Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ajutoare de stat acordate întreprinderilor feroviare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ajutoare de stat acordate întreprinderilor feroviare

Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare clarifică normele aplicabile finanţării publice pentru acest tip de întreprinderi. Comisia doreşte să sprijine liberalizarea sectorului transportului feroviar şi să se asigure că finanţările publice contribuie la dezvoltarea mobilităţii durabile în Uniunea Europeană.

ACT

Linii directoare comunitare privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare [Jurnalul Oficial C 184 din 22.7.2008].

SINTEZĂ

Obiectivul prezentelor linii directoare este acela de a oferi îndrumări referitoare la compatibilitatea ajutoarelor de stat acordate întreprinderilor feroviare cu articolele 73 şi 87 ale Tratatului de instituire a Comunităţii Europene. Ajutoarele de stat care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa în cadrul pieţei comune sunt interzise (articolul 87.1 CE). Cu toate acestea, sunt prevăzute derogări, în special atunci când ajutoarele promovează dezvoltarea economică a Uniunii Europene în general (articolul 87.3 CE).

De asemenea, articolul 73 al tratatului prevede că ajutoarele sunt compatibile cu tratatul dacă acestea răspund necesităţilor de coordonare a transporturilor sau dacă reprezintă compensarea anumitor obligaţii inerente noţiunii de serviciu public. Ajutoarele referitoare la obligaţia de serviciu public (OSP) intră sub incidenţa unui regulament specific şi sunt, în consecinţă, excluse din domeniul de aplicare al prezentelor linii directoare.

Domeniu de aplicare

Prezentele linii directoare se aplică întreprinderilor feroviare, precum şi întreprinderilor de transport urban, suburban sau regional de călători, în ceea ce priveşte ajutoarele acordate pentru achiziţionarea şi reînnoirea materialului rulant. Finanţările publice pentru administratorii de infrastructură nu intră sub incidenţa prezentelor linii directoare.

Liniile directoare acoperă următoarele măsuri de sprijin:

Sprijinirea întreprinderilor feroviare prin finanţarea infrastructurilor.

Comisia consideră să acest tip de finanţare poate să constituie un ajutor de stat, dacă permite întreprinderilor să aibă indirect un avantaj, prin reducerea taxelor care le afectează bugetul. Prin urmare, este important să se evalueze dacă măsura luată pentru infrastructuri are într-adevăr un asemenea efect. Când utilizarea infrastructurii este deschisă tuturor utilizatorilor potenţiali în mod egal şi nediscriminatoriu, iar accesul la această infrastructură este facturat în conformitate cu legislaţia comunitară în vigoare, Comisia consideră că finanţarea publică a infrastructurilor nu constituie ajutor de stat. Dacă o astfel de finanţare este considerată ajutor de stat, aceasta poate fi totuşi autorizată dacă infrastructura în cauză răspunde nevoilor privind coordonarea transporturilor.

Ajutoare pentru achiziţionarea şi reînnoirea materialului rulant.

Comisia subliniază nevoia de investiţii în modernizarea şi/sau reînnoirea parcului de locomotive şi de vagoane utilizate pentru transportul de călători. Comisia consideră că o astfel de investiţie este indispensabilă pentru menţinerea competitivităţii transportului feroviar faţă de alte moduri de transport mai poluante pentru a limita impactul acestui mijloc de transport asupra mediului şi pentru a îmbunătăţi interoperabilitatea între reţelele naţionale.

Analiza de compatibilitate a ajutoarelor acordate pentru achiziţionarea şi reînnoirea materialului rulant trebuie realizată în funcţie de obiectivul de interes comun, la care contribuie ajutorul. În limitele acestui cadru, Comisia aplică criteriile definite pentru următoarele categorii de ajutor:

Anularea datoriilor de către statele care doresc reorganizarea financiară a întreprinderilor feroviare.

Comisia constată că nivelul de îndatorare al multor întreprinderi feroviare rămâne foarte ridicat, în special în statele membre care au aderat în 2004, acesta având ca efect limitarea capacităţii lor de investiţii. În anumite condiţii, anularea datoriilor poate fi considerată ajutor de stat compatibil cu piaţa comună, dacă vizează să faciliteze tranziţia spre o piaţă feroviară deschisă, fără a distorsiona în mod disproporţionat concurenţa şi schimburile comerciale dintre statele membre.

Ajutoare pentru restructurarea întreprinderilor feroviare.

Compatibilitatea ajutoarelor de stat pentru restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate din sectorul feroviar este evaluată pe baza liniilor directoare din 2004 privind ajutorul pentru restructurare. Aceste linii directoare nu prevăd derogări pentru întreprinderile feroviare. Cu toate acestea, Comisia consideră că, date fiind dificultăţile din sectorul transportului feroviar de marfă european, este în interesul comun ca ajutoarele de stat acordate unei întreprinderi feroviare aflate în dificultate să fie considerate, în anumite circumstanţe, compatibile cu tratatul. Derogările se vor aplica în anumite condiţii, doar subunităţilor de transport de marfă ale întreprinderilor feroviare şi pentru restructurările notificate până la 1 ianuarie 2010.

Ajutoare pentru coordonarea transporturilor.

Noţiunea de „coordonare a transporturilor”, utilizată la articolul 73 din tratat, implică o intervenţie a autorităţilor publice în vederea orientării evoluţiei transporturilor în interesul comun. Ajutoarele pentru coordonarea transporturilor se pot prezenta sub mai multe forme:

  • ajutoare pentru utilizarea infrastructurii;
  • ajutoare pentru reducerea costurilor externe, care sunt destinate încurajării unui transfer modal de la calea rutieră la calea ferată;
  • ajutoare care favorizează interoperabilitatea şi, în măsura în care răspund necesităţilor de coordonare a transporturilor, ajutoare care favorizează consolidarea siguranţei, eliminarea barierelor tehnice şi reducerea poluării fonice;
  • ajutoare pentru cercetare şi dezvoltare care răspund necesităţilor de coordonare a transporturilor.

Comisia prezintă în detaliu metoda de determinare a costurilor eligibile, precum şi condiţiile care permit garantarea faptului că ajutoarele în cauză îndeplinesc condiţiile de compatibilitate enunţate la articolul 73 din tratat. Ajutoarele pentru utilizarea infrastructurii feroviare, pentru reducerea costurilor externe şi pentru interoperabilitate sunt considerate compatibile, în măsura în care sunt necesare şi proporţionate.

Ajutoarele pentru cercetare şi dezvoltare sunt supuse prevederilor specifice enunţate la articolul 9 din regulamentul OSP. Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare se aplică acestui tip de ajutoare.

Garanţiile de stat pentru întreprinderile feroviare.

Comunicarea Comisiei privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat sub formă de garanţii stabileşte regimul juridic aplicabil garanţiilor de stat, inclusiv în domeniul transportului feroviar.

Punere în aplicare

Prezentele linii directoare se aplică tuturor ajutoarelor, notificate sau nenotificate, începând cu 22 iulie 2008. Statele membre au trebuit să îşi modifice sistemele de ajutoare existente, astfel încât să se conformeze celor menţionate în prezentele linii directoare cel târziu până la 22 iulie 2010.

Context

Comunitatea Europeană duce o politică ce are ca obiectiv redinamizarea sectorului feroviar, prin introducerea unor condiţii care să permită dezvoltarea concurenţei pe pieţele serviciilor de transport feroviar, prin încurajarea armonizării tehnice a reţelelor feroviare europene şi prin acordarea de sprijin financiar în cadrul programului TEN-T şi al fondurilor structurale.

Ultima actualizare: 02.10.2008

Top