Help Print this page 

Document 52009DC0331

Title and reference
Správa Komisie o uplatňovaní v roku 2008 nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

/* KOM/2009/0331 v konečnom znení */
  • In force
Multilingual display
Text

52009DC0331

Správa Komisie o uplatňovaní v roku 2008 nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie /* KOM/2009/0331 v konečnom znení */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 2.7.2009

KOM(2009) 331 v konečnom znení

SPRÁVA KOMISIE

o uplatňovaní v roku 2008 nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

SPRÁVA KOMISIE

o uplatňovaní v roku 2008 nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

PREDSLOV

Táto správa, ktorá sa vzťahuje na rok 2008, je vypracovaná podľa článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie[1].

Príloha k tejto správe obsahuje štatistické údaje týkajúce sa vybavovania žiadostí o prístup k dokumentom. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že štatistiky sa týkajú výhradne žiadostí o prístup k neuverejneným dokumentom a netýkajú sa ani vyžiadania už uverejnených dokumentov, ani žiadostí o informácie.

1. Politika transparentnosti[2]

Dňa 30. apríla 2008 Komisia prijala návrh na zmenu a doplnenie nariadenia o prístupe verejnosti k dokumentom. Táto fáza nadväzuje na verejné konzultácie zorganizované v roku 2007 na základe zelenej knihy[3] a reaguje na opakované želanie Európskeho parlamentu. Obe zložky legislatívneho orgánu ho preskúmali v druhom polroku.

2. Registre a internetové stránky

2.1. Na konci roka 2008 register dokumentov Komisie obsahoval 102 582 dokumentov (pozri tabuľku v prílohe).

2.2. V článku 9 odsek 3 nariadenia sa ustanovuje, že takzvané „citlivé“ dokumenty[4] sa zaznamenávajú v registri alebo uvoľňujú na uverejnenie iba so súhlasom ich pôvodcu. V roku 2008 nebol súčasťou tohto registra žiadny citlivý dokument v zmysle tohto ustanovenia.

2.3. Údaje o návštevnosti internetovej stránky „Transparentnosť a prístup k dokumentom“, ktorá je dostupná na serveri EUROPA, sú tieto:

Počet návštevníkov | Počet návštev | Počet načítaných stránok |

Spolu | 40 845 | 57 419 | 72 410 |

Mesačný priemer | 3 404 | 4 785 | 6 034 |

3. Spolupráca s ostatnými inštitúciami a členskými štátmi

Útvary troch inštitúcií poverených vykonávaním nariadenia sa v roku 2008 naďalej zúčastňovali vo fóre výmen v súvislosti s otázkami právneho charakteru týkajúcimi sa uplatňovania nariadenia.

4. Analýza žiadostí o prístup

4.1. Neustále zvyšovanie počtu prvých žiadostí zaznamenané po prijatí nariadenia sa potvrdilo aj v roku 2008, pričom v uvedenom roku bolo o 1 001 žiadostí viac ako v roku 2007, čo predstavuje zvýšenie o takmer 25 %.

4.2. Počet opakovaných žiadostí značne klesol; v roku 2008 bolo zaregistrovaných 156 žiadostí v porovnaní s počtom 273 v roku 2007.

4.3. Pokiaľ ide o rozdelenie žiadostí podľa oblastí záujmu , viac ako 40 % žiadostí sa týka oblasti dopravy a energetiky, vnútorného trhu, hospodárskej súťaže, spolupráce v oblasti spravodlivosti, životného prostredia a politiky podnikania.

4.4. Pokiaľ ide o rozdelenie žiadostí podľa socioprofesijných kategórií , potvrdilo sa, že veľký počet žiadostí pochádza z akademického prostredia. Tieto žiadosti zostávajú na čele a predstavujú viac ako 30 % žiadostí.

