Help Print this page 

Document L:2008:107:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 107, 17. apríl 2008

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Dates
  • Date of document: 17/04/2008
Miscellaneous information
  • Author: Európska únia
  • Form: Úradný vestník
Text
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 107

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
17. apríla 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 338/2008 zo 14. apríla 2008 o upravení kvót výlovu tresky škvrnitej v Baltskom mori (podoblasti 25 – 32, vody ES), ktoré sa majú prideliť Poľsku od roku 2008 do roku 2011

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 339/2008 zo 16. apríla 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (1)

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 341/2008 zo 16. apríla 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu mesiaca apríla 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

26

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/308/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. apríla 2008, ktorým sa vymenúvajú dvaja rakúski členovia a dvaja rakúski náhradníci Výboru regiónov

28

 

 

2008/309/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. apríla 2008, ktorým sa vymenúva belgický člen Výboru regiónov

29

 

 

2008/310/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. apríla 2008, ktorým sa vymenúva sedem členov a sedem náhradníkov za Spojené kráľovstvo do Výboru regiónov

30

 

 

2008/311/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2008, ktorým sa vymenúva jedna írska členka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

31

 

 

Komisia

 

 

2008/312/Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovuje štandardný dokument o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ako uvádza smernica Rady 2006/117/Euratom [oznámené pod číslom K(2008) 793]

32

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2008/313/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru CHAD/2/2008 z 18. marca 2008 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike

60

 

*

Jednotná Akcia Rady 2008/314/SZBP zo 14. apríla 2008 o podpore činností MAAE v oblastiach jadrovej bezpečnosti a overovania a v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

62

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top