Help Print this page 

Document C2016/041/04

Title and reference
Cerere de propuneri – 2016 – Programe multinaționale – Granturi pentru acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014

OJ C 41, 4.2.2016, p. 20–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

4.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 41/20


CERERE DE PROPUNERI – 2016

PROGRAME MULTINAȚIONALE

Granturi pentru acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014

(2016/C 41/04)

1.   CONTEXTUL ȘI SCOPUL PREZENTEI CERERI

1.1.   Acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole

La 22 octombrie 2014, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 (1) privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008. Acest regulament este completat de Regulamentul delegat (UE) 2015/1829 al Comisiei (2), iar normele sale de aplicare sunt prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1831 al Comisiei (3).

Obiectivul general al acțiunilor de informare și promovare este creșterea competitivității sectorului agricol al Uniunii.

Obiectivele specifice ale acțiunilor de informare și promovare sunt următoarele:

(a)

creșterea gradului de conștientizare a meritelor produselor agricole din Uniune și a standardelor ridicate aplicabile metodelor de producție în Uniune;

(b)

creșterea competitivității și a consumului produselor agricole din Uniune și ale anumitor produse alimentare și creșterea renumelui lor atât în interiorul, cât și în exteriorul Uniunii;

(c)

creșterea gradului de conștientizare și de recunoaștere a sistemelor de calitate ale Uniunii;

(d)

creșterea cotei de piață a produselor agricole din Uniune și a anumitor produse alimentare, în special prin concentrarea asupra piețelor din țările terțe care au cel mai mare potențial de creștere;

(e)

restabilirea condițiilor normale de pe piață în eventualitatea unei tulburări grave a pieței, a pierderii încrederii consumatorilor sau a altor probleme specifice.

1.2.   Programul anual de lucru al Comisiei pentru 2016

Programul anual de lucru al Comisiei pentru 2016, adoptat la 13 octombrie 2015, stabilește detaliile pentru acordarea de cofinanțare și prioritățile în ceea ce privește acțiunile referitoare la propunerile de programe simple și multinaționale pe piața internă și în țările terțe. Programul este disponibil la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2016/index_en.htm

1.3.   Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente

Comisia Europeană încredințează Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (denumită în continuare „Chafea”) gestionarea anumitor etape ale punerii în aplicare a programului, inclusiv publicarea cererilor de propuneri, primirea și evaluarea propunerilor, întocmirea și semnarea acordurilor de grant pentru programele multinaționale și monitorizarea punerii în aplicare a acestora.

1.4.   Prezenta cerere de propuneri

Prezenta cerere de propuneri se referă la punerea în aplicare a programelor multinaționale, în cadrul stabilit de secțiunea 1.2.1.3 din anexa I la Programul anual de lucru pentru 2016, referitoare la acțiunile din cadrul priorității tematice 3: programe multinaționale pe piața internă sau în țările terțe.

2.   OBIECTIV(E) – TEMĂ (TEME) – PRIORITĂȚI

Secțiunea 1.2.1.3 din anexa I la Programul anual de lucru pentru 2016 stabilește prioritatea tematică pentru acțiunile care urmează a fi puse în aplicare prin intermediul prezentei cereri de propuneri.

Prin prezenta cerere este anunțată o singură prioritate pentru propuneri de programe multinaționale: programe multinaționale pe piața internă sau în țările terțe.

În cadrul acestei priorități, un program multinațional poate ținti fie piața internă, fie țările terțe.

În cazul punerii în aplicare a unor programe în țările terțe, obiectivul este creșterea competitivității și a consumului produselor agroalimentare din Uniune, creșterea renumelui acestora și creșterea cotei lor de piață în aceste țări vizate.

În cazul punerii în aplicare a unor programe pe piața internă, obiectivele sunt creșterea gradului de conștientizare și de recunoaștere a sistemelor de calitate specifice ale Uniunii și evidențierea caracteristicilor specifice ale metodelor de producție agricolă din Uniune, în special în ceea ce privește siguranța alimentară, trasabilitatea, autenticitatea, etichetarea, aspectele nutriționale și legate de sănătate, bunăstarea animalelor, respectul pentru mediu și sustenabilitatea, precum și a caracteristicilor produselor agricole și alimentare, în special în ceea ce privește calitatea, gustul ori diversitatea lor sau tradițiile asociate lor. Rezultatele preconizate sunt creșterea nivelului de recunoaștere de către consumatorii europeni a logourilor asociate cu sistemele de calitate ale Uniunii, creșterea competitivității și a consumului produselor agricole și alimentare din Uniune și creșterea cotelor lor de piață pe piața internă.

Vor fi luate în considerare pentru finanțare doar propunerile care corespund direct priorității și descrierii de mai sus.