4.5. Napokon zemepisné rozdelenie žiadostí zostalo nezmenené. Približne 20 % žiadostí pochádza od osôb alebo organizácií usadených v Belgicku z dôvodu veľkého počtu podnikov, advokátskych kancelárií, združení alebo MVO pôsobiacich na európskej úrovni. Okrem toho väčšina žiadostí pochádza z členských štátov s najväčším počtom obyvateľov – Nemecka, Talianska, Francúzska, Spojeného kráľovstva, Španielska a Holandska, ktoré dovedna predstavujú polovicu žiadostí (49,86 %). Počet žiadostí pochádzajúcich z nových členských štátov je nízky.

5. Uplatňovanie výnimiek týkajúcich sa práva na prístup

5.1. Percentuálny podiel kladných odpovedí v počiatočnej fáze žiadostí sa výrazne zvýšil (zvýšenie o približne 10 %) v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

V 82,68 % prípadov (v porovnaní so sotva 72,71 % v roku 2007) boli dokumenty úplne sprístupnené a v 3,33 % prípadov (v porovnaní s 3,88 % v roku 2007) bol povolený čiastočný prístup k požadovaným dokumentom.

5.2. Percentuálny podiel rozhodnutí potvrdzujúcich počiatočný stav sa výrazne znížil (pokles o približne 20 %, čiže zníženie zo 66,30 % prípadov v roku 2007 na 48,08 % prípadov v roku 2008).

Percentuálny podiel úplne kladných odpovedí sa po počiatočnom zamietnutí mierne zvýšil (18,59 % v porovnaní s 15,38 % v roku 2007). Percentuálny podiel rozhodnutí povoľujúcich čiastočný prístup po počiatočnom zamietnutí sa takmer zdvojnásobil (33,33 % v porovnaní s 18,32 % v roku 2007).

5.3. V počiatočnej fáze pretrvávajú dva základné dôvody zamietnutia:

- ochrana účelu inšpekcií, vyšetrovaní a kontrol (čl. 4 ods. 2 tretia zarážka), pričom v porovnaní s rokom 2007 došlo k miernemu zvýšeniu počtu zamietnutí (26,63 % zamietnutí v porovnaní s 23,48 % v roku 2007),

- ochrana rozhodovacieho procesu Komisie (článok 4 ods. 3), pričom v 15,22 % prípadov ide o stanoviská vypracované pre vnútornú potrebu a 13,5 % prípadov sa týka stanovísk, v rámci ktorých ešte nebolo prijaté rozhodnutie, čiže spolu 28,72 % zamietnutí (v porovnaní s celkovým podielom 31,31 % v roku 2007).

Podiel zamietnutí z dôvodu ochrany obchodných záujmov, ako aj z dôvodu ochrany medzinárodných vzťahov, je naďalej veľký, pričom v prvom prípade predstavuje 14,4 % (v porovnaní s 10,79 % v roku 2007) a v druhom prípade 10,24 % (v porovnaní s 10,98 % v roku 2007) prípadov zamietnutia.

5.4. Hlavné dôvody potvrdenia zamietnutia prístupu sú:

- ochrana účelu vyšetrovania (27,85 % v porovnaní s 24,75 % v roku 2007),

- ochrana obchodných záujmov (24,89 % v porovnaní s 25,25% v roku 2007)

- a ochrana rozhodovacieho procesu Komisie, pričom v 17,3 % prípadov ide o stanoviská, v rámci ktorých ešte nebolo prijaté rozhodnutie a 12,24 % sa týka stanovísk vypracovaných pre vnútornú potrebu, čiže spolu 29,54 % zamietnutí (v porovnaní s celkovo 17,4 % v roku 2007).

6. Sťažnosti predložené európskemu ombudsmanovi

6.1. V roku 2008 ombudsman uzavrel týchto 16 prípadov sťažností proti Komisii týkajúcich sa zamietnutia prístupu k dokumentom[5]:

4 prípady uzavreté bez zistenia nesprávneho úradného postupu |

3006/2004/BB | 3114/2004/IP | 576/2005/GG | 1129/2007/MF |

5 prípadov uzavretých s kritickou a/alebo inou poznámkou |

3303/2005/GG | 1881/2006/JF | 3208/2006/GG | 255/2007/PB | 2681/2007/PB |

7 prípadov uzavretých bez pokračovania vo vyšetrovaní |

101/2004/GG | 2465/2004/TN | 3090/2005/GK | 3492/2006/WP |

3824/2006/GG | 1452/2007/PB | 2420/2007/BEH |

6.2. V roku 2008 sa ombudsman začal zaoberať štrnástimi sťažnosťami týkajúcimi sa zamietnutia prístupu k dokumentom.

7. Žaloby

7.1. Súd prvého stupňa vyniesol päť rozsudkov vo veciach týkajúcich sa rozhodnutí Komisie, ktorými sa úplne alebo čiastočne zamieta prístup k dokumentom na základe nariadenia č. 1049/2001.

7.1.1. Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. januára 2008, vec T-380/04, Ioannis Terezakis/Komisia:

Súd prvého stupňa čiastočne zrušil rozhodnutie Komisie, ktorým sa zamieta prístup k dvom dokumentom: audítorskej správe a zmluve uzavretej medzi letiskom v Aténach a konzorciom.

Súd prvého stupňa je toho názoru, že odmietnutie sprístupniť audítorskú správu je zákonné, pretože sa na túto správu vzťahuje ochrana počas celej doby trvania vyšetrovania/auditu.

Pokiaľ ide o zmluvu, vzhľadom na to, že Komisia už sprístupnila určité informácie, ktoré sú v nej uvedené, Súd prvého stupňa je toho názoru, že žiadateľovi mali byť poskytnuté aspoň tieto informácie. Súd prvého stupňa preto čiastočne zrušil rozhodnutie Komisie, pretože ním bol odmietnutý čiastočný prístup k zmluve.

7.1.2. Rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. júna 2008, vec T-141/05, Internationaler Hilfsfonds eV/Komisia:

Súd prvého stupňa prijal tvrdenia Komisie a zamietol žalobu o zrušenie rozhodnutia ako neprípustnú, pričom potvrdil, že napadnutý akt bol rozhodnutím, ktorým sa len potvrdilo predošlé rozhodnutie, ktoré nebolo napadnuté v stanovenej lehote.

Súd prvého stupňa zreteľne odlíšil konanie pred ombudsmanom od súdneho konania a potvrdil alternatívny charakter oboch prostriedkov. Zároveň vyhlásil, že rozhodnutie ombudsmana, aj keď sa ním konštatuje prípad nesprávneho úradného postupu, nemôže predstavovať nový prvok umožňujúci žiadateľovi podať žalobu o zrušenie predošlého rozhodnutia, ktoré sa stalo konečným, pretože nebolo napadnuté v stanovenej lehote.

Žalobca podal proti tomuto rozsudku odvolanie na Súdny dvor.

7.1.3. Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. septembra 2008, vec T-403/05, MyTravel Group plc/Komisia:

Súd prvého stupňa potvrdil obe rozhodnutia (okrem časti týkajúcej sa jedného dokumentu) Komisie, ktorými sa zamieta prístup k dokumentom týkajúcim sa hospodárskej súťaže na základe niekoľkých výnimiek (týkajúcich sa rozhodovacieho procesu, právneho poradenstva a vyšetrovania). Naproti tomu zrušil časť rozhodnutia vzťahujúcu sa na dokument, ku ktorému bol prístup odmietnutý na základe výnimky týkajúcej sa vyšetrovania, pretože dospel k názoru, že zdôvodnenie zamietnutia prístupu k tomuto dokumentu bolo príliš neurčité.

Súd prvého stupňa predovšetkým pripomenul, že:

- pokiaľ ide o rozhodovací proces, inštitúcie majú právo chrániť svoje vnútorné porady a rokovania v prípadoch, keď je vo verejnom záujme nutné chrániť ich schopnosť plniť si úlohy najmä v rámci výkonu úradných rozhodovacích právomocí,

- s ohľadom na to, že nariadenie sa týka prístupu verejnosti k dokumentom, osobitný alebo súkromný záujem nie je záujem, ktorý by sa mal vziať do úvahy pri zvažovaní záujmov podľa nariadenia.

Švédsko podalo proti tomuto rozsudku odvolanie na Súdny dvor.

