Help Print this page 
Title and reference
Consolidarea competitivității globale a fondurilor europene de investiții - OPCVM

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Consolidarea competitivității globale a fondurilor europene de investiții - OPCVM

Apreciate de către micii investitori și finanțatori, OPCVM-urile (organismele de plasament colectiv în valori mobiliare) vor evolua în continuare datorită actualizării normelor referitoare la aceste fonduri în baza Directivei UE 2009/65.

ACT

Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (Text cu relevanță pentru SEE) [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Directiva UE 2009/65 privind OPCVM-urile a fost adoptată în 13 iulie 2009 și este în vigoare din 1 iulie 2011. Aceasta stabilește norme valabile la nivelul UE privind constituirea și funcționarea fondurilor europene de investiții.

Fondurile de investiții sunt create cu scopul de a investi colectiv capitalul investitorilor, printr-un portofoliu de instrumente financiare precum acțiunile, obligațiunile și alte valori mobiliare. Introduse în anii 1980, OPCVM-urile sunt o formă europeană de fond de investiții cu active în valoare de 5 mii de miliarde de euro în 2009, sumă echivalentă cu produsul intern brut al UE.

Directiva actualizează normele privind OPCVM-urile. Principalele obiective urmărite sunt:

 • de a le oferi investitorilor o varietate mai amplă de produse la un cost redus, prin intermediul unei piețe mai eficiente a OPCVM-urilor în UE, printr-o mai bună informare a investitorilor și o supraveghere mai eficientă a fondurilor;
 • de a menține competitivitatea sectorului de investiții din Europa prin adaptarea normelor la evoluția pieței.

Textul a introdus următoarele modificări:

 • o mai bună informare a investitorilor datorită unui scurt document informativ standardizat. Sintagma informații-cheie destinate investitorilor indică un echilibru între claritate și cantitatea de informații de care au nevoie investitorii;
 • un pașaport european veritabil pentru companiile care administrează OPCVM-uri: menit să reducă birocrația, acesta îi permite unei companii de administrare cu sediul într-o anumită țară din UE să administreze fonduri în alte țări;
 • facilitarea comercializării OPCVM-urilor în alte țări datorită procedurilor administrative simplificate;
 • facilitarea fuziunilor OPCVM-urilor în alte țări, fapt ce permite creșterea valorii medii a fondurilor europene;
 • facilitarea grupării activelor, fapt ce sporește, de exemplu, protecția acordată investitorilor, prin crearea unui cadru pentru sistemul mecanismelor de tip master-feeder, prin care un fond investește peste 85 % din activele sale într-un alt fond;
 • o supraveghere accentuată a OPCVM-urilor și a companiilor care le administrează, datorită cooperării mai strânse dintre autoritățile de supraveghere.

Directiva UE 2009/65 reprezintă a patra variantă a legislației privind OPCVM-urile și înlocuiește Directiva 85/611/CEE privind OPCVM-urile.

Directiva privind OPCVM-urile a fost perfecționată în 1 iulie 2010, odată cu adoptarea de către Comisie a patru acte de punere în aplicare. Acestea au rolul de a spori și mai mult protecția acordată investitorilor, de a reduce în continuare birocrația și de face fondurile de investiții ale UE și mai competitive.

Directiva privind OPCVM-urile a fost modificată prin Directiva UE 2013/14/CE din 21 mai 2013. Modificările urmăresc protejarea investitorilor în cadrul acestor scheme de plasament colectiv împotriva riscurilor încrederii excesive în ratingurile de credit. De exemplu, companiilor de administrare sau de investiții li se solicită să evalueze ele însele bonitatea companiilor, fără să se bazeze exclusiv sau mecanic pe ratingurile de credit emise de agențiile de rating de credit.

REFERINŢE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2009/65/CE

7.12.2009

30.6.2011

JO L 302, 17.11.2009

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

JO L 331, 15.12.2010

Directiva 2011/61/UE

21.7.2011

22.7.2013

JO L 174, 1.7.2011

Directiva2013/14/UE

20.06.2013

21.12.2014

JO L 145, 31.5.2013

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 2009/65/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamente de aplicare

Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei dințiile pentru furnizarea informațiilor-cheie destinate investitorilor/a prospectelor pe suport fizic [ Jurnalul Oficial L 176 din 10.7.2010 ]. 1 iulie 2010 - condițiile pentru furnizarea informațiilor-cheie destinate investitorilor/a prospectelor pe suport fizic [Jurnalul Oficial L 176 din 10.7.2010].

Acest regulament vizează standardizarea informațiilor-cheie destinate investitorilor prin stabilirea unor norme privind:

 • informațiile care trebuie furnizate în legătură cu obiectivele politicii de investiții;
 • modul de prezentare a profilului de risc și de randament (necesitatea utilizării unei scări de la 1 la 7);
 • modul în care sunt prezentate și explicate comisioanele și cheltuielile.

De asemenea, regulamentul se aplică în cazul anumitor structuri de OPCVM-uri compuse din două sau mai multe compartimente.

Regulamentul (UE) nr. 584/2010 al Comisiei dinși atestarea OPCVM-urilor, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare între autoritățile competente în scopul notificăriiși procedurile de efectuare a verificărilor la fața loculuiși a investigațiilorși schimbul de informații dintre autoritățile competente [ Jurnalul Oficial L 176 din 10.7.2010 ]. 1 iulie 2010 -scrisoarea standard de notificareși atestarea OPCVM-urilor, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare între autoritățile competente în scopul notificăriiși procedurile de efectuare a verificărilor la fața loculuiși a investigațiilorși schimbul de informații dintre autoritățile competente [Jurnalul Oficial L 176 din 10.7.2010].

Acest regulament vizează armonizarea procedurii de notificare a comercializării titlurilor de participare ale OPCVM-urilor într-un alt stat membru.

Regulamentul precizează forma și conținutul scrisorii standard de notificare care trebuie utilizată de către OPCVM-uri. De asemenea, acesta definește forma și conținutul atestării utilizate de autoritățile competente ale statelor membre pentru a confirma îndeplinirea de către OPCVM-uri a condițiilor prevăzute în Directiva 2009/65/CE. În plus, regulamentul prevede o procedură detaliată pentru transmiterea pe cale electronică a dosarului de notificare între autoritățile competente.

Acesta prevede și proceduri pentru supravegherea activităților de la frontieră ale administratorilor de fonduri.

Directive

Directiva 2010/43/UE dințele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea risculuiși conținutul acordului dintre depozitarși societatea de administrare [ Jurnalul Oficial L 176 din 10.7.2010 ]. 1 iulie 2010 privind cerințele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea risculuiși conținutul acordului dintre depozitarși societatea de administrare [Jurnalul Oficial L 176 din 10.7.2010].

Directiva 2010/44/UE din 1 iulie 2010 privind anumite dispoziții referitoare la fuziunile fondurilor, structurile de tip master-feeder și procedura de notificare [Jurnalul Oficial L 176 din 10.7.2010].

Propuneri

Propunere de directivă a Parlamentului Europeanși a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE privind OPCVM-urile în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerareși sancțiunile. [COM(2012)350 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 21.01.2014

Top