Help Print this page 

Document 52006DC0367

Title and reference
Oznámenie Komisie - K stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa {SEK(2006) 888} {SEK(2006) 889}

/* KOM/2006/0367 v konečnom znení */
  • In force
Multilingual display
Text

52006DC0367
Brusel, 4.7.2006

KOM(2006) 367 v konečnom znení

OZNÁMENIE KOMISIE

K stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa

{SEK(2006) 888}{SEK(2006) 889}

OZNÁMENIE KOMISIE

K stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa

I Rozhodujúce otázky

V tomto oznámení sa navrhuje vytvorenie jednotnej stratégie EÚ na účinnú podporu a ochranu práv dieťaťa vo vnútorných a vonkajších politikách Európskej únie a na podporu úsilia členských štátov v tejto oblasti. Deti, ktoré sú v tomto dokumente osobami mladšími ako 18 rokov podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa[1] (UNCRC), tvoria jednu tretinu svetovej populácie.

I.1. Práva detí – priorita EÚ

Práva detí tvoria súčasť ľudských práv, ktoré sú EÚ a členské štáty zaviazané rešpektovať podľa medzinárodných a európskych zmlúv, najmä UNCRC a jeho nezáväzných protokolov[2] vrátane miléniových rozvojových cieľov[3] a Európskeho dohovoru o ľudských právach[4] (ECHR). EÚ jednoznačne uznala práva detí v Európskej charte základných práv[5] najmä v článku 24.

Komisia vo svojom oznámení týkajúcom sa strategických cieľov na obdobie 2005 – 2009 ustanovila práva detí za jednu zo svojich hlavných priorít: „ Osobitnou prioritou musí byť účinná ochrana práv detí pred hospodárskym vykorisťovaním aj všetkými formami zneužívania, pričom Únia má byť pre ostatný svet lúčom svetla“ [6]. V tejto súvislosti sa skupina komisárov pre základné práva, nediskrimináciu a rovnaké príležitosti rozhodla v apríli 2005 začať osobitnú iniciatívu na urýchlenie podpory, ochrany a plnenia práv detí vo vnútorných a vonkajších politikách EÚ.

Európska rada v marci 2006 požiadala členské štáty, „ aby prijali nevyhnutné opatrenia na rýchle a výrazné zníženie detskej chudoby, ktoré poskytnú všetkým deťom rovnaké príležitosti bez ohľadu na ich sociálny pôvod“ .

Toto oznámenie zohľadňuje tieto rozhodnutia.

I.2. Práva detí v EÚ a na celom svete

Deti majú právne zaručené celé spektrum ľudských práv. Je však dôležité, aby sa práva detí uznali ako samostatný súbor záležitostí a nie aby sa jednoducho zaradili do širšej snahy o presadzovanie ľudských práv všeobecne. Je to potrebné preto, že určité práva sa výlučne alebo osobitne vzťahujú na deti, napríklad, právo na vzdelanie a právo na zachovanie vzťahov s oboma rodičmi. To, že štáty takmer univerzálne uznali záväzky v oblasti práv detí poskytuje osobitne silný základ pre záväzok medzi Európskou komisiou a krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ: výhoda, ktorá sa nevzťahuje na všetky otázky ľudských práv. Nakoniec, EÚ jasne určila, že podpora práv detí je samostatnou problematikou, ktorá si zasluhuje osobitné opatrenia.

Práva a potreby dieťaťa by sa mali chápať spoločne: rešpektovanie a podpora práv všetkých detí by mali ísť ruka v ruke s nutnými opatreniami na uspokojenie ich základných potrieb.

Je potrebné zdôrazniť, že v procese európskej integrácie bola právam a potrebám detí venovaná náležitá pozornosť v porovnaní s dramatickou situáciou v mnohých iných častiach sveta. Situácia v rámci Únie však nie je uspokojivá. Nové výzvy spojené s globalizáciou a demografickým rizikom môžu narušiť európsky spôsob života, pokiaľ sa nebudú rozhodne riešiť. Tieto výzvy by sa mohli významne odraziť na situácii detí v Európe. Z tohto dôvodu myšlienka vytvorenia spoločnosti priaznivej deťom v rámci EÚ nemôže byť oddelená od potreby ďalšieho prehlbovania a upevňovania európskej integrácie.

