Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Instrument de ajutor umanitar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Instrument de ajutor umanitar

Acţiunile de ajutor umanitar ale Uniunii Europene vizează furnizarea de ajutor de urgenţă victimelor catastrofelor naturale, ale conflictelor sau ale altor circumstanţe excepţionale asemănătoare.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Context

Regulamentul vizează aplicarea tuturor acţiunilor de ajutor umanitar ale Uniunii destinate victimelor care nu pot fi ajutate în mod eficient de propriile autorităţi. Politica de ajutor umanitar constituie un aspect important al relaţiilor externe şi, concentrându-se pe furnizarea de bunuri şi servicii, are ca obiectiv prevenirea şi alinarea suferinţei umane. În scopul garantării unei politici eficiente şi globale, coordonarea între statele membre şi Comisie este consolidată printr-o cooperare cu organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) şi organizaţiile internaţionale.

Principii de ajutor umanitar

Ajutorul umanitar, care vizează cu precădere populaţiile din ţările în curs de dezvoltare, include nu numai acţiuni de ajutor imediat, ci şi acţiuni de prevenire a catastrofelor şi acţiuni de reconstrucţie. Pe durata necesară, aceste acţiuni se concentrează asupra necesităţilor imediate cauzate de catastrofe naturale (cum ar fi inundaţiile şi cutremurele) sau provocate de mâna omului (cum ar fi războaiele sau conflictele) şi de circumstanţe extraordinare asemănătoare.

Activităţile incluse în categoria de ajutor umanitar

Fiind un instrument pe termen scurt (de cel mult şase luni), ajutorul umanitar are ca principale obiective:

  • să salveze vieţi în situaţiile de urgenţă şi imediat ulterioare;
  • să acorde asistenţă şi ajutor populaţiilor afectate de crizele prelungite rezultate în special în urma conflictelor sau războaielor;
  • să dezvolte lucrările de reabilitare şi reconstrucţie, în special cele de infrastructură şi de echipamente, pe termen scurt şi în cadrul activităţilor imediat ulterioare situaţiilor de urgenţă;
  • să facă faţă consecinţelor provocate de deplasările de populaţii, prin acţiuni de repatriere şi de relocare, dacă este cazul;
  • să garanteze o pregătire împotriva riscurilor specifice şi să utilizeze un sistem corespunzător de avertizare rapidă şi de intervenţie.

De asemenea, ajutorul umanitar poate finanţa acţiuni care vizează o mai bună aplicare a acestuia, cum ar fi studiile pregătitoare de fezabilitate, evaluarea proiectelor, iniţiativele de sporire a cunoştinţelor privind problematica umanitară, consolidarea coordonării între Comunitate şi statele membre.

Finanţare

Ajutorul umanitar are caracter nerambursabil şi este garantat printr-o finanţare care poate include distribuirea unor ajutoare, cheltuielile legate de personalul extern, construirea de adăposturi etc.

Punerea în aplicare

Ajutorul umanitar furnizat de Uniunea Europeană poate fi mobilizat la cererea Comisiei, a ONG-urilor, a organizaţiilor internaţionale, a unui stat membru sau a unei ţări beneficiare.

Comisia dispune de trei proceduri de decizie distincte:

  • procedura de delegare: în scopul creşterii vitezei de reacţie la urgenţele subite, Comisia a delegat directorului Direcţiei Generale Ajutor Umanitar şi Protecţie Civilă (ECHO) competenţa pentru „deciziile umanitare de primă urgenţă”, în anumite limite (valoare de cel mult 3 milioane de euro, durata de acţiune de cel mult 3 luni);
  • procedura de abilitare: Comisarul responsabil de ajutor umanitar are puterea de decizie cu privire la acţiunile de urgenţă a căror valoare nu depăşeşte 30 de milioane de euro şi a căror durată maximă este de 6 luni, precum şi pentru deciziile „care nu sunt urgente”, a căror valoare nu depăşeşte 10 milioane de euro. Aceste decizii fac obiectul unei proceduri de consultare (cabinet, interservicii). Deciziile de urgenţă a căror valoare depăşeşte 10 milioane de euro şi cele pentru acţiuni care nu sunt urgente şi a căror valoare depăşeşte 2 milioane de euro trebuie aprobate de Comitetul pentru Ajutor Umanitar;
  • procedura scrisă: pentru toate deciziile cărora nu li se aplică procedura de delegare sau cea de abilitare.

Comisia este totodată responsabilă de instruirea, gestionarea, monitorizarea şi evaluarea acţiunilor. În conformitate cu procedura comitetelor, Comisia este asistată în această activitate de un comitet format din reprezentanţi ai statelor membre.

Ajutorul poate fi furnizat de ONG-uri, de organisme şi organizaţii internaţionale, de Comisie sau de organisme specializate din statele membre. Comisia joacă un rol important, asigurând coordonarea activităţilor sale cu cele ale statelor membre şi coerenţa acţiunilor organismelor şi organizaţiilor internaţionale.

Evaluare

Pentru a evalua şi îmbunătăţi acţiunile în acest domeniu, Comisia prezintă un raport anual către Parlamentul European şi Consiliu, la încheierea fiecărui exerciţiu financiar. Acesta include un rezumat al acţiunilor financiare, informaţii referitoare la actorii care au contribuit la punerea în aplicare a acestora şi o sinteză a evaluărilor externe efectuate. De asemenea, Comisia a publicat în 1999 o evaluare a tuturor activităţilor întreprinse începând din 1996 în cadrul regulamentului.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1257/96

5.7.1996

-

JO L 163 din 2.7.1996

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284 din 31.10.2003

Regulamentul (CE) nr. 219/2009

20.4.2009

-

JO L 87 din 31.3.2009

Ultima actualizare: 04.06.2010

Top