Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Condiții de piață echitabilă pentru terminalele telefonice și alte echipamente de comunicații

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Condiții de piață echitabilă pentru terminalele telefonice și alte echipamente de comunicații

Această directivă urmărește să consolideze directivele adoptate în 1988 și în 1994 pentru a deschide concurenței piețele terminalelor de telecomunicații din Uniunea Europeană (UE). De asemenea, directiva urmărește să sporească transparența caracteristicilor diferitor echipamente, pentru ca utilizatorii să poată beneficia pe deplin de progresele tehnologice și să aleagă în cunoștință de cauză în calitate de consumatori.

ACT

Directiva 2008/63/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 privind concurența pe piețele echipamentelor terminale pentru telecomunicații.

SINTEZĂ

Țările UE nu pot acorda drepturi speciale sau exclusive în ceea ce privește importul, comercializarea, conectarea, punerea în funcțiune sau întreținerea echipamentelor terminale de telecomunicații.

De asemenea, țările UE nu pot refuza conectarea echipamentului terminal* la rețeaua publică de telecomunicații sau punerea în funcțiune a echipamentului pentru stația de sol pentru comunicații prin satelit* pe teritoriul lor, decât în cazul în care echipamentul respectiv nu întrunește anumite cerințe esențiale. Aceste cerințe sunt stabilite în Directiva 1999/5/CE sau în reglementările tehnice comune adoptate în completarea directivei respective. În plus, țările UE pot solicita agenților economici în cauză să posede anumite calificări tehnice.

Echipamentele comercializate pe piață trebuie să întrunească cerințele esențiale definite în Directiva 1999/5/CE și, dacă este cazul, în reglementările tehnice comune adoptate în completarea directivei respective. Producătorii și importatorii trebuie să garanteze că aceste echipamente sunt concepute astfel încât:

să asigure protecția sănătății și a siguranței utilizatorului și a oricărei alte persoane identificate în obiectivele de siguranță cuprinse în Directiva 2006/95/CE cu privire la echipamentele electrice pentru utilizare în anumite limite de tensiune;

să întrunească cerințele de siguranță privind compatibilitatea electromagnetică (astfel încât echipamentele respective să nu interfereze cu alte echipamente) cuprinse în Directiva 2004/108/CE;

să permită utilizarea spectrului alocat comunicațiilor terestre/spațiale prin radio și resurselor orbitale (de exemplu, sateliților) în așa fel încât să evite interferențele dăunătoare.

Noile interfețe ale rețelei de telecomunicații publice trebuie să fie accesibile utilizatorilor. Pentru a le permite acestora din urmă accesul la echipamentele terminale pe care aceștia le doresc, țările UE trebuie să se asigure că operatorii publică specificații tehnice privind echipamentele terminale și interfața la care se vor conecta acestea.

Țările UE trebuie să informeze Comisia cu privire la proiectele de specificații tehnice (baza potențialelor standarde viitoare) potrivit procedurii stabilite în Directiva 1999/5/CE. Toate specificațiile privind echipamentele terminale trebuie legiferate și publicate.

Organismele însărcinate cu monitorizarea aplicării specificațiilor desemnate de țările UE trebuie să fie independente de organizațiile publice sau private care oferă bunuri și/sau servicii în sectorul telecomunicațiilor.

Context

Această directivă a abrogat prevederile Directivei 88/301/CEE, modificate în 1994. Directiva a reprezentat prima etapă a unei politici vizând liberalizarea piețelor de telecomunicații, care a dus la liberalizarea completă a acestor piețe în data de 1 ianuarie 1998.

Termeni-cheie

* Echipament terminal: echipamentul racordat în mod direct sau indirect la interfața unei rețele publice de telecomunicații, în scopul trimiterii, prelucrării sau recepționării de informații. Fiecare echipament pentru stații este inclus în această categorie.

* Echipament pentru stația de sol pentru comunicații prin satelit: echipamentul care se poate folosi doar pentru emisie („numai emisie”), pentru emisie și recepție („emisie-recepție”) sau doar pentru recepție („numai recepție”) a semnalelor de radiocomunicații prin intermediul sateliților sau al altor sisteme spațiale.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2008/63/CE

11.7.2008

-

JO L 162, 21.6.2008, p. 20-26.

ACTE CONEXE

Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora (JO L 91, 7.4.1999, p. 10-28).

Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică și de abrogare a Directivei 89/336/CEE (JO L 390, 31.12.2004, p. 24-37).

Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (versiune codificată) (JO L 374, 27.12.2006, p. 10-19).

Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (JO L 96, 29.3.2014, p. 357-374).

Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (JO L 153, 22.5.2014 of p. 62-106).

Ultima actualizare: 29.07.2015

Top