I.3. Právny základ stratégie EÚ

Podľa medzinárodných zmlúv a judikatúry Súdneho dvora[7] nemá EÚ všeobecnú právomoc v oblasti základných práv vrátane práv detí. Podľa článku 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (TEU) však EÚ musí rešpektovať základné práva pri akýchkoľvek opatreniach, ktoré prijíma, v súlade so svojimi právomocami. Tieto práva zahŕňajú najmä ECHR, ktorý obsahuje ustanovenia týkajúce sa práv detí. Okrem toho musia byť úplne zohľadnené aj ustanovenia UNCRC. Charta základných práv, bez ohľadu na jej právne postavenie, sa môže chápať ako zvlášť autentické vyjadrenie základných práv, ktoré sú zaručené ako všeobecné zásady právnych predpisov.

Povinnosť EÚ rešpektovať základné práva vrátane práv detí, znamená nielen všeobecnú povinnosť zdržať sa konania, ktorým sa tieto práva porušujú, ale aj povinnosť ich podľa potreby zohľadniť pri uskutočňovaní vlastných politík podľa rôznych právnych základov medzinárodných zmlúv (presadzovanie). Napriek uvedenému nedostatku všeobecnej právomoci[8] však rôzne konkrétne právomoci v rámci medzinárodných zmlúv umožňujú prijať osobitné pozitívne opatrenia na ochranu a podporu práv detí. Akékoľvek takéto opatrenia musia rešpektovať zásady subsidiarity a proporcionality a nesmú zasiahnuť do právomoci členských štátov. Možno počítať s množstvom rôznych nástrojov a metód vrátane legislatívnych opatrení, nezáväzných právnych predpisov, finančnej pomoci alebo politického dialógu.

I.4. Postavenie detí dnes

Ako bolo zdôraznené na zvláštnom zasadnutí OSN venovanom deťom, ktoré sa konalo v roku 2002, medzi dobrými zámermi medzinárodných zmlúv a chudobou, nevšímavosťou a vykorisťovaním v podmienkach reálneho života, ktoré sú milióny detí na celom svete nútené znášať, je obrovská priepasť. Napriek dosiahnutému pokroku, ktorý sa dosiahol v niektorých oblastiach, ostáva ešte vykonať mnoho práce[9].

Deti majú v rôznych vývojových štádiách svojho života od narodenia až po dospelosť veľmi odlišné potreby. V prvých piatich rokoch potrebuje dieťa najmä ochranu a zdravotnú starostlivosť. Vo veku 5 až 12 rokov deti stále potrebujú ochranu, ale rozvíjajú sa v nich aj iné potreby: právo na vzdelanie je samozrejme pre deti veľmi dôležité, aby sa mohli rozvíjať v spoločnosti. Deti v štádiu dospievania čelia novým potrebám a povinnostiam. Mladiství potrebujú napríklad vyjadriť svoje názory na rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ich život. Chudoba rodičov a sociálne vylúčenie okrem toho vážne obmedzujú príležitosti, ktoré sú prístupné deťom, a prístup k ich právam, čím sa ohrozuje budúci blahobyt spoločnosti ako celku. Ich pomery ovplyvňuje aj miesto, na ktorom deti žijú.

I.4.1. Celková situácia

86 % z 2,2 miliardy detí na svete žije v rozvojových krajinách a viac ako 95 % detí, ktoré zomierajú pred dosiahnutím 5 rokov života, ktorým chýba prístup k základnému vzdelaniu alebo ktoré musia vykonávať nútenú prácu alebo sú sexuálne zneužívané žije v rozvojových krajinách. Viac ako polovica všetkých matiek na svete nemá primerané práva, vrátane starostlivosti počas tehotnosti a pri pôrode. Táto situácia sťažuje budúcnosť mnohých detí už od ich narodenia.