3.   CALENDAR

Termenul-limită pentru depunerea propunerilor este 28 aprilie 2016, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului). Datele planificate pentru informarea solicitanților în legătură cu rezultatele evaluării și data vizată pentru semnarea acordurilor de grant ulterioare au fost stabilite după cum urmează:

 

Etape

Data și ora sau perioada orientativă

(a)

Publicarea cererii de propuneri

4.2.2016

(b)

Termenul-limită de depunere a cererilor

28.4.2016

(c)

Perioada de evaluare

29.4-31.8.2016

(d)

Informarea solicitanților

< 23.9.2016

(e)

Semnarea acordului de grant

< 23.12.2016

(f)

Data începerii acțiunii

> 1.1.2017

4.   BUGETUL DISPONIBIL

Bugetul total alocat pentru cofinanțarea programelor multinaționale este estimat la 14 300 000 EUR.

Această sumă este condiționată de disponibilitatea creditelor prevăzute în bugetul general al UE pentru 2016 după adoptarea sa de către autoritatea bugetară sau a creditelor prevăzute în doisprezecimile provizorii.

Comisia își rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.

5.   CERINȚE DE ADMISIBILITATE

Cererile trebuie trimise cel târziu până la termenul-limită pentru depunerea cererilor menționat în secțiunea 3.

Cererile trebuie depuse online de către coordonator, prin intermediul portalului destinat participanților – sistemul de depunere electronică este disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Nerespectarea cerințelor de mai sus va duce la respingerea cererii.

Deși propunerile pot fi depuse în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, solicitanții sunt încurajați să își depună propunerile în limba engleză, pentru a facilita prelucrarea cererilor, inclusiv revizuirea lor de către experți independenți care furnizează contribuții tehnice în cadrul evaluării. În plus, solicitanții ar trebui să țină seama de faptul că, în principiu, Chafea va utiliza limba engleză în comunicările sale cu beneficiarii referitoare la urmărirea și la monitorizarea acțiunilor cofinanțate (etapa de gestionare a granturilor).

Pentru a se facilita revizuirea propunerilor de către experți independenți, propunerea ar trebui să fie însoțită, de preferință, de o traducere în limba engleză a părții tehnice (partea B) dacă este scrisă într-o altă limbă oficială a UE.

6.   CRITERII DE ELIGIBILITATE

6.1.   Solicitanți eligibili

Propunerile pot fi depuse numai de persoane juridice; entitățile care nu au personalitate juridică în temeiul dreptului național aplicabil pot depune o cerere, cu condiția ca reprezentanții lor să aibă capacitatea de a-și asuma obligații juridice în numele entității și de a oferi garanții pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii echivalente cu cele oferite de persoanele juridice în conformitate cu articolul 131 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

Solicitanții trebuie să fie:

(a)

organizații, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014;

(b)

reprezentativi pentru sectorul sau produsul în cauză, în conformitate cu definiția de la articolul 1 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1829.

Propunerile pot fi depuse de:

(a)

cel puțin două organizații menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (a), (c) sau (d) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014. Organizațiile respective trebuie să fie din cel puțin două state membre; sau

(b)

una sau mai multe organizații din Uniune menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014.

Sunt eligibile doar cererile unor entități stabilite în state membre ale UE.

Entități neeligibile: solicitanții care primesc deja finanțare din partea Uniunii pentru aceleași acțiuni de informare și promovare nu sunt eligibili pentru finanțare din partea Uniunii pentru acțiunile respective în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1144/2014.

Pentru evaluarea eligibilității solicitanților, sunt necesare următoarele documente justificative:

entitate privată: extras din Monitorul Oficial, copie a statutului, extras din registrul comerțului sau din registrul asociațiilor, certificat de înregistrare în scopuri de TVA (dacă numărul de înregistrare în registrul comerțului și numărul de înregistrare în scopuri de TVA sunt identice, cum este cazul în unele țări, doar unul dintre aceste documente este necesar);

entitate publică: copie a rezoluției sau a deciziei prin care se instituie compania publică sau un alt document oficial de instituire a entității de drept public;

entități fără personalitate juridică: documente care dovedesc că reprezentantul (reprezentanții) lor au capacitatea de a-și asuma obligații juridice în numele lor;

documentație care dovedește că solicitantul îndeplinește criteriile de reprezentativitate stabilite prin articolul 1 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1829.

