Help Print this page 
Title and reference
Regulamentul de procedură al Comitetului Regiunilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regulamentul de procedură al Comitetului Regiunilor

Comitetul Regiunilor este un organ consultativ al Uniunii Europene (UE) creat prin Tratatul de la Maastricht. Acesta este compus din 353 de membri și un număr egal de membri supleanți aleși pentru un mandat de 5 ani. În cadrul procesului decizional european, Comitetul Regiunilor trebuie să fie consultat în următoarele domenii: coeziune economică și socială, rețele de infrastructură transeuropene, sănătate, educație și cultură, politica de ocupare a forței de muncă, politică socială, mediu, energie, formare profesională și transporturi.

ACT

Comitetul Regiunilor – Regulament de procedură.

SINTEZĂ

Regulamentul stabilește funcționarea și organizarea Comitetului Regiunilor. Competența de autoreglementare este conferită Comitetului Regiunilor de articolul 306 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (UE). Actuala versiune a regulamentului de procedură a intrat în vigoare la 10 ianuarie 2010.

Componența

Comitetul este compus din reprezentanți ai colectivităților regionale și locale. Atât membrii, cât și membrii supleanți trebuie să fie titularii unui mandat electoral sau să răspundă din punct de vedere politic în fața unei adunări alese, în conformitate cu articolul 300 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Membrii sunt numiți la propunerea statului membru din care provin, dar Consiliul este cel care adoptă lista membrilor și a membrilor supleanți cu majoritate calificată. Aceștia nu pot fi legați prin niciun fel de mandat imperativ în exercitarea funcției pe care o dețin și trebuie să își exercite funcțiile în deplină independență, în interesul general al UE. Mandatul lor este de cinci ani.

Rolul membrilor supleanți este de a reprezenta membrii CR în cazul în care aceștia nu pot să participe.

Membrii și membrii supleanți dintr-un stat membru constituie o delegație națională. Fiecare delegație este condusă de un președinte, ales dintre membrii acesteia.

Membrii și membrii supleanți ai Comitetului Regiunilor se pot constitui în grupuri, în funcție de afinitățile politice. Fiecare grup trebuie să fie format din cel puțin 18 membri reprezentând cel puțin o cincime din statele membre. De asemenea, cel puțin jumătate dintre membrii grupului trebuie să fie membrii titulari.

Fiecare grup politic dispune de un secretariat al cărui personal este asigurat de Secretariatul General. Grupurile politice se reunesc, de obicei, cu ocazia sesiunilor plenare. De asemenea, grupurile pot organiza reuniuni extraordinare de două ori pe an.

Se pot constitui, de asemenea, grupuri interregionale, de exemplu grupul zona alpină.

Adunarea Plenară

Comitetul se reunește în Adunarea Plenară. Funcțiile Adunării Plenare sunt următoarele:

 • adoptarea de avize, rapoarte și rezoluții;
 • adoptarea proiectului de estimare a veniturilor și cheltuielilor Comitetului;
 • adoptarea programului politic al Comitetului la începutul fiecărui mandat;
 • alegerea președintelui, a prim-vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Biroului;
 • constituirea comisiilor;
 • adoptarea și revizuirea regulamentului de procedură al Comitetului;
 • decizia de a introduce o acțiune pe lângă Curtea de Justiției a Uniunii Europene.

Președintele Comitetului Regiunilor convoacă Adunarea Plenară cel puțin o dată pe trimestru. În cazul în care cel puțin un sfert dintre membri solicită în scris acest lucru, președintele are obligația de a convoca o sesiune plenară extraordinară. Cererea trebuie să menționeze subiectul care va fi dezbătut și niciun alt subiect nu poate figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare.

Președintele trebuie să transmită proiectul de ordine de zi, bazat pe un anteproiect elaborat de Birou, membrilor și membrilor supleanți cu cel puțin patru săptămâni înainte de sesiunea plenară. Cu ocazia ultimei ședințe de dinaintea deschiderii sesiunii plenare, Biroul adoptă proiectul definitiv de ordine de zi.

Sesiunile Adunării Plenare sunt deschise publicului, cu excepția cazului în care se stabilește altfel. La sesiunile plenare pot participa reprezentanți ai Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei și pot fi invitate personalități din exterior. Biroul poate propune Adunării Plenare dezbaterea chestiunilor de actualitate pentru a purta discuții pe marginea chestiunilor politice de actualitate cu implicații regionale și locale.

Cvorumul Adunării Plenare este întrunit atunci când sunt prezenți mai mult de jumătate din membri.

Adunarea Plenară se pronunță cu majoritatea voturilor exprimate, cu excepția cazurilor în care regulamentul de procedură prevede altfel.

Biroul

Biroul reflectă componența generală a Comitetului Regiunilor. Acesta este compus din președinte, prim-vicepreședinte, câte un vicepreședinte pentru fiecare stat membru, alți 28 de membri și din președinții grupurilor politice. Biroul este ales de către Adunarea Plenară pe o perioadă de doi ani și jumătate. În prezent, Biroul numără 63 de membri. Cu excepția președintelui, a prim-vicepreședintelui și a președinților grupurilor politice, cele cinci locuri din Birou se împart după cum urmează:

 • trei locuri: Germania, Regatul Unit, Franța, Italia, Spania, Polonia;
 • două locuri: Țările de Jos, Grecia, Republica Cehă, Belgia, Ungaria, Portugalia, Suedia, Austria, Slovacia, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Croația, Lituania, Bulgaria, România;
 • un loc: Letonia, Slovenia, Estonia, Cipru, Luxemburg, Malta.

