Help Print this page 
Title and reference
Contracte publice în domeniile apărării și securității

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Contracte publice în domeniile apărării și securității

Prezenta directivă urmărește adaptarea normelor europene privind contractele de achiziții publice în domeniul contractelor legate de apărare și de securitate.

ACT

Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE (Text cu relevanță pentru SEE). [Act(e) de modificare].

SINTEZĂ

Directiva se aplică contractelor publice atribuite în domeniile apărării și securității care privesc:

 • furnizarea de echipamente militare;
 • furnizarea de echipamente sensibile;
 • lucrări, furnizarea de bunuri și prestarea de servicii direct legate de echipamente militare sau sensibile;
 • lucrări și servicii special destinate unor scopuri militare sau lucrări și servicii sensibile.

Contractele publice

Operatorii economici, persoane fizice sau juridice, pot participa la contractele publice în aceste domenii. Grupurile de operatori economici sunt, de asemenea, autorizate să participe. Dacă li se atribuie un contract, aceștia pot fi constrânși să adopte o formă juridică specifică.

Praguri pentru contracte și excluderi

Prezenta directivă se aplică în cazul contractelor a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată (TVA), este egală cu sau mai mare decât următoarele praguri:

 • 414 000 de euro pentru contractele de furnizare și de servicii;
 • 5 186 000 de euro pentru contractele pentru lucrări.

Excluderi

Prezenta directivă exclude din domeniul său de aplicare anumite contracte speciale, printre care se numără:

 • contractele reglementate de norme procedurale specifice în temeiul unui acord sau al unei înțelegeri internaționale între state membre și țări terțe și contractele reglementate de norme procedurale specifice unei organizații internaționale, care efectuează achiziții în propriile scopuri;
 • contractele pentru care aplicarea directivei ar obliga un stat membru să ofere anumite informații a căror divulgare este contrară intereselor sale fundamentale de securitate;
 • contractele atribuite în cadrul unui program de cooperare care are ca obiectiv elaborarea unui sistem nou;
 • contactele destinate activităților specifice serviciilor de informații;
 • contractele atribuite într-o țară terță, pe durata mobilizării forțelor în afara teritoriului Uniunii Europene (UE), și ale căror tranzacții au loc în zona de operațiuni;
 • contractele privind bunuri imobile;
 • contractele atribuite de un guvern unui alt guvern.

Proceduri

Printre procedurile propuse de directivă se numără norme specifice de garantare a securității în ceea ce privește informațiile, achizițiile și subcontractarea.

Pentru atribuirea contractelor, autoritățile/entitățile contractante aplică proceduri de drept intern, adaptate în sensul directivei, recurgând la procedura restrânsă sau la procedura de negociere cu publicarea unui anunț de participare. Procedura deschisă nu poate fi aleasă.

În cazul unor contracte deosebit de complexe, statele membre au posibilitatea de a recurge la dialogul competitiv. În acest caz, autoritățile/entitățile contractante deschid un dialog cu candidații selecționați în vederea identificării și a definirii mijloacelor celor mai potrivite care să răspundă necesităților lor.

De asemenea, există cazuri excepționale în care utilizarea procedurii de negociere fără publicarea unui anunț de participare este posibilă.

Autoritățile/entitățile contractante pot, de asemenea, să încheie acorduri-cadru cu o durată maximă de șapte ani. Acestea nu trebuie, totuși, să restrângă concurența.

Norme de publicitate și transparență

Autoritățile/entitățile contractante pot publica anticipat anunțul de informare prealabilă pe profilul lor de cumpărător sau pe Tenders Electronic Daily (TED). Acestea au obligația de a publica un anunț de participare pe TED, cu excepția procedurii negociate excepționale fără publicarea unui anunț de participare.

În cazul procedurilor restrânse sau negociate, autoritățile/entitățile contractante invită candidații selectați să își prezinte ofertele (și să negocieze în procedura negociată). Această invitație include, în special, un caiet de sarcini, data limită de primire a ofertelor și o trimitere la eventualele documente care trebuie anexate.

Autoritățile/entitățile contractante trebuie să întocmească, pentru fiecare contract sau acord-cadru, un proces-verbal care să menționeze procedura de atribuire aleasă, precum și informațiile privind candidații.

Criterii de atribuire a contractelor

Autoritățile/entitățile contractante atribuie contractele pe baza:

 • ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. În acest caz, atribuirea are la bază diverse criterii referitoare la obiectul contractului în cauză, precum calitatea, prețul sau valoarea tehnică); sau
 • a prețului cel mai scăzut.

Contracte subcontractate

Autoritățile/entitățile contractante pot obliga contractanții să organizeze o procedură concurențială transparentă și nediscriminatorie pentru atribuirea contractelor de subcontractare părților terțe.

Mai mult, statele membre au posibilitatea de a permite sau de a impune ca acele contracte de subcontractare care reprezintă o anumită parte din valoarea de piață (maxim 30 %) să fie atribuite respectând normele unei concurențe transparente și nediscriminatorii.

Căi de atac

Se poate introduce o cale de atac contra unei decizii luate de autoritățile/entitățile contractante, în cazul încălcării dreptului comunitar. Statele membre trebuie să garanteze că orice operator care a suferit un prejudiciu poate avea acces la o procedură de atac eficace și rapidă. Ele pot impune operatorilor care doresc să exercite o cale de atac să informeze autoritatea contractantă sau să introducă mai întâi calea de atac la autoritatea contractantă.

În timpul unei proceduri de atac, se pot lua măsuri provizorii sau definitive. În ambele cazuri, se pot acorda daune interese persoanelor prejudiciate.

Context

Cartea verde privind contractele publice din domeniul apărării din 2005 a subliniat necesitatea creării unei piețe europene a echipamentelor de apărare. Prezenta directivă a apărut ca un cadru legislativ adaptat, în măsura în care aceasta răspunde cerințelor speciale privind bunurile și serviciile din domeniile apărării și securității.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2009/81/CE

21.8.2009

21.8.2011

JO L 216 din 20.8.2009

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1177/2009

1.1.2010

JO L 314 din 1.12.2009

Regulamentul (UE) nr. 1251/2011

2.12.2011

-

JO L 319 din 2.12.2011

Regulamentul (UE) nr. 1336/2013

1.1.2014

-

JO L 335, 14.12.2013

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2009/81/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 21.04.2014

Top