6.2.   Activități eligibile

Propunerile trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

(a)

propunerile pot viza doar produsele și sistemele enumerate la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014;

(b)

propunerile respectă legislația Uniunii care reglementează produsele în cauză și comercializarea acestora;

(c)

propunerile pentru piața internă, vizând una sau mai multe dintre sistemele menționate la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, se concentrează asupra sistemului (acestor sisteme) în mesajul său principal privind Uniunea. Atunci când, în programul respectiv, unul sau mai multe produse ilustrează sistemul (sistemele) în cauză, acesta/acestea se prezintă sub forma unui mesaj secundar în raport cu mesajul principal privind Uniunea;

(d)

dacă un mesaj transmis de un program multinațional se referă la informații privind impactul asupra sănătății, acest mesaj trebuie:

pe piața internă, să fie în conformitate cu anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (5) sau să fie acceptat de autoritatea națională responsabilă cu sănătatea publică în statul membru în care se desfășoară operațiunile;

în țări terțe, să fie acceptat de autoritatea națională responsabilă cu sănătatea publică în țara în care se desfășoară operațiunile;

(e)

dacă include menționarea originii sau a unor mărci, propunerea respectă normele menționate în capitolul II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1831.

Tipuri de activități eligibile

Acțiunile de promovare și informare ar putea consta mai ales în următoarele activități eligibile în cadrul prezentei cereri de propuneri:

1.

Gestionarea proiectului

2.

Strategie

Definirea strategiei de comunicare

Definirea identității vizuale a campaniei

3.

Relații publice

Activități de relații cu publicul

Evenimente de presă

4.

Site, media sociale

Creare, actualizare, întreținere site

Media sociale (creare conturi, postări periodice)

Altele (aplicații mobile, platforme de e-learning, seminare online etc.)

5.

Publicitate

Tipărituri

TV

Radio

Online

În aer liber

Cinema

6.

Instrumente de comunicare

Publicații, mape pentru presă, produse promoționale

Clipuri video promoționale

7.

Evenimente

Standuri la târguri comerciale

Seminare, ateliere, reuniuni B2B, cursuri de formare pentru comerț/bucătari, activități în școli

Săptămâni în restaurante

Sponsorizare de evenimente

Vizite de studiu în Europa

8.

Promovare la punctul de desfacere

Zile de degustare

Alte categorii: promovare în publicații ale comercianților cu amănuntul, publicitate la punctele de desfacere

Perioadă de punere în aplicare

Acțiunea cofinanțată (programe de informare/promovare) se implementează pe parcursul unei perioade de cel puțin un an, dar de cel mult trei ani.

Propunerile ar trebui să specifice durata acțiunii.

7.   CRITERII DE EXCLUDERE

7.1.   Excludere de la participare

Vor fi excluși de la participarea la cererea de propuneri solicitanții care se află în oricare dintre situațiile de excludere descrise la articolul 106 din Regulamentul financiar și în normele de aplicare a acestuia (6):

(a)

operatorul economic este în stare de faliment, în situație de insolvență sau de lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță, se află în stare de concordat preventiv, de suspendare a activității sau în orice altă situație similară care rezultă în urma unei proceduri similare prevăzute în legislația sau în reglementările naționale;

(b)

s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că operatorul economic nu și-a respectat obligațiile de plată a impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale în conformitate cu dreptul țării în care acesta este stabilit sau cu cel al țării în care se află autoritatea contractantă sau cu cel al țării în care se execută contractul;

(c)

s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că operatorul economic se face vinovat de abatere profesională gravă deoarece a încălcat legile sau regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte operatorul economic sau deoarece se face vinovat de orice conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când această conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, inclusiv, în special, oricare dintre următoarele:

(i)

falsificarea cu intenția de a frauda sau din neglijență a informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție sau în executarea unui contract;

(ii)

încheierea unui acord cu alți operatori economici în vederea denaturării concurenței;

(iii)

nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală;

(iv)

tentativa de influențare a procesului decizional al autorității contractante pe durata procedurii de achiziții;

(v)

tentativa de a obține informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții;

(d)

s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă că operatorul economic se face vinovat de oricare dintre următoarele:

(i)

fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, redactată în baza Actului Consiliului din 26 iulie 1995 (7);

(ii)

corupție, așa cum este definită la articolul 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, redactată în baza Actului Consiliului din 26 mai 1997 (8) și a articolului 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului (9), precum și corupție așa cum este definită în dreptul țării în care se află autoritatea contractantă sau al țării în care este stabilit operatorul economic sau al țării în care se execută contractul;

(iii)

participarea la o organizație criminală, în sensul articolului 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului (10);

(iv)

spălare de bani sau finanțarea terorismului, așa cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (11);

(v)

infracțiuni aferente terorismului sau infracțiuni legate de activități teroriste, așa cum sunt definite la articolul 1, respectiv la articolul 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului (12), sau instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși astfel de infracțiuni, în sensul articolului 4 din respectiva decizie;

(vi)

exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic de persoane, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (13);

(e)

operatorul economic prezintă deficiențe grave în respectarea principalelor obligații în executarea unui contract finanțat din bugetul Uniunii, ceea ce a dus la rezilierea anticipată a acestuia sau la aplicarea de clauze penale sau alte sancțiuni contractuale sau care au fost descoperite în urma verificărilor, auditurilor și anchetelor unui ordonator de credite, ale OLAF sau ale Curții de Conturi;

(f)

s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că operatorul economic a comis o abatere în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului (14).