7.1.4. Rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. septembra 2008, vec T-42/05, Rhiannon Williams/Komisia:

V tejto veci žalobca predložil predovšetkým dva žalobné dôvody: na jednej strane implicitné zamietnutie prístupu k dokumentom a na druhej strane nesprávny výklad a uplatnenie výnimiek pri zamietnutí prístupu k dokumentom uvedeným v napadnutom rozhodnutí.

Pokiaľ ide o prvé hľadisko, Súd prvého stupňa zrušil rozhodnutie Komisie, pričom pripomenul, že inštitúcie sú povinné pomôcť žiadateľovi so žiadosťou a ak napriek tejto pomoci nie je žiadosť stále jasná, inštitúcia musí byť presná, inak môže nepresnosť spôsobiť implicitné zamietnutie prístupu k nešpecifikovaným dokumentom. Implicitné zamietnutie je vždy nezdôvodnené zamietnutie, a teda iba na tomto základe zrušiteľné.

Pokiaľ ide o explicitne zamietnuté dokumenty, Súd prvého stupňa v plnom rozsahu potvrdil rozhodnutie Komisie.

7.1.5. Rozsudok Súdu prvého stupňa z 18. decembra 2008, vec T-144/05, Pablo Muñiz/Komisia:

Súd prvého stupňa zrušil rozhodnutie Komisie, ktorým sa zamieta prístup k dokumentom súvisiacim s komitologickým postupom, z oblasti colného zaradenia, na základe výnimky týkajúcej sa rozhodovacieho procesu.

Súd prvého stupňa uznal, že ochrana rozhodovacieho procesu pred cieleným vonkajším tlakom môže byť zákonným dôvodom na obmedzenie prístupu. Usúdil však, že existencia takéhoto tlaku sa musí s istotou preukázať a treba dokázať, že riziko podstatného ovplyvnenia rozhodnutia, ktoré sa má prijať, je v dôsledku uvedeného vonkajšieho tlaku primerane predvídateľné.

7.2. V roku 2008 bolo proti rozhodnutiam Komisie podľa nariadenia 1049/2001[6] podaných dvadsaťtri nových žalôb, z toho štyri odvolania:

Vec C-506/08P, Švédsko/druhé strany MyTravel Group plc a Komisia | Vec C-362/08P, Internationaler Hilfsfonds eV/druhá stranaKomisia | Vec C-281/08P, Landtag Schleswig-Holstein/Komisia |

Vec C-28/08P, Komisia/druhá stranaThe Bavarian Lager Co. Ltd | Vec T-509/08, Ryanair Ltd/Komisia | Vec T-500/08, Ryanair Ltd/Komisia |

Vec T-499/08, Ryanair Ltd/Komisia | Vec T-498/08, Ryanair Ltd/Komisia | Vec T-497/08, Ryanair Ltd/Komisia |

Vec T-496/08, Ryanair Ltd/Komisia | Vec T-495/08, Ryanair Ltd/Komisia | Vec T-494/08, Ryanair Ltd/Komisia |

Vec T-474/08, Dieter C. Umbach/Komisia | Vec T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide)/Komisia | Vec T-383/08, New Europe/Komisia |

Vec T-380/08, Holandsko/Komisia | Vec T-362/08, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH/Komisia | Vec T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG/Komisia |

Vec T-342/08, Edward William Batchelor/Komisia | Vec T-250/08, Edward William Batchelor/Komisia | Vec T-221/08, Guido Strack/Komisia |

Vec T-186/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/Komisia | Vec T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/Komisia |

8. Závery

8.1. Charakter žiadostí a dôvody zamietnutia:

Z analýzy žiadostí o prístup k dokumentom rovnako ako v predchádzajúcich rokoch všeobecne vyplýva, že veľký podiel žiadostí sa týka činností Komisie v oblasti kontroly uplatňovania práva Spoločenstva. V mnohých prípadoch sa tieto žiadosti o prístup k dokumentom podávajú s cieľom získať dokumenty, ktoré by mohli podporiť pozíciu žiadateľa v súvislosti so sťažnosťou, napríklad čo sa týka predpokladaného porušenia práva Spoločenstva alebo v rámci správnej alebo súdnej žaloby, ktorá sa napríklad týka rozhodnutia Komisie vo veci hospodárskej súťaže. Treba poznamenať, že tieto žiadosti sa vo všeobecnosti týkajú veľkého množstva dokumentov, ktorých analýza si vyžaduje množstvo administratívnej práce.

