Help Print this page 
Title and reference
Fondul European de Investiţii (FEI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Fondul European de Investiţii (FEI)

Acest statut stabileşte normele de funcţionare a Fondului European de Investiţii (FEI). Fondul susţine creşterea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Membrii fondatori ai FEI sunt Banca Europeană de Investiţii (BEI), Comisia şi unele instituţii financiare europene private.

ACT

Statutul Fondului European de Investiţii - aprobat la 14 iunie 1994 şi modificat la 19 iunie 2000 de către adunarea generală [Jurnalul Oficial C 225 din 10.8.2001].

SINTEZĂ

Statutul Băncii Europene de Investiţii (BEI) abilitează Consiliul Guvernatorilor Băncii să decidă în unanimitate cu privire la crearea unui Fond European de Investiţii (FEI). FEI a fost instituit printr-o decizie a Consiliului Guvernatorilor din 25 mai 1993 şi şi-a început activitatea în 1994. Acest statut defineşte obiectivele, structura, capitalul, membrii, resursele financiare, instrumentele de intervenţie, normele de control, precum şi relaţia dintre organele BEI şi cele ale Fondului.

Urmărirea obiectivelor comunitare

Principalul obiectiv al FEI este să sprijine crearea, creşterea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) prin intermediul unor instrumente de capital de risc şi al unor garanţii. Fondul îşi poate exercita activităţile pe teritoriul statelor membre, în ţările candidate al căror proces de aderare a fost demarat, în ţările Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) (EN) şi în ţările limitrofe ale Uniunii Europene în cazul proiectelor transfrontaliere. Fondul are personalitate juridică şi dispune de autonomie financiară.

Fondul sprijină obiectivele comunitare prin:

 • acordarea de garanţii şi de alte instrumente comparabile pentru împrumuturi şi alte obligaţii financiare sub orice formă permisă din punct de vedere juridic;
 • achiziţionarea, deţinerea, administrarea şi transmiterea participaţiilor în întreprinderi, în condiţiile enunţate în acordul adunării generale a FEI;
 • alte activităţi legate de misiunea FEI, inclusiv împrumuturile.

În acest scop, statutul prevede un capital iniţial de două miliarde de euro. Capitalul poate fi majorat prin hotărârea adunării generale, luată cu o majoritate de 85 % din voturile exprimate. În cazul unei majorări de capital, fiecare membru are dreptul să subscrie o fracţiune din majorare egală cu raportul existent între acţiunile subscrise de acesta şi capitalul FEI înainte de majorare. Membrii Fondului răspund pentru obligaţiile FEI numai până la concurenţa cotei de participare a acestora la capitalul subscris şi nevărsat.

Organele de conducere

Fondul este condus şi administrat de adunarea generală, consiliul de administraţie şi directorul general.

Adunarea generală. Adunarea generală este formată din membrii Fondului, şi anume Comunitatea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, BEI şi instituţiile financiare enumerate în anexa statutului.

Adunarea generală adoptă în principal hotărârile care autorizează Fondul să efectueze operaţiunile financiare necesare pentru a urmări obiectivele comunitare. În plus, adunarea generală:

 • aprobă regulamentul de procedură al Fondului;
 • hotărăşte admiterea de noi membri;
 • aprobă raportul anual prezentat de consiliul de administraţie;
 • aprobă bilanţul anual şi contul de profit şi pierderi;
 • stabileşte alocarea şi distribuirea veniturilor nete ale Fondului etc.

Adunarea se întruneşte cel puţin o dată pe an la convocarea preşedintelui consiliului de administraţie. Fiecare membru al Fondului dispune de un număr de voturi egal cu numărul acţiunilor subscrise de acesta. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate, mai puţin în cazul în care prezentul statut prevede altfel. Cvorumul necesar pentru ca adunările generale să se poată desfăşura se consideră atins în cazul în care membrii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 50 % din capitalul subscris. Adunarea este prezidată de reprezentantul membrului care deţine cel mai mare număr de acţiuni ale FEI. Adunarea are, de asemenea, dreptul să modifice numărul membrilor consiliului de administraţie.

Consiliul de administraţie. Acest consiliu este format din şapte membri numiţi de adunarea generală şi desemnaţi de membrii Fondului. Membrii consiliului de administraţie acţionează în mod independent pentru îndeplinirea intereselor Fondului. Aceştia răspund numai în faţa adunării generale. Mandatul lor este de doi ani şi poate fi reînnoit.