7.2.   Excluderea de la atribuire

Solicitanții vor fi excluși de la atribuirea cofinanțării dacă, pe parcursul procedurii de atribuire, se încadrează în una dintre situațiile descrise la articolul 107 din Regulamentul financiar:

(a)

se află într-o situație de excludere stabilită în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul financiar;

(b)

au falsificat informațiile solicitate drept condiție pentru participarea la procedură sau nu au furnizat respectivele informații pe parcursul procedurii de atribuire a grantului;

Pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor de excludere, coordonatorul trebuie să bifeze căsuța relevantă atunci când depune cererea online. Dacă sunt selectați pentru cofinanțare, toți beneficiarii (în cazul unui grant cu mai mulți beneficiari) trebuie să semneze o declarație pe proprie răspundere prin care să certifice că nu se află în una dintre situațiile menționate la articolul 106 alineatul (1) și la articolele 107-109 din Regulamentul financiar. Solicitanții ar trebui să urmeze instrucțiunile din portalul destinat participanților.

8.   CRITERII DE SELECȚIE

8.1.   Capacitatea financiară

Solicitanții trebuie să aibă surse de finanțare stabile și suficiente pentru a-și menține activitatea pe întreaga perioadă de punere în aplicare a acțiunii și pentru a participa la finanțarea acesteia.

Capacitatea financiară a solicitanților va fi evaluată în conformitate cu cerințele prevăzute de Regulamentul financiar, mai exact Regulamentul (UE) nr. 966/2012. Această evaluare nu se va efectua dacă:

solicitantul este un organism public;

contribuția din partea UE cerută de solicitant este ≤ 60 000 EUR;

Documentele care vor fi solicitate pentru evaluarea capacității financiare includ:

contul de profit și pierdere și bilanțul pentru ultimul exercițiu financiar pentru care au fost închise conturile;

în cazul entităților nou create, planul de afaceri ar putea înlocui documentele menționate mai sus.

În plus, în cazul unui solicitant care cere o contribuție din partea UE de ≥ 750 000 EUR (prag aplicabil per solicitant):

un raport de audit întocmit de un auditor extern autorizat, care să certifice conturile din ultimul exercițiu financiar disponibil. Această dispoziție nu se aplică organismelor publice.

Evaluarea capacității financiare a solicitanților va fi realiza prin intermediul portalului destinat participanților.

8.2.   Capacitatea operațională

Solicitanții trebuie să dețină competențele profesionale și calificările necesare pentru a realiza acțiunea.

Drept dovadă, în partea B a propunerii trebuie furnizate următoarele informații:

profilurile generale (calificări și experiență) ale personalului solicitantului care răspunde în principal de gestionarea și punerea în aplicare a acțiunii propuse;

raportul de activitate al organizației (organizațiilor) care formulează propunerea sau o descriere a activităților desfășurate în legătură cu domeniile de activitate eligibile pentru cofinanțare.

9.   CRITERIILE DE ATRIBUIRE

Partea B a cererii servește la evaluarea propunerii în raport cu criteriile de atribuire.

În general, este de așteptat ca proiectele să aibă o structură de gestionare eficientă, o strategie clară și o descriere precisă a rezultatelor preconizate.

Conținutul fiecărei propuneri va fi evaluat în raport cu următoarele criterii și subcriterii:

Criterii

Puncte maxime

Prag

1.

Contribuția la îndeplinirea obiectivelor generale și specifice ale acțiunilor de informare și promovare și relevanța conținutului și a obiectivelor propunerilor pentru prioritățile, obiectivele și rezultatele preconizate anunțate în cadrul priorității tematice descrise la punctul 1.2.1.3 din Programul anual de lucru (15)

20

14

2.

Calitatea tehnică a proiectului

40

24

3.

Calitatea gestionării

10

6

4.

Raportul cost-eficacitate

30

18

TOTAL

100

62

Propunerile care se încadrează sub pragul total și/sau sub pragurile individuale anunțate mai sus se resping.

La evaluarea fiecăruia dintre criteriile de atribuire principale se ține seama de următoarele subcriterii:

1.

Contribuția la îndeplinirea obiectivelor generale și specifice ale acțiunilor de informare și promovare

(a)

relevanța acțiunilor de informare și promovare propuse pentru prioritățile, obiectivele și rezultatele preconizate anunțate în cadrul priorității tematice menționate mai sus;

(b)

relevanța acțiunilor de informare și promovare propuse pentru obiectivele generale și specifice enumerate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014;

(c)

relevanța acțiunilor de informare și promovare propuse pentru scopurile enumerate la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014;

(d)

dimensiunea programului la nivelul Uniunii.

