Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Consolidarea competitivității globale a fondurilor de investiții ale UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Consolidarea competitivității globale a fondurilor de investiții ale UE

Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)

ACT

Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)

SINTEZĂ

Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) sunt fonduri de investiții* reglementate la nivelul Uniunii Europene (UE). Această directivă stabilește principalul cadru de reglementare care guvernează OPCVM.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme comune privind fondurile de investiții din UE, facilitând astfel oferta transfrontalieră a OPCVM.

ASPECTE-CHEIE

Principalele obiective ale directivei sunt:

  • de a le oferi investitorilor o varietate mai amplă de produse la un cost redus, prin intermediul unei piețe mai eficiente a OPCVM-urilor în UE, printr-o mai bună informare a investitorilor și o supraveghere mai eficientă a fondurilor;
  • de a menține competitivitatea sectorului de investiții din Europa prin adaptarea normelor la evoluția pieței.

În special, această directivă stabilește norme privind:

  • informarea investitorilor prin intermediul unui document informativ de sinteză standardizat pentru a facilita înțelegerea produsului de către consumatori;
  • un pașaport european veritabil pentru companiile care administrează OPCVM-uri, permițând astfel unei companii de administrare cu sediul într-o anumită țară din UE să administreze fonduri în alte țări;
  • comercializarea OPCVM-urilor în alte țări, de exemplu prin proceduri administrative simplificate;
  • fuziuni ale OPCVM-urilor în alte țări;
  • o supraveghere accentuată a OPCVM-urilor și a companiilor care le administrează, de exemplu prin cooperarea mai strânsă dintre autoritățile de supraveghere a serviciilor financiare naționale.

Directiva 2009/65 reprezintă a patra variantă a legislației privind OPCVM-urile și înlocuiește Directiva 85/611/CEE.

Directiva 2009/65 a fost modificată prin Directiva 2014/91/UE (OPCVM V), care a introdus noi norme privind depozitarii OPCVM-urilor (entitatea responsabilă cu activele), de exemplu, entitățile eligibile pentru a-și asuma această funcție, sarcinile acestora, modalitățile de delegare și răspunderea depozitarilor.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 7 decembrie 2009.

Pentru mai multe informații, consultați:

TERMENI-CHEIE

* Fonduri de investiții: produse de investiție create cu unicul scop de a colecta capitalul investitorilor și de a investi colectiv capitalul respectiv, printr-un portofoliu de instrumente financiare precum acțiunile, obligațiunile și alte valori mobiliare.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2009/65/CE

7.12.2009

30.6.2011

JO L 302, 17.11.2009, pp. 32-96

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

JO L 331, 15.12.2010, pp. 120-161

Directiva 2011/61/UE

21.7.2011

22.7.2013

JO L 174, 1.7.2011, pp. 1-73

Directiva 2013/14/UE

20.6.2013

21.12.2014

JO L 145, 31.5.2013, pp. 1-3

Directiva 2014/91/UE

17.9.2014

18.3.2016

JO L 257, 28.8.2014, pp. 186-213

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2009/65/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile cheie destinate investitorilor și condițiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informațiilor cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia, sau prin intermediul unui site web (JO L 176, 10.7.2010, pp. 1-15)

Regulamentul (UE) nr. 584/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește forma și conținutul scrisorii standard de notificare și ale atestării OPCVM-urilor, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare între autoritățile competente în scopul notificării, procedurile de efectuare a verificărilor la fața locului și a investigațiilor și schimbul de informații dintre autoritățile competente (JO L 176, 10.7.2010, pp. 16-27)

Directiva 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului și conținutul acordului dintre depozitar și societatea de administrare (JO L 176, 10.7.2010, pp. 42-61)

Directiva 2010/42/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la fuziunile fondurilor, structurile de tip „master-feeder” și procedura de notificare (JO L 176, 10.7.2010, pp. 28-41)

Data ultimei actualizări: 15.09.2015

Top