Consiliul de administraţie

 • hotărăşte cu privire la toate operaţiunile Fondului;
 • adoptă orientările şi principiile directoare cu privire la operaţiunile Fondului şi gestionarea acestuia;
 • formulează propunerile care urmează să fie prezentate adunării generale;
 • stabileşte condiţiile generale de achiziţionare a participaţiilor;
 • stabileşte criteriile de randament pentru operaţiunile Fondului etc.

Consiliul de administraţie este prezidat de unul dintre membrii săi. Consiliul se întruneşte ori de câte ori o impun interesele Fondului şi cel puţin o dată pe trimestru. Hotărârile se iau cu majoritate, cu condiţia ca cel puţin jumătate din membrii consiliului să fie prezenţi.

Directorul general. Directorul general conduce Fondul în mod independent, dar răspunde în faţa consiliului de administraţie. Directorul general este numit pentru un mandat de cinci ani care poate fi reînnoit.

Directorul general este responsabil de gestionarea curentă a Fondului. În acest scop, directorul general trebuie în special:

 • să acţioneze potrivit orientărilor şi principiilor directoare adoptate de consiliul de administraţie;
 • să prezinte consiliului de administraţie raportul anual al Fondului;
 • să stabilească, sub responsabilitatea sa, situaţia contabilă anuală a Fondului;
 • să prezinte consiliului de administraţie rapoartele şi documentele adiţionale prevăzute în statut.

Funcţionarea FEI

Situaţia financiară a Fondului este verificată anual de o comisie de audit formată din minimum trei şi maximum cinci auditori numiţi de adunarea generală.

Nivelul remuneraţiilor sau al altor venituri vizate de Fond, aferente activităţilor acestuia, trebuie să reflecte riscurile asumate, să acopere cheltuielile de funcţionare şi să permită constituirea de provizioane.

În ceea ce priveşte acordarea de garanţii, limitele angajamentelor Fondului se stabilesc de către consiliul de administraţie. Limitele corespunzătoare angajamentelor Fondului în participaţiile în întreprinderi se stabilesc de către adunarea generală.

Angajamentele globale ale Fondului nu pot să depăşească, pentru operaţiunile de garantare, de trei ori valoarea capitalului subscris (acest plafon poate fi majorat printr-o hotărâre a adunării generale, dar nu trebuie să depăşească de cinci ori valoarea capitalului subscris) şi, pentru achiziţionarea de participaţii, valoarea hotărâtă de adunarea generală.

Consiliul de administraţie poate suspenda temporar operaţiunile Fondului, în cazul în care împrejurările impun acest lucru. Consiliul sesizează adunarea generală, care hotărăşte cu o majoritate calificată de 85 % din voturile exprimate cu privire la încetarea definitivă a operaţiunilor Fondului.

Fondul cooperează, în cadrul misiunilor sale, cu terţe părţi, cum ar fi organizaţiile internaţionale. Litigiile dintre Fond şi beneficiarii săi sunt soluţionate de către instanţele naţionale competente. Sediul FEI se află la Luxemburg.

Context

Bancă publică în serviciul politicilor UE, BEI a fost creată în 1958 prin Tratatul de la Roma, în acelaşi timp cu Comunitatea Economică Europeană (CEE). BEI are ca misiune să acorde împrumuturi pe care le finanţează împrumutând la rândul său pe pieţele de capital şi nu apelând la resursele bugetare. Banca cofinanţează în mod regulat proiecte alături de Comisia Europeană, care gestionează ajutoarele nerambursabile ale UE, în special Fondurile structurale.

FEI este ramura grupului BEI specializată în operaţiunile de capital de risc. Creat în 1994 pentru a promova în special întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), acesta investeşte în fonduri de capital de risc pentru a sprijini întreprinderile care cunosc o dezvoltare rapidă sau care operează în noile sectoare tehnologice. Fondul oferă, de asemenea, garanţii pentru portofoliile de creanţe asupra IMM-urilor băncilor care acordă împrumuturi pe termen mediu sau lung acestei categorii de întreprinderi. FEI oferă totodată consiliere strategică şi tehnică omologilor săi din sectorul public şi privat, activitate pe care o desfăşoară prin divizia „Inginerii financiare şi servicii de consiliere”.

Ultima actualizare: 10.11.2005

Top