Počas prvých piatich rokov života nemá jedna tretina všetkých detí primerané jedlo a prejavuje sa u nich nejaký stupeň podvýživy. Tým sa ovplyvňuje nielen ich zdravotný stav a šance na prežitie, ale aj ich schopnosť učiť sa a rozvíjať sa. Okrem prijímania nedostatočnej výživy žije mnoho detí v podmienkach s obmedzeným prístupom k nezávadnej vode, v zlých hygienických podmienkach a znečistenom prostredí a nemá prístup k primeranej prevencii pred chorobami a zdravotnej starostlivosti. V dôsledku toho viac ako desať miliónov detí vo veku menej ako päť rokov zomiera každý rok v dôsledku chorôb, ktorým možno ľahko predchádzať, alebo ktoré možno ľahko liečiť, a jedna miliarda detí trpí zhoršeným fyzickým, duševným a/alebo psychologickým vývojom, ktorý je často nezvratný.

Jedna šestina všetkých detí (najmä dievčat) sa neprihlási do základnej školy a nebude mať príležitosť učiť sa, rozvíjať sa a začleniť sa do spoločnosti. Asi 218 miliónov detí na celom svete možno nájsť pri vykonávaní práce[10]. Viac ako 5,7 milióna detí (niektoré dokonca ešte nie sú ani mladistvými) pracuje v skutočne hrozných podmienkach vrátane skutočného otroctva pri detskej práci a odhaduje sa, že 1,2 milióna detí je obeťou obchodu s ľuďmi[11]. V akomkoľvek momente bojuje asi 300 000[12] detských vojakov vo viac ako 30 ozbrojených konfliktoch na celom svete.

Približne 130 miliónov dievčat a žien v celom svete sa podrobilo mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, ďalšie dva milióny dievčat sa mu podrobuje každý rok, často prostredníctvom počiatočných rituálov na začiatku dospievania. Jedna tretina všetkých dievčat je obeťou nútených sexuálnych vzťahov, jedna pätina je podrobená vynúteným manželstvám[13] a asi 14 miliónov dievčat každý rok rodí vo veku od 15 do 19 rokov. Viac ako jeden milión mladistvých sa minulý rok nakazilo vírusom HIV, dve tretiny z nich boli dievčatá. Viac ako jeden milión detí na celom svete žije vo väzení v dôsledku porušenia zákona a veľkej časti detí chýba osobitná pozornosť a ochrana, ktorú potrebujú. Sú aj deti, ktorých práva a potreby si zaslúžia osobitnú pozornosť: viac ako 200 miliónov detí žije s vážnym postihnutím a 140 miliónov detí sú sirotami a ich počet v dôsledku vírusu HIV/AIDS rastie.

I.4.2. V EÚ

EÚ v súčasnosti zažíva významné hospodárske, politické, environmentálne a sociálne zmeny, ktoré majú vplyv aj na deti. Deti v EÚ čelia vyššiemu riziku relatívnej chudoby ako celkové obyvateľstvo (20 % predstavujú deti vo veku 0 – 15 rokov a 21 % predstavujú deti 16 – 24 rokov v porovnaní so 16 %, ktoré predstavujú dospelí). Deti, ktoré žijú s chudobnými rodičmi alebo ktoré nemôžu žiť so svojimi rodičmi, ako aj deti z niektorých etnických spoločenstiev, medzi ktoré patria Rómovia, sú obzvlášť vystavené chudobe, vylúčeniu a diskriminácii. Deti – a najmä chudobné deti – sú okrem toho neprimerane sužované zhoršovaním životného prostredia. EÚ sa začala zaoberať týmito výzvami, keď svojej stratégii udržateľnejšieho rastu a ďalších lepších pracovných miest priznala popredné miesto v rámci svojej agendy. Jej úspešnosť je predpokladom pre inkluzívne európske spoločnosti, v ktorých sú pevne zakotvené práva a potreby detí súčasnej a budúcich generácií.

