Help Print this page 

Document 52005DC0535

Title and reference
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Presadzovanie lisabonského programu - Spoločenstva Stratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia

/* KOM/2005/0535 v konečnom znení */
  • In force
Multilingual display
Text

52005DC0535
[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 25.10.2005

KOM(2005) 535 v konečnom znení

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

Presadzovanie lisabonského programu SpoločenstvaStratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

Presadzovanie lisabonského programu Spoločenstva Stratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia (Text s významom pre EHP)

1. ÚVOD

V oznámení z marca 2005 „Lepšia právna úprava pre rast a zamestnanosť”[1] sa zjednodušenie označilo za jeden z prioritných krokov EÚ. Táto stratégia je reakciou na požiadavky Európskeho parlamentu a Rady na zjednodušenie a skvalitnenie legislatívy EÚ. V plnej miere je zahrnutá do revidovanej lisabonskej stratégie na dosahovanie rastu a zamestnanosti v Európe, a preto je zameraná na tie prvky acquis , ktoré sa týkajú konkurencieschopnosti podnikov v EÚ. Jej celkovým cieľom je prispieť k európskemu regulačnému rámcu, ktorý zodpovedá najvyšším štandardom tvorby práva pri súčasnom dodržiavaní zásad subsidiarity a proporcionality.

Na základe týchto zásad by EÚ mala pristúpiť k právnej regulácii len vtedy, ak je navrhované opatrenie možné lepšie dosiahnuť na úrovni EÚ. Akýmkoľvek takým opatrením by sa nemala prekročiť miera nevyhnutná na dosiahnutie sledovaných cieľov politík. Je potrebné, aby také opatrenia boli nákladovo efektívne a predstavovali najľahšiu formu požadovanej regulácie. Z tohto hľadiska je cieľom zjednodušenia dosiahnuť, aby legislatíva, či už na úrovni Spoločenstva alebo na úrovni členských štátov, bola menej nákladná, jednoduchšie uplatniteľná, a tým aj efektívnejšia pri plnení jej cieľov.

V priebehu posledného polstoročia mal rozvoj EÚ za následok vznik veľkého objemu právnych predpisov Spoločenstva, komunitárneho „acquis“ , ktorým sa často nahrádza 25 súborov noriem jedným súborom, a tým sa v oblasti podnikania vytvára istejšie právne prostredie a rovnaké predpoklady pre podnikateľskú činnosť. Tento súbor právnych predpisov mal zásadný význam napríklad pri vytváraní jednotného trhu, rozvoji environmentálnej politiky EÚ a pri stanovovaní úrovní ochrany pracovníkov a spotrebiteľov platných v celej EÚ. Zároveň legislatíva môže byť nákladná, brzdiť podnikanie, odvádzať zdroje od efektívnejšieho využitia a v niektorých prípadoch pôsobiť ako obmedzenie pre inováciu, produktivitu a rast. Úlohou je dosiahnuť vyvážený stav, aby sa zabezpečilo, že regulačné prostredie je nevyhnutné, jednoduché a efektívne.

Komisia v oznámení z marca 2005 zakotvila zrevidovaný prístup v záujme ďalšieho presadzovania lepšej regulácie s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť. Tento prístup je zameraný na:

1) zlepšenie a rozšírenie uplatňovania posudzovania vplyvov v prípade nových návrhov vrátane rozvoja metodiky na meranie administratívnych nákladov[2]. Komisia prijala v júni 2005 nové rozšírené usmernenia pre posudzovanie vplyvov. Posudzovanie vplyvov vychádza z princípu udržateľného rozvoja a je navrhnuté tak, aby tvorcom politík umožňovalo robiť rozhodnutia na základe dôkladnej analýzy potenciálnych hospodárskych, sociálnych a ekologických vplyvov novej legislatívy;

2) skríning legislatívnych návrhov, ktoré sú v legislatívnom procese. Na základe výsledku rozsiahleho skríningu[3] oznámila Komisia v septembri 2005 svoj zámer stiahnuť 68 návrhov, ktoré sú v legislatívnom procese;

3) zavedenie novej metódy na zjednodušenie súčasných právnych predpisov. Toto oznámenie vysvetľuje zrevidovaný prístup Komisie k budúcej práci na zjednodušení.

Zjednodušenie nie je novou problematikou[4]. Teraz však nastal čas na výraznú zmenu v našom úsilí. Tento prístup vychádza z práce, ktorú už inštitúcie vykonali s cieľom zefektívniť normy Spoločenstva, a z konzultácií so zainteresovanými stranami. Veľký dôraz sa kladie na vytvorenie európskeho regulačného systému, ktorý pomôže dosiahnuť ciele lisabonského programu.

Táto iniciatíva má osobitný význam pre európske malé a stredné podniky (MSP), ktoré predstavujú 99 % všetkých podnikov a podieľajú sa na dvoch tretinách zamestnanosti. Pre svoju menšiu veľkosť znášajú MSP neprimerane väčšie legislatívne a administratívne zaťaženie, pretože majú obmedzené zdroje a nedostatok odbornosti na to, aby sa vedeli vysporiadať s pravidlami a nariadeniami, ktoré sú často zložité. Preto je potrebné posúdiť, ako možno pri zjednodušení zohľadniť ich osobitné potreby. V tejto súvislosti si zvláštnu pozornosť zaslúži minimalizácia zaťaženia v oblasti štatistiky a zberu údajov v prípade MSP.

Pod lepšou právnou reguláciou však nerozumieme dereguláciu. Zjednodušením na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni chápeme zjednodušovanie záležitostí pre občanov a hospodárske subjekty. V konečnom dôsledku by to malo viesť k efektívnejšiemu legislatívnemu rámcu, ktorý je lepšie uspôsobený na dosahovanie cieľov politík Spoločenstva.

2. NOVÁ STRATÉGIA ZJEDNODUšENIA NA ÚROVNI EÚ

Revízia acquis sa musí stať nepretržitým a systematickým procesom, prostredníctvom ktorého sa zákonodarcovi poskytuje možnosť revidovať legislatívu vzhľadom na legitímne záujmy súkromného a verejného sektora.

Na účely začatia tohto procesu bol na základe rozsiahlych konzultácií identifikovaný prvý súbor legislatívy určenej na zjednodušenie. Tento nepretržitý proces sa bude ďalej udržiavať v chode prostredníctvom vstupov z nových, systematickejších revíznych postupov na identifikáciu budúcich priorít v oblasti zjednodušenia na základe rozsiahlej analýzy vplyvov legislatívy. Tento proces zahŕňa dôkladnú hospodársku analýzu a v plnej miere sa ním zohľadnia sociálne a environmentálne ambície EÚ, ktoré sú podstatnými prvkami hlavného cieľa v podobe trvalo udržateľného rozvoja stanoveného v Zmluve.

a. Otvorený program spočívajúci v praktických skúsenostiach zainteresovaných strán

V prílohe II k tomuto oznámeniu sa stanovuje otvorený program, ktorý je súčasťou novej stratégie pre zjednodušenie. Uvedený program podrobnejšie vymedzuje tie časti legislatívy, ktoré Komisia plánuje revidovať a posudzovať v záujme ich zjednodušenia v najbližších troch rokoch.

Začiatkom tohto roka začala Komisia rozsiahle konzultácie medzi členskými štátmi a podnikateľskými kruhmi. Tieto konzultácie boli doplnené verejnými konzultáciami na internete[5]. Výsledky týchto konzultácií, ktoré sú zhrnuté v prílohe 1 k tomuto oznámeniu, sú konfrontované s vlastnými internými skúsenosťami Komisie na účely posúdenia hodnoty každého návrhu na zjednodušenie. Komisia preskúma normy, o ktorých sa predpokladá, že brzdia konkurencieschopnosť (vrátane administratívnych požiadaviek), aby sa ubezpečila, či sú nevyhnutné a proporcionálne k iným sledovaným verejným záujmom. V tejto súvislosti sa na určenie povahy problému a nájdenie možných riešení budú zohľadňovať zistenia získané podpornými službami ako SOLVIT[6], ako aj výsledky verejných konzultácií.

Otvorený program sa zaoberá mnohými špecifickými problémami, ktoré vyplynuli z rozsiahleho procesu konzultácií v oblastiach kľúčových pre konkurencieschopnosť podnikov, ako sú právo obchodných spoločností a finančné služby, doprava, ochrana spotrebiteľa a odpady. Zahŕňa priority, ktoré už identifikovala Rada[7]. Bude sa systematicky revidovať a aktualizovať.

Okrem toho Komisia zahrnie hlavné legislatívne iniciatívy na zjednodušenie do svojich ročných legislatívnych pracovných programov a má v úmysle vydať súbor doplňujúcich oznámení, v ktorých sa podrobnejšie uvedie, akým spôsobom sa zjednodušenie uskutoční alebo zahrnie do sektorov poľnohospodárstva[8], životného prostredia[9], zdravia a bezpečnosti pri práci[10], rybolovu[11], daní, colnej politiky, štatistiky[12] a pracovného práva[13]. Tieto oznámenia budú nápomocné pri konzultáciách všetkých zainteresovaných strán.

Zavádzajúci program zahŕňa komplexné iniciatívy na zjednodušenie v oblastiach kľúčových pre konkurencieschopnosť podnikov, ako je legislatíva v oblasti odpadov a označovania. Takisto zahŕňa normy špecifické pre jednotlivé odvetvia v oblastiach ako vozidlá alebo stavebné výrobky, ako aj horizontálne normy s medziodvetvovým dosahom v oblastiach ako verejné obstarávanie alebo dane. |

b. Prístup vychádzajúci z nepretržitého hĺbkového posudzovania odvetví

V záujme hodnotenia acquis nad rámec súčasného programu pre zjednodušenie, Komisia bude určovať potrebu zjednodušenia z pohľadu jednotlivých odvetví. Takýto prístup umožní vyhodnotiť celkovú efektívnosť legislatívneho rámca príslušného odvetvia a priestor na ďalšie zjednodušenie. Z toho vyplýva, že v prípade každého príslušného odvetvia sa z hľadiska vplyvu preskúmajú ako všeobecné právne predpisy, tak aj právne predpisy špecifické pre dané odvetvie. Bude to zahŕňať analýzu prínosov a administratívnych alebo iných nákladov dotknutého právneho predpisu.

Na začiatku sa pozornosť sústredí na tri odvetvia: automobilový priemysel, stavebníctvo a odpady. Vplyv súčasného právneho regulačného prostredia sa hodnotí v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami s cieľom naplánovať udržateľný rozvoj týchto priemyselných odvetví a vymedziť najlepší možný regulačný prístup. Predpokladá sa, napríklad, že v rámci iniciatívy CARS 21[14] v odvetví automobilového priemyslu sa odporučí značné zníženie objemu legislatívy Spoločenstva prostredníctvom priamych odkazov na medzinárodné opatrenia a vytvorením pružných postupov posudzovania zhody a skúšania vozidiel.

V súlade so smerovaním uvedeným v oznámení „Presadzovanie Lisabonského programu Spoločenstva: Politický rámec na posilnenie výroby EÚ – smerom k integrovanejšiemu prístupu v oblasti priemyselnej politiky“[15], bude Komisia postupne uplatňovať takýto prístup vo vzťahu k iným priemyselným odvetviam ako farmaceutické odvetvie, odvetvie strojárskeho priemyslu, odvetvie informačných a komunikačných technológií a energeticky náročné odvetvia. Zjednodušenie sa takisto bude týkať oblastí práva s medziodvetvovým dosahom. Výsledky týchto skríningov budú zapracované do zavádzacieho programu.

