Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Banca Centrală Europeană (BCE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Banca Centrală Europeană (BCE)

SINTEZĂ PRIVIND:

Protocolul (nr. 4) – privind statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene

SINTEZĂ

Banca Centrală Europeană (BCE) este banca centrală din zona euro. Aceasta este o instituție independentă a Uniunii Europene (UE), reprezentând elementul central al Eurosistemului, care conduce politica monetară în zona euro, și al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC).

Eurosistemul este compus din BCE și băncile centrale naționale (BCN) ale țărilor din zona euro, în timp ce SEBC este compus din BCE și BCN ale tuturor țărilor UE. Eurosistemul și SEBC vor coexista cât timp există țări ale UE în afara zonei euro.

Obiectivul principal al BCE este menținerea stabilității prețurilor, adică protejarea valorii monedei euro. Fără a aduce atingere acestui obiectiv principal, aceasta sprijină politicile economice generale din UE.

Misiunile fundamentale ale BCE sunt:

definirea și aplicarea politicii monetare pentru zona euro;

desfășurarea operațiunilor de schimb valutar;

deținerea și administrarea rezervelor valutare oficiale ale țărilor din zona euro;

promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți.

În plus, BCE culege informații statistice pentru realizarea misiunilor sale în cooperare cu BCN și este singura împuternicită să autorizeze emisiunea de bancnote în euro în cadrul UE.

Împreună cu supervizorii naționali, BCE exercită și supravegherea bancară în zona euro și în alte țări participante la mecanismul unic de supraveghere (MUS). Băncii i s-a încredințat această responsabilitate în 2014 pentru a contribui la siguranța și soliditatea instituțiilor de credit și la stabilitatea sistemului financiar.

Organele de decizie ale BCE sunt Consiliul guvernatorilor, Comitetul executiv și Consiliul general. Consiliul guvernatorilor, principalul organ de decizie, este format din membrii Comitetului executiv și guvernatorii BCN din zona euro. Comitetul executiv, care răspunde de punerea în aplicare a politicii monetare și de activitatea de zi cu zi, este format din președinte, vicepreședinte și alți patru membri. Consiliul general, care îndeplinește misiunile încredințate BCE până la momentul adoptării monedei euro de către toate țările UE, este compus din președinte, vicepreședinte și guvernatorii tuturor BCN din zona euro.

Comitetul de supraveghere a fost instituit în contextul MUS și îndeplinește misiunile legate de supravegherea bancară. Acesta este format din președinte, vicepreședinte, patru reprezentanți ai BCE și câte un reprezentant al fiecărei autorități naționale de supraveghere din țările participante la MUS.

BCE a fost înființată în 1998 și își are sediul la Frankfurt pe Main, în Germania.

CONTEXT

Banca Centrală Europeană, înființată la 1 iunie 1998, este o instituție de sine stătătoare a UE. În 2009, aceasta a dobândit personalitate juridică [articolul 282 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene].

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACT

Protocolul (nr. 4) privind statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Protocolul (nr. 4) privind statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene

JO C 326, 26.10.2012, pp. 230-250

Data ultimei actualizări: 21.09.2015

Top