V posledných rokoch sa v celej Európe dostali do popredia aj otázky identity. Spolu s dlhoročnými prejavmi všetkých foriem rasizmu sa nepriateľstvo voči tým, ktorí stoja na okraji spoločnosti, a strach z nich, stávajú stále viac znepokojujúcim javom v spoločenstvách EÚ. Deti pochádzajúce z menšín sú ľahkými cieľmi takéhoto rasizmu. Naopak, niektoré deti z väčšinového obyvateľstva môžu byť ľahko ovplyvnené zjednodušujúcimi riešeniami extrémistických politikov a strán.

Násilie voči deťom vyvoláva v posledných rokoch rastúce obavy v rámci EÚ. Má mnohoraké formy, od násilia v rodine a na školách po problémy s nadnárodným rozmerom vrátane obchodu s deťmi a vykorisťovania detí, detskej sexuálnej turistiky a detskej pornografie na internete. Ďalšou úlohou je zabezpečiť, aby práva detí, ktoré sú imigrantmi, žiadateľmi o azyl a utečencami, boli úplne rešpektované v EÚ a v právnych predpisoch a politikách členských štátov.

Počas desaťročí viac ako 50 % liekov, ktoré sa používajú na liečenie detí, nebolo testovaných a ich užívanie deťmi nebolo povolené, čo spôsobuje, že je ťažké zistiť, či liek bude skutočne účinný a aké sú možné jeho vedľajšie účinky. Tento problém sa v súčasnosti rieši prostredníctvom pediatrického nariadenia, ktoré bude čoskoro prijaté.

II Prečo je potrebná stratégia EÚ v oblasti práv detí

II.1. Pridaná hodnota opatrení EÚ

Ako už bolo uvedené, práva detí nie sú ani zďaleka všeobecne rešpektované a základné potreby každého dieťaťa v EÚ nie sú uspokojované.

Európska únia môže do oblasti práv detí vniesť základnú a dôležitú pridanú hodnotu. Môže predovšetkým budovať na svojej dlhej tradícii a právnych a politických záväzkoch v oblasti ľudských práv všeobecne a najmä v oblasti práv detí. Má potrebnú dôležitosť a sebaistotu na presadenie, aby sa práva detí dostali do popredia medzinárodných programov a môže využívať svoju celosvetovú prítomnosť a vplyv na efektívnu podporu univerzálnych ľudských práv na vnútroštátnej úrovni na celom svete, najmä pokiaľ ide o deti. Môže tiež podporovať a posilňovať potreby detí čerpajúc z európskeho modelu sociálnej ochrany a svojich politických záväzkov a programov v rôznych oblastiach.

Únia môže podporovať členské štáty v ich úsilí tým, že im bude v určitých oblastiach pri prijímaní opatrení pomáhať pri zohľadňovaní práv dieťaťa, ako aj poskytovať rámec na vzájomné učenie sa, v rámci ktorého môžu členské štáty určiť a prijať mnoho správnych postupov, ktoré možno nájsť v celej EÚ. Takýto postup založený na širokých a koordinovaných opatreniach by prispel k úsiliu členských štátov a posilnil by uznávanie a rešpektovanie zásad UNCRC v rámci EÚ aj mimo nej.

Existuje preto naliehavá potreba jednotnej stratégie EÚ na zvýšenie rozsahu a účinnosti záväzkov EÚ na zlepšenie postavenia detí na celom svete a preukázanie skutočnej politickej vôle na najvyššej možnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby sa podpora a ochrana práv detí dostali na miesto, ktoré si v programe EÚ zaslúžia.

II.2. Doterajšia odozva EÚ: opatrenia, ktoré už boli prijaté

EÚ dosiahla v ostatných rokoch v tejto oblasti výrazný úspech a vypracovala rôzne konkrétne politiky a programy v oblasti práv detí na základe rôznych existujúcich právnych základov. Tieto zahŕňajú vnútorné aj vonkajšie politiky a týkajú sa širokého spektra problémov, medzi ktoré patrí obchodovanie s deťmi a prostitúcia, násilie voči deťom, diskriminácia, chudoba dieťaťa, sociálne vylúčenie, detská práca (vrátane obchodných dohôd, ktoré zaväzujú k zrušeniu detskej práce), zdravie a vzdelanie.

