Help Print this page 
Title and reference
Interzicerea comerțului cu instrumente de tortură

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Interzicerea comerțului cu instrumente de tortură

Pentru a împiedica impunerea torturii, a pedepsei cu moartea și a altor tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în țările terțe, acest regulament stabilește un regim comercial specific de reglementare a anumitor echipamente și produse care pot fi utilizate în astfel de scopuri, precum și la asistența tehnică aferentă.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

SINTEZĂ

În sensul acestui regulament, este interzis orice export sau import de bunuri care nu au nicio altă utilizare practică decât cea de a impune pedeapsa cu moartea, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Mai mult, se cere o autorizație pentru exportul de bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, indiferent de proveniența acestor bunuri.

Autoritățile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene (UE) abilitate să ia decizii privind cererile de autorizații de import sau de export trebuie să facă distincție între bunurile care nu au nicio altă utilizare practică decât cea de a impune pedeapsa cu moartea sau tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și bunurile care ar putea fi utilizate în astfel de scopuri. Importul sau exportul acestora din urmă ar putea fi autorizat pe baza criteriilor definite în regulament. Bunurile care fac obiectul acestui regulament sunt enumerate în anexele II și III. Comisia poate modifica aceste liste imediat ce apar noi echipamente pe piață.

Autoritățile competente pot scuti de interdicția la export sau la import bunurile care nu au nicio altă utilizare practică decât cea de a impune pedeapsa cu moartea, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (anexa II), dacă se dovedește că, în țara lor de destinație, aceste bunuri vor fi utilizate în scopul expunerii publice într-un muzeu, din motivul semnificației lor istorice.

Se cere o autorizație de export pentru bunurile susceptibile de a fi utilizate pentru a impune tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, care sunt enumerate în anexa III. Cu toate acestea, nu este necesară o autorizație pentru bunurile în tranzit pe teritoriul vamal al Comunității.

Nu există nicio obligație de a obține o autorizație pentru exporturile de bunuri enumerate în anexa III către teritoriile statelor membre care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității (anexa IV), cu condiția ca bunurile în cauză să fie utilizate de către o autoritate însărcinată cu respectarea legii. Nu există nici obligația de a obține o autorizație pentru exporturile de bunuri enumerate în anexa III care vor fi utilizate de către personalul militar sau civil al unui stat membru al Uniunii Europene în contextul în care acest personal participă la o operațiune de menținere a păcii sau de gestiune a situațiilor de criză a Uniunii Europene sau a ONU în țara terță în cauză, sau la o operațiune pe baza unor acorduri încheiate între state membre și țări terțe în domeniul apărării.

Deciziile privind cererile de autorizație de export se iau, după caz, de către autoritatea competentă din statul membru în care este stabilit solicitantul (anexa I). Autoritatea competentă nu acordă autorizația în cazul în care există motive întemeiate de a se crede că bunurile enumerate la anexa III ar putea fi utilizate în scopul torturii sau pentru a impune alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante de către o autoritate însărcinată cu respectarea legii sau de către orice persoană fizică sau juridică dintr-o țară terță.

Un stat membru poate deroga de la acest regim anumite bunuri enumerate în anexa III prin adoptarea sau menținerea unei interdicții totale de a exporta sau importa lanțuri de picioare, lanțuri multiple și dispozitive portabile cu energie electrostatică.

Pentru a armoniza procedurile de autorizare, autorizațiile de export și de import se eliberează folosind formularul bazat pe modelul din anexa V și care sunt valabile în întreaga Uniune. Autoritățile competente pot să refuze acordarea unei autorizații de export și să anuleze, să suspende, să modifice sau să retragă o autorizație deja acordată. La îndeplinirea formalităților vamale, exportatorul sau importatorul prezintă formularul completat în mod corespunzător, ca dovadă a obținerii autorizației necesare. Dacă nu s-a acordat nicio autorizație, autoritățile vamale rețin bunurile declarate și atrag atenția asupra posibilității de a solicita o autorizație. În cazul în care nu se prezintă nicio cerere de autorizație în termen de șase luni, autoritățile vamale pot distruge bunurile în conformitate cu legislația națională.

Autoritățile statelor membre notifică tuturor celorlalte autorități ale statelor membre și Comisiei deciziile de respingere a unei cereri de autorizație și orice decizie de anulare a unei autorizații pe care au acordat-o. Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul acestui regulament și la autorizațiile acordate sau respinse.

Statele membre elaborează, dacă este posibil în colaborare cu Comisia, un raport de activități anual public.

Comisia este asistată de Comitetul pentru regimul comun aplicabil exporturilor de produse instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 2603/69. Acest comitet examinează orice chestiune privind aplicarea acestui regulament.

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor acestui regulament. Acest regim trebuie comunicat Comisiei cel mai târziu la data de 29 august 2006.

Acest regulament se aplică teritoriului vamal al Comunității, teritoriilor spaniole Ceuta și Melilla și teritoriului german Helgoland.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE)nr. 1236/2005

30.7.2006

-

JO L 200 din 30.7.2005

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2011 al Comisiei

21.12.2011

-

JO L 338 din 21.12.2011

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ULTIMELE MODIFICĂRI ALE ANEXELOR

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului [Jurnalul Oficial L 338 din 21.12.2011]

Anexa II și anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 au fost înlocuite cu textele din anexele I și II la acest act de punere în aplicare.

Lista bunurilor care fac obiectul restricțiilor de comercializare a fost completată în vederea prevenirii utilizării anumitor medicamente pentru a impune pedeapsa capitală și în vederea garantării faptului că toți exportatorii de asemenea produse din UE fac obiectul unor condiții uniforme în acest sens.

Cu toate acestea, datorită faptului că medicamentele în cauză au fost elaborate, printre altele, pentru a fi utilizate în anestezii și sedări, exportul acestora nu face obiectul unei interdicții complete.

Interdicția privind comerțul de centuri electrice a fost extinsă pentru ca în domeniul de aplicare al acesteia să intre și alte dispozitive purtate pe corp similare, cum ar fi manșoane și manșete electrice.

Comerțul cu bastoane cu ținte a fost interzis.

Anexe I – Lista autorităților

Regulamentul (UE) nr. 1226/2010 [JO L 336 din 21.12.2010].

Ultima actualizare: 10.01.2014

Top