Principalele funcții ale Biroului sunt:

 • elaborarea unui proiect de program politic la începutul mandatului și monitorizarea punerii în aplicare a acestuia;
 • pregătirea, organizarea și coordonarea lucrărilor Adunării Plenare și a comisiilor;
 • competență în chestiunile de natură financiară, organizatorică și administrativă;
 • angajarea secretarului general, a anumitor categorii de funcționari și a altor agenți;
 • prezentarea în fața Adunării Plenare a proiectului de estimare a veniturilor și cheltuielilor Comitetului;
 • dacă este cazul, constituirea unor grupuri de lucru pentru anumite chestiuni specifice;
 • introducerea, în numele Comitetului Regiunilor, a unei acțiuni în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul în care Adunarea Planară nu este în măsură să adopte o decizie în acest sens în termenul stabilit; Adunarea Plenară decide, cu ocazia următoarei sesiuni, dacă va menține sau nu acțiunea în cauză.

Președintele

Președintele reprezintă Comitetul Regiunilor și conduce lucrările acestuia. Acesta este asistat de un prim-vicepreședinte și de câte un vicepreședinte pentru fiecare stat membru.

Comisiile

La începutul fiecărui mandat, Adunarea Plenară constituie comisii însărcinate cu pregătirea lucrărilor. Misiunea Comisiilor este de a elabora proiecte de aviz, proiecte de raport și proiecte de rezoluții și de a le supune Adunării Plenare. În prezent, există șase comisii:

 • CIVEX: Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale;
 • COTER: Comisia pentru politica de coeziune teritorială;
 • ECOS: Comisia pentru politica economică și socială;
 • EDUC: Comisia pentru educație, tineret, cultură și cercetare;
 • ENVE: Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie;
 • NAT: Comisia pentru resurse naturale.

Pe lângă aceste șase comisii, mai există o Comisie temporară ad-hoc pentru bugetul Uniunii Europene. Aceasta a fost înființată în 2010 pentru o perioadă de timp limitată.

Componența comisiilor trebuie să reflecte componența Comitetului Regiunilor. Fiecare membru al Comitetului trebuie să facă parte din cel puțin o comisie și din cel mult două. Biroul poate prevedea excepții pentru membrii care aparțin unor delegații naționale ce cuprind un număr de membri mai mic decât numărul de comisii.

Reuniunile comisiilor sunt deschise publicului, cu excepția cazului în care acestea decid altfel. Reprezentanți ai Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei pot fi invitați să asiste la deliberările comisiilor și să răspundă la întrebările membrilor. Pot fi organizate audieri publice sau reuniuni cu experții pentru a clarifica unul sau mai multe puncte de pe ordinea de zi.

Documente elaborate de Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor elaborează avize, rapoarte și rezoluții care sunt publicate în Jurnalul Oficial.

Comitetul adoptă avize în conformitate cu articolul 307 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

 • atunci când este consultat de către Parlamentul European, Consiliu sau Comisie în cazurile prevăzute de tratate și în toate celelalte cazuri în care una dintre instituții consideră oportun acest lucru;
 • din proprie inițiativă;
 • atunci când, în caz de consultare a Comitetului Economic și Social, Comitetul Regiunilor consideră că sunt în joc interese regionale specifice.

Avizele exprimă opinia Comitetului și conțin recomandări sau propuneri concrete de modificare. Fiecare aviz trebuie să fie însoțit de o expunere de motive inclusă într-un document distinct.

Rapoartele propun analize și recomandări cu privire la chestiuni care țin de competența Comitetului.

Rezoluțiile se referă la teme de actualitate legate de activitățile Uniunii Europene. Acestea expun preocupări importante ale colectivităților regionale și locale.

Secretariatul General

Comitetul este asistat de un Secretariat General plasat sub conducerea unui secretar general. Secretariatul asigură funcționarea Comitetului, asistă membrii în exercitarea mandatului lor și redactează procesele-verbale ale organelor Comitetului. Secretarul general asigură punerea în aplicare a deciziilor Biroului sau ale președintelui. Acesta participă, cu rol consultativ, la reuniunile Biroului. Secretarul general este ales de Birou cu o majoritate de două treimi din membrii săi. Acesta este desemnat pe o perioadă de cinci ani.

ACCESUL LA DOCUMENTE

Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul sau sediul social într-un stat membru are drept de acces la documentele Comitetului, în conformitate cu dispozițiile Tratatului și ale Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 , precum și în conformitate cu normele stabilite de Birou.

TABEL DE REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul de procedură al Comitetului Regiunilor

10.1.2010

-

JO L 6 din 9.1.2010

ACTE CONEXE

Protocolul din 22 februarie 2012 privind modalitățile de cooperare între Comisia Europeană și Comitetul Regiunilor.

În 2012, cele două instituții au adoptat un Protocol privind modalitățile de cooperare între Comisia Europeană și Comitet, având drept scop consolidarea și formalizarea funcției consultative obligatorii și opționale a Comitetului în domenii de importanță deosebită identificate ca atare în programul anual de lucru al Comisiei. Protocolul vizează îndeosebi intensificarea sinergiilor dintre activitățile Comitetului și cele ale Comisiei în contextul strategiei Europa 2020, al coeziunii economice, sociale și teritoriale și al cooperării transfrontaliere.

De asemenea, se face apel la Comitet pentru consolidarea consultărilor cu autoritățile locale și regionale ca parte a dialogului structurat.

În plus, Comitetul constată o consolidare a rolului său de a verifica dacă propunerile de legi ale UE pe care le primește sunt conforme cu principiul subsidiarității și al proporționalității.

Ultima actualizare: 10.01.2014

Top