Help Print this page 
Title and reference
Ombudsmanul European

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ombudsmanul European

Din 1995, Ombudsmanul European anchetează, în numele cetăţenilor europeni, cazurile reclamate de administrare defectuoasă din partea instituţiilor sau organelor Uniunii Europene (UE), în special a Comisiei Europene, Consiliului Uniunii Europene, Parlamentului European. Prezenta decizie a Parlamentului European stabileşte statutul Ombudsmanului European şi condiţiile în care acesta îşi exercită funcţiile.

ACT

Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul şi condiţiile generale pentru exercitarea funcţiilor Ombudsmanului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Această decizie a Parlamentului European stabileşte statutul Ombudsmanului European şi condiţiile în care acesta îşi exercită funcţiile.

Combaterea cazurilor de administrare defectuoasă

Obiectivul principal al Ombudsmanului European este combaterea cazurilor de administrare defectuoasă din partea instituţiilor şi organelor comunitare. În acest scop, organele şi instituţiile în cauză sunt obligate să îi furnizeze Ombudsmanului informaţiile pe care acesta le solicită şi să îi indice dacă informaţiile furnizate sunt clasate. În acest caz, accesul la informaţii este reglementat prin normele de securitate ale organului sau instituţiei în cauză, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei. Statele membre pot, de asemenea, să fie invitate să îi furnizeze informaţii Ombudsmanului. Dacă acestea sunt secrete, Ombudsmanul are obligaţia să nu le divulge. În cazul în care nu i se acordă asistenţa pe care o solicită, Ombudsmanul informează Parlamentul European, care întreprinde demersurile necesare.

Ombudsmanul poate să acţioneze fie din proprie iniţiativă, fie în urma unei plângeri. Autorul plângerii poate sesiza Ombudsmanul prin intermediul unui membru al Parlamentului European, dar acest lucru nu este obligatoriu.

Curtea de Justiţie şi Tribunalul de Primă Instanţă, în exercitarea competenţelor lor jurisdicţionale, sunt excluse din domeniul de competenţă al Ombudsmanului. Ombudsmanul nu este competent nici pentru a combate cazurile de administrare defectuoasă din partea administraţiilor naţionale, regionale sau locale ale statelor membre. De asemenea, Ombudsmanul nu poate interveni într-o cauză care se judecă într-un tribunal. Acesta nu poate nici să pună la îndoială validitatea unei hotărâri judecătoreşti.

Plângerile înaintate Ombudsmanului European

Persoanele care doresc să înainteze o plângere Ombudsmanului European trebuie să îndeplinească anumite condiţii de admisibilitate, şi anume:

  • autorul plângerii: orice cetăţean european sau orice persoană fizică sau juridică având reşedinţa sau sediul social într-un stat membru al Uniunii poate înainta o plângere. Nu este necesar ca autorul plângerii să fie direct vizat de un caz de administrare defectuoasă;
  • obiectul plângerii: plângerea se referă exclusiv la cazuri de administrare defectuoasă din partea instituţiilor sau organelor comunitare. Prin „administrare defectuoasă” se înţelege de pildă abuzul de putere, neregulile administrative sau discriminarea;
  • termenul: plângerea privind un caz de administrare defectuoasă trebuie să fie introdusă în termen de doi ani de la data la care faptele în cauză au fost aduse la cunoştinţa cetăţeanului care o înaintează. Trebuie menţionat faptul că plângerea prezentată Ombudsmanului nu întrerupe termenele căilor de atac în procedurile jurisdicţionale sau administrative;
  • epuizarea celorlalte căi de atac: înainte de a introduce plângerea, reclamantul trebuie mai întâi să întreprindă demersurile administrative adecvate pe lângă instituţiile în cauză.

După primele investigaţii, dacă consideră că o plângere este admisibilă, Ombudsmanul informează instituţia în cauză cu privire la aceasta şi îi solicită un aviz detaliat în termen de trei luni. Ombudsmanul transmite apoi un raport, însoţit eventual de recomandări, Parlamentului European şi instituţiilor în cauză. Autorul plângerii este informat cu privire la rezultatele anchetei efectuate de Ombudsman şi eventual cu privire la recomandări şi la avizul instituţiei în cauză. Acesta dispune de o lună pentru a-şi transmite observaţiile, dacă este cazul.

În cazul în care Ombudsmanul ia cunoştinţă de fapte care se află sub incidenţa dreptului penal, acesta trebuie să informeze imediat autorităţile naţionale competente sau instituţia comunitară responsabilă cu combaterea fraudei şi de care depinde funcţionarul sau agentul în cauză.

În anumite circumstanţe, Ombudsmanul poate fi nevoit să colaboreze cu organe naţionale similare în interesul anchetei sale şi al protejării drepturilor reclamanţilor. Totodată, Ombudsmanul poate să coopereze cu instituţii naţionale responsabile cu protecţia şi promovarea drepturilor fundamentale.

Numirea Ombudsmanului European

Ombudsmanul European este numit de Parlamentul European pe durata întregii sale legislaturi, adică pe o perioadă de cinci ani. Mandatul Ombudsmanului se poate reînnoi. Ombudsmanul este ales dintre cetăţenii Uniunii Europene care se bucură de toate drepturile civile şi politice şi care prezintă toate garanţiile de independenţă. Persoana aleasă trebuie să îndeplinească condiţiile pentru exercitarea celor mai înalte funcţii jurisdicţionale sau să facă dovada că deţine competenţele necesare pentru exercitarea funcţiilor de Ombudsman.

Ombudsmanul îşi exercită funcţiile în condiţii de independenţă totală şi nu acceptă instrucţiuni de la niciun guvern şi de la niciun organism. Pe durata mandatului său, Ombudsmanul nu poate exercita nicio altă funcţie politică sau administrativă sau activitate profesională, indiferent că este remunerată sau nu. Ombudsmanul este asistat de un secretariat.

Un Ombudsman care nu mai îndeplineşte condiţiile necesare exercitării funcţiilor sale sau care a comis o abatere gravă poate fi destituit de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, la cererea Parlamentului European.

Originile Ombudsmanului

Funcţia de Ombudsman European a fost înfiinţată prin Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE, 1992).

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom

4.5.1994

-

JO L 113 din 4.5.1994

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2002/262/CE, CECO, Euratom

9.4.2002Aplicabilă începând cu: 1.1.2000

-

JO L 92 din 9.4.2002

Decizia 2008/587/CE, Euratom

31.7.2008

-

JO L 189 din 17.7.2008

See also

Ultima actualizare: 09.11.2005

Top