodárskej politiky. Úrady ich napríklad nemôžu použiť na účtovné účely alebo na účely kontroly dodržiavania predpisov.

V nariadení sa napokon stanovuje, že Komisii pomáha výbor pre informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva, ktorý pozostáva zo zástupcov všetkých krajín EÚ.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie (ES) č. 1217/2009 nadobudlo účinnosť v januári 2010 a zmeny zavedené nariadením (EÚ) č. 1318/2013 sa uplatňujú od 1. januára 2014.

Ďalšie informácie sú dostupné na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1217/2009

4. januára 2010

-

Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 27 - 38

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1318/2013

20. decembra 2013

-

Ú. v. EÚ L 340, 17.12.2013, s. 1 - 6

SÚVISIACE AKTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1198/2014 z 1. augusta 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 321, 7.11.2014, s. 2 - 6)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/220 z 3. februára 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 46, 19.2.2015, s. 1 - 106)

Posledná aktualizácia 02.09.2015

Top