2.

Calitatea tehnică a proiectului

(a)

calitatea analizei (descrierea piețelor vizate, a dificultăților întâmpinate de competitorii din UE, a gradului de conștientizare în rândul consumatorilor etc.);

(b)

adecvarea strategiei programului, obiectivele SMART (specific, măsurabil, abordabil, relevant și încadrat în timp), mesajele-cheie;

(c)

descrierea clară și detaliată a activităților;

(d)

selectarea oportună a activităților în raport cu obiectivele și cu grupurile vizate, complementaritatea cu alte activități private sau publice desfășurate pe piața vizată;

(e)

calitatea metodelor de evaluare și a indicatorilor propuși.

3.

Calitatea gestionării

(a)

organizarea proiectului și structura de gestionare;

(b)

mecanismele de control al calității și gestionarea riscurilor.

4.

Raportul cost-eficacitate

(a)

împărțirea echilibrată a bugetului în raport cu amploarea activităților;

(b)

coerența între costul estimat și descrierea corespunzătoare a activităților;

(c)

estimarea realistă a zilelor per persoană pentru activitățile puse în aplicare de organizația care formulează propunerea, inclusiv a costurilor aferente coordonării proiectului.

În urma evaluării, toate propunerile eligibile sunt plasate în clasament în funcție de numărul total de puncte atribuite. Propunerea sau propunerile cu cel mai bun punctaj (cele mai bune punctaje) vor primi cofinanțare în funcție de bugetul disponibil.

Dacă la limita plafonului bugetar disponibil există două (sau mai multe) propuneri care au primit același număr de puncte, se reține pentru cofinanțare propunerea (propunerile) despre care se consideră că permit(e) cea mai mare diversificare din punctul de vedere al produselor sau al piețelor vizate în contextul propunerilor. Mai exact, între două propuneri cu punctaj egal, agenția o selectează mai întâi pe cea al cărei conținut (în primul rând în ceea ce privește produsele, în al doilea rând în ceea ce privește piața vizată) nu este încă reprezentat în clasament. Dacă nu se poate aplica acest criteriu, agenția selectează mai întâi propunerea care a primit cel mai mare punctaj pentru primul criteriu menționat mai sus („Contribuția la îndeplinirea obiectivelor generale și specifice ale acțiunilor de informare și promovare”).

10.   ANGAJAMENTE JURIDICE

Coordonatorii propunerilor incluse în lista pentru finanțare vor fi invitați să se implice în etapa de adaptare care precedă semnarea acordului de grant; adaptarea se va realiza prin intermediul unui sistem online de pregătire a granturilor (SYGMA). Dacă această etapă se va încheia cu succes, rezultatul va fi semnarea unui acord de grant întocmit în moneda euro și detaliind condițiile și nivelul finanțării.

Acordul de grant trebuie semnat electronic, întâi de către coordonator, în numele consorțiului, apoi de Chafea. Toți co-beneficiarii trebuie să adere la acordul de grant, semnând electronic formularul de aderare la grant.

11.   DISPOZIȚII FINANCIARE

Regulamentul financiar și normele de aplicare (16) definesc normele aplicabile implementării programelor multinaționale.

11.1.   Principii generale

(a)   Atribuire necumulativă

O acțiune poate beneficia de un singur grant din bugetul Uniunii Europene.

Bugetul Uniunii Europene nu va finanța, sub nicio formă, aceleași costuri de două ori.

Solicitanții indică sursele și cuantumurile finanțării din partea Uniunii primite sau solicitate pentru aceeași acțiune sau o parte a acțiunii ori pentru funcționarea lor (granturi de funcționare), precum și orice altă finanțare primită sau solicitată pentru aceeași acțiune.

(b)   Neretroactivitate

Nu pot fi acordate granturi retroactiv pentru acțiuni deja finalizate.

Pentru o acțiune care a fost deja demarată, se poate acorda un grant doar în cazul în care solicitantul poate demonstra necesitatea începerii acțiunii înainte de semnarea acordului de grant.

În astfel de situații, nu sunt eligibile pentru finanțare costurile care au fost suportate înainte de data depunerii cererii de grant.

(c)   Cofinanțare

Cofinanțarea se referă la faptul că resursele necesare punerii în aplicare a acțiunii nu sunt acoperite în totalitate de grantul acordat de UE.

Restul cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina organizației care formulează propuneri.

(d)   Buget echilibrat

Bugetul estimat al acțiunii trebuie prezentat în partea A a formularului de cerere. Trebuie să fie echilibrat în privința cheltuielilor și veniturilor.

Bugetul trebuie întocmit în moneda euro.