Tento prístup sa rozšíri na služby, ktoré vytvárajú viac ako 70 % HDP EÚ. Služby poskytujú vstupy pre zvyšok hospodárstva a vytvárajú dôležité trhy pre hotové produkty, ako sú telekomunikačné, železničné a letecké zariadenia a zariadenia na výrobu energie. Vzhľadom na to, že stále viac služieb sa poskytuje na cezhraničnom základe v rámci vnútorného trhu, je životne dôležité, aby sa prostredníctvom regulačného prostredia EÚ zvýšila ich konkurencieschopnosť, ktorá v konečnom dôsledku prinesie konkurenčnú výhodu pre celé hospodárstvo EÚ.

Zjednodušenie bude vychádzať z hĺbkovej analýzy vplyvu na všetky zainteresované strany, vrátane podnikania a priemyslu, pričom sa budú zohľadňovať ciele, o ktoré sa usiluje prostredníctvom legislatívy. V tomto oznámení sú vymedzené prioritné odvetvia v oblasti výrobného priemyslu. |

3. PRÍSTUP KOMISIE K ZJEDNODUšENIU

Komisia plánuje na účely zjednodušenia použiť tieto metódy.

a. Zrušenie

Množstvo právnych aktov prijatých od roku 1957 sa následne stalo irelevantnými alebo obsolentnými z dôvodu technického alebo technologického pokroku, vývoja politík Únie, zmien v spôsobe uplatňovania všeobecných noriem Zmluvy alebo rozvoja medzinárodných pravidiel alebo noriem. Také prekonané akty sa často formálne zrušovali. Akty, ktoré majú nepatrný alebo žiadny praktický dosah, sú však stále v účinnosti. Niektoré ustanovenia v takýchto aktoch naďalej ustanovujú pre orgány a spoločnosti povinnosti, najmä administratívneho charakteru. Komisia sa bude naďalej snažiť zabezpečiť, aby právne akty, ktoré stratili význam alebo aktuálnosť, boli zrušené[16].

Na dosiahnutie želaného praktického účinku je však dôležité, aby po zrušení právnych nástrojov Spoločenstva nasledovalo zrušenie zodpovedajúcich vnútroštátnych implementačných opatrení. Je potrebné zabezpečiť, aby sa výhody odľahčeného regulačného prostredia Spoločenstva neanulovali na základe nových vnútroštátnych predpisov a technických prekážok. V tejto súvislosti považuje Komisia svoj návrh na zrušenie smernice o spotrebiteľských baleniach[17] za skúšku politickej vôle spolurozhodovacieho zákonodarcu podujať sa na výzvu, ktorú zjednodušenie predstavuje.

Aby sa zabránilo zastarávaniu platných predpisov a všeobecnejšie aby zákonodarca bol nútený pravidelne kontrolovať ich relevanciu, účinnosť a primeranosť, zvažovala sa možnosť zavedenia „klauzúl o skončení platnosti“ do legislatívnych návrhov Komisie. Hoci Komisia túto možnosť nevylučuje, je toho názoru, že doložky o preskúmaní slúžia podobnému účelu a predstavujú menšie riziko právnych medzier.

S cieľom vyhnúť sa obsolentným právnym aktom má Komisia v úmysle zaviesť v budúcnosti do svojich legislatívnych návrhov buď doložku o preskúmaní alebo, v prípade, že neexistuje nebezpečenstvo nepriaznivých účinkov na právnu kontinuitu, aj doložku o skončení platnosti. |

b. Kodifikácia [18]

Kodifikácia vo veľkej miere prispieva k zníženiu objemu legislatívy Spoločenstva a zároveň poskytuje lepšie čitateľné znenia aktov, ktoré sa vyznačujú vyššou právnou istotou, čím sa podporuje transparentnosť a presadzovanie právnych aktov. Komisia bude naďalej uskutočňovať svoj kodifikačný program[19] s cieľom ukončiť kodifikáciu acquis do roku 2007. Preklady a následné konsolidácie[20] aktov vo všetkých 20 úradných jazykoch budú mať za následok významný nárast kodifikovaných znení, ktoré sa majú prijímať od konca roku 2005.

c. Prepracovanie[21]

Prepracovanie predstavuje účinnú metódu zjednodušenia, keďže na jeho základe dochádza súčasne k novelizácii, ako aj ku kodifikácii dotknutých právnych aktov.

V nadväznosti na medziinštitucionálnu dohodu[22] má Komisia v úmysle používať v prípade potreby túto techniku pri navrhovaní zmien a doplnení existujúcich aktov. Prioritu bude mať zlučovanie právnych aktov, aby sa maximalizovala súčinnosť, minimalizovali multiplicitné a nadbytočné úpravy a zvýšila zrozumiteľnosť a konzistentnosť noriem Spoločenstva. Vzhľadom na povahu tohto silného a komplexného nástroja by sa s uplatňovaním tejto metódy malo počítať predovšetkým v prípadoch podstatných zmien, v ktorých zreteľne prispieva k zrozumiteľnosti, účinnosti a zjednodušeniu práva Spoločenstva.

Odvetvie odpadového hospodárstva sa riadi 18 smernicami a 6 nariadeniami a nie menej ako 22 aktov Spoločenstva upravuje označovanie potravín. Prepracovaním znení týchto aktov sa vytvorí zrozumiteľnejší a efektívnejší regulačný rámec pre hospodárske subjekty. |

d. Úprava regulačného prístupu

Na vytvorenie lepšieho regulačného prostredia sa takisto vyžaduje kritický náhľad na prístup k ustanoveniam, ktoré sú v platnosti už desaťročia. Dôležité je, aby túto zmenu v každej danej oblasti politiky sprevádzal a podporoval politický konsenzus.

Koregulácia a základné požiadavky

Koregulácia môže v určitých prípadoch predstavovať nákladovo efektívnejšiu a účelnejšiu metódu riešenia určitých cieľov politík v porovnaní s klasickými legislatívnymi nástrojmi. Normalizácia zo strany nezávislých orgánov je príkladom široko uznávaného nástroja „koregulácie“. Komisia ju aktívne podporuje ako alternatívu alebo doplnok k legislatívnej činnosti[23].

Zatiaľ čo predchádzajúce skúsenosti niekedy viedli k zmiešaným výsledkom, medziinšitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva v súčasnosti poskytuje stabilný rámec pre alternatívne metódy regulácie, čím by sa mala posilniť ich dôveryhodnosť a v konečnom dôsledku malo uľahčiť ich používanie.

V prípade mnohých priemyselných a spotrebiteľských výrobkov sa prostredníctvom označenia CE potvrdzuje, že produkt je certifikovaný a môže sa s ním v Spoločenstve obchodovať. Zodpovedajúci prístup Spoločenstva k technickej harmonizácii obmedzuje rozsah legislatívy Spoločenstva na základné požiadavky tým, že odkazuje na harmonizované európske normy pre všetky podrobné technické špecifikácie a poskytuje jednoduché a ľahké postupy na posudzovanie zhody. V priebehu posledných dvadsiatich rokov viedla táto politika k značnému zníženiu zásahov verejných orgánov (vnútroštátnych a európskych) pred tým, než došlo k obchodovaniu s výrobkami, a k zvýšeniu dôvery v skutočnosť, že trhové sily zabezpečia prístup na trh len pre bezpečné výrobky.

Tento regulačný prístup Komisia v súčasnosti reviduje. Jeho posilnenie by malo viesť k rozšíreniu tohto prístupu na čo najväčší počet odvetví a dokonca nad rámec technickej harmonizácie priemyselných výrobkov, napr. na odvetvie služieb. To, čo sa dosiahlo v oblastiach náročných na bezpečnosť, ako sú zdravotnícke pomôcky alebo strojárstvo, by sa mohlo nepochybne rozšíriť aj na iné domény alebo ďalej rozvinúť v iných doménach, akými sú kozmetický priemysel, emisie hluku zo strojov alebo zdravie a bezpečnosť pri práci.

V iných odvetviach by legislatíva EÚ mohla obsahovať menej podrobných ustanovení obsiahnutých v základných textoch a tým byť pružnejšia, pokiaľ by sa na základe rámcovej legislatívy uznala právomoc Komisie vydávať vykonávacie opatrenia prostredníctvom zrýchlených postupov. V apríli 2004 Komisia upravila návrh na zmenu a doplnenie noriem týkajúcich sa vykonávacích právomocí Komisie[24].

Komisia bude presadzovať jednoduchšiu legislatívnu metódu a zosilní podporu normalizácie, ktorej význam sa ukázal v súvislosti s voľným pohybom tovaru. Vypracovanie európskych noriem pre technické špecifikácie pre drevo napríklad umožní zrušenie súčasnej smernice. Ďalším príkladom sú normy pre osvedčené laboratórne postupy, prostredníctvom ktorých sa umožnilo implementovať požiadavky smerníc o kozmetickom priemysle bez ďalších legislatívnych iniciatív.

Od smerníc k nariadeniam

Ako Komisia objasnila vo svojom oznámení Lepšia právna úprava pre rast a zamestnanosť, výber vhodného právneho prístupu sa musí zakladať na dôkladnej analýze. Nahradenie smerníc nariadeniami môže za určitých okolností viesť k zjednodušeniu, keďže nariadenia je možné okamžite uplatňovať, prostredníctvom nich sa zaručuje, že všetky subjekty podliehajú v tom istom čase tým istým normám, a sústreďuje sa pozornosť na konkrétne presadzovanie noriem EÚ. Tento príspevok ku zjednodušeniu sa všeobecne uznal v rámci konzultácií v súvislosti s dôrazom na to, že by zabránil rôznej vnútroštátnej implementácii.

V súlade s ustanoveniami Zmluvy a vzhľadom na protokol o subsidiarite a proporcionalite má Komisia v úmysle naďalej využívať v každom jednotlivom prípade potenciál na zjednodušenie, ktorý predstavuje nahrádzanie smerníc nariadeniami. |

e. Posilnenie používania informačných technológií

Značný potenciál informačných technológií sa môže využiť lepším spôsobom. Bezpečný integrovaný systém elektronickej verejnej správy (e-government) môže prostredníctvom zrýchlenia postupov, redukcie výmeny písomností, zabezpečenia uplatňovania práva jednotnejším spôsobom a zníženia rizika pochybení pomôcť pri znižovaní administratívnej záťaže.

Zjednodušením sa bude osobitne zaoberať pripravovaný akčný plán Komisie o elektronickej verejnej správe, ktorý sa má začať v roku 2006 v rámci iniciatívy i2010[25], a ktorého ťažisko spočíva vo využívaní bezprostredných skúseností a osvedčených postupov, ktoré preukazujú hmatateľné prínosy z hľadiska efektívnosti a spokojnosti používateľov.

Komisia zabezpečí, aby právny a operatívny rámec EÚ bol schopný podporovať zjednodušené a bezpapierové postupy.

Komisia v prípade potreby navrhne zmeny a doplnenia právnych predpisov s cieľom upraviť postupy, aby umožňovali používanie moderných prostredkov a technológií. V značne pokročilom štádiu sú prípravné práce na modernizácii colného zákona a v odvetví daní je niekoľko návrhov v legislatívnom procese. Štatistické povinnosti podnikov by sa mohli takisto zjednodušiť prostredníctvom širšieho využívania nástrojov informačných technológií.

