Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aspecte privind comerţul cu servicii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aspecte privind comerţul cu servicii

Această decizie stabileşte un cadru multilateral de principii şi norme pentru comerţul cu servicii, în scopul de a încuraja extinderea acestui tip de comerţ şi liberalizarea sa treptată prin negocieri, garantând totodată o reglementare transparentă şi participarea sporită a ţărilor în curs de dezvoltare.

ACT

Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, referitor la domeniile de competenţa sa, a acordurilor obţinute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994).

SINTEZĂ

Acordul General privind Comerţul cu Servicii (GATS) este primul set de norme şi principii convenite la nivel multilateral pentru a reglementa comerţul internaţional cu servicii. Acesta cuprinde trei elemente: un cadru general care conţine cerinţele fundamentale pentru toţi membrii Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), liste naţionale ale angajamentelor specifice referitoare la accesul pe piaţă şi, în fine, anexe în care se stabilesc condiţiile speciale care se aplică diferitelor sectoare.

Cadrul general

Acest acord se distinge prin aplicabilitatea sa universală. Acesta se aplică tuturor serviciilor din toate sectoarele, cu excepţia serviciilor furnizate de autorităţile publice. De asemenea, se aplică tuturor măsurilor privind serviciile primite la toate nivelurile administrative (central, regional, local etc.). Acordul defineşte patru modalităţi de furnizare a unui serviciu:

  • furnizarea unui serviciu de pe teritoriul unei ţări membre către teritoriul oricărei alte ţări membre (de exemplu, apeluri telefonice internaţionale);
  • furnizarea unui serviciu pe teritoriul unei ţări membre către un consumator al oricărei alte ţări membre (de exemplu, turism);
  • furnizarea unui serviciu prin prezenţa comercială a unei ţări membre pe teritoriul oricărei alte ţări membre (de exemplu, servicii bancare);
  • furnizarea unui serviciu prin intermediul unor persoane fizice de pe teritoriul unei ţări membre pe teritoriul oricărei alte ţări membre (de exemplu, proiecte de construcţii, manechine, consultanţi).

Acordul se bazează pe principiul clauzei naţiunii celei mai favorizate (CNF), conform căreia fiecare ţară membră trebuie să acorde necondiţionat serviciilor şi furnizorilor de servicii ale oricărei alte ţări membre un tratament nu mai puţin favorabil decât cel pe care îl acordă serviciilor şi furnizorilor de servicii din orice altă ţară. Cu toate acestea, sunt prevăzute anumite excepţii în contextul activităţilor de servicii specifice, în cadrul unei liste de exceptări de la cerinţa CNF. De fapt, fiecare guvern a inclus în lista sa serviciile pentru care garantează accesul pe piaţa sa, precizând limitele pe care doreşte să le menţină pentru acest acces.

Mai mult, membrii care au încheiat un acord de integrare economică sunt autorizaţi să liberalizeze între părţi comerţul cu servicii, fără a fi nevoiţi să extindă acordul la alţi membri GATS, cu condiţia ca acesta să acopere un număr substanţial de sectoare şi să prevadă absenţa sau eliminarea, în esenţă, a oricărei discriminări.

Pentru a asigura transparenţă maximă, acordul prevede obligaţia ca guvernele să publice toate legile şi reglementările relevante. Aceste măsuri trebuie administrate în mod rezonabil, obiectiv şi imparţial.

Acordurile bilaterale încheiate între guverne privind recunoaşterea calificărilor trebuie deschise tuturor celorlalţi membri care doresc să negocieze aderarea lor la aceste acorduri. În plus, fiecare membru trebuie să se asigure că monopolurile şi furnizorii exclusivi de servicii nu abuzează de poziţia lor. În mod similar, membrii trebuie să se consulte pe tema practicilor comerciale care pot limita concurenţa în vederea eliminării acestora.

Plăţile şi transferurile internaţionale pentru tranzacţiile curente în legătură cu angajamente specifice asumate în temeiul GATS nu trebuie restricţionate decât în caz de dificultăţi legate de balanţa de plăţi şi în anumite condiţii.

Angajamente specifice

Dispoziţiile privind accesul pe piaţă şi tratamentul naţional nu sunt cerinţe generale, ci angajamente specifice incluse în listele naţionale anexate la GATS şi fac parte integrantă din acord. Aceste liste identifică serviciile şi activităţile de servicii pentru care accesul pe piaţă este garantat şi stabilesc condiţiile care reglementează acest acces. Odată consolidate, aceste angajamente pot fi modificate sau retrase numai în urma negocierii unei despăgubiri cu ţara în cauză.

Astfel, fiecare ţară membră trebuie să acorde serviciilor şi furnizorilor de servicii ale oricărei alte ţări membre un tratament cu nimic mai puţin favorabil decât cel prevăzut în condiţiile specificate în lista sa naţională.

