Help Print this page 
Title and reference
Instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

Instrumentele financiare derivate extrabursiere sunt, în general, negociate în regim privat. Prin urmare, informațiile aferente sunt disponibile numai părților contractante, ceea ce creează dificultăți în identificarea naturii și amplorii riscurilor implicate. Pentru a remedia aceste deficiențe și a spori eficiența și securitatea pe piețele instrumentelor financiare derivate extrabursiere, regulamentul stabilește dispoziții privind contractele derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, în conformitate cu angajamentele G20 asumate la Pittsburgh în septembrie 2009.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (Text cu relevanță pentru SEE).

SINTEZĂ

Regulamentul vizează reglementarea anumitor instrumente financiare derivate, cum sunt contractele derivate extrabursiere , prin instituirea unor cerințe privind compensarea și gestionarea bilaterală a riscurilor. De asemenea, acesta prevede o serie de cerințe de raportare pentru toate contractele derivate, precum și cerințe uniforme pentru desfășurarea activităților contrapărților centrale și ale registrelor centrale de tranzacții .

Regulamentul se aplică:

 • contrapărților centrale și membrilor compensatori ai acestora;
 • contrapărților financiare și nefinanciare;
 • registrelor centrale de tranzacții;
 • locurilor de tranzacționare, în anumite cazuri.

Regulamentul nu se aplică:

 • membrilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC);
 • organismelor publice ale Uniunii însărcinate cu administrarea datoriei publice;
 • Băncii Reglementelor Internaționale.

Instrumentele financiare derivate extrabursiere: gestionarea riscurilor

Contractele derivate extrabursiere eligibile pentru compensare centrală obligatorie sunt supuse obligației de compensare de către o contraparte centrală. Pentru a evalua dacă instrumentele financiare derivate extrabursiere trebuie supuse obligației de compensare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) trebuie să țină seama de anumite criterii precum:

 • gradul de standardizare a condițiilor contractuale;
 • volumul și lichiditatea clasei relevante de instrumente financiare derivate extrabursiere;
 • disponibilitatea unor informații obiective, fiabile și general acceptate privind prețurile.

AEVMP trebuie să țină un registru public actualizat cu clasele de instrumente financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale autorizate, precum și scadența contractelor derivate.

Un loc de tranzacționare furnizează informații privind tranzacțiile oricărei contrapărți centrale, la cererea acesteia.

Contrapărțile financiare și nefinanciare trebuie să se asigure de mecanismele necesare măsurării, monitorizării și atenuării riscului operațional și al riscului de contraparte, recurgând la proceduri standardizate solide.

Contrapărțile centrale: condiții și supraveghere

Contrapărțile centrale sunt supuse următoarelor condiții:

 • autorizare: pentru a presta servicii de compensare, o contraparte centrală trebuie să obțină o autorizație din partea autorității competente a statului membru în care este stabilită. Aceasta își poate extinde activitățile și la alte servicii și trebuie să dispună de un capital inițial de 7,5 milioane EUR.
 • țări terțe: o contraparte centrală stabilită într-o țară terță poate oferi servicii de compensare locurilor de tranzacționare din UE numai dacă este recunoscută de AEVMP.
 • organizare: o contraparte centrală trebuie să instituie un comitet de risc compus din reprezentanți ai membrilor săi compensatori, din membri independenți ai consiliului de administrație și din reprezentanți ai clienților săi. Comitetul adresează recomandări consiliului de administrație cu privire la măsurile care pot afecta gestionarea riscurilor contrapărții centrale.
 • evidența datelor: o contraparte centrală trebuie să păstreze pentru o perioadă de cel puțin zece ani toate datele referitoare la contractele procesate.
 • măsurare și evaluare: o contraparte centrală măsoară și evaluează, în timp cvasi-real, lichiditatea sa și expunerile de credit față de fiecare membru compensator, precum și față de o altă contraparte centrală cu care a încheiat un acord de interoperabilitate.
 • marje, pierderi și fonduri de garantare: o contraparte centrală impune, solicită și colectează marje de la membrii săi compensatori pentru a-și limita expunerile de credit. Aceste marje trebuie să fie suficiente pentru a acoperi pierderile rezultate din cel puțin 99 % dintre variațiile expunerilor într-un interval de timp adecvat. Trebuie instituit un fond de garantare prefinanțat pentru acoperirea pierderilor care depășesc acest prag.

Acordurile de interoperabilitate

În urma aprobării prealabile a autorităților competente, contrapărțile centrale care încheie un acord de interoperabilitate trebuie:

 • să identifice, să monitorizeze și să gestioneze riscurile care decurg dintr-un astfel de acord;
 • să convină asupra drepturilor și obligațiilor care le revin;
 • să identifice, să monitorizeze și să gestioneze riscurile de credit și de lichiditate;
 • să identifice, să monitorizeze și să gestioneze interdependențele care decurg dintr-un astfel de acord.

Registrele centrale de tranzacții

Registrele centrale de tranzacții trebuie să fie persoane juridice stabilite în UE și să fie înregistrate la AEVMP. Acestea trebuie să dispună de sisteme robuste de guvernanță, cu o structură organizatorică clară și cu responsabilități bine definite.

Obligația de raportare

La nivelul UE este stabilită o cerință uniformă de raportare a datelor referitoare la instrumentele derivate. Toate contrapărțile și CPC-urile trebuie să raporteze către registrele centrale de tranzacții datele referitoare la contractele derivate extrabursiere. Aceste date se transmit cel târziu în ziua lucrătoare următoare încheierii, modificării sau încetării contractului.

Schimbul de informații

În vederea asigurării transparenței pieței instrumentelor financiare derivate extrabursiere, autoritățile competente, AEVMP și alte autorități relevante au acces la informațiile păstrate în registrele centrale de tranzacții.

Pentru informații suplimentare: Infrastructura piețelor financiare

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 648/2012

16.8.2012

-

JO L 201 din 27.7.2012

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 153/2013

15.3.2013

-

JO L 52, 23.2.2013

Regulamentul (UE) nr. 575/2013

28.6.2013.Aplicare: din 1.1.2014, cu excepția anumitor prevederi.

-

JO L 176, 27.6.2013

Regulamentul (UE) nr. 149/2013

15.3.2013

-

JO L 52, 23.2.2013

Regulamentul (UE) nr. 150/2013

15.3.2013

-

JO L 52, 23.2.2013

Regulamentul (UE) nr. 151/2013

15.3.2013

-

JO L 52, 23.2.2013

Regulamentul (UE) nr. 152/2013

15.3.2013

-

JO L 52, 23.2.2013

Regulamentul (UE) nr. 153/2013

15.3.2013

-

JO L 52, 23.2.2013

Regulamentul (UE) nr. 876/2013

3.10.2013

-

JO L 244, 13.9.2013

Regulamentul (UE) nr. 1002/2013

8.11.2013

-

JO L 279, 19.10.2013

Regulamentul (UE) nr. 1003/2013

22.10.2013

-

JO L 279, 19.10.2013

Ultima actualizare: 12.03.2014

Top