Neúplné zhrnutie opatrení EÚ, ktoré ovplyvňujú práva detí, možno nájsť v prílohe.

V rámci EÚ Komisia a členské štáty uprednostňujú najmä problematiku chudoby dieťaťa v rámci otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia (OMC), ktorá tvorí rámec vzájomného sa učenia medzi členskými štátmi, ktorý je založený na sérii spoločných cieľov a ukazovateľov, a prijatie vnútroštátnych stratégií na podporu prístupu k systémom sociálnej ochrany a na podporu ich kvality.

Proces rozšírenia je ďalším silným nástrojom poskytujúcim príležitosť na podporu práv detí. Jedným z kritérií členstva v EÚ je, aby kandidátska krajina dosiahla stabilitu inštitúcií, ktorá zaručuje demokraciu, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochranu menšín. V rámci týchto takzvaných politických kritérií určených Európskou radou v Kodani v roku 1993 Komisia počas celého prístupového procesu presadzuje reformu ochrany dieťaťa a dôkladne monitoruje pokrok dosiahnutý v oblasti práv detí vo všetkých pristupujúcich a kandidátskych krajinách.

Európska susedská politika, ako aj strategické Partnerstvo s Ruskom, sú dôležitými nástrojmi na podporu práv detí v štátoch susediacich s EÚ a prvé opatrenia sa už v tejto oblasti spustili.

II.3. Potreba účinnosti

Aby sa maximalizovala hodnota opatrení EÚ v oblasti práv detí, je nutné zaoberať sa množstvom úloh s cieľom zabezpečiť:

- komplexnejšiu analýzu potrieb a priorít a vplyvu doteraz prijatých príslušných opatrení EÚ,

- účinnejšie presadzovanie práv detí v politikách, stratégiách alebo programoch EÚ a zlepšenú koordináciu v rámci Európskej komisie,

- lepšiu spoluprácu s kľúčovými zainteresovanými stranami, vrátane detí,

- dôraznejšiu komunikáciu a lepšiu informovanosť o právach detí a opatreniach EÚ v tejto oblasti.

III K STRATÉGII EÚ V OBLASTI PRÁV DIEŤAŤA

Za účelom splnenia uvedených úloh sa toto oznámenie venuje dlhodobej stratégii, ktorú začala uskutočňovať Komisia, s cieľom zabezpečiť, aby opatrenia EÚ aktívne podporovali a chránili práva detí a podporovali úsilie členských štátov v tejto oblasti. Stratégia je postavená na siedmich osobitných cieľoch, pričom každý z nich podporuje séria opatrení.

III.1 Osobitné ciele stratégie EÚ v oblasti práv detí

1 Využívanie existujúcich činností pri riešení naliehavých potrieb

Komisia bude maximálne využívať svoje existujúce politiky a nástroje, najmä následné opatrenia týkajúce sa oznámenia o boji proti obchodovaniu s ľuďmi[14] a príslušný akčný plán[15], otvorenú metódu koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, strategické partnerstvo s Medzinárodnou organizáciou práce v boji proti detskej práci a usmernenia EÚ týkajúce sa detí v ozbrojených konfliktoch[16]. Komisia bude naďalej financovať osobitné projekty podporujúce práva detí.

V oblasti vonkajších záležitostí vrátane predvstupového procesu a rokovaní o pristúpení k EÚ, bude Komisia naďalej podporovať prijatie a implementáciu UNCRC a jeho nezáväzných protokolov, dohovorov ILO o odstránení najhorších foriem detskej práce a minimálnom veku pre prijatie do práce a ďalších príslušných medzinárodných nástrojov v oblasti ľudských práv. Komisia sa bude zaoberať právami detí v rámci politického dialógu s tretími krajinami vrátane občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov, a bude využívať svoje ďalšie politické nástroje a programy spolupráce na podporu a riešenie problematiky práv detí na celom svete.

