Help Print this page 
Title and reference
Asistența medicală transfrontalieră: drepturile pacienților

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Asistența medicală transfrontalieră: drepturile pacienților

Libertatea de a primi asistență medicală în ansamblul Uniunii Europene (UE) trebuie să fie însoțită de garanții ale calității și securității. Pentru a face o alegere informată, pacienții trebuie să poată avea acces la orice informație dorită cu privire la condițiile în care vor primi asistență medicală într-un alt stat membru UE și în care le vor fi rambursate cheltuielile odată reîntorși în propria țară.

ACT

Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere.

SINTEZĂ

Prezenta directivă prevede instaurarea unui cadru general pentru:

  • clarificarea drepturilor pacienților cu privire la accesul acestora la asistență medicală transfrontalieră ;
  • garantarea calității și a siguranței asistenței primite într-un alt stat din cadrul UE;
  • promovarea cooperării în materie de asistență medicală între statele membre.

Prezenta directivă nu vizează:

  • serviciile de asistență de lungă durată;
  • programele de imunizare publică.

Responsabilitățile statelor membre

Fiecare stat membru trebuie să desemneze unul sau mai multe puncte de contact naționale pentru asistența medicală transfrontalieră. Aceste puncte de contact sunt relaționate cu asociațiile de pacienți, cu furnizorii de asistență medicală și cu asiguratorii serviciilor de sănătate. Aceștia au obligația de a oferi pacienților informații cu privire la drepturile lor în momentul în care aceștia decid să beneficieze de asistență medicală transfrontalieră, precum și coordonatele altor puncte de contact din celelalte state membre.

Statul membru în care se efectuează tratamentul organizează și furnizează asistența sanitară. Acesta asigură respectarea normelor de calitate și de siguranță cu ocazia prestării asistenței, în special prin instituirea unor mecanisme de control. Asigură, de asemenea, protecția datelor cu caracter personal și egalitatea de tratament a pacienților care nu sunt resortisanți de pe teritoriul său. Punctul de contact național din statul membru în care se efectuează tratamentul oferă pacienților informațiile necesare.

Statul membru de afiliere este responsabil cu rambursarea persoanei asigurate, cu condiția ca tratamentul primit să fie prevăzut printre serviciile de sănătate rambursabile în legislația sa națională.

Modalități de rambursare a asistenței medicale transfrontaliere

Statul membru de afiliere trebuie să asigure rambursarea cheltuielilor contractate de o persoană asigurată care primește asistență medicală transfrontalieră. Suma rambursărilor este echivalentă cu cea care ar fi fost rambursată prin sistemul de asigurări sociale obligatorii, dacă asistența ar fi fost furnizată pe teritoriul propriu. Această sumă nu depășește costul real al asistenței medicale primite.

Statul membru de afiliere are posibilitatea de a rambursa cheltuielile conexe, și anume cheltuielile cu cazarea sau cu deplasarea.

O persoană asigurată poate, de asemenea, să beneficieze de rambursări în cadrul prestărilor de servicii la distanță sub formă de telemedicină.

Pentru a preîntâmpina un risc de destabilizare a planificării și/sau a finanțării sistemului său de sănătate, statul de afiliere poate să prevadă un sistem de autorizare prealabilă , în special cele care presupun internarea pentru cel puțin o noapte sau utilizarea unor facilități sau echipamente medicale costisitoare și foarte specializate. Statul de afiliere poate refuza să acorde această autorizare pacientului în cazuri foarte clar specificate , dar această autorizare se oferă în mod automat dacă asistența medicală respectivă nu poate fi acordată pe teritoriul pacientului într-un termen acceptabil din punct de vedere medical, dată fiind starea de sănătate a pacientului.

Dacă un pacient solicită o autorizare prealabilă și condițiile sunt îndeplinite, autorizarea trebuie acordată în temeiul regulamentului referitor la coordonarea sistemelor de asigurări sociale, cu excepția cazului în care pacientul solicită tratarea cererii în cadrul prezentei directive.

Procedurile administrative asociate acordării de asistență medicală transfrontalieră și rambursării costurilor acesteia trebuie să fie bazate pe criterii obiective și nediscriminatorii care sunt necesare și proporționale cu obiectivul urmărit. Ele sunt instituite în mod transparent și în termenele rezonabile stabilite de fiecare stat membru.

În tratarea administrativă a unei cereri de asistență medicală transfrontalieră, statele membre trebuie să ia în considerare în principal starea patologică specifică a pacientului, dar și gradul de urgență și circumstanțele particulare.

Cooperarea în materie de sănătate

Statele membre cooperează pentru a facilita punerea în aplicare a directivei. Acestea susțin, în special, crearea unor rețele europene de referință ale furnizorilor de asistență medicală. Scopul acestora este de a contribui la favorizarea mobilității expertizei în Europa și a accesului la o asistență puternic specializată grație concentrării și asocierii resurselor și expertizei disponibile.

Statele membre recunosc valabilitatea prescripțiilor medicale emise în alte state membre, dacă acestea cuprind medicamente autorizate pe teritoriul propriu. În acest scop, Directiva de punere în aplicare 2012/52/UE din 20 decembrie 2012 a stabilit măsuri pentru facilitarea recunoașterii prescripțiilor medicale. În esență, aceasta conține o listă neexhaustivă a elementelor care trebuie incluse în prescripțiile medicale emise într-un alt stat membru decât statul membru în care sunt eliberate produsele prescrise. La rândul lor, punctele de contact naționale trebuie să informeze pacienții cu privire la elementele respective.

Statele membre sunt, de asemenea, încurajate să colaboreze pentru a îmbunătăți diagnosticarea și tratamentul bolilor rare, în principal folosind baza de date Orphanet, rețelele europene de referință și posibilitățile oferite de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 pentru transferarea în alte state membre a pacienților care suferă de boli rare atunci când în statul membru de afiliere nu sunt disponibile serviciile de diagnosticare și/sau de tratare a bolilor respective.

Serviciile de sănătate online permit, de asemenea, acordarea de asistență sanitară transfrontalieră. Prezenta directivă prevede instituirea unei rețele care să reunească autoritățile naționale responsabile cu sănătatea online în vederea consolidării continuității asistenței și a garantării accesului la asistență medicală de calitate.

În sfârșit, crearea unei rețele a autorităților sau a organelor responsabile cu evaluarea tehnologiilor în materie de sănătate va facilita cooperarea între autoritățile naționale competente în acest domeniu.

Context

Prezenta directivă se înscrie pe cursul logic al jurisprudenței Curții de Justiție în urma hotărârii Kohll și Decker din 28 aprilie 1998, care stabilise dreptul pacienților la rambursarea cheltuielilor cu tratamentele medicale primite într-un stat membru diferit de cel propriu. Directiva nu repune în discuție principiile Regulamentului privind coordonarea sistemelor de asigurări sociale, în special cel al egalității între pacienții rezidenți și nerezidenți ai unui stat membru și cel al cardului european de asigurări sociale de sănătate.

REFERINȚĂ

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2011/24/UE

24.4.2011

25.10.2013

JO L 88, 4.4.2011

ACTE CONEXE

Directiva de punere în aplicare 2012/52/UE a Comisiei din 20 decembrie 2012 de stabilire a unor măsuri pentru facilitarea recunoașterii prescripțiilor medicale emise într-un alt stat membru [Jurnalul Oficial L 356 din 22.12.2012].

Ultima actualizare: 10.04.2014

Top