Takisto je potrebné poznamenať, že výnimka týkajúca sa ochrany rozhodovacieho procesu Komisie sa uvádza hlavne s cieľom chrániť rozhodovací proces individuálneho dosahu. V legislatívnej oblasti sa čím ďalej tým viac dokumentov sprístupňuje verejnosti bez toho, aby sa Komisii predložila žiadosť o prístup. Generálne riaditeľstvá Komisie vytvorili svoje internetové stránky týkajúce sa osobitných politík a týmto spôsobom sprístupnili verejnosti značné množstvo dokumentov.

K dovolávaniu sa výnimky týkajúcej sa ochrany obchodných záujmov dochádza predovšetkým v rámci žiadostí o prístup k spisom, ktoré sa vzťahujú na hospodársku súťaž.

Tento trend, ktorý sa v priebehu rokov potvrdil, zobrala Komisia do úvahy pri príprave návrhu na prepracovanie nariadenia.

8.2. Vývoj judikatúry:

Súd prvého stupňa potvrdil svoju judikatúru vo viacerých bodoch:

- v zásade požiadavku správneho a individuálneho preskúmania dokumentov, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o prístup,

- osobitný záujem, ktorý môže žalobca presadzovať, nie je na posúdenie platnosti rozhodnutia o zamietnutí relevantný,

- výnimka „vyšetrovania/kontroly“ sa uplatňuje počas celej doby trvania vyšetrovania/kontroly.

Okrem toho Súd prvého stupňa vyjasnil viacero ďalších bodov:

- konanie pred ombudsmanom sa líši od súdneho konania, pričom tieto dva prostriedky majú alternatívny charakter,

- inštitúcie majú právo chrániť svoje vnútorné porady a rokovania, najmä pred cieleným vonkajším tlakom, keď je vo verejnom záujme nutné chrániť ich schopnosť plniť si úlohy najmä v rámci výkonu úradných rozhodovacích právomocí,

- musia však preukázať existenciu takéhoto vonkajšieho tlaku a dokázať, že riziko podstatného ovplyvnenia rozhodnutia, ktoré sa má prijať, je primerane predvídateľné, najmä v legislatívnej oblasti,

- zamietnutie je vždy nezdôvodneným zamietnutím, a z tohto dôvodu zrušiteľným.

PRÍLOHA

Štatistické údaje týkajúce sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001

1. OBSAH REGISTRA

2002 | 2 095 | 6 478 | 134 | 116 | 3 066 | 11 889 |

2003 | 2 338 | 6 823 | 135 | 113 | 2 467 | 11 876 |

2004 | 2 327 | 7 484 | 134 | 145 | 2 718 | 12 808 |

2005 | 2 152 | 7 313 | 129 | 126 | 2 674 | 12 394 |

2006 | 2 454 | 6 628 | 129 | 380 | 3 032 | 12 623 |

2007 | 2 431 | 6 647 | 129 | 717 | 3 255 | 13 179 |

2008 | 2 295 | 8 882 | 131 | 747 | 3 640 | 15 695 |

Spolu | 15 753 | 46 762 | 790 | 1 597 | 21 985 | 102 582 |

PRVÉ žIADOSTI

2. POčET žIADOSTÍ

2006 | 2007 | 2008 |

3 841 | 4 196 | 5 197 |

3. ODPOVEDE

2006 | 2007 | 2008 |

počet | % | počet | % | počet | % |

OPAKOVANÉ žIADOSTI

4. POčET žIADOSTÍ

2006 | 2007 | 2008 |

140 | 273 | 156 |

5. ODPOVEDE

2006 | 2007 | 2008 |

počet | % | počet | % | počet | % |

ROZDELENIE ZAMIETNUTÍ PODľA UPLATNENEJ VÝNIMKY (%)