Solicitanții care preconizează că moneda în care vor fi suportate costurile nu este euro sunt invitați să utilizeze cursul de schimb valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

(e)   Contractele de executare/subcontractare

Dacă pentru punerea în aplicare a acțiunii este necesară atribuirea unor contracte de achiziții (contracte de executare), beneficiarul trebuie să atribuie contractul ofertantului care prezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic sau oferta cu cel mai mic preț (în funcție de caz), să evite conflictele de interese și să păstreze documentele pentru un eventual audit.

Dacă este un organism de drept public în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 4 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului (17), organizația care formulează propuneri trebuie să selecteze subcontractanții în conformitate cu legislația națională de transpunere a directivei menționate.

Subcontractarea, mai exact externalizarea unor sarcini sau activități specifice care fac parte din acțiunea descrisă în propunere, trebuie să respecte condițiile aplicabile oricărui contract de executare (în conformitate cu cele prevăzute mai sus), precum și următoarele condiții suplimentare:

subcontractarea trebuie să fie justificată, având în vedere natura acțiunii și măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acesteia;

sarcinile esențiale din cadrul acțiunilor (mai exact, coordonarea tehnică și financiară a acțiunii și gestionarea strategiei) nu pot fi subcontractate;

trebuie indicată în mod clar în părțile tehnice și financiare ale propunerii.

(f)   Subcontractarea către entități care au o legătură structurală cu beneficiarul

De asemenea, subcontractele pot fi atribuite unor entități care au o legătură structurală cu beneficiarul, dar numai dacă prețul este limitat la costurile suportate efectiv de către entitate (deci fără nicio marjă de profit).

Sarcinile care trebuie îndeplinite de entitățile respective trebuie indicate în mod clar în partea tehnică a propunerii.

11.2.   Forme de finanțare

Cofinanțarea ia forma rambursării unei proporții specificate din costurile eligibile suportate efectiv și va cuprinde, de asemenea, o rată forfetară care să acopere costurile indirecte (egale cu 4 % din costurile eligibile cu personalul) legate de punerea în aplicare a acțiunii (18).

—   Cuantumul maxim solicitat

Grantul din partea UE este limitat la următoarea rată maximă de cofinanțare:

în cazul programelor multinaționale pe piața internă și în țările terțe: 80 % din costurile eligibile ale programului;

în cazul solicitanților stabiliți în state membre care primeau la 1 ianuarie 2014 sau primesc ulterior acestei date asistență financiară în conformitate cu articolele 136 și 143 din TFUE (19), procentajul este de 85 %.

Această dispoziție se aplică doar granturilor semnate de Chafea înaintea datei de la care statul membru în cauză nu mai primește o astfel de asistență financiară.

Prin urmare, o parte dintre cheltuielile eligibile totale introduse în bugetul estimativ trebuie să fie finanțată din alte surse decât grantul acordat de UE (principiul cofinanțării).

—   Costuri eligibile

Costurile eligibile sunt suportate efectiv de către beneficiarul grantului și îndeplinesc toate criteriile indicate la articolul 6 din acordul de grant.

Costurile eligibile (directe și indirecte) sunt indicate în acordul de grant [a se vedea articolul 6 alineatele (1), (2) și (3)].

Costurile ineligibile sunt indicate în acordul de grant [a se vedea articolul 6 alineatul (4)].

—   Calcularea cuantumului final al grantului

Cuantumul final al grantului depinde de măsura reală în care acțiunea este pusă în aplicare în conformitate cu termenii și condițiile acordului de grant.

Acest cuantum este calculat de Chafea, atunci când se efectuează plata soldului, cu parcurgerea următoarelor etape:

1.

aplicarea ratei de rambursare la costurile eligibile;

2.

limitarea la cuantumul maxim al grantului;

3.

reducerea rezultată din regula de nonprofit;

4.

reducerea rezultată din punerea în aplicare necorespunzătoare sau din încălcarea altor obligații.

Este posibil ca granturile din partea UE să nu aibă drept scop sau efect producerea de profit în cadrul acțiunii. „Profitul” este definit ca excedentul sumei obținute în urma etapelor 1 și 2 plus veniturile totale ale acțiunii, față de costurile eligibile totale ale acțiunii.

În acest sens, în cazul înregistrării unui profit, Chafea are dreptul de a recupera procentajul de profit corespunzător contribuției UE la costurile eligibile suportate efectiv de către beneficiar(i) în scopul desfășurării acțiunii. Un partener (coordonator sau alt beneficiar) care solicită o contribuție din partea UE de ≤ 60 000 EUR este scutit de această prevedere.

11.3.   Modalități de plată

O plată de prefinanțare care corespunde cu 20 % din cuantumul grantului va fi transferată coordonatorului în conformitate cu condițiile prevăzute în acordul de grant [articolul 16 alineatul (2)].

