Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Normele UE privind contractele derivate

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Normele UE privind contractele derivate

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul privind infrastructura pieței europene (cunoscut sub denumirea de „EMIR”) stipulează normele referitoare la contractele derivate extrabursiere*, contrapărțile centrale* și registrele centrale de tranzacții*, conform angajamentelor G20 adoptate în Pittsburgh în septembrie 2009.
 • Obiectivul EMIR este atingerea obiectivelor generale de reglementare pentru atenuarea riscului sistemic, îmbunătățirea transparenței pe piața contractelor derivate extrabursiere și menținerea stabilității financiare.

ASPECTE-CHEIE

 • Pentru a crește transparența pe piața derivatelor extrabursiere, Regulamentul stabilește că toate informațiile privind contractele derivate europene trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții și puse la dispoziția autorităților de supraveghere, inclusiv Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP).
 • Pentru a atenua riscul de contraparte* Regulamentul stabilește obligații stricte organizaționale, de conduită în afaceri și prudențiale pentru contrapărțile centrale (CPC). Contractele derivate standard trebuie compensate prin CPC (a se vedea definiția compensării*).
 • Pentru a reduce riscul operațional*, Regulamentul solicită obligația utilizării mijloacelor electronice pentru confirmarea promptă a termenilor contractelor instrumentelor financiare derivate extrabursiere.
 • Obligațiile de compensare* și raportare se aplică:
  • instituțiilor financiare, de exemplu, băncile și companiile de asigurări;
  • instituțiilor non-financiare, de exemplu, societățile din domeniul energetic și companiile aeriene, care dețin poziții importante pe instrumentele derivate extrabursiere.

AEMVP este responsabilă pentru identificarea contractelor care ar trebui să facă obiectul obligației de compensare, și anume acelea care sunt standardizate și trebuie să fie supuse CPC. AEMVP supraveghează și registrele centrale*. Comisia Europeană a adoptat un număr de măsuri, inclusiv standarde tehnice bazate pe proiecte ale AEVMP pentru punerea în aplicare a termenelor Regulamentului. Standardele tehnice, elaborate de AEVMP, acoperă o serie de teme, de exemplu, cerințele de capital ale CPC și datele minime care trebuie raportate registrelor centrale. De asemenea, Comisia a adopta decizii privind „echivalența” pentru regimurile de reglementare ale CPC în anumite țări din afara UE.

În august 2015, Comisia a adoptat un regulament delegat care stabilește că unele clase de instrumente financiare derivate extrabursiere pe rata dobânzii sunt compensate prin contrapărți centrale. Acesta vizează swapurile pe rată denominate în euro, în lire sterline, în yeni japonezi sau în dolari SUA care au anumite caracteristici, inclusiv:

 • indicele utilizat ca referință pentru instrumentul derivat;
 • scadența acestuia și
 • tipul (adică suma nominală utilizată pentru calcularea plăților efectuate pe baza instrumentului derivat).

În data de 5 iunie 2015, Comisia Europeană a adoptat un regulament delegat în conformitate cu articolul 85 alineatul (2) din EMIR. Acesta prelungește exceptarea temporară de la cerințele de compensare centrală pentru sistemele de pensii (SP) până la 16 august 2017. Conform prevederilor actuale, SP – care includ toate categoriile de fonduri de pensii – ar trebui să procure numerar pentru compensarea centrală. Dat fiind faptul că SP nu dețin nici sume semnificative în numerar, nici active foarte lichide, impunerea unei asemenea cerințe le-ar impune acestor sisteme să aducă modificări foarte ample și costisitoare modelului de afaceri propriu, ceea ce ar putea afecta, în cele din urmă, veniturile pensionarilor.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Acesta a intrat în vigoare la 16 august 2012.

CONTEXT

Instrumentele financiare derivate extrabursiere sunt negociate, în general, în regim privat. În consecință, informațiile referitoare la acestea sunt disponibile numai pentru părțile contractante, fapt ce poate dificilă identificarea naturii și amplorii riscurilor implicate.

TERMENI-CHEIE

* Un instrument financiar derivat este un contract financiar cu privire la valoarea sau statutul viitor al entității aflat la baza sa. Această entitate poate fi, de exemplu, un activ, index sau rată de dobândă.

* Un instrument financiar derivat extrabursier este un instrument financiar derivat care nu a fost tranzacționat într-un schimb, ci mai degrabă negociat privat între două contrapărți, de exemplu, o bancă și un producător.

* Risc de contraparte este un risc pe care o contraparte, adică cealaltă parte a unei tranzacții financiare, și-l va asuma la plată.

* O contraparte centralăCPC este o entitate care intervine între 2 contrapărți ale unei tranzacții, devenind cumpărătorul pentru fiecare vânzător și vânzătorul pentru fiecare cumpărător. Principalul obiectiv al CPC este de a gestiona riscul care poate apărea în cazul în care o contraparte nu poate efectua plățile necesare la data scadentă, și anume, situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată.

* Un registru central este un centru central de date în care se raportează tranzacțiile instrumentelor financiare derivate. Registrele centrale sunt societăți comerciale. Există registre centrale globale pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere de credit, pe rata dobânzii și de capital* (a se vedea ultimul termen-cheie).

* Compensare se referă la toate activitățile din momentul angajamentului luat pentru o tranzacție până la finalizare.

* Risc operațional înseamnă un risc de pierdere care rezultă în urma proceselor interne inadecvate sau eșuate sau evenimentelor externe, de exemplu, fraudă, eroare umană, terorism.

* Un instrument financiar derivat de capital reprezintă o anumită clasă de instrumente financiare derivate, cum ar fi opțiunile sau contractele futures.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, pp. 1-59)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 648/2012 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei din 6 august 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (JO L 314, 1.12.2015, pp. 13-21)

Regulamentul delegat (UE) 2015/1515 al Comisiei din 5 iunie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la sistemele de pensii (JO L 239, 15.9.2015, pp. 63-64)

Data ultimei actualizări: 14.01.2016

Top