Help Print this page 
Title and reference
Statutul Băncii Europene de Investiţii (BEI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Statutul Băncii Europene de Investiţii (BEI)

Acest statut stabileşte normele de funcţionare a Băncii Europene de Investiţii (BEI), banca de împrumuturi pe termen lung a Uniunii Europene. BEI, creată în 1958 în temeiul Tratatului de la Roma, contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii finanţând proiecte de investiţii care favorizează integrarea europeană, dezvoltarea echilibrată, coeziunea economică şi socială şi o economie inovatoare bazată pe cunoaştere.

ACT

Protocol privind statutul Băncii Europene de Investiţii (BEI) anexat Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene.

SINTEZĂ

Acest protocol stabileşte compoziţia şi misiunile Băncii Europene de Investiţii (BEI). BEI are personalitate juridică, autonomie financiară şi dispune de o structură decizională proprie. Misiunea BEI este să contribuie la dezvoltarea pieţei interne a Uniunii Europene (UE). Banca acordă astfel împrumuturi sau garanţii pentru a facilita finanţarea proiectelor din toate sectoarele economice.

DISPOZIŢII GENERALE

Sediu, membri şi capital

BEI are sediul la Luxemburg. Membrii săi sunt cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, iar capitalul băncii depăşeşte 242,3 miliarde EUR. Toate statele membre subscriu împreună la capitalul BEI. Contribuţia lor se calculează în funcţie de importanţa economică a fiecărui stat în cadrul Uniunii (exprimată prin PIB) la momentul aderării. Orice nouă aderare a unui stat la UE determină o majorare de capital. Totodată, Consiliul guvernatorilor poate hotărî în unanimitate o majorare a capitalului subscris.

ORGANELE DE LUCRU

Consiliul guvernatorilor ( DE ) ( EN ) (FR )

Acesta este alcătuit din miniştrii desemnaţi de statele membre (în principiu, miniştrii economiei şi ai finanţelor). Consiliul guvernatorilor este principalul organ decizional al BEI. Consiliul fixează orientările generale ale Băncii şi adoptă deciziile cele mai importante.

Astfel, Consiliul guvernatorilor exercită următoarele funcţii:

 • stabileşte directivele generale referitoare la politica de creditare a Băncii;
 • poate hotărî majorarea capitalului subscris;
 • exercită puterile de numire şi demitere a membrilor Consiliului de administraţie şi ai Comitetului de direcţie;
 • aprobă raportul şi bilanţul anual, precum şi contul de profit şi pierderi în cadrul reuniunii sale anuale;
 • autorizează Banca să finanţeze proiecte în afara UE;
 • poate adopta în unanimitate orice decizii privind suspendarea activităţii Băncii şi suspendarea acordării de împrumuturi sau garanţii unui stat membru sau resortisanţilor acestuia în cazul în care statul membru în cauză nu îşi respectă obligaţiile;
 • aprobă regulamentul de funcţionare a Băncii.

Consiliul de administraţie ( DE ) ( EN ) (FR )

Consiliul de administraţie este prezidat de către preşedintele Băncii (DE) (EN) (FR) şi este alcătuit din 28 de administratori şi 18 supleanţi numiţi de Consiliul guvernatorilor. Mandatul acestora are o durată de cinci ani şi poate fi reînnoit. Fiecare stat membru şi Comisia desemnează un administrator din rândul personalităţilor care prezintă toate garanţiile de independenţă şi competenţă.

Consiliul de administraţie gestionează acordarea finanţărilor din partea BEI şi îndeplineşte astfel următoarele funcţii:

 • are competenţa exclusivă pentru a decide cu privire la acordarea creditelor şi a garanţiilor şi cu privire la contractarea împrumuturilor;
 • stabileşte ratele dobânzilor pentru împrumuturi, precum şi comisioanele garanţiilor;
 • asigură buna gestionare a BEI din perspectiva dispoziţiilor tratatelor şi directivelor generale adoptate de Consiliul guvernatorilor.

Pentru a extinde expertiza profesională de care dispune Consiliul de administraţie în anumite domenii, acesta poate coopta maximum şase experţi care vor participa la întruniri în calitate de consultanţi, fără drept de vot.

Comitetul de direcţie ( DE ) ( EN ) (FR )

Este organul executiv cu normă întreagă al Băncii. Comitetul de direcţie este alcătuit dintr-un preşedinte şi opt vicepreşedinţi numiţi pe o perioadă de şase ani de către Consiliul guvernatorilor, la propunerea Consiliului de administraţie. Mandatul lor poate fi reînnoit. Consiliul guvernatorilor, hotărând în unanimitate, poate modifica numărul membrilor Comitetului de direcţie.

Comitetul de direcţie îndeplineşte următoarele funcţii:

 • asigură gestionarea curentă a BEI, sub autoritatea preşedintelui şi sub controlul Consiliului de administraţie;
 • pregăteşte deciziile Consiliului de administraţie şi asigură executarea acestora;
 • îşi formulează, cu majoritate, avizele privind proiectele de împrumuturi şi de garanţii şi proiectele de creditare.

Comitetul de audit ( DE ) ( EN ) (FR )

Comitetul de audit este alcătuit din şase membri numiţi de Consiliul guvernatorilor. Acesta este un organ independent, care răspunde direct în faţa Consiliului guvernatorilor şi are sarcina de a asigura că operaţiunile BEI se desfăşoară în mod corespunzător şi că evidenţele sale contabile sunt întocmite corect.

