Help Print this page 
Title and reference
Introducerea pe piață a produselor fitosanitare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Introducerea pe piață a produselor fitosanitare

Prezentul regulament stabilește norme de autorizare a produselor fitosanitare prezentate în formă comercială, de introducere pe piață a acestora, de utilizare și de control în cadrul Uniunii. Regulamentul crește nivelul de protecție sanitară și a mediului, contribuie la o mai bună protecție a producției agricole și extinde și consolidează piața unică a produselor fitosanitare.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului.

SINTEZĂ

Regulamentul confirmă importanța pe care Comisia Europeană o acordă unui nivel ridicat de protecție sanitară și a mediului, urmărind în același timp armonizarea introducerii pe piață a produselor fitosanitare . În plus, regulamentul vizează îmbunătățirea producției agricole.

Domeniul de aplicare

Domeniul de aplicare al prezentului regulament acoperă produsele fitosanitare și substanțele lor active .

Criteriile de aprobare a substanțelor active

O substanță activă se aprobă în cazul în care aceasta îndeplinește criteriile prevăzute la punctele 2 și 3 din anexa II la prezentul regulament. Aceste criterii se referă la eficiența substanței, compoziția și caracteristicile sale, metodele de analiză disponibile, efectele asupra sănătății umane și asupra mediului, ecotoxicologia, precum și cantitatea de metaboliți și reziduuri. Astfel, o substanță activă se aprobă numai dacă nu este clasificată ca fiind mutagenă, carcinogenă sau toxică pentru reproducere de categoria 1A sau 1B și dacă nu este considerată ca având proprietăți de disruptor endocrin. În plus, nu poate fi aprobată o substanță activă considerată ca fiind poluant organic persistent, bioacumulativă și toxică sau o substanță foarte persistentă și foarte bioacumulativă.

Prima aprobare poate fi supusă anumitor condiții sau restricții privind, de exemplu, puritatea substanței active, cultura vizată sau categoria de utilizatori.

Eliberarea autorizației de comercializare

Acordarea autorizațiilor de introducere pe piață a produselor fitosanitare rămâne de competența statelor membre. Cererile se depun de către solicitanți în statul membru pe teritoriul căruia se va comercializa produsul pentru prima dată. Acestea sunt însoțite de două dosare care conțin toate informațiile disponibile pentru evaluarea efectelor potențiale ale produsului fitosanitar asupra sănătății umane sau animale sau efectele posibile asupra mediului. Informațiile furnizate de către solicitant sau producător pot fi protejate printr-o clauză de confidențialitate atunci când acestea reprezintă un secret industrial sau comercial.

Termenul prevăzut pentru examinarea unei cereri de autorizare a comercializării este limitat la douăsprezece luni de la primirea cererii de către statul membru. În această perioadă, statul membru verifică dacă produsul în cauză îndeplinește condițiile de autorizare. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, statul membru poate prelungi termenul inițial pentru a permite solicitantului să i le furnizeze. Acest termen suplimentar este de maximum șase luni și expiră în momentul în care statul membru primește informațiile suplimentare. În cazul în care, la expirarea termenului respectiv, solicitantul nu a comunicat elementele omise, statul membru informează solicitantul că cererea nu este admisibilă.

Perioada de valabilitate a autorizațiilor de comercializare

Autorizațiile de comercializare sunt valabile timp de 10 ani și pot fi reînnoite. Statul membru poate revizui o autorizație, în orice moment, în cazul în care aceasta nu mai îndeplinește una dintre condițiile prealabile introducerii pe piață. În cazul apariției unei astfel de situații, statul membru poate retrage sau modifica autorizația.

Se poate acorda o autorizație provizorie pentru introducerea pe piață a unor produse farmaceutice care conțin o substanță activă încă neaprobată. Autorizația provizorie poate fi acordată pentru o perioadă de maximum trei ani.

Principiul recunoașterii reciproce

Acest principiu permite titularului unei autorizații să introducă produsul pe piața unui alt stat membru, în măsura în care condițiile agricole, fitosanitare și de mediu sunt comparabile în regiunile respective. Statul membru poate, totuși, să restrângă sau să interzică provizoriu circulația unui produs pe teritoriul său în cazul în care produsul în cauză prezintă un risc pentru sănătatea umană sau animală sau pentru mediu.

În scopul de a evita ca anumite culturi să fie lipsite de mijloace de protecție, regulamentul îi permite titularului unei autorizații pentru un produs fitosanitar deja acordată în statul membru respectiv să solicite ca aceasta să fie extinsă pentru a cuprinde și domenii de utilizare minore care nu sunt prevăzute de autorizația respectivă. Aceste extinderi ale domeniilor de utilizare sunt acoperite, de asemenea, de principiul recunoașterii reciproce.