V krátkom čase a najmä v dôsledku naliehavosti určitých úloh sa Komisia bude zaoberať najmä týmito ďalšími opatreniami:

- určiť jedno jednotné šesťciferné telefónne číslo (116xyz) v rámci EÚ, ktoré bude detskou linkou dôvery, a jedno telefónne číslo pre detskú linku záchrany, ktoré bude venované nezvestným a sexuálne zneužívaným deťom (koniec roka 2006),

- podporiť bankový sektor a spoločnosti vydávajúce kreditné karty v boji proti používaniu kreditných kariet na nákup sexuálnych obrázkov detí na internete (2006),

- začať realizovať akčný plán v oblasti rozvíjania spolupráce s deťmi s cieľom zaoberať sa prioritnými potrebami detí v rozvojových krajinách (2007),

- podporiť zoskupenie opatrení týkajúcich sa chudoby detí v EÚ (2007).

2 Určenie priorít pre budúce opatrenia EÚ

Aby Komisia určila hlavné priority budúcich opatrení, bude analyzovať rozsah a príčiny prekážok, ktoré bránia úplnému uplatňovaniu práv detí. Na tomto základe zhodnotí účinnosť svojich existujúcich opatrení (legislatívnych a nelegislatívnych, vnútorných a vonkajších), ktoré majú vplyv na deti. Táto analýza bude čerpať z existujúcich iniciatív (UNICEF, Rada Európy, ChildONEurope, atď.).

Hodnotenie by sa malo aktualizovať každých päť rokov a postupne by sa malo radšej zaoberať niektorými kritickými oblasťami, ako sa od začiatku pokúšať riešiť všetky dôležité oblasti. Aktualizácia bude podporovaná údajmi o právach detí, ktoré budú poskytovať EUROSTAT, členské štáty, Rada Európy, sieť ChildONEurope a budúca agentúra EÚ pre základné práva.

Na základe tejto analýzy Komisia začne širokú verejnú diskusiu, do ktorej budú zapojené aj deti, ktorá umožní EÚ zaoberať sa problematikou práv detí jednotným spôsobom a určiť hlavné priority budúcich opatrení.

- Zhodnotiť vplyv existujúcich opatrení EÚ na práva detí (2007 - 2008),

- Vydať konzultačný dokument s cieľom určiť budúce opatrenia (2008),

- Zhromažďovať porovnateľné údaje o právach detí ( od roku 2007).

3 Presadzovanie práv detí v opatreniach EÚ

Je dôležité zabezpečiť, aby všetky vnútorné a vonkajšie politiky EÚ rešpektovali práva detí v súlade so zásadami právnych predpisov EÚ a aby boli úplne zlučiteľné so zásadami a ustanoveniami UNCRC a inými medzinárodnými právnymi nástrojmi. Tento proces, bežne uvádzaný ako „presadzovanie“, sa už uplatňuje v mnohých politikách Spoločenstva, ako napríklad rovnosť pohlaví a základné práva. V tomto procese sa zohľadní práca vykonaná v rámci programu Rady Európy „Budovanie Európy pre deti a s deťmi (2006 - 2008)“ s cieľom účinne podporiť rešpektovanie práv detí a chrániť deti pred všetkými formami násilia.

- Presadzovať práva detí pri príprave návrhov legislatívnych a nelegislatívnych opatrení ES, ktoré môžu mať na ne vplyv (od roku 2007).

4 Zavedenie mechanizmov účinnej koordinácie a konzultácie

Komisia posilní spoluprácu medzi hlavnými zainteresovanými stranami, pričom optimálne využije existujúce siete a medzinárodné organizácie alebo orgány zapojené do oblasti práv detí. Na tento účel Komisia spojí zainteresované strany do Európskeho fóra pre práva dieťaťa . Do tohto fóra budú zapojené všetky príslušné zainteresované strany[17] a toto fórum prispeje k vytvoreniu a monitorovaniu opatrení EÚ a bude pôsobiť ako aréna na výmenu správnych postupov.