Comitetul de audit prezintă un raport Consiliului guvernatorilor şi emite o declaraţie privind verificările efectuate în şedinţa în cadrul căreia Consiliul guvernatorilor aprobă raportul anual al Consiliului de administraţie.

OBIECTIV ŞI FUNCŢIONARE

Misiuni

În cadrul mandatului său, Banca acordă credite statelor membre sau întreprinderilor private sau publice pentru investiţii care urmează să fie realizate pe teritoriul european al statelor membre. Prin derogare, BEI poate acorda împrumuturi pentru proiecte care urmează să fie realizate în totalitate sau parţial în afara teritoriului european al statelor membre.

Proiectele finanţate pot, de pildă, să promoveze dezvoltarea regiunilor cel mai puţin dezvoltate, să contribuie la modernizarea sau privatizarea întreprinderilor sau să fie proiecte ample desfăşurate în mai multe state membre.

Acordarea de credite este condiţionată, pe cât posibil, de utilizarea altor mijloace de finanţare (efect catalizator care încurajează alte bănci să participe).

Banca poate, de asemenea, să garanteze împrumuturi contractate de întreprinderi publice sau private sau de colectivităţi.

Ratele dobânzilor pentru împrumuturile acordate, precum şi comisioanele garanţiilor trebuie să fie adaptate condiţiilor predominante pe piaţa de capital şi trebuie să îi permită Băncii să îşi acopere cheltuielile şi să constituie un fond de rezervă. Acest fond de rezervă va trebui să atingă treptat valoarea de 10 % din capitalul subscris.

Principii care trebuie respectate la acordarea unui împrumut

BEI veghează ca fondurile sale să fie utilizate cât mai raţional posibil în interesul UE.

Banca nu poate să dobândească nicio participaţie la întreprinderi şi nici să îşi asume răspunderea de gestiune decât dacă acest lucru este necesar pentru protecţia drepturilor sale în vederea garantării recuperării creanţei.

Nici Banca, nici statele membre nu trebuie să impună condiţii conform cărora sumele împrumutate trebuie cheltuite pe teritoriul unui anumit stat membru. Banca nu finanţează, parţial sau în totalitate, niciun proiect căruia i se opune statul membru pe teritoriul căruia acesta trebuie pus în aplicare.

Etapele cererii de împrumut

Cererile de împrumut sau de garantare pot fi adresate Băncii fie prin intermediul Comisiei, fie prin intermediul statului membru pe teritoriul căruia va fi realizat proiectul. O întreprindere poate, de asemenea, să adreseze direct Băncii o cerere de împrumut sau de garanţie.

În cazul în care cererile de împrumut sunt adresate prin intermediul Comisiei, acestea se supun avizului statului membru în cauză şi viceversa. Dacă provin direct din partea unei întreprinderi, cererile se supun avizului Comisiei şi al statului membru.

Comitetul de direcţie analizează dacă cererile de împrumut şi de garanţii sunt conforme. Pentru a beneficia de sprijinul acestuia, proiectele şi programele trebuie să fie viabile în patru domenii esenţiale: economic, tehnic, al mediului şi financiar. Fiecare proiect de investiţii este evaluat cu grijă şi monitorizat până la finalizare.

În cazul în care Comitetul de direcţie se pronunţă în favoarea acordării finanţării, prezintă proiectul de contract Consiliului de administraţie, care hotărăşte.

În cazul avizului negativ al Comitetului de direcţie, Consiliul de administraţie nu poate acorda împrumutul decât în unanimitate.

În cazul avizului negativ al Comisiei, Consiliul de administraţie nu poate acorda împrumutul decât în unanimitate, administratorul numit de Comisie abţinându-se de la vot.

În cazul avizului negativ al Comitetului de direcţie şi al Comisiei, Consiliul de administraţie nu poate acorda împrumutul sau garanţia în cauză.

Operaţiuni pe pieţele de capital

În cadrul activităţilor sale, BEI este autorizată să deruleze operaţiuni pe pieţele de capital. Banca poate astfel:

 • să împrumute de pe pieţele de capital resursele necesare pentru îndeplinirea misiunilor sale;
 • să cumpere sau să vândă titluri pe pieţele financiare;
 • să efectueze plasamente pe pieţele monetare.

Fondul European de Investiţii (FEI)

Protocolul autorizează BEI să creeze filiale sau alte entităţi dotate cu personalitate juridică şi autonomie financiară. Statutele acestor organisme sunt adoptate în unanimitate de către Consiliul guvernatorilor.

BEI a creat astfel Fondul European de Investiţii în 1994. FEI face parte din grupul BEI. Misiunea sa principală este să furnizeze capital de risc întreprinderilor mici şi mijlocii. În plus, BEI este competentă să participe la administrarea FEI şi să contribuie la capitalul său subscris până la atingerea sumei stabilite de Consiliul guvernatorilor.

Referinţe

Acte

Intrarea în vigoare

Transpunerea în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Protocolul nr. 5 privind statutul Băncii Europene de Investiţii

-

-

Jurnalul Oficial C 83 din 30.3.2010

12.11.2013

Top