Acordul se bazează, de asemenea, pe principiul tratamentului naţional. De altfel, în sectoarele indicate în listele fiecărei ţări membre membru şi în condiţiile stabilite în acestea, fiecare guvern trebuie să acorde serviciilor şi furnizorilor de servicii din orice altă ţară membră un tratament cu nimic mai puţin favorabil decât cel pe care îl acordă propriilor sale servicii şi propriilor săi furnizori de servicii.

Liberalizarea progresivă

GATS prevede, în termen de cinci ani, negocieri pentru creşterea nivelului de liberalizare a comerţului cu servicii. Această liberalizare va avea ca obiectiv îmbunătăţirea angajamentelor prevăzute în listele naţionale şi reducerea efectelor negative ale măsurilor adoptate de guverne.

Chestiuni sectoriale

GATS include mai multe anexe referitoare la diferite sectoare ale serviciilor. Aceste anexe au fost concepute astfel încât să ţină seama de anumite caracteristici specifice sectoarelor în cauză.

Anexa privind circulaţia persoanelor fizice autorizează guvernele să negocieze angajamente specifice care să se aplice şederii temporare a persoanelor pe teritoriul lor în scopul de a furniza servicii. Acordul nu se aplică nici locurilor de muncă pe perioadă nedeterminată şi nici măsurilor referitoare la cetăţenie sau rezidenţă.

Anexa referitoare la serviciile de transport aerian exclude din câmpul de aplicare al GATS drepturile de trafic şi serviciile legate de aceste drepturi (este vorba, în principal, de acordurile bilaterale privind serviciile aeriene care acordă drepturi de aterizare). GATS se aplică însă serviciilor de reparaţie şi întreţinere a aeronavelor, punerii pe piaţă şi vânzării serviciilor de transport aerian şi serviciilor de sisteme informatice de rezervări.

Anexa referitoare la serviciile financiare (în special serviciile bancare şi de asigurări) recunoaşte dreptul guvernului de a lua măsuri pentru a proteja investitorii, deponenţii şi titularii de poliţe de asigurare. Acordul exclude din domeniul său de aplicare serviciile furnizate de băncile centrale.

În sfârşit, anexa referitoare la telecomunicaţii stipulează că guvernele trebuie să acorde oricărui furnizor de servicii din oricare altă ţară membră acces la reţele publice de telecomunicaţii în condiţii rezonabile şi nediscriminatorii.

Dispoziţii instituţionale

Aceste dispoziţii se referă în special la consultări şi la soluţionarea litigiilor, precum şi la înfiinţarea unui Consiliu pentru comerţul cu servicii. Responsabilităţile acestui Consiliu sunt definite într-o decizie ministerială.

Continuarea negocierilor

La încheierea Rundei Uruguay, guvernele au convenit să continue negocierile în patru domenii: telecomunicaţiile de bază, transportul maritim, circulaţia persoanelor fizice şi serviciile financiare. Alte negocieri ar trebui să aibă loc pe tema subvenţiilor, a achiziţiilor publice şi a măsurilor de salvgardare.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 94/800/CE

22.12.1994

-

JO L 336 din 23.12.1994

ACTE CONEXE

Decizia 97/838/CE a Consiliului din 28 noiembrie 1997 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, în domeniile sale de competenţă, a rezultatelor negocierilor OMC pentru serviciile de telecomunicaţii de bază [Jurnalul Oficial L 347 din 18.12.1997].

În conformitate cu angajamentele asumate în temeiul GATS, s-a semnat un Protocol privind serviciile de telecomunicaţii de bază, la Geneva, la 15 aprilie 1997. Acest acord liberalizează comerţul cu servicii de telefonie clasică şi de transmisie electronică a datelor, cu servicii de telex şi de fax şi stabileşte un număr de reguli pentru întreprinderile de telecomunicaţii care investesc în afara teritoriului pe care sunt stabilite.

Decizia 99/61/CE a Consiliului din 14 decembrie 1998 privind aprobarea, în numele Comunităţii Europene, în ceea ce priveşte aspectele care sunt de competenţa acesteia, a rezultatelor negocierilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind serviciile financiare [Jurnalul Oficial L 20 din 27.1.1999].

La încheierea negocierilor în urma Rundei Uruguay privind serviciile financiare, cu scopul de a include aceste servicii în GATS în mod permanent şi în conformitate cu principiul naţiunii celei mai favorizate (CNF), un al cincilea protocol privind serviciile financiare a fost anexat la GATS. Acesta prevede înlocuirea secţiunilor privind serviciile financiare din listele angajamentelor specifice şi listele privind exceptările CNF pentru membrii în cauză cu noile liste negociate, incluse în anexa protocol.

Ultima actualizare: 18.05.2011

Top