Komisia posúdi, ako môže zopakovať tento mechanizmus v tretích krajinách, v ktorých by delegácie ES mohli začať systematický dialóg s medzinárodnými a národnými partnermi pôsobiacimi v oblasti práv detí.

Aby sa zvýšilo zapojenie všetkých príslušných zainteresovaných strán, Komisia začne diskusiu a zriadi pracovnú platformu na internete[18]. Táto platforma bude nástrojom propagovania a podpory účinnej výmeny informácií využívajúc dostupnú odbornosť v danej oblasti. Členovia platformy budú mať prístup ku knižnici dokumentov a budú môcť otvoriť diskusie alebo uskutočniť prieskumy medzi členmi.

Ako bolo uznané v článku 12 UNCRC, deti potrebujú vyjadriť svoje názory v dialógoch a rozhodnutiach, ktoré majú vplyv na ich život. Komisia bude podporovať a posilňovať vytváranie sietí a zastúpenie detí v EÚ a na celom svete a bude ich postupne a formálne zapájať do všetkých konzultácií a opatrení týkajúcich sa ich práv a potrieb. Fórum aj platforma na internete prispejú k zapojeniu detí.

Nakoniec, Komisia zlepší koordináciu medzi rôznymi opatreniami na zvýšenie jednotnosti a účinnosti zriadením formálnej medziútvarovej skupiny pre práva dieťaťa, ktorá bude zložená z určených kontaktných osôb, ktoré budú zodpovedné za ďalšie sledovanie stratégie. Bude vymenovaný koordinátor Komisie pre práva dieťaťa.

- Spojiť zainteresované strany do Európskeho fóra pre práva dieťaťa (2006).

- Otvoriť diskusiu a vytvoriť pracovnú platformu na internete (2006).

- Zapojiť deti do procesu rozhodovania (od roku 2007).

- Zriadiť skupinu v rámci útvarov Komisie a vymenovať koordinátora pre práva dieťaťa (2006).

5 Posilnenie právomoci a odbornosti v oblasti práv detí

Všetci aktívni účastníci zapojení do implementácie a presadzovania práv detí vo vnútorných a vonkajších politikách Spoločenstva by mali získať potrebné vedomosti a skúsenosti. Na tento účel bude Komisia aj naďalej poskytovať odbornú prípravu. Okrem toho by sa ako školiaci materiál mali zdokonaliť, šíriť a používať praktické nástroje, medzi ktoré patria usmerňujúce poznámky a pokyny.

- Zabezpečiť nevyhnutné skúsenosti a nástroje pre aktívnych účastníkov zapojených do presadzovania práv detí v politikách Spoločenstva (od roku 2007).

6 Účinnejšie informovanie o právach detí

Deti môžu uplatňovať svoje práva iba vtedy, ak sú o nich riadne informované a môžu ich využívať.

Práva detí vo všeobecnosti a opatrenia EÚ v tejto oblasti sa väčšinou neuverejňujú. S cieľom zvýšiť informovanosť o týchto otázkach Komisia vypracuje stratégiu informovania o právach detí. Tá pomôže deťom aj ich rodičom zlepšiť si vedomosti o právach detí a prispeje k šíreniu príslušných skúseností a správnych postupov medzi ďalšími zainteresovanými stranami.

Kľúčové opatrenia EÚ s priamym vplyvom na práva detí budú uverejňované spôsobom, ktorý je vhodný pre deti. Za týmto účelom Komisia vytvorí internetovú stránku vhodnú pre deti, ktorá bude určená právam detí, pokiaľ možno v úzkej spolupráci s Radou Európy, a ktorá bude spojená s podobnými iniciatívami, ako napríklad iniciatívami členských štátov, Organizácie Spojených národov a občianskej spoločnosti.

- Vytvoriť stratégiu informovania o právach detí (od roku 2007).

- Poskytovať informácie o právach detí spôsobom, ktorý je vhodný pre deti (od roku 2007).

7 Podpora práv dieťaťa v oblasti vonkajších vzťahov

Európska únia bude pokračovať a naďalej zvyšovať aktívnu úlohu v oblasti podpory práv dieťaťa na medzinárodných fórach a v oblasti vzťahov s tretími krajinami. Účinnou koordináciou, ako aj jednotným a súdržným stanoviskom na fórach OSN v oblasti ľudských práv boli úloha a vplyv opatrení EÚ posilnené.