Coordonatorul va primi plata intermediară (plățile intermediare) în conformitate cu condițiile prevăzute în acordul de grant [articolul 16 alineatul (3)]. Scopul plății (plăților) intermediare este rambursarea costurilor eligibile suportate pentru punerea în aplicare a programului în perioada (perioadele) de raportare corespunzătoare.

Cuantumul total al prefinanțării și al plății (plăților) intermediare nu depășește 90 % din cuantumul maxim al grantului.

Chafea va stabili cuantumul plății soldului pe baza calculării cuantumului final al grantului și în conformitate cu condițiile prevăzute în acordul de grant.

În cazul în care cuantumul total al plăților anterioare este mai mare decât cuantumul final al grantului, plata soldului ia forma unei recuperări.

11.4.   Garanția pentru prefinanțare

În eventualitatea în care capacitatea financiară a solicitantului nu este satisfăcătoare, se poate solicita o garanție pentru prefinanțare în cuantum de până la plata de prefinanțare, pentru a se limita riscurile financiare legate de plata prefinanțării.

Dacă este solicitată, garanția financiară, în EUR, trebuie furnizată de o bancă sau de o instituție financiară aprobată, stabilită în unul din statele membre ale Uniunii Europene. Cuantumurile blocate în conturi bancare nu sunt acceptate drept garanții financiare.

Garanția poate fi înlocuită de o garanție personală și solidară depusă de o parte terță sau printr-o garanție solidară a beneficiarilor acțiunii care sunt părți la același acord de grant.

Garantul trebuie să fie garant la prima solicitare și nu poate solicita Chafea să înainteze mai întâi acțiuni împotriva debitorului principal (mai exact, a beneficiarului în cauză).

Garanția pentru prefinanțare rămâne în vigoare în mod explicit până la plata soldului și, dacă plata soldului ia forma recuperării, timp de trei luni după notificarea notei de debit către un beneficiar.

Nu se vor solicita garanții pentru un beneficiar care primește o contribuție din partea UE de ≤ 60 000 EUR (granturi cu valoare mică).

12.   PUBLICITATE

12.1.   De către beneficiari

Beneficiarii trebuie să menționeze în mod clar contribuția Uniunii Europene la toate activitățile pentru care este folosit grantul.

În acest sens, beneficiarii au obligația de a pune în evidență denumirea și emblema Uniunii Europene în toate publicațiile, posterele, programele și alte produse realizate în cadrul proiectului cofinanțat.

Normele privind reproducerea grafică a emblemei europene se găsesc în Ghidul stilistic interinstituțional (20).

În plus, toate materialele vizuale produse în cadrul unui program de promovare cofinanțat de Uniunea Europeană trebuie să poarte semnătura „Enjoy, it’s from Europe”.

Orientările referitoare la utilizarea semnăturii, precum și toate fișierele grafice pot fi descărcate de pe pagina privind promovarea a site-ului Europa (21).

În sfârșit, toate materialele scrise, și anume broșurile, afișele, fluturașii, bannerele, panourile, publicitatea sub formă tipărită, articolele în ziare, paginile web (cu excepția obiectelor mici) ar trebui să includă o declinare a responsabilității în conformitate cu condițiile detaliate în acordul de grant, prin care să se explice că reprezintă opiniile autorului. Comisia Europeană/agenția nu acceptă nicio responsabilitate pentru potențialele utilizări ale informațiilor conținute în materialele respective.

12.2.   De către Chafea/Comisie

Toate informațiile cu privire la granturile acordate pe durata unui exercițiu financiar trebuie să fie publicate pe un site internet al instituțiilor Uniunii Europene cel târziu la data de 30 iunie a anului care urmează exercițiului financiar în care au fost acordate granturile.

Chafea/Comisia va publica următoarele informații:

numele beneficiarului (entitate juridică);

adresa beneficiarului când acesta este o persoană juridică, regiunea când beneficiarul este o persoană fizică, astfel cum este definită la nivelul NUTS 2 (22) dacă el/ea își are domiciliul în UE sau o regiune de nivel echivalent dacă persoana este domiciliată în afara UE;

obiectul grantului;

cuantumul acordat.