Informare, clasificare, etichetare și ambalare

Cel puțin o dată pe trimestru, statele membre actualizează informațiile privind produsele fitosanitare autorizate sau retrase. Aceste informații sunt puse la dispoziția publicului.

Clasificarea, etichetarea și ambalarea produselor fitosanitare trebuie să întrunească cerințele prevăzute de Directiva 1999/45/CE privind preparatele periculoase. Ambalajul acestor produse trebuie să evite inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la utilizarea lor.

Controale și măsuri de urgență

Statele membre efectuează controale oficiale pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament. Acestea întocmesc și transmit Comisiei un raport privind amploarea și rezultatele controalelor în termen de șase luni de la finele anului la care se referă raportul. Comisia convoacă experți pentru efectuarea de audituri generale și speciale în statele membre. Aceste audituri au ca scop verificarea controalelor oficiale efectuate de către statele membre.

Comisia poate adopta măsuri de urgență pentru a restricționa sau interzice utilizarea și/sau vânzarea unui produs fitosanitar, în cazul în care este posibil ca acesta să constituie un risc grav pentru sănătatea umană sau animală sau pentru mediu, iar acest risc nu poate fi combătut în mod satisfăcător de către statul membru sau statele membre în cauză.

Context

Acest regulament a abrogat și a înlocuit:

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009

14.12.2009

-

JO L 309 din 24.11.2009

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 283/2013 al Comisiei din 1 martie 2013 de stabilire a cerințelor în materie de date aplicabile substanțelor active, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului Europeanși al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare [Jurnalul Oficial L 93 din 3.4.2013].

Acest regulament, care abrogă Regulamentul (UE) nr. 544/2011, aduce modificări în ceea ce privește condițiile pe care trebuie să le întrunească dosarele care urmează să fie trimise în scopul aprobării substanțelor active, și anume cerințele în materie de date aplicabile substanțelor chimice active, pentru a lua în considerare cunoștințele științifice și tehnice actuale.

Regulamentul (UE) nr. 284/2013 al Comisiei din 1 martie 2013 de stabilire a cerințelor în materie de date aplicabile produselor de protecție a plantelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului Europeanși al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare [Jurnalul Oficial L 93 din 3.4.2013].

Acest regulament, care abrogă Regulamentul (UE) nr. 545/2011, aduce modificări în ceea ce privește cerințele de date aferente preparatelor chimice pentru autorizarea produselor fitosanitare, pentru a lua în considerare cunoștințele științifice și tehnice actuale.

Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului Europeanși al Consiliului ca urmare a aderării Croației [ COM(2013) 073 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Această propunere este menită să modifice Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, care definește zonele de autorizare pentru produsele fitosanitare. Croația ar trebui să fie inclusă în zona C - Sud.

Propunere de regulament al Parlamentului Europeanși al Consiliului privind controalele oficialeși alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimenteleși furajele, a normelor privind sănătateași bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precumși de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 1829/2003, (CE) nr. 1831/2003, (CE) nr. 1/2005, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 834/2007, (CE) nr. 1099/2009, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. […]/2013și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CEși 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale) [ COM(2013) 265 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Responsabilitatea de a respecta legislația UE privind lanțul agroalimentar le revine statelor membre, ale căror autorități asigură aplicarea, respectarea și impunerea în mod eficient a cerințelor relevante în întreaga UE. Regulamentul (CE) nr. 882/2004 stabilește norme la nivelul UE care reglementează activitățile de control oficial efectuate de către statele membre, cu scopul de a crea o abordare integrată și uniformă a controalelor oficiale de-a lungul lanțului alimentar. Această propunere, care abrogă și înlocuiește Regulamentul nr. 882/2004 și diferite acte și prevederi sectoriale, revizuiește legislația referitoare la controalele oficiale pentru a remedia neajunsurile constatate în urma aplicării acestora.

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătateași bunăstarea animalelor, sănătatea plantelorși materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CEși 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004și (CE) nr. 396/2005, a Directivei 2009/128/CEși a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEEși 2009/470/CE ale Consiliului [ COM(2013)0327 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Această propunere de regulament prevede impactul și obiectivele cheltuielilor legate de producția alimentelor și de furaje pentru perioada 2014-2020, stabilind o limită superioară de 1 891,936 milioane de euro în prețuri actuale. Obiectivele avute în vedere sunt următoarele: i) o siguranță sporită a securității sistemelor de producție de alimente și de furaje, ii) sporirea igienei și a bunăstării animalelor, iii) detectarea și eradicarea organismelor dăunătoare, iv) desfășurarea eficientă a controalelor oficiale. Fiecare dintre aceste obiective este însoțit de orientări.

Ultima actualizare: 10.04.2014

Top