6. PRVÉ žIADOSTI

2006 | 2007 | 2008 |

čl. 4 ods. 1 písm. a) ochrana verejného záujmu – prvá zarážka – verejná bezpečnosť | 1,53 | 1,19 | 0,18 |

čl. 4 ods. 1 písm. a) ochrana verejného záujmu – druhá zarážka – obrana a vojenské veci | 0,60 | 2,23 | 0,82 |

čl. 4 ods. 1 písm. a) ochrana verejného záujmu – tretia zarážka – medzinárodné vzťahy | 7,06 | 10,98 | 10,24 |

čl. 4 ods. 1 písm. a) ochrana verejného záujmu – štvrtá zarážka – finančná, menová alebo hospodárska politika | 1,19 | 1,26 | 2,9 |

čl. 4 ods. 1 písm. b) ochrana súkromia a bezúhonnosti jednotlivca | 4,85 | 5,04 | 5,98 |

čl. 4 ods. 2 prvá zarážka – ochrana obchodných záujmov | 8,94 | 10,79 | 14,4 |

čl. 4 ods. 2 druhá zarážka – ochrana súdneho konania a právneho poradenstva | 7,49 | 6,08 | 6,52 |

čl. 4 ods. 2 tretia zarážka – ochrana inšpekcií, vyšetrovania a kontroly | 30,72 | 23,48 | 26,63 |

čl. 4 ods. 3 prvý pododsek – rozhodovací proces, zatiaľ neprijaté rozhodnutie | 14,30 | 12,02 | 13,5 |

čl. 4 ods. 3 druhý pododsek – rozhodovací proces, už prijaté rozhodnutie: stanoviská pre vnútornú potrebu v rámci porád a predbežných konzultácií | 19,06 | 19,29 | 15,22 |

čl. 4 ods. 5 odmietnutie členského štátu | 4,26 | 7,64 | 3,62 |

Spolu | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

7. OPAKOVANÉ žIADOSTI

2006 | 2007 | 2008 |

čl. 4 ods. 1 písm. a) ochrana verejného záujmu – prvá zarážka – verejná bezpečnosť | 0,00 | 0,9 | 0,42 |

čl. 4 ods. 1 písm. a) ochrana verejného záujmu – druhá zarážka – obrana a vojenské veci | 0,49 | 0,4 | 0,42 |

čl. 4 ods. 1 písm. a) ochrana verejného záujmu – tretia zarážka – medzinárodné vzťahy | 3,40 | 2,2 | 5,91 |

čl. 4 ods. 1 písm. a) ochrana verejného záujmu – štvrtá zarážka – finančná, menová alebo hospodárska politika | 0,97 | 0,4 | 0,84 |

čl. 4 ods. 1 písm. b) ochrana súkromia a bezúhonnosti jednotlivca | 13,59 | 4,8 | 5,06 |

čl. 4 ods. 2 prvá zarážka – ochrana obchodných záujmov | 16,50 | 25,25 | 24,89 |

čl. 4 ods. 2 druhá zarážka – ochrana súdneho konania a právneho poradenstva | 10,19 | 4,8 | 3,8 |

čl. 4 ods. 2 tretia zarážka – ochrana inšpekcií, vyšetrovania a kontroly | 27,18 | 24,75 | 27,85 |

čl. 4 ods. 3 prvý pododsek – rozhodovací proces, zatiaľ neprijaté rozhodnutie | 7,77 | 5,7 | 17,3 |

čl. 4 ods. 3 druhý pododsek – rozhodovací proces, už prijaté rozhodnutie: stanoviská pre vnútornú potrebu v rámci porád a predbežných konzultácií | 9,71 | 11,7 | 12,24 |