Komisia posilní svoje iniciatívy v oblasti elektronickej verejnej správy prostredníctvom spustenia akčného plánu o elektronickej verejnej správe v roku 2006. V prípade potreby sa upravia pravidlá Spoločenstva, aby sa maximalizoval potenciál moderných informačných technológií. |

4. PODPORA ZO STRANY INšTITÚCIÍ A čLENSKÝCH šTÁTOV

Komisia môže realizovať spoločný cieľ - zlepšenie regulačného prostredia pre naše podniky a občanov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Európy - len vtedy, keď všetky inštitúcie budú bezvýhradne podporovať túto stratégiu a prevezmú plnú zodpovednosť za svoj podiel na tomto úsilí. Vyžaduje si to nielen spoločnú metódu, ale takisto spoločné zmýšľanie:

- Komisia bude vykonávať svoje právo zákonodarnej iniciatívy a podávať návrhy na zjednodušenie. V súlade s lepšími regulačnými postupmi to zahŕňa dôkladné následné hodnotenia vrátane hĺbkových konzultácií so zainteresovanými stranami a starostlivého posúdenia rôznych možností, ktorými sa preukáže pridaná hodnota navrhovaných opatrení v súvislosti s rastom a zamestnanosťou. Aby sa priority Komisie v súvislosti so zjednodušením implementovali vo všetkých oblastiach včas, Komisia vytvorí vhodné interné opatrenia na monitorovanie pokroku a podávanie správ kolégiu.

- Za predpokladu, že úlohou spolupracujúceho zákonodarcu je prijímať návrhy na zjednodušenie, ktoré predkladá Komisia, je dôležité, aby sa v plnej miere implementovala medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva z roku 2003 a aby sa v jej rámci využívali všetky prostriedky na podporu zjednodušenia legislatívy EÚ. V tejto súvislosti Komisia pripomína záväzok Európskeho parlamentu a Rady zdokonaľovať pracovné metódy pre zjednodušenie[26]. Tieto tri inštitúcie uznali aj potrebu stanoviť spoločný prístup k posudzovaniu vplyvov a Komisia verí, že k dohode sa dospeje do konca tohto roka.

- Okrem toho, regulačné prostredie pre spoločnosti EÚ sa môže zlepšiť len vtedy, ak iniciatívam prijatým na úrovni EÚ zodpovedajú rovnako ambiciózne programy v členských štátoch. V protiklade s rozšíreným názorom sú to hlavne vnútroštátne predpisy, ktoré vytvárajú regulačné prostredie pre spoločnosti. Vnútroštátne regulačné orgány ustanovujú technické požiadavky, povinnosti týkajúce sa označovania, povoľovacie postupy a iné administratívne požiadavky nad rámec právnych predpisov Spoločenstva. Komisia sa bude naďalej zaoberať otázkou lepšej právnej úpravy prostredníctvom metódy otvorenej koordinácie vytvorenej na monitorovanie pokroku pri plnení lisabonských cieľov. Komisia bude tiež presadzovať zjednodušenie v kontexte svojho dohľadu nad vnútroštátnymi opatreniami na dosiahnutie súladu s právom Spoločenstva.

5. ZÁVERY

Po vypracovaní pracovného programu vychádzajúceho zo vstupov od členských štátov a zainteresovaných strán, Komisia stanoví svoje priority v súvislosti so zjednodušením na základe:

- komplexnej analýzy vybraných odvetví z hľadiska vplyvu legislatívy vrátane hospodárskych, environmentálnych a sociálnych aspektov,

- metódy zjednodušenia založenej na takých technikách, ako je zrušenie, kodifikácia, prepracovanie a zmena implementačných metód,

- legislatívnej metódy, v rámci ktorej sa jasným spôsobom uprednostňuje úprava základných požiadaviek pred úpravou technických špecifikácií, väčšia miera využívania koregulácie a presadzovanie a intenzívnejšie využívanie informačných technológií,

- zvýšeného využívania nariadení namiesto smerníc, ako aj doložiek o preskúmaní v závislosti od vhodnosti a každého jednotlivého prípadu,

S cieľom zabezpečiť včasnú implementáciu priorít v súvislosti so zjednodušením Komisia zefektívni svoje interné pracovné metódy na zabezpečenie komplexného monitorovania a následného sledovania procesu zjednodušenia na administratívnej a politickej úrovni. Okrem toho Komisia bude viesť pravidelné konzultácie so zainteresovanými stranami o tom, ako by sa program pre zjednodušenie mal v nasledujúcich rokoch ďalej vyvíjať.

Vzhľadom na to, že v záujme zjednodušenia sa vyžaduje spoločný záväzok inštitúcií, Komisia vyzýva Európsky parlament, Radu, Hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov, aby na toto oznámenie reagovali.

PRÍLOHA 1

Výsledky konzultačného procesu

Členské štáty a hlavné podnikateľské združenia zaslali podrobné príspevky, obvykle spočívajúce v opise ťažkostí, s ktorými sa stretávajú, a v návrhoch na ich riešenie. Najčastejšie uvádzanou politickou oblasťou bola ochrana životného prostredia, po nej poľnohospodárstvo a bezpečnosť potravín, právo obchodných spoločností, doprava a spotrebiteľská politika.

Z predbežnej analýzy prebiehajúcich konzultácií na internete vyplýva, že veľká časť reakcií verejnosti sa týka skôr byrokracie vnútroštátnych alebo miestnych noriem ako legislatívy EÚ. Najčastejšie uvádzané problémy súvisia s predpismi v oblastiach daní a zamestnanosti, v ktorých vnútroštátna legislatíva zohráva prvoradú úlohu.

Potreby zjednodušenia, ktoré vyplynuli z konzultácií členských štátov a zainteresovaných strán, patria do piatich veľkých kategórií:

- objasnenie a zlepšenie čitateľnosti legislatívy: mnohé problémy súvisia s nejasnosťou alebo neúplnosťou pojmov, definícií alebo ustanovení. Nejednoznačnosti spôsobujú právnu neistotu a rozpory pri transponovaní smerníc EÚ do vnútroštátnej legislatívy, čo zasa vedie k narúšaniu konkurencie a triešteniu vnútorného trhu. V tejto súvislosti niektoré príspevky zdôrazňovali, že zvýšením používania nariadení namiesto smerníc by došlo k zníženiu chybných alebo odchylných transpozícií na vnútroštátnej úrovni. Mnohé príspevky tiež vyzdvihovali význam pokračujúcej konsolidácie a kodifikácie legislatívy Spoločenstva v záujme zlepšovania jej prístupnosti a čitateľnosti,

- aktualizácia a modernizácia regulačného rámca: zainteresované strany označili niekoľko právnych textov, ktoré obsahujú definície alebo postupy, ktoré už nevyhovujú technickej, hospodárskej a odvetvovej realite, ako aj postupov, ktoré sa javia ako zbytočne zaťažujúce alebo pomalé. Zainteresované strany takisto predložili príklady právnych aktov, ktoré vo veľkej miere stratili opodstatnenie v dôsledku vývoja iných častí acquis , zmien v Zmluve alebo vývoja medzinárodných pravidiel. Napokon, v prípade niektorých právnych predpisov sa vyslovil názor, že nesplnili svoje ciele a v súlade s tým boli podané návrhy na zmenu prístupu,

- znižovanie správnych nákladov [27] : mnohé príspevky nastolili problém strnulých, zbytočne zložitých a príliš byrokratických postupov, ktoré brzdia najmä MSP, ktorým v tomto smere chýbajú ľudské zdroje. Napríklad, boli zaregistrované mnohé pripomienky od podnikov i od verejnej správy k periodicite predkladania správ a duplicitnej spravodajskej povinnosti a k miere podrobnosti, ktorá sa vyžaduje na dosiahnutie súladu s nimi,

- posilnenie konzistentnosti acquis : rad pripomienok prišiel v súvislosti s duplicitou, nedostatočnou koordináciou alebo údajnou nekonzistentnosťou medzi časťami legislatívy EÚ. V tejto súvislosti poskytli niektoré zainteresované strany konkrétne príklady, v ktorých podľa ich názoru nie je zabezpečená súdržnosť medzi nástrojmi v rámci jedného sektora politiky alebo medzi jednotlivými sektormi,

- zlepšovanie proporcionality acquis : niektorí respondenti sa domnievali, že určité ustanovenia sú nadmerne normatívne, neprimerané a príliš nákladné v pomere k cieľom, ktoré sa nimi sledujú. Tento problém má pravdepodobne najväčší dosah a zároveň je najťažšie riešiteľný, keďže ovplyvňuje podstatu právnych aktov, ktoré sú výsledkom legislatívneho procesu, pri ktorom tieto rozličné problémy posudzoval zákonodarca. Tento druh hodnotenia sa môže robiť len od prípadu k prípadu, pričom sa zohľadňujú všetky legitímne záujmy súkromného sektora a verejnosti.

PRÍLOHA 2

Otvorený program pre zjednodušenie

Tento otvorený program je zameraný na odvetvovú a horizontálnu legislatívu, v prípade ktorej sa predpokladá, že jej zjednodušenie povedie k zlepšeniu priemyselnej konkurencieschopnosti. Bol vypracovaný na základe konzultácií s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami.

V tomto zozname sú zahrnuté odvetvové priority, ktoré vytýčila Komisia vo svojom oznámení o lepšej právnej úprave (odpady, automobilový priemysel a stavebníctvo), rovnako ako aj výsledky rozsiahlych konzultácií členských štátov a zainteresovaných strán.

Medzi pokryté odvetvia patria poľnohospodárstvo a potraviny, výrobné odvetvia ako kozmetické a farmaceutické odvetvie alebo tlakové zariadenia a takisto odvetvie služieb. Okrem toho program zahŕňa oblasti úpravy s medziodvetvovým dosahom ako právo obchodných spoločností, duševné vlastníctvo, dane, clá a štatistika.

(*) = opatrenie, ktoré identifikovala Rada vo svojom zozname priorít prijatom 25. novembra 2004

Sektor podnikania | Oblasť politiky | Nástroj | Opatrenie |

2005 |

Všetky sektory | Produkčná štatistika | Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 z 20. decembra 1996 o štrukturálnej podnikovej štatistike | * | Prepracovanie. |

Voľný pohyb pracovníkov | Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci Spoločenstva | Revízia: nové vykonávacie nariadenie, ktorým sa nahradí nariadenie (EHS) č. 574/72, uľahčí postupy pre občanov EÚ, ako aj pre orgány členských štátov. |

Zdravie a bezpečnosť | Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci a 19 ďalších smerníc v oblasti zdravia a bezpečnosti, ktoré sa majú revidovať v súvislosti so spravodajskou povinnosťou členských štátov | Revízia regulačného prístupu prostredníctvom zosúladenia periodicity podávania správ a eventuálne nahradenie viacerých správ jednou správou, ktorá by pokrývala všetky aspekty (pokračujúce konzultácie so sociálnymi partnermi). |

Poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel | Ekologické poľnohospodárstvo | Nariadenie rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín | Prepracovanie zamerané na vymedzenie základných zásad ekologického poľnohospodárstva, minimalizáciu podrobnej úpravy ustanovenej na úrovni EÚ, zabezpečenie riadneho fungovania trhu a zavedenie trvalého systému pre dovoz. |

Zdravie rastlín | Smernica rady č. 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh Smernica Rady 66/402/ES zo 14. júna 1966 týkajúce sa obchodovania s osivom obilnín Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín Smernica Rady č. 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín | Prepracovanie zamerané na zjednodušenie pravidiel pre dočasné povolenie na uvedenie semien, ktoré nespĺňajú požiadavky minimálnej klíčivosti, na trh. Rýchlejšia reakcia na dočasné nedostatky v dodávkach osív: jasné pravidlá, ktoré majú členské štáty dodržiavať, ako náhrada za výnimky prijímané ad hoc v rámci komitologického postupu. |

Politika kvality | Nariadenie rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín | Revízia zameraná na zlepšenie efektívnosti registračného konania prostredníctvom zjednodušenia postupov, zlepšenia konzistentnosti a objasnenia príslušných úloh každého subjektu. |

Nariadenie rady (EHS) č. 2082/92 zo 14. júla 1992 o osvedčeniach špecifického charakteru na poľnohospodárske výrobky a potraviny | Prepracovanie – zamerané na zjednodušenie postupov a skvalitnenie registračného konania. |

Ochrana pred žiarením | Nariadenie Komisie (ES) č. 1661/1999 z 27. júla 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 737/90 o podmienkach upravujúcich dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v Černobyľskej jadrovej elektrárni | Prepracovanie, zamerané predovšetkým na vypustenie prílohy II k tomuto nariadeniu (zoznam colných úradov, v ktorých je možné deklarovať výrobky uvedené v prílohe I na účely voľného obehu v Spoločenstve). |

Cukor | Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru | Revízia spoločného organizovania trhu s cukrom zameraná na dodržiavanie medzinárodných záväzkov a zlepšenie konkurencieschopnosti, zavedenie dočasného fondu na reštrukturalizáciu sektora a začlenenie pomoci pre pestovateľov cukrovej repy do režimu jednotnej platby. |

Výrobný priemysel | Farmaceutický priemysel | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky | Nové nariadenie na podporu MSP v rámci centralizovaného postupu, ktorým sa v rámci Európskej agentúry pre hodnotenie liekov vytvorí pre MSP jednotné kontaktné miesto (one-stop-shop) a upresnia sa podmienky na zníženie alebo odklad poplatkov pre MSP. |

Finančné služby | Cezhraničné prevody | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/5/ES z 27. januára 1997 o cezhraničných prevodoch | Prepracovanie (novým návrhom smernice sa zruší existujúca smernica a tri odporúčania). |

Dopravné služby | Letecká doprava | Nariadenie Rady (EHS) č. 2299/89 z 24. júla 1989 o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov Nariadenie Rady (EHS) č. 3089/93 z 29. októbra 1993, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2299/89 o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov Nariadenie Rady (ES) č. 323/1999 z 8. februára 1999, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2299/89 o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov | Zrušenie týchto troch nariadení, keďže nebezpečenstvo zneužívania dominantného postavenia na trhu narušujúceho hospodársku súťaž, z dôvodu ktorého boli tieto nariadenia pôvodne potrebné, už pominulo. Za súčasných podmienok, ktoré sa vyznačujú väčšou konkurencieschopnosťou, sa v dôsledku zrušenia týchto právnych predpisov prispeje k zefektívneniu trhu. |

Námorná doprava | Smernica Rady 95/21/ES z 19. júna 1995 týkajúca sa presadzovania medzinárodných štandardov pre bezpečnosť lodí, ochranu proti znečisteniu a životné a pracovné podmienky na lodiach (prístavná štátna kontrola) vzhľadom k lodnej preprave, ktorá využíva prístavy spoločenstva a plaví sa vo vodách pod jurisdikciou členských štátov | Prepracovanie základnej smernice a piatich pozmeňujúcich smerníc s cieľom vytvoriť nový informačný systém a zodpovedajúcim spôsobom upraviť spravodajské požiadavky. |

Smernica 94/57/ES o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky a pre príslušné činnosti námorných úradov (štát vlajky/klasifikačné spoločnosti) | Prepracovanie základnej smernice a troch pozmeňujúcich smerníc zamerané na posilnenie zrozumiteľnosti a zefektívnenie implementácie. |

2006 |

Všetky sektory | Právo obchodných spoločností | Prvá smernica Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 Zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého Spoločenstva. Tretia smernica Rady 78/855/EHS z 9. októbra 1978 o zlúčení a splynutí akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) Zmluvy Šiesta smernica Rady 82/891/EHS zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) Zmluvy Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES o cezhraničnom zlučovaní spoločností s ručením obmedzeným [desiata smernica v oblasti práva obchodných spoločností – v procese formálneho prijímania] Jedenásta smernica Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu Dvanásta smernica Rady v oblasti práva spoločností 89/667/EHS z 21. decembra 1989 o obchodných spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/58/ES z 15. júna 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 68/151/EHS v súvislosti s požiadavkami na zverejňovanie s ohľadom na určité typy spoločností | Kodifikácia alebo prepracovanie (v závislosti od výsledku prebiehajúcej revízie, ktorá zahŕňa konzultáciu zainteresovaných strán). |

Autorské právo | Smernica Rady 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov Smernica Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii Smernica Rady 93/98/EHS z 29. októbra 1993 o zosúladení lehoty ochrany autorského práva a určitých príbuzných práv Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti | Prepracovanie zamerané na zlepšenie súdržnosti a operatívnosti právneho rámca a na jeho prispôsobenie sa novým úlohám v súvislosti s digitalizáciou. |

Colný kódex | Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva Nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla Nariadenie Rady (ES) č. 82/2001 z 5. decembra 2000 o definícii pojmu "výrobky s pôvodom" a metód administratívnej spolupráce pri obchodovaní medzi colným územím spoločenstva a Ceutou a Melillou Nariadenie Rady (EHS) č. 3925/91 z 19. decembra 1991 o zrušení kontrol a formalít týkajúcich sa príručnej a podanej batožiny u osôb, ktoré uskutočňujú lety a námorné cesty vnútri Spoločenstva Nariadenie Rady (ES) č. 1207/2001 z 11. júna 2001 o postupoch pre umožnenie vydávania sprievodných osvedčení EUR.1, na prípravu fakturačných vyhlásení a formulárov EUR.2 a na vydávanie niektorých schválených vývozných povolení podľa doložiek spravujúcich preferenčné obchodovanie medzi Európskym spoločenstvom a niektorými krajinami a o zrušení nariadenia (EHS) č. 3351/83 | Prepracovanie a modernizácia colného kódexu prostredníctvom nového nariadenia. V kontexte iniciatívy elektronické colníctvo sa prostredníctvom modernizovaného colného kódexu vytvorí právny základ pre elektronickú výmenu údajov medzi všetkými zainteresovanými stranami, ktoré sa zúčastňujú na colných operáciách (obchodníci, colné správy členských štátov, pohraničné orgány, ako sú policajné alebo veterinárne orgány). Medzinárodný obchod budú uľahčovať efektívne a zjednodušené colné postupy a pravidlá, automatizované a vzájomne prepojené colné systémy a úzka spolupráca všetkých orgánov a agentúr, ktoré sa zúčastňujú na pohybe tovaru cez hranice Spoločenstva. |

Colné predpisy | Pravidlá pôvodu (vychádzajúce z Colného kódexu Spoločenstva) | Prepracovanie zamerané na zjednodušenie systému pravidiel pôvodu. |

Životné prostredie (odpady) | Smernica Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch Smernica Rady 91/156/EHS z 18. marca 1991, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 75/442/EHS o odpadoch Smernica Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade | * | Revízia ako súčasť tematickej stratégie pre predchádzanie vzniku odpadov a ich recykláciu. |

Smernica Rady 75/439/EHS zo 16. júna 1975 o zneškodňovaní odpadových olejov | * | Revízia ako súčasť tematickej stratégie pre predchádzanie vzniku odpadov a ich recykláciu. |

Zdravie a bezpečnosť | Smernica Rady 89/655/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných zariadení pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) Smernica Rady 95/63/ES z 5. decembra 1995, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 89/655/EHS o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/45/ES z 27. júna 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/655/EHS o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) | Kodifikácia. |

Smernica Rady 83/477/EHS z 19. septembra 1983 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 8 smernice 80/1107/EHS) Smernica Rady 91/382/EHS z 25. júna 1991, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 83/477/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 8 smernice 80/1107/EHS) Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/18/ES z 27. marca 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/477/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci | Kodifikácia. |

Priemyselné vlastníctvo | Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva a nasledné zmeny a doplnenia: nariadenie č. 3288/94, nariadenie 1653/2003, nariadenie č. 807/2003, nariadenie č. 1992/2003 a nariadenie č. 422/2004 | Kodifikácia. |

Platobná neschopnosť | Smernica Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/74/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/987/EHS o aproximácii zákonov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa | Kodifikácia. |

Verejné obstarávanie | Smernica Rady 71/304/EHS z 26. júla 1971 o zrušení obmedzení slobody poskytovania služieb pri verejnom obstarávaní prác a o uzatváraní verejných zmlúv na zhotovenie prác so zhotoviteľmi pôsobiacimi prostredníctvom agentúr alebo pobočiek | Zrušenie (v závislosti od výsledku prebiehajúcej revízie). |

Smernica Rady 2001/78/ES z 13. septembra 2001 o zmene a doplnení prílohy IV k smernici Rady 93/36/EHS, príloh IV, V a VI k smernici Rady 93/37/EHS, príloh III a IV k smernici Rady 92/50/EHS v znení zmenenom a doplnenom smernicou Rady 97/52/ES, a príloh XII až XV, XVII a XVIII k smernici Rady 93/38/EHS v znení zmenenom a doplnenom smernicou 98/4/ES (smernica o používaní štandardných formulárov pri uverejňovaní oznámení o verejnom obstarávaní) | Prepracovanie a nahradenie nariadením. |

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) | Aktualizácia a modernizácia CPV, jeho transformácia na nástroj vhodný na plne elektronické postupy verejného obstarávania. |

Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore | Prebieha revízia, ktorá pravdebodobne povedie k zjednodušeniu. |

Regulované povolania | Smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkjúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov, a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov, vrátane činností sprostredkovateľov Smernica Rady 74/557/EHS zo 4. júna 1974 o uplatňovaní slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, pokiaľ ide o činnosti samostatne zárobkovo činných osôb a sprostredkovateľov pôsobiacich v oblasti obchodovania s toxickými výrobkami a ich distribúcie | Zrušenie (v závislosti od výsledku prebiehajúcej revízie). |

Štátna pomoc | Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu Nariadenie Komisie (ES) č. 363/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 68/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na poskytovanie pomoci na odbornú prípravu Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom Nariadenie Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc na výskum a vývoj Nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť (Ú. v. ES L 337, 13.12.2002) | Nariadenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na regionálnu pomoc, malé a stredné podniky, výskum a vývoj, environmentálnu pomoc, zamestnanosť, odbornú prípravu. Prepracovanie štyroch existujúcich nástrojov a ich konsolidácia (v zmysle zmien a doplnení) do jedného všeobecného nástroja skupinovej výnimky a začlenenie dvoch nových aspektov (regionálna a environmentálna pomoc), v dôsledku čoho nevyvstáva potreba ďalších dvoch nových nástrojov. Skupinová výnimka sa udeľuje formou nariadenia Komisie a predstavuje procedurálne opatrenie, ktorým sa oslobodzuje od povinnosti podávať predbežné oznámenie podľa článku 87 ods. 1 v prípade určitých druhov pomoci, ktoré sú v súlade s ustanoveniami článku 87 ods. 3. |

Dane | Smernica Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania | Prepracovanie zamerané na zjednodušenie a modernizáciu súčasného legislatívneho rámca Spoločenstva v oblasti nepriamych daní z navyšovania kapitálu a postupné zrušenie kapitálovej dane. |

Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17 mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - spoločný systém dane z pridanej hodnoty, jednotný základ jej stanovenia. | Preskúmanie: 1) pokiaľ ide o ustanovenia o DPH týkajúce sa finančných služieb, vrátane poisťovacích: modernizácia existujúcich obsolentných noriem, ktoré sú prekážkou efektívnosti v sektore finančných služieb EÚ (banky, finančné skupiny), 2) pokiaľ ide o úpravu DPH v prípade verejných orgánov a výnimky vzťahujúce sa na určité činnosti vo verejnom záujme: revízia zameraná na zabezpečenie viac harmonizovaného a neutrálnejšieho systému DPH a vytvorenie vyrovnaného poľa pôsobnosti pre verejné a súkromné orgány v rámci EÚ. |

Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov | Prepracovanie zamerané na zjednodušenie a modernizáciu požiadaviek a automatizáciu postupov. |

Štatistika obchodu | Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku („kombinovaná nomenklatúra“) | Zjednodušenie zamerané na zníženie počtu podpoložiek na základe prehodnotenia potreby podrobných štatistických informácií s cieľom odľahčiť štatistické vykazovanie hospodárskych subjektov. |

Poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel | Spoločné organizovanie trhu | Nariadenie Rady (ES) č. 1786/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácií trhu so sušeným krmivom Nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácií trhu s ryžou Nariadenie Rady (EHS) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami Nariadenie Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru Nariadenie Rady (ES) č. 1673/2000 z 27. júla 2000 o spoločnej organizácii trhu s ľanom a konope pestovanými na vlákno Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácií trhu s vínom Nariadenie rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami Nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom Nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácií trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny Nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou Nariadenie Rady (EHS) č. 404/93 z 13. februára 1993 o spoločnej organizácii trhu s banánmi Nariadenie Rady (EHS) č. 2075/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom Nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s mäsom hydiny Nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajciami Nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom Nariadenie Rady (EHS) č. 2358/71 z 26. októbra 1971 o spoločnej organizácii trhu s osivom Nariadenie Rady (EHS) č. 1696/71 z 26. júla 1971 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom Nariadenie Rady (EHS) č. 827/68 z 28. júna 1968 o spoločnej organizácii trhu s určitými výrobkami uvedenými v prílohe II k zmluve („nariadenie Solde“) Nariadenie Rady (EHS) č. 234/68 z 27. februára 1968 o zriadení spoločnej organizácie trhu so živými stromami a ostatnými rastlinami, hľuzami, koreňmi, rezanými kvetmi a okrasnými listami Nariadenie Rady (ES) č. 865/2004 z 29. apríla 2004 o spoločnej organizácii trhu s olivovým olejom a stolovými olivami a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 827/68 | Spustenie postupného procesu prepracovania súčasných 21 sektorových organizácií spoločného trhu a kodifikácia v podobe jedného horizontálneho nástroja pre organizáciu spoločného trhu. |

Obchodné normy pre vajcia | Nariadenie Rady (EHS) č. 1907/90 z 26. júna 1990 o niektorých obchodných normách pre vajcia | Prepracovanie s cieľom uľahčiť uplatňovanie obchodných noriem pre vajcia v prospech spotrebiteľov, výrobcov, obchodníkov a verejných správ. |

Energetické plodiny | Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 | Revízia ustanovení o schémach pomoci (článok 90). |

Potraviny | Smernica Rady 89/107/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinárskych prídavných látok povolených na použitie v potravinách určených na ľudskú spotrebu Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES z 30. júna 1994 o sladidlách používaných v potravinách Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/36/ES z 30. júna 1994 o farbivách pre použitie v potravinách Smernica Európskeho parlementu a Rady 95/2/ES z 20. februára 1995 o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá | Prepracovanie súčasnej legislatívy o prísadách do potravín do jednotného právneho aktu a aktualizácia hodnotiacich a povoľovacích postupov (EÚBP, komitológia). Nahradenie smernice jedným nariadením: Prostredníctvom efektívnejších hodnotiacich a schvaľovacích postupov sa urýchli rozhodovacie konanie a výrobcom a spotrebiteľom sa umožní využívať nové prísady v kratšom časovom období. Schvaľovanie prísad do potravín je v súčasnosti upravené v 3 jednotlivých smerniciach (farbivá, sladidlá a iné prísady), z ktorých niektoré boli niekoľkokrát zmenené a doplnené. Vďaka skĺbeniu týchto ustanovení o schvaľovaní s ustanoveniami súčasnej rámcovej smernice do jedného nariadenia zostane právna úprava v oblasti prísad stručná a bude ľahko použiteľným zdrojom informácií pre všetky zainteresované strany. Hodnotiaci a schvaľovací postup bol vyvinutý spoločne s hodnotiacim a schvaľovacím postupom pre ochucovadlá jedál. |

Smernica Rady 88/388/EHS z 22. júna 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dochucovadiel určených na používanie v potravinách a východzích materiálov na ich výrobu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 z 28. októbra 1996, ktorým sa ustanovuje postup Spoločenstva pre chuťové a aromatické prísady používané alebo uvažované pre použitie do alebo na potraviny | Prepracovanie s cieľom modernizovať súčasné právne predpisy o ochucovadlách a prispôsobiť ich technologickému a vedeckému vývoju a ustanoviť jasné hodnotiace a schvaľovacie postupy (EÚBP, komitológia). Na základe nového rámca sa v európskom priemysle umožní efektívnejšie vyvíjať nové ochucovadlá a aplikácie. V kontexte tohto rámca sa objasní v ktorých prípadoch sa ochucovadlo musí podrobiť hodnotiacemu postupu a za akých okolností je možné označiť ochucovadlo za prírodné. Objasnenie povoľovacieho postupu. Nahradenie nariadením. |

Ovocie a zelenina (čerstvé a spracované) | Nariadenie rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácií trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny Nariadenie Rady (ES) č. 2202/96 z 28. októbra 1996, ktorým sa zavádza systém podpory Spoločenstva pre výrobcov niektorých druhov citrusového ovocia | Revízia zameraná na zlepšenie konkurencieschopnosti priemyslu na spracovanie ovocia a zeleniny, zlepšenie nástrojov riadenia trhu, zníženie deformácií obchodu, zrušenie obsolentných právnych aktov. |

Prípravky na ochranu rastlín | Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh | * | Prepracovanie a nahradenie smernice nariadením. Medzi ciele revízie patrí ďalšia harmonizácia schvaľovacieho postupu v prípade prípravkov na ochranu rastlín, vymedzenie poslania EÚBP pri vyhodnocovaní účinných látok a revízia predpisov o ochrane údajov s cieľom zachovať korektnú rovnováhu medzi záujmami na strane výskumu a záujmami generických spoločností. Vďaka efektívnejším hodnotiacim a povoľovacím postupom sa predíde duplicitnej práci, zrýchli sa rozhodovacie konanie a zabezpečí sa, že dostupnosť prípravkov na ochranu rastlín v rámci Spoločenstva sa zosúladí vo väčšej miere. V novom nariadení sa takisto ustanoví, že odňatie povolení a uplynutie respiro lehôt nebude zasahovať do obdobia obvyklého používania prípravku na ochranu rastlín. Smernica bola doteraz menená a dopĺňaná viac než 50-krát. Zámerom je zlúčiť všetky zmeny a doplnenia do určitého počtu vykonávacích nariadení alebo príloh. |

Zemiakový škrob | Nariadenie Rady (ES) 1868/94 z 27 júla 1994, ktorým sa ustanovuje systém kvót pre výrobu zemiakového škrobu | Nové nariadenie, ktorým sa má nahradiť súčasný režim pre zemiakový škrob a ktoré sa bude uplatňovať od hospodárskeho roka 2007-2008. |

Pravidlá štátnej pomoci | Nariadenie Komisie (ES) č. 1/2004 z 23. decembra 2003 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, v spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov Usmernenia Spoločenstva pre štátnu pomoc v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. ES C 28, 1.2.2000) Usmernenia Spoločenstva pre štátnu pomoc na propagáciu výrobkov, uvedených v prílohe I k Zmluve o ES, a určitých výrobkov, ktoré prílohe I nie sú zahrnuté (Ú. v. ES C 252, 12.9.2001) Usmernenia Spoločenstva pre štátnu pomoc v súvislosti s testovaním TSE, uhynutými zvieratami a jatočným odpadom (Ú. v. ES C 324, 24.12.2002). Nariadenie Komisie (ES) č. 1860/2004 zo 6. októbra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva Oznámenie Komisie o štátnej pomoci: subvencované krátkodobé pôžičky v poľnohospodárstve (crédits de gestion) (Ú. v. ES C 44, 16.2.1996) Oznámenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc pre výskum a vývoj (len časť týkajúca sa poľnohospodárstva) (Ú. v. ES C 48, 13.2.1998) | Prepracovanie – týchto sedem textov o štátnej pomoci, ktoré sú v účinnosti, sa zredukuje na tri texty: nariadenie o výnimkách, jeden súbor usmernení a nariadenie de minimis. |

Víno | Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácií trhu s vínom | Prepracovanie zamerané na zlepšenie konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti sektora, skvalitnenie monitorovania a riadenia trhu s vínom a zlepšenie vyváženosti medzi ponukou a dopytom v kvalitatívnom i kvantitatívnom vyjadrení. |

Ochrana pred žiarením | Nariadenie Rady (Euratom) č. 3954/87 z 22. decembra 1987 stanovujúce najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu, zmenené a doplnené - nariadením Rady č 2218/89 z 18. júla 1989, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady 3954/87/EURATOM - nariadením Komisie (Euratom) č. 770/90 z 29. marca 1990, ktorým sa stanovujú najvyššie povolené úrovne rádioaktivity v krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu - nariadením Komisie (Euratom) č. 944/89 z 12. apríla 1989, ktorým sa stanovujú najvyššie povolené úrovne rádioaktívnej kontaminácie v menej významných potravinách a krmivách po jadrovej havárii alebo po akomkoľvek inom prípade rádiologickej havarijnej situácie | Kodifikácia. |

Nariadenie Rady (EHS) č. 737/90 z 22. marca 1990 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle Nariadenie Rady č. 616/2000 z 20. marca 2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 737/90 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle | Kodifikácia. |

Výrobný priemysel | Farmaceutický priemysel | Nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu | Prepracovanie zamerané na: – zníženie počtu zoznamov látok, – zvýšenie transparentnosti v hodnotiacom postupe, – zabezpečenie súladu s medzinárodnými obchodnými normami. Budú sa vytvárať stimuly na zabezpečenie dostupnosti veterinárnych liečiv pre zvieratá určené na produkciu potravín a zabezpečí sa konzistentnosť so súčasne prebiehajúcou revíziou právnych predpisov o kontrole rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu. |

Drevo | Smernica Rady 68/89/EHS z 23. januára 1968 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa klasifikácie surového dreva | Zrušenie. |

Finančné služby | Poistenie | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami v skupine poisťovní Prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia Smernica Rady 76/580/EHS z 29. júna 1976, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 73/239/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia Smernica Rady 84/641/EHS z 10. decembra 1984, ktorou sa mení a dopĺňa prvá smernica (73/239/EHS) o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia, s výnimkou životného poistenia, najmä so zreteľom na pomoc turistom Smernica Rady 87/343/EHS z 22. júna 1987, ktorou sa mení a dopĺňa prvá smernica 73/239/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia, s výnimkou životného poistenia, pokiaľ ide o úverové poistenie a poistenie kaucie Smernica Rady 87/344/EHS z 22. júna 1987 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa poistenia právnej ochrany Druhá smernica Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, na uľahčenie účinného vykonávania slobody poskytovať služby a o zmene a doplnení smernice 73/239/EHS Smernica Rady 90/618/EHS z 8. novembra 1990, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 73/239/EHS a smernica 88/357/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, najmä pokiaľ ide o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia a o zmene a doplnení smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/12/ES z 5. marca 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 79/267/EHS, pokiaľ ide o požiadavky na mieru platobnej schopnosti pre poisťovne poskytujúce životné poistenie Smernica Rady 73/240/EHS z 24. júla 1973, ktorou sa rušia obmedzenia práva usadiť sa v oblasti priameho poistenia s výnimkou životného poistenia Smernica Rady 78/473/EHS z 30. mája 1978 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa spolupoistenia v rámci Spoločenstva | Prepracovanie príslušných smerníc o poistení do jednotného nástroja v kontexte projektu Solvency II. |

Poistenie motorových vozidiel | Smernica Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti, zmenená a doplnená: smernicou Rady 72/430/EHS z 19. decembra 1972, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti druhou smernicou Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel treťou smernicou Rady 90/232/EHS zo 14. mája 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES zo 16. mája 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o zmene a doplnení smerníc Rady č. 73/239/EHS a 88/357/EHS (štvrtá smernica o poistení motorových vozidiel) smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. | Prepracovanie do podoby jednej smernice (nahradí šesť smerníc). |

Cenné papiere | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch cenných papierov | Smernica je predmetom následného (ex-post) hodnotenia. Komisia prijme hodnotiacu správu na rozhraní rokov 2005 a 2006. |

A. Kľúčové oblasti komunitárneho práva , ktorými sa upravujú výlučne podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)/investičné fondy, ktoré sú predmetom kodifikácie: Smernica Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) Smernica Rady 88/220/EHS z 22. marca 1988, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v súvislosti s investičnou politikou niektorých PKIPCP Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/107/ES z 21. januára 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) s cieľom upraviť správcovské spoločnosti a zjednodušené prospekty Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/108/ES z 21. januára 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) B. Zmeny v iných právnych predpisoch upravujúcich viaceré produkty/služby, ktoré sa takisto zahrnú do kodifikovaného znenia. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 77/780/EHS a 89/646/EHS v oblasti úverových inštitúcií, smernice 73/239/EHS a 92/49/EHS v oblasti neživotného poistenia, smernice 79/267/EHS a 92/96/EHS v oblasti životného poistenia, smernica 93/22/EHS v oblasti investičných spoločností a smernica 85/611/EHS v oblasti podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), so zreteľom na upevnenie obozretného dohľadu Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby | Kodifikácia acquis pre PKIPCP do jednej smernice, ktorá zahŕňa: 4 kľúčové oblasti komunitárneho práva, ktorými sa upravujú výlučne PKIPCP/investičné fondy a 3 iné právne predpisy upravujúce viaceré produkty/služby, ktoré sa takisto zahrnú do kodifikovaného znenia. |

Dopravné služby | Letecká doprava | Nariadenie Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licenciách leteckých dopravcov Nariadenie Rady (EHS) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva Nariadenie Rady (EHS) č. 2409/92 z 23. júla 1992 o cestovnom a sadzbách v leteckých dopravných službách | Prepracovanie zamerané na zlepšenie čitateľnosti a na odstránenie nejednoznačností a obsolentných ustanovení. |

Námorná doprava | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES zo 4. apríla 2001 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov | Kodifikácia. |

Železničná doprava | Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra (nariadenie o agentúre) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (smernica o bezpečnosti železníc) | Úprava týchto právnych aktov v záujme zjednodušenia postupov udeľovania osvedčení železničným podnikom a železničnému sektoru. Zjednodušenie sa dosiahne v dôsledku rozšírenia právomocí Európskej železničnej agentúry – ERA. |

Cestná doprava | Smernica Rady 96/96/ES z 20. decembra 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel | Kodifikácia základného aktu a štyroch smerníc Komisie, ktorými sa tento akt prispôsobuje technickému pokroku, a prípadné zjednodušenie (v závislosti od zistení prebiehajúcej štúdie, ktorá sa má ukončiť do konca roku 2006). |

Smernica Rady 96/26/ES z 29. apríla 1996 o prístupe k povolaniu prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a prevádzkovateľa cestnej osobnej dopravy a o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách s cieľom uľahčiť týmto prevádzkovateľom uplatňovanie slobody usadiť sa v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy | Prepracovanie, ktoré zahŕňa zjednodušenie postupov. |

Odporúčanie Komisie zo 6. apríla 2004 o presadzovaní právnych predpisov v oblasti bezpečnosti na cestách (2004/345/ES) | Zjednodušenie spravodajských požiadaviek (nástroj: pracovná skupina zložená zo zástupcov jednotlivých štátov), vyhýbanie sa doplňujúcim aktom; práce prebiehajú. |

Preprava nebezpečného tovaru | Smernica Rady 94/55/ES z 21. novembra 1994 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou Smernica Rady 96/49/ES z 23. júna 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou | Prepracovanie: nová smernica alebo nariadenie a súčasne zastavenie prekladania a uverejňovania príloh vo všetkých jazykoch Spoločenstva (± 900 strán na režim). |

Preprava nebezpečného tovaru | Smernica Rady 96/35/ES z 3. júna 1996 o menovaní a odbornej kvalifikácii bezpečnostných poradcov pre prepravu nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/18/ES zo 17. apríla 2000 o minimálnych požiadavkách na skúšky bezpečnostných poradcov pre prepravu nebezpečného tovaru cestnou, železničnou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou | Zrušenie: ustanovenia týchto smerníc sú už obsiahnuté v súčasných medzinárodných dohodách. |

Energetika | Nové a obnoviteľné energie | Smernica Rady 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch | Prepracovanie, predovšetkým na účely rozšírenia oblasti pôsobnosti smernice. |

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2422/2001 zo 6. novembra 2001 o programe označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení v Spoločenstve | Prepracovanie zamerané na zjednodušenie postupov a zníženie požiadaviek na členské štáty (v súvislosti s predĺžením platnosti medzinárodnej dohody Energy Star - balík zahŕňajúci návrh na nové rozhodnutie Rady). |

Jadrová energia | Rada ESAE: Štatút agentúry Euratom pre zásobovanie (Úradný vestník 027, 6.12.1958) Agentúra ESAE pre zásobovanie: pravidlá dodávateľskej agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, určujúce postup pri vyrovnávaní dopytu a ponuky rúd, východiskových materiálov a osobitných štiepnych materiálov (Úradný vestník 032, 11.5.1960) | Prepracovanie: postupy na schvaľovanie dodávateľských zmlúv budú zjednodušené. |

Zásoby ropy | Smernica Rady 68/414/EHS z 20. decembra 1968, ktorou sa členským štátom EHS ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov Rozhodnutie Rady 68/416/EHS z 20. decembra 1968 o uzatváraní a vykonávaní osobitných dohôd medzi vládami v súvislosti s povinnosťou členských krajín udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov Smernica Rady 72/425/ES z 19. decembra 1972, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 68/414/EHS z 20. decembra 1968, ktorou sa členským štátom EHS ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov Smernica Rady 73/238/EHS z 24. júla 1973 o opatreniach na zmiernenie následkov ťažkostí pri zásobovaní ropou a ropnými produktmi Rozhodnutie Rady 77/706/EHS zo 7. novembra 1977 o stanovení cieľa Spoločenstva na zníženie spotreby primárnych zdrojov energie v prípade ťažkostí so zásobovaním ropou a ropnými výrobkami Rozhodnutie Komisie 79/639/EHS z 15. júna 1979, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania rozhodnutia Komisie 77/706/EHS Smernica Rady 98/93/ES zo 14. decembra 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 68/414/EHS, ktorou sa členským štátom EHS ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov | Prepracovanie/zrušenie. |

Sektor rybolovu | Politika zameraná na ochranu | Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1993 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov | Prepracovanie v záujme objasnenia a zlepšenia čitateľnosti technických opatrení, posilnenia ich konzistentnosti a modernizácie regulačného rámca. |

Kontrolovanie a monitorovanie v oblasti rybolovu | Nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12 októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu | Prepracovanie všetkých aspektov týkajúcich kontroly a monitorovania činností v oblasti rybolovu (oznamovanie úlovkov, tolerančné rozpätia, vyhlásenie o vykládke, preprava, lokalizácia plavidla, atď.) do jedného dokumentu a intenzívnejšie využívanie nástrojov informačných technológií na účely zredukovania spravodajských povinností. |

Nariadenie Rady (ES) č. 3317/94 z 22. decembra 1994, ktorým sa ustanovujú všeobecné opatrenia týkajúce sa povoľovania rybolovu vo vodách tretej krajiny na základe dohody o rybolove | Prepracovanie v záujme sprehľadnenia a zlepšenia správy v oblasti oprávnení na rybolov a v záujme zavedenia nástrojov informačných technológií („povolenia na rybolov“). |

Finančný nástroj v oblasti rybolovu | Nariadenie Komisie (ES) č. 366/2001 z 22. februára 2001, stanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie opatrení ustanovených v nariadení Rady (ES) č. 2792/1999 Nariadenie Komisie (ES) č. 908/2000 z 2. mája 2000, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre vypočítanie pomoci udeľovanej členskými štátmi výrobným organizáciám v sektore rybného hospodárstva a akvakultúry Nariadenie Komisie (ES) č. 2722/2000 z. 13. decembra 2000 ktorým sa vytvárajú podmienky, za ktorých je možné prispievať pomocou Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FIFG) k odstráneniu patologických rizík v akvakultúre | Prepracovanie do jedného dokumentu. |

2007 |

Všetky sektory | Účtovníctvo | Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) Zmluvy Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) Zmluvy Ôsma smernica Rady 84/253/EHS z 10. apríla 1984 o požiadavkách kladených na osoby oprávnené vykonávať povinný audit účtovných dokladov, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) Zmluvy Smernica Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 ktorou sa mení a dopĺňa smernica 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke a smernica 83/349/EHS o konsolidovaných účtovných uzávierkach, pokiaľ ide o výnimky pre malé a stredné podniky a zverejnenie účtovných uzávierok v eku Smernica Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 ktorou sa mení a dopĺňa smernica 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke a smernica 83/349EHS o konsolidovaných účtovných závierkach, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti týchto smerníc Smernica Rady 94/8/ES z 21. marca 1994, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 78/660/EHS, pokiaľ ide o čiastky vyjadrené v ECU Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/EHS, pokiaľ ide o pravidlá oceňovania pre ročné a konsolidované účtovné závierky určitých typov spoločností, ako aj bánk a iných finančných inštitúcií Smernica Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností so zreteľom na čiastky vyjadrené v eurách Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/ES, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročnej a konsolidovanej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, bánk a iných finančných inštitúcií a poisťovní (Text s významom pre EHP) | * | Prepracovanie a kodifikácia acquis v oblasti účtovníctva zamerané na: zvýšenie hranice vymedzenia MSP (na základe čoho sa viacero spoločností oslobodí spod spravodajskej povinnosti), (*) zjednodušenie a aktualizáciu účtovných pravidiel na základe štvrtej a siedmej smernice o MSP, konsolidáciu všetkých nariadení Komisie o medzinárodných účtovných štandardoch (IAS)/medzinárodnom štandarde finančného výkazníctva (IFRS)/Výbore pre interpretáciu štandardov (SIC)/Výbore pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC), ktoré sú v účinnosti v EÚ (to by mohlo viesť k zrušeniu šiestich nariadení), začlenenie medzinárodných noriem pre vykonávanie auditov (ISA) do revidovanej ôsmej smernice o MSP. |

Právo obchodných spoločností | Prvá smernica Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého Spoločenstva Tretia smernica Rady 78/855/EHS z 9. októbra 1978 o zlúčení a splynutí akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) Zmluvy Šiesta smernica Rady 82/891/EHS zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 bod g) Zmluvy Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../EC o cezhraničnom zlučovaní spoločností s ručením obmedzeným [desiata smernica v oblasti práva obchodných spoločností – v procese formálneho prijímania] Jedenásta smernica Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu Dvanásta smernica Rady 89/667/EHS z 21. decembra 1989 o obchodných spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/58/ES z 15. júla 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 68/151/EHS v súvislosti s požiadavkami na zverejňovanie s ohľadom na určité typy spoločností | Komplexné prepracovanie celého acquis oblasti práva obchodných spoločností. |

Acquis v oblasti ochrany spotrebiteľa | Smernica Rady 85/577/EHS z 20. decembra 1985 na ochranu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov Smernica Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku - vyhlásenie Rady a Parlamentu k článku 6 ods. 1 - vyhlásenie Komisie k článku 3 ods. 1 prvá zarážka Smernica Komisie 97/47/ES z 28. júla 1997, ktorá mení a dopĺňa prílohy k smerniciam Rady 77/101/EHS, 79/373/EHS a 91/357/EHS Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES z 19. mája 1998 o súdnych príkazoch na ochranu záujmov spotrebiteľov | Racionalizácia a zjednodušenie acquis s cieľom zbaviť sa možných nekonzistentností, duplicity, prekážok vnútorného trhu a narúšania hospodárskej súťaže. V prípade, že Komisia v priebehu diagnostickej fázy zistí, že je potrebné revidovať alebo doplniť acquis, mohla by si zvoliť jednu z týchto dvoch možností: a) vertikálny prístup pozostávajúci z individuálnej revízie súčasných smerníc (napr. revízia smernice o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností) alebo z úpravy špecifických sektorov (napr. smernica o cestovnom ruchu vrátane ustanovení smernice o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb a smernice o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností); b) horizontálnejší prístup charakterizovaný prijímaním jedného alebo viacerých rámcových nástrojov na úpravu častí acquis so spoločnosu charakteristikou. Prostredníctvom takého(ých) rámcového(ých) nástroja(ov) by sa vytvorili spoločné definície a poskytla úprava základných zmluvných práv spotrebiteľov a nápravných prostriedkov. Týmto nástrojom by sa v súlade so zásadami lepšej právnej úpravy významne racionalizoval regulačný rámec, keďže by došlo k zosystematizovaniu všetkých relevantných ustanovení príslušných súčasných smerníc do novej smernice. Tento postup sa týka 8 smerníc a 6 pozmeňujúcich smerníc. |

Ekologický audit | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) | Prepracovanie / zmena prístupu vrátane opatrení na uľahčenie účasti MSP. |

Životné prostredie - emisie z priemyselných zariadení | Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Smernica Rady 88/609/EHS z 24. novembra 1988 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok z veľkých spaľovní do ovzdušia Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach | Revízia smernice o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (smernica IPPC) a iných súvisiacich právnych predpisov o priemyselných emisiách s cieľom možného prepracovania v záujme zvýšenia jasnosti, konzistentnosti a efektívnosti, najmä v súvislosti s predkladaním správ. |

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov | * |

Životné prostredie - ozónová vrstva | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu | Prepracovanie v záujme zlepšenia a v prípade potreby aj objasnenia súčasného rámca. |

Pracovné právo | Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah Smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve | Kodifikácia do jednej smernice. |

Štatistika – Intrastat | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 | * | Zjednodušenie zamerané na odľahčenie štatistického vykazovania u hospodárskych subjektov a prípadné oslobodenie MSP, a to s prihliadnutím na výsledky prebiehajúceho pilotného projektu týkajúceho sa administratívnych nákladov a na výsledky budúcej štúdie o zrealizovateľnosti zameranej na analýzu uskutočniteľnosti inkasného systému s obmedzením na jeden tok. |

Poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel | Krížová zhoda | Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001. | Revízia štatutárnych požiadaviek riadenia (článok 8) a predloženie zodpovedajúcich návrhov. |

Krmivo/výživa pre zvieratá | Smernica Rady 79/373/EHS z 2. apríla 1979 o obchodovaní s kŕmnymi zmesami Smernica Rady 96/25/ES z 29. apríla 1996 o obehu kŕmnych surovín, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a ktorou sa zrušuje smernica 77/101/EHS“. Smernica Rady 82/471/EHS z 30. júna 1982 o určitých výrobkoch používaných vo výžive zvierat Smernica Rady 93/74/EHS z 13. septembra 1993 o krmivách určených na zvláštne nutričné účely | Prepracovanie a modernizácia štyroch smerníc a ich nahradenie nariadením, na účely zmeny súčasných požiadaviek na označovanie krmív, rozšírenia neúplného zoznamu kŕmnych surovín a zladenia povoľovacích postupov so zásadami a ustanoveniami všeobecného potravinového práva. Medzi hlavné ciele budúceho návrhu patrí zabezpečenie bezpečnosti potravín a krmív, uľahčenie bezproblémového fungovania vnútorného trhu a ochrana hospodárskych záujmov používateľov krmív. Na základe prepracovania sa: odstránia súčasné rozdiely medzi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami členských štátov, ktoré sú prekážkou bezproblémového fungovania vnútorného trhu; zvýši zrozumiteľnosť a racionálnosť: hospodárske subjekty tvrdia, že právne požiadavky sú roztrieštené v rôznych právnych nástrojoch, ktoré stanovujú rôzne požiadavky pre podobné produkty; zlepší bezpečnosť potravín a krmív: harmonizovaný prístup k udeľovaniu povolení na určité kŕmne suroviny a revízia určitých ustanovení o označovaní, ktoré by mohli spochybňovať bezpečnosť potravín. Tento postup sa okrem uvedených štyroch smerníc bude vzťahovať aj na približne 30 pozmeňujúcich smerníc. |

Potraviny | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín a štyri súvisiace smernice | * | Rozsiahle prepracovanie právnych predpisov o označovaní zamerané na aktualizáciu a modernizáciu rôznych textov a ich zlúčenie do jedného nariadenia. Mala by sa tak zjednodušiť a objasniť štruktúra a rozsah súčasných horizontálnych a vertikálnych právnych predpisov o označovaní, čím by sa všetky spoločné aspekty spojili do jedného nástroja. Bude potrebné lepšie ustanoviť pravidlá o označovaní, aby sa: spotrebiteľom umožnilo prijímať informované rozhodnutia a pri rozhodovaní zohľadňovať bezpečnosť, zdravie a udržateľnosť prispelo k trhovému prostrediu naklonenému hospodárskej súťaži, v ktorom hospodárske subjekty môžu efektívne využívať označovanie na účely predaja svojich výrobkov. V rámci revízie je takisto možné zaoberať sa konzistentnosťou s inými požiadavkami na označovanie týkajúcimi sa zdravia (označovanie výživnej hodnoty, označovanie alkoholických nápojov), etiky (dobré starostlivosť o zvieratá, korektné obchodovanie), označovania pôvodu, atď. |

Nariadenie Komisie (ES) č. 298/97 z 19. februára 1997, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny a ďalšie dovozné clá v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95 | Prepracovanie a modernizácia nariadenia, zavedenie centralizovaného postupu udeľovania povolení. |

Ovocie a zelenina – implementácia v regiónoch | Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 | Revízia článku 60 ustanovení a predloženie zodpovedajúcich návrhov. |

Výrobný priemysel | Stavebníctvo | Smernica Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky | * | Zjednodušenie, objasnenie a zníženie administratívnych nákladov a administratívneho zaťaženia, predovšetkým vo vzťahu k malým a stredným podnikom, prostredníctvom flexibilnejšieho vymedzenia a používania technických špecifikácií, jednoduchších pravidiel vydávania osvedčení a odstránenia implementačných prekážok, ktoré doteraz bránili vo vytvorení vnútorného trhu so stavebnými výrobkami v plnej miere. |

Kozmetika | Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov Vrátane textov, ktorými bola zmenená a doplnená (7 následných pozmeňujúcich smerníc, 2 smernice, ktorými sa odkladá dátum, od ktorého sa zakazuje vykonávať testy na zvieratách, ako aj 37 smerníc, ktorými sa uvedená smernica prospôsobovala technickému pokroku). | Zjednodušenie / kodifikácia. |

Zdravotnícke pomôcky | Smernica Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach | Prepracovanie do podoby nariadenia. Prispôsobenie postupov udeľovania povolení na uvádzanie na trh. |

Smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach | * |

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/70/ES zo 16. novembra 2000, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/42/EHS, pokiaľ ide o zdravotnícke pomôcky, ku ktorým patria stabilizované deriváty ľudskej krvi alebo plazmy Smernica Európskeho parlamentu Rady 2001/104/ES zo 7. decembra 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach | Prepracovanie do nariadenia v záujme zlepšenia konzistentnosti a umožnenia používania informačných technológií na prenos informácií. |

Motorové vozidlá | Asi 28 osobitných smerníc o motorových vozidlách vychádzajúcich zo smernice Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel | Po konečnom prijatí prepracovaného znenia smernice 70/156//EHS bude Komisia pravdepodobne v roku 2007 môcť pristúpiť k zrušeniu približne 28 z 56 smerníc (prostredníctvom zavedenia záväzného uplatňovania nariadení Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, EHK/OSN). Vďaka tomuto zjednodušeniu sa odvetviu umožní rýchlejšie sa prispôsobovať technickému vývoju na medzinárodnej úrovni. |

Viac ako desať smerníc, ktoré stanovujú geometrické požiadavky na motorové vozidlá (napr. smernica Rady 92/21/EHS z 31. marca 1992 o hmotnostiach a rozmeroch motorových vozidiel kategórie M1) | Zavedenie virtuálneho testovania /samotestovania s cieľom zníženia nákladov a administratívneho záťaženia súčasných postupov. Virtuálnym testovaním a samotestovaním sa urýchli vývoj produktov a znížia náklady na strane odvetvia, ako aj spotrebiteľov. |

Technické zosúlaďovanie produktov | Dvadsaťpäť smerníc, ktoré stanovujú základné požiadavky pre slobodný pohyb určitých kategórií produktov v rámci vnútorného trhu (tzv. smernice „nového prístupu“) | Zjednodušenie pravidiel o udeľovaní osvedčení. |

Finančné služby | Dohľad | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES | Revízia. |

Dopravné služby | Námorná doprava | Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí | Prepracovanie. |

2008 |

Všetky sektory | Dane | Smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov v znení zmien a doplnení | Prepracovanie zamerané na zjednodušenie súčasných právnych predpisov Spoločenstva prostredníctvom konsolidácie právnych znení a zjednodušenia postupov týkajúcich sa oslobodenia od povinnosti zrážať daň. |

Poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel | Mliekarenský sektor | Nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov | Revízia ustanovení a predloženie zodpovedajúcich návrhov. |

Sušené krmivo | Nariadenie Rady (ES) č. 1786/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom | Revízia ustanovení a predloženie zodpovedajúcich návrhov. |

Výrobný priemysel | Tlakové nádoby a vybavenie | Smernica Rady 76/767/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach o tlakových nádobách a metódach ich kontroly Smernica Rady 87/404/EHS z 25. júna 1987 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa jednoduchých tlakových nádob Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/23/ES z 29. mája 1997 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa tlakových zariadení Smernica Rady 1999/36/ES z 29. apríla 1999 o prepravovateľných tlakových zariadeniach | * | Prepracovanie do podoby jedného právneho nástroja prostredníctvom zavedenia revidovaného regulačného prístupu k technickému zosúlaďovaniu. |

Životné prostredie (odpady) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) | Revízia uskutočňovaná na základe skúseností s uplatňovaním uvedených smerníc a technologického vývoja, na základe nadobudnutých skúseností, environmentálnych požiadaviek a fungovania vnútorného trhu. V prípade potreby sa pri revízii predložia zodpovedajúce návrhy na revíziu príslušných ustanovení týchto smerníc. |

Dopravné služby | Letecká doprava | Smernica Rady 91/670/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní licencií leteckého personálu pre výkon činností v civilnom letectve Nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva | Keď sa rozšíria kompetencie Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, najmä pokiaľ ide o letecké prevádzky a pilotné licencie, dva uvedené akty, ako aj ich technické úpravy a zmeny sa zrušia. |

Infraštruktúra | Nariadenie Rady (ES) 2236/95 stanovujúce všeobecné pravidlá poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych sietí | Prepracovanie. |

Cestná doprava | Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave | Prepracovanie. |

Nariadenie Rady (EHS) č. 881/92 z 26. marca 1992 o prístupe na trh v preprave tovarov cestnou dopravou v rámci Spoločenstva na územie alebo z územia členského štátu alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých členských štátov Nariadenie Rady (EHS) č. 684/92 zo 16. marca 1992 o spoločných pravidlách pre medzinárodnú prepravu osôb autokarmi a autobusmi Prvá smernica Rady z 23. júla 1962 o vytvorení spoločných pravidiel pre určité druhy cestnej prepravy tovaru medzi členskými štátmi Nariadenie Rady (EHS) č. 3118/93 z 25. októbra 1993, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých sú dopravcovia, ktorí nemajú bydlisko/sídlo v určitom členskom štáte, oprávnení vykonávať vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu v tomto štáte Smernica Komisie 98/12/ES z 27. januára 1998, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 71/320/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o brzdových zariadeniach určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 484/2002 z 1. marca 2002, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 881/92 a (EHS) č. 3118/93 na účely zavedenia vodičského oprávnenia | Prepracovanie: jedným jednotným nariadením sa zabezpečí konzistentnosť pri úprave rôznych častí uvedeného sektora a súdržnosť v rámci regulačného prístupu k sektoru. |

Námorná doprava | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 o zvyšovaní bezpečnosti lodných a prístavných zariadení | Prepracovanie. |

Energetika | Ochrana pred žiarením | Smernica Rady 89/618/Euratom z 27. novembra 1989 o informovaní verejnosti o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa majú uplatniť, a o krokoch, ktoré sa majú vykonať v prípade rádiologickej havarijnej situácie Smernica Rady 90/641/Euratom zo 4. decembra 1990 o prevádzkovej ochrane externých pracovníkov vystavených riziku pôsobenia ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovaných pásmach Smernica Rady č. 92/3/Euratom z 3. februára 1992 o dohľade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu medzi členskými krajinami a do a von zo spoločenstva Smernica Rady 96/29/Euroatom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia Smernica rady 97/43/Euratom z 30. júna 1997 o ochrane zdravia jednotlivcov pred účinkami ionizujúceho žiarenia na lekárske účely, ktorou sa zrušuje smernica 84/466/Euratom Smernica rady 2003/122/Euratom z 22. decembra 2003 o kontrole zapečatených zdrojov vysoko rádioaktívneho žiarenia a zdrojov zvyškového žiarenia Nariadenie Rady (Euratom) č. 1493/93 z 8. júna 1993 o preprave rádioaktívnych látok medzi členskými štátmi Rozhodnutie Komisie 93/552/Euratom z 1. októbra 1993, ktoré stanovuje štandardný dokument pre dohľad nad zásielkami rádioaktívneho odpadu a kontrolu týchto zásielok, ako je to uvedené v smernici Rady 92/3/Euratom Odporúčanie Komisie 90/143/Euratom z 21. februára 1990 o ochrane verejnosti pred vystavením radónu v interiéri Odporúčanie Komisie z 20. decembra 2001 o ochrane verejnosti pred vystavením radónu v dodávkach pitnej vody (oznámené na základe dokumentu číslo C(2001) 4580) | Prepracovanie do podoby jednej smernice Rady, v ktorej sa stanovia základné bezpečnostné normy pre ochranu pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z vystavenia učinkom ionizačného žiarenia. |

[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] KOM(2005) 97 zo 16. marca 2005.

[2] Oznámenie Komisie o spoločnej metodike EÚ na odhad správnych nákladov vzniknutých v dôsledku legislatívy, KOM(2005) 518 z 21. októbra 2005 a SEK(2005) 1329.

[3] Oznámenie Komisie o „výsledku skríningu legislatívnych návrhov, ktoré sú v legislatívnom procese“ KOM(2005) 462.

[4] Prvá inicitíva na zjednodušenie legislatívy EÚ sa začala v roku 1997. Druhý komplexný program pre zjednodušenie – KOM(2003) 71 sa začal vo februári 2003. Na základe výsledkov skríningu 42 politických sektorov identifikovala Komisia viac ako 200 právnych aktov, pri ktorých by mohlo dôjsť k zjednodušeniu, a prijala viac ako 35 iniciatív súvisiacich so zjednodušením. K dnešnému dňu je ešte 15 návrhov na zjednodušenie v legislatívnom procese. Okrem toho sa v záujme zlepšenia dostupnosti, čitateľnosti a konzistentnosti komunitárneho acquis odviedlo značné množstvo práce pri tvorbe konsolidovaných a kodifikovaných znení právnych predpisov. Zároveň sa prispelo k zníženiu objemu acquis tým, že niekoľko sto právnych predpisov bolo zrušených alebo vyhlásených za obsolentné.

[5] Komisia začala 1. júna 2005 prieskum na „zlepšenie podnikateľského prostredia“ (http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=EN). Konzultácie pokračujú až do konca tohto roka.

[6] http://europa.eu.int/solvit/

[7] V novembri 2004 identifikovala Rada pre konkurencieschopnosť 15 prioritných oblastí pre zjednodušenie legislatívy EÚ. Komisia sa v reakcii na to vysporiada do konca tohto roka s trinástimi z týchto 15 priorít Rady v podobe prijatia troch legislatívnych návrhov a iniciovania siedmich nelegislatívnych iniciatív, ktoré môžu v ďalšej etape vyústiť do ďalších legislatívnych iniciatív.

[8] Oznámenie „Zjednodušenie a lepšia právna úprava spoločnej poľnohospodárskej politiky“, KOM(2005) 509.

[9] Komisia prijala pracovný dokument Komisie „Lepšia regulácia a tematické stratégie pre životné prostredie “ – KOM (2005) 466, konečné znenie.

[10] V roku 2006 predstaví Komisia novú stratégiu pre zdravie a bezpečnosť na obdobie rokov 2007-2012.

[11] V decembri 2004 prijala Komisia oznámenie „Perspektívy zjednodušenia a zlepšenia legislatívneho prostredia Spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH)“ (KOM(2004) 820) a pracovný dokument útvarov Komisie s názvom „Analýza možností zjednodušenia a zlepšenia legislatívneho prostredia SPRH a jeho implementácia“ (SEK(2004) 1596). Pred koncom tohto roka prijme Komisia po konzultáciách s verejnými správami a daným odvetvím viacročný plán na zjednodušenie SPRH.

[12] Do pripravovaného návrhu Komisie o viacročnom štatistickom programe na obdobie rokov 2008-2012 a do ročného pracovného programu na rok 2007, ktorý je pilotným projektom, sa zahrnie niekoľko iniciatív na zredukovanie štatistických požiadaviek v menej prioritných oblastiach.

[13] Komisia predstaví v roku 2006 Zelenú knihu o rozvoji pracovného práva.

[14] Iniciatíva „Konkurenčný regulačný systém pre automobilový priemysel pre 21. storočie” (CARS 21) predstavuje skupinu odborníkov na vysokej úrovni, ktorí revidujú súčasnú legislatívu s cieľom zdokonaliť regulačný rámec, ktorý ovplyvňuje konkurencieschopnosť automobilového priemyslu. Táto skupina bude formulovať odporúčania k plánu pre právnu úpravu na nasledujúcich 10 rokov. Pozri tiež http://europa.eu.int/comm/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm

[15] KOM(2005)474, konečná verzia.

[16] Podrobné pravidlá implementácie tohto aspektu politiky zjednodušenia v oblasti autonómnych aktov Spoločenstva vydali útvary Komisie vo februári 2004 prostredníctvom generálneho tajomníka a právneho servisu.

[17] KOM(2004) 708. Tento návrh zahŕňa mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa členským štátom zakazuje právne upravovať na vnútroštátnej úrovni to, čo je na úrovni Spoločenstva deregulované.

[18] Kodifikácia je proces, prostredníctvom ktorého sa ustanovenia aktu a všetky jeho zmeny a doplnenia zapracujú do nového právne záväzného aktu, ktorým sa zrušuje akt, ktorý tento nový akt nahrádza, bez toho, aby došlo k zmene podstaty takých ustanovení.

[19] V novembri 2001 Komisia začala realizovať rozsiahly program na kodifikáciu celej sekundárnej legislatívy Spoločenstva (KOM(2001)645).

[20] Konsolidácia je proces, prostredníctvom ktorého sa ustanovenia aktu a všetky jeho zmeny a doplnenia mechanicky zlučujú bez akejkoľvek intervencie. Konsolidácia celého acquis EÚ bola ukončená podľa plánu v lete 2003 a výsledok je voľne dostupný pre verejnosť cez EUR-Lex.

[21] Prepracovanie je proces, prostredníctvom ktorého dochádza v rámci nového právne záväzého aktu, ktorým sa zrušujú akty, ktoré nahrádza, jednak k novelizácii podstaty právneho predpisu a jednak ku kodifikácii jeho zvyšku, ktorý má zostať v pôvodnom stave.

[22] Medziinštitucionálna dohoda z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov (Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.).

[23] Oznámenie Komisie o úlohe európskej normalizácie v rámci európskej politiky a legislatívy (KOM(2004) 674, konečné znenie) a návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní európskej normalizácie (KOM(2005) 377, konečné znenie).

[24] KOM(2004) 324, ktorým sa mení a dopĺňa KOM(2002) 719.

[25] Iniciatíva i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť (KOM(2005) 229).

[26] Pätnásť legislatívnych návrhov predložených podľa programu pre zjednodušenie na rok 2003 je stále v legislatívnom procese.

[27] Správne náklady sa vymedzujú ako náklady, ktoré vynaložili podniky, dobrovoľný sektor, verejné orgány a občania pri plnení právnych povinností poskytovať informácie o svojej činnosti alebo výrobe verejným orgánom alebo súkromným subjektom. Informácie chápeme v širšom zmysle, t. j. vrátane nákladov na označovanie, podávanie správ, monitorovanie a posudzovanie potrebné na poskytovanie informácií a registráciu.

Top