13.   PROTECȚIA DATELOR

Răspunsul la o cerere de propuneri implică înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal (de exemplu numele, adresele și CV-urile persoanelor care participă la acțiunea cofinanțată). Aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (23) privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date. Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel, întrebările și datele cu caracter personal solicitate sunt necesare pentru evaluarea propunerii în conformitate cu specificațiile cererii de propuneri și vor fi prelucrate doar în acest scop de agenția executivă/Comisie sau de către terți care acționează în numele și sub responsabilitatea agenției executive/Comisiei. Persoanele vizate pot fi informate în privința detaliilor suplimentare referitoare la operațiunile de prelucrare, la propriile drepturi și la modul în care acestea pot fi exercitate prin referirea la declarația de confidențialitate publicată pe portalul destinat participanților:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

și pe site-ul agenției:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Solicitanții sunt invitați să verifice declarația de confidențialitate relevantă la intervale regulate pentru a fi informați corespunzător în privința actualizărilor care ar putea apărea înaintea termenului de depunere a propunerilor sau ulterior. Beneficiarii își asumă obligația juridică de a-și informa personalul în privința operațiunilor de prelucrare relevante care urmează a fi desfășurate de agenție; în acest scop, beneficiarii trebuie să transmită personalului declarațiile de confidențialitate publicate de agenție pe portalul destinat participanților, înaintea transmiterii datelor personalului către agenție; Datele personale pot fi înregistrate în sistemul de detectare timpurie și de excludere (Early Detection and Exclusion System – EDES) al Comisiei Europene prevăzut la articolele 105a și 108 din Regulamentul financiar al UE, în conformitate cu dispozițiile aplicabile.

14.   PROCEDURA DE DEPUNERE A PROPUNERILOR

Propunerile pot fi depuse până la termenul stabilit în secțiunea 5, prin sistemul electronic de depunere a propunerilor, la adresa:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Înainte de depunerea unei propuneri:

1.

Găsiți o cerere de propuneri:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Creați un cont pentru a depune o propunere:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Înregistrați toți partenerii prin intermediul registrului beneficiarilor:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Solicitanții vor fi informați în scris cu privire la rezultatele procesului de selecție.

Depunând o propunere, solicitantul acceptă procedurile și condițiile descrise în prezenta cerere de propuneri și în documentele la care face trimitere aceasta.

Nu este permisă nicio modificare a cererii după expirarea termenului-limită de depunere. Totuși, dacă este necesară clarificarea anumitor aspecte sau corectarea unor erori materiale, Comisia/agenția poate contacta solicitantul în acest scop pe parcursul procesului de evaluare (24).

—   Contacte

Pentru întrebări despre instrumentele de depunere a propunerilor online, vă rugăm să contactați serviciul de asistență informatică instituit în acest scop prin intermediul portalului destinat participanților:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=ro&pg=enquiries

Pentru întrebări care nu sunt legate de TI, serviciul de asistență al Chafea este disponibil la: +352 4301 36611, adresă de e-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu în zilele lucrătoare în intervalele orare 9.30-12.00 și 14.00-17.00. Serviciul de asistență nu este disponibil la sfârșit de săptămână și în zilele de sărbători legale.

Pe site-ul Chafea sunt publicate întrebările frecvente:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

În toată corespondența referitoare la prezenta cerere de propuneri (de exemplu, când se solicită informații sau se depune o cerere), trebuie să se facă în mod clar trimitere la prezenta cerere de propuneri. După alocarea unui număr de identificare a propunerii în sistemul electronic de schimb de date, solicitantul trebuie să utilizeze acest număr în toată corespondența ulterioară.

—   Documente conexe:

Formularul de cerere;

Modelul de acord de grant;

Ghidul pentru solicitanți.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului (JO L 317, 4.11.2014, p. 56).

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1829 al Comisiei din 23 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe (JO L 266, 13.10.2015, p. 3).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1831 al Comisiei din 7 octombrie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe (JO L 266, 13.10.2015, p. 14).

(4)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (JO L 404, 30.12.2006, p. 9).

(6)  Articolul 106 din Regulamentul financiar, precum și normele de aplicare a acestuia, mai exact Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, precum și Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei, astfel cum au fost modificate ultima oară prin Regulamentul (UE) 2015/1929 și, respectiv, prin Regulamentul delegat (UE) 2015/2462 al Comisiei.

(7)  JO C 316, 27.11.1995, p. 48.

(8)  JO C 195, 25.6.1997, p. 1.

(9)  Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54).

(10)  Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

(11)  Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15).

(12)  Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3).

(13)  Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).

(14)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

(15)  Decizia de punere în aplicare C(2015) 6852 a Comisiei din 13 octombrie 2015.

(16)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012, în vigoare astfel cum au fost modificate ultima oară prin Regulamentul (UE, Euratom) 2015/1929 și, respectiv, prin Regulamentul delegat (UE) 2015/2462.

(17)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

(18)  Solicitantul trebuie să țină seama de faptul că, în cazul în care primește un grant de funcționare, costurile indirecte nu sunt eligibile.

(19)  La data publicării prezentei cereri de propuneri: Grecia și Cipru.

(20)  http://publications.europa.eu/code/ro/ro-5000100.htm

(21)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

(22)  JO L 39, 10.2.2007, p, 1.

(23)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(24)  Articolul 96 din Regulamentul financiar.


Top