čl. 4 ods. 5 odmietnutie členského štátu. | 10,19 | 19,1 | 1,27 |

Spolu | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

ROZDELENIE žIADOSTÍ

8. PODľA SOCIOPROFESIJNEJ KATEGÓRIE žIADATEľOV (%)

2006 | 2007 | 2008 |

Akademické prostredie | 32,08 | 31,85 | 31,03 |

Občianska spoločnosť (záujmové skupiny, priemysel, MVO atď.) | 17,27 | 17,77 | 18,26 |

Členovia z radov verejnosti, ktorých socioprofesijný profil nebol uvedený | 16,55 | 15,33 | 16,75 |

Verejné orgány (okrem inštitúcií EÚ) | 15,67 | 15,69 | 14,19 |

Advokáti | 10,43 | 9,69 | 11,01 |

Ostatné inštitúcie EÚ | 6,85 | 6,75 | 6,3 |

Novinári | 1,14 | 2,90 | 2,46 |

9. PODľA ZEMEPISNÉHO PÔVODU žIADOSTI (%)

2006 | 2007 | 2008 |

Belgicko | 20,26 | 19,86 | 18,93 |

Nemecko | 18,67 | 15,58 | 16,89 |

Taliansko | 8,41 | 8,18 | 8,54 |

Francúzsko | 9,31 | 9,32 | 8 |

Spojené kráľovstvo | 5,73 | 5,76 | 6,34 |

Španielsko | 5,33 | 5,92 | 5,29 |

Holandsko | 5,35 | 4,42 | 4,83 |

Iné | 0,63 | 1,76 | 2,63 |

Luxembursko | 2,15 | 2,8 | 2,61 |

Neuvedené | 1,64 | 1,16 | 2,61 |

Poľsko | 2,61 | 2,41 | 2,57 |

Dánsko | 1,55 | 1,23 | 2,45 |

Rakúsko | 3,18 | 2,71 | 2,11 |

Grécko | 1,2 | 1,5 | 1,93 |

Portugalsko | 1,31 | 1,18 | 1,5 |

Švédsko | 1,24 | 1,46 | 1,44 |

Írsko | 1,15 | 0,82 | 1,28 |

Česká republika | 1,08 | 0,89 | 1,26 |

Švajčiarsko | 0,77 | 0,82 | 1,18 |

Fínsko | 0,78 | 1,43 | 1,08 |

Spojené štáty | 0,89 | 0,61 | 1,02 |

Maďarsko | 0,95 | 0,86 | 0,86 |

Litva | 1,21 | 0,55 | 0,62 |

Rumunsko | 0,2 | 0,96 | 0,58 |

Nórsko | 0,51 | 0,32 | 0,36 |

Bulharsko | 0,25 | 0,94 | 0,36 |

Slovinsko | 0,31 | 1,8 | 0,32 |

Lotyšsko | 0,2 | 0,14 | 0,28 |

Lichtenštajnsko | 0,12 | 0,45 | 0,28 |

Slovensko | 0,37 | 0,59 | 0,24 |

Japonsko | 0,18 | 0,2 | 0,24 |

Cyprus | 0,26 | 0,25 | 0,22 |

Malta | 0,49 | 0,45 | 0,2 |

Čína (vrátane Hongkongu) | 0,08 | 1,01 | 0,14 |

Estónsko | 0,37 | 0,29 | 0,1 |

Rusko | 0,11 | 0,05 | 0,1 |

Mexiko | 0,02 | 0,05 | 0,1 |

Chorvátsko | 0,22 | 0,43 | 0,08 |

Ukrajina | 0,14 | 0,04 | 0,08 |

Nový Zéland | 0,08 |

Austrália | 0,15 | 0,07 | 0,06 |

Brazília | 0,05 | 0,04 | 0,06 |

Turecko | 0,22 | 0,12 | 0,04 |

Kanada | 0,15 | 0,25 | 0,04 |

Izrael | 0,09 | 0,12 | 0,04 |

Južná Afrika | 0,04 |

FYROM | 0,08 | 0,04 | 0,02 |

Albánsko | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

Island | 0,03 | 0,02 | 0 |

Egypt | 0,14 | 0 |

2006 | 2007 | 2008 |

Krajiny EÚ | 93,93 | 92,28 | 99,46 |

Kandidátske krajiny | 0,22 | 0,12 | 0 |

Iné | 3,49 | 4,55 | 0 |

Neuvedené | 2,37 | 3,05 | 0,54 |

10. PODľA OBLASTÍ ZÁUJMU (%)

Generálne riaditeľstvo/Útvar | 2007 | 2008 |

SG – Generálny sekretariát | 10,19 | 9,38 |

TREN – Energetika a doprava | 7,54 | 8,18 |

MARKT – Vnútorný trh | 6,46 | 7,28 |

COMP – Hospodárska súťaž | 7,32 | 7,18 |