Únia bude aj naďalej venovať zvláštnu pozornosť právam dievčat a detí menšín. EÚ bude aj naďalej pokračovať v práci súvisiacej s deťmi a ozbrojenými konfliktmi. EÚ takisto preskúma všeobecnú štúdiu v súvislosti s násilím páchaným na deťoch, ktorú na základe poverenia generálneho tajomníka OSN v súčasnosti vykonáva nezávislý odborník Paulo Sergio Pinheiro.

- Pokračovať a ďalej zvyšovať aktívnu úlohu EÚ na medzinárodných fórach v oblasti podpory práv dieťaťa.

III.2 Zdroje a predkladanie správ

Komisia je povinná vyčleniť potrebné ľudské a finančné zdroje na implementáciu tejto stratégie. Vynaloží sa úsilie na zabezpečenie finančných zdrojov potrebných na financovanie opatrení navrhnutých v tomto oznámení a budúcej stratégie. Aby sa zabezpečila účinnosť programov, ktoré majú vplyv na práva detí, medziútvarová skupina bude venovať náležitú pozornosť možným synergiám.

Za účelom zvýšenia transparentnosti a monitorovania vývoja sa bude každý rok predkladať správa o dosiahnutom pokroku.

IV ZÁVER

Komisia:

- vypracuje jednotnú stratégiu s cieľom zabezpečiť, aby Európska únia vo všetkých svojich vnútorných a vonkajších opatreniach prispievala k podpore a ochrane práv detí a podporovala členské štáty v tejto oblasti,

- vyzýva členské štáty, európske inštitúcie a ďalšie zainteresované strany, aby sa aktívne podieľali na vypracovaní tejto stratégie a tak prispeli k jej úspechu.

[1] Dohovor o právach dieťaťa z 20. novembra 1989. Plné znenie textu je k dispozícii na internetovej stránke: http://www.unicef.org/crc/crc.htm.

[2] Protokol Organizácie Spojených národov o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, jeho potláčaní a trestaní; Protokol Organizácie Spojených národov k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii; Protokol Organizácie Spojených národov k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch.

[3] Valné zhromaždenie OSN, Miléniová deklarácia OSN, päťdesiate piate zasadanie, 18. september 2000.

[4] Plné znenie textu je k dispozícii na internetovej stránke: http://www.echr.Council of Europe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts.

[5] Charta základných práv Európskej únie, Ú. v. ES C 364 z 18.12.2000, k dispozícii na internetovej stránke: http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/charte/index_en.html.

[6] Strategické ciele na obdobie 2005 - 2009. Európa 2010: Partnerstvo pre obnovu, prosperitu, solidaritu a bezpečnosť Európy, KOM (2005) 12 konečné znenie z 26.1.2005.

[7] Pozri najmä stanovisko 2/94, 1996 Zb. s. I-1759.

[8] Pozri článok 51 ods. 2 Charty základných práv.

[9] Vyhlásenie EÚ k 57. zasadaniu UNGASS, 2003.

[10] Koniec detskej práce: Na dosah ruky, Súhrnná správa na základe ďalšieho sledovania vyhlásenia ILO o základných zásadách a právach pri práci, správa k 95. zasadnutiu Medzinárodnej konferencie práce, Ženeva, 2006.

[11] Zdroj: UNICEF

[12] Ibidem.

[13] Zdroj: UNIFEM.

[14] KOM (2005) 514 konečné znenie.

[15] Ú. v. EÚ C 311, 9.12.2005.

[16] Dokument Rady Európskej únie č. 15634/03.

[17] Vrátane členských štátov, agentúr OSN, Rady Európy, občianskej spoločnosti a samotných detí.

[18] S elektronickou sieťou SINAPSE (Vedecké informácie pre podporu politiky v Európe, http://europa.eu.int/sinapse/sinapse).

Top