Help Print this page 
Title and reference
Protecția împotriva barierelor comerciale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Protecția împotriva barierelor comerciale

Acest regulament stabilește o procedură care le permite întreprinderilor și țărilor din Uniunea Europeană (UE) să solicite instituțiilor UE să examineze eventualele bariere comerciale instituite de țările din afara UE. Regulamentul urmărește înlăturarea prejudiciului sau a efectelor comerciale negative care rezultă din astfel de bariere comerciale, în conformitate cu normele comerțului internațional.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 3286/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)

SINTEZĂ

Acest regulament stabilește o procedură care le permite întreprinderilor și țărilor din Uniunea Europeană (UE) să solicite instituțiilor UE să examineze eventualele bariere comerciale instituite de țările din afara UE. Regulamentul urmărește înlăturarea prejudiciului sau a efectelor comerciale negative care rezultă din astfel de bariere comerciale, în conformitate cu normele comerțului internațional.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul are ca scop îmbunătățirea capacității UE de a-și exercita drepturile în cadrul sistemului comercial internațional. Asigurarea respectării de către partenerii comerciali a normelor comerciale convenite este esențială pentru ca acordurile comerciale să funcționeze pentru economia UE. Actul legislativ cuprinde răspunsurile comerciale ale UE în cazurile unor măsuri comerciale ilegale în alte țări și permite o acțiune eficientă pentru protejarea intereselor întreprinderilor și ale lucrătorilor din UE. Un aspect-cheie îl constituie stabilirea unei proceduri de depunere a plângerilor pentru reglementarea barierelor comerciale.

ASPECTE-CHEIE

În temeiul acestui regulament, plângerile se pot depune în numele unei industrii a UE, în numele uneia sau al mai multor întreprinderi din UE sau de către o țară UE care indică un obstacol în calea comerțului. Plângerea trebuie să conțină suficiente elemente de probă privind existența barierelor comerciale și a prejudiciilor sau a efectelor comerciale negative care rezultă din acestea.

Plângerile trebuie înaintate Comisiei Europene (CE) în scris. CE dispune de 45 de zile pentru a decide dacă o plângere este admisibilă. Acest termen poate fi suspendat la cererea reclamantului, astfel încât să se poată adăuga mai multe informații.

Un comitet consultativ compus din reprezentanți ai fiecărei țări UE și prezidat de CE le furnizează informații țărilor respective. Comitetul este, totodată, un forum în care țările UE își pot expune opiniile.

În cazul în care o plângere este considerată admisibilă, se inițiază și se anunță o examinare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO). Acest aviz indică produsul sau serviciul și țările în cauză. Ulterior, CE reunește toate informațiile relevante provenite de la părțile implicate.

Atunci când, pe baza acestei proceduri de examinare, UE decide să acționeze, se pot lua orice măsuri de politică comercială compatibile cu obligațiile și procedurile internaționale existente, în special:

1.

suspendarea concesiilor tarifare și impunerea unor drepturi vamale noi sau mai mari;

2.

instaurarea sau creșterea restricțiilor cantitative la importul sau exportul de mărfuri;

3.

suspendarea concesiilor privind mărfurile, serviciile sau furnizorii în domeniul achizițiilor publice.

Consiliul trebuie să se pronunțe în termen de 30 de zile cu privire la propunerea CE de a lua una sau mai multe dintre măsurile de mai sus.

În 2014, EU a modificat regulamentul [Regulamentul (UE) nr. 654/2014] adăugând norme și proceduri noi. Acestea asigură că UE își poate exercita mai eficient și cu mai multă rapiditate drepturile de a suspenda sau de a retrage concesii sau alte obligații din cadrul acordurilor comerciale internaționale.

CE poate adopta acte pentru a lua măsuri împotriva țărilor din afara UE în cazuri de necesitate urgentă. Aceste acte de punere în aplicare sunt aplicabile imediat, iar această procedură poate fi utilizată doar în cazuri justificate în mod corespunzător. Măsurile care pot fi adoptate prin intermediul unui act de punere în aplicare le cuprind pe cele trei de mai sus.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 1 ianuarie 1995. Regulamentul (UE) nr. 654/2014 se aplică din 17 iulie 2014.

CUVINTE-CHEIE

Barieră comercială: orice practică comercială adoptată de o țară din afara UE, dar interzisă de normele comerțului internațional care îi conferă unei părți lezate de această practică dreptul de a căuta să aibă efectul practicii în cauză eliminate. Aceste norme ale comerțului internațional sunt, în esență, cele ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și cele stabilite în cadrul acordurilor bilaterale cu țările din afara UE din care face parte și UE.

Concesii sau alte obligații: concesii tarifare sau orice alte beneficii pe care UE s-a angajat să le aplice în cadrul schimburilor sale comerciale cu țări din afara UE în temeiul unor acorduri comerciale internaționale la care este parte.

Prejudiciu: orice prejudiciu material pe care un obstacol în calea comerțului amenință să îl cauzeze unei industrii a UE pe piața UE.

Efecte comerciale negative: efectele pe care un obstacol în calea comerțului le produce sau amenință să le producă, în legătură cu un produs sau cu un serviciu, pentru întreprinderile UE de pe piața unei țări din afara UE.

Sunt disponibile informații suplimentare pe site-ul Comisiei Europene referitor la investigațiile privind barierele comerciale.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 3286/94

1.1.1995

-

JO L 349, 31.12.1994, pp. 71-78

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 356/95

24.2.1995

-

JO L 41, 23.2.1995, p. 3

Regulamentul (CE) nr. 125/2008

5.3.2008

-

JO L 40, 14.2.2008, pp. 1-2

Regulamentul (UE) nr. 654/2014

17.7.2014

-

JO L 189, 27.6.2014, pp. 50-58

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 3286/94 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 02.04.2015

Top