JLS – Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť | 8,45 | 6,69 |

ENV – Životné prostredie | 6,11 | 6,07 |

ENTR – Podnikanie | 5,48 | 5,91 |

SANCO – Zdravie a ochrana spotrebiteľov | 4,27 | 5,74 |

TAXUD – Dane a colná únia | 4,82 | 5,17 |

ADMIN – Personál a administratíva | 2,34 | 4,08 |

EMPL – Zamestnanosť a sociálne záležitosti | 3,1 | 3,72 |

AGRI – Poľnohospodárstvo | 4,11 | 3,6 |

REGIO – Regionálna politika | 3,69 | 3,42 |

TRADE – Obchod | 2,48 | 2,72 |

RELEX – Vonkajšie vzťahy | 4,09 | 2,39 |

INFSO – Informačná spoločnosť | 2,21 | 2,3 |

SJ – Právny servis | 1,34 | 1,75 |

DEV – Rozvoj | 2,12 | 1,67 |

AIDCO – Úrad pre spoluprácu EuropeAid | 1,27 | 1,55 |

ELARG – Rozšírenie | 3,18 | 1,5 |

EAC – Vzdelávanie a kultúra | 1,58 | 1,4 |

RTD – Výskum | 1,64 | 1,23 |

ECFIN – Hospodárske a finančné záležitosti | 1,07 | 1,23 |

FISH – Rybolov | 0,95 | 1,13 |

BUDG – Rozpočet | 1,31 | 1,07 |

COMM – Útvar pre komunikáciu | 0,73 | 0,85 |

OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom | 0,45 | 0,62 |

CAB – Kabinety komisárov | 0,16 | 0,43 |

DGT – Generálne riaditeľstvo pre preklad | 0,4 | 0,32 |

ADMIN (OIB – Úrad pre infraštruktúru a logistiku) | 0,22 | 0,28 |

EPSO – Európsky úrad pre výber pracovníkov | 0,08 | 0,23 |

ESTAT – Eurostat | 0,24 | 0,22 |

PMO – Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov | 0,13 | 0,18 |

ECHO – Humanitárna pomoc | 0,21 | 0,15 |

JRC – Spoločné výskumné centrum | 0,02 | 0,13 |

IAS – Interný audit | 0,1 | 0,07 |

BEPA – Kancelária poradcov v oblasti európskej politiky | 0,06 | 0,07 |

OPOCE – Úrad pre publikácie | 0,03 | 0,05 |

SCIC – Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie | 0,02 | 0,02 |

DIGIT – Generálne riaditeľstvo pre informatiku | 0,03 | 0 |

FC – Finančná kontrola | 0,02 | - |

Spolu: | 100 | 100 |

[1] Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

[2] Viac informácií o politike transparentnosti nájdete v Bulletine Európskej únie na tejto webovej lokalite: http://europa.eu/bulletin/fr/200804/p101006.htm#anch0006

[3] KOM(2007) 185, 18. apríl 2007.

[4] „ dokumenty pochádzajúce z orgánov alebo z agentúr nimi založených, z členských štátov, tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, ktoré sú v súlade s pravidlami príslušného orgánu klasifikované ako "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" alebo "CONFIDENTIEL" a ktoré chránia základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. a), predovšetkým verejnú bezpečnosť, obranu a vojenské veci (čl. 9 ods. 1).

[5] Podrobné informácie o týchto prípadoch nájdete na http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/default.htm

[6] Podrobné informácie o týchto prípadoch nájdete na http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

Top