Help Print this page 

Document L:2012:026:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 26, 28. január 2012

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 28/01/2012
Miscellaneous information
  • Author: Európska únia
  • Form: Úradný vestník
Text
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.026.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 26

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
28. januára 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (1)

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou

22

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 71/2012 z 27. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 72/2012 z 27. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

26

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 73/2012 z 27. januára 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

28

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/45/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 23. januára 2012, ktorým sa vymenúvajú členovia dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)

30

 

 

2012/46/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. januára 2012 o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov s Holandskom

32

 

 

2012/47/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 24. januára 2012, ktorým sa Švédsku povoľuje uplatňovať znížené sadzby zdanenia elektrickej energie spotrebúvanej v domácnostiach a podnikoch v sektore služieb nachádzajúcich sa v určitých oblastiach na severe Švédska v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

33

 

 

2012/48/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. januára 2012, ktorým sa predlžuje platnosť rozhodnutia 2009/251/ES, ktorým sa od členských štátov požaduje zabezpečiť, aby sa výrobky s obsahom biocídneho dimetylfumarátu neumiestňovali alebo nesprístupňovali na trhu [oznámené pod číslom K(2012) 321]  (1)

35

 

 

2012/49/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. januára 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2011/263/EÚ a 2011/264/EÚ s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti klasifikácie enzýmov podľa prílohy I k smernici Rady 67/548/EHS a prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 [oznámené pod číslom K(2012) 